Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Mordowali Polaków siekierami, nożami i widłami.


21 maja 1943 r. we wsi Rudnia Lwa pow. Sarny zamordowali około 30 Polaków; Apolonia Jasińska lat 27 po wymyślnych torturach miała m.in. wycięty krzyż na czole, rozdarte nozdrza i inne części ciała oraz 18 ran klatki piersiowej, Boczkowskiemu odrąbali siekierą głowę, 3-letnią Jadwigę Baginską zarąbali siekierą, mała Halinka Sulikowska konała w męczarniach z odciętą częścią czaszki w części czołowej (Siemaszko…, s. 669 – 770). Do tej wsi uciekali Polacy z napadniętej sąsiedniej wsi Aleksandrówka.
UPA morduje polskie dzieci

Rocznica zbrodni UPA w Niemilii

Pod koniec maja 1943 r., w miejscowości Niemilia w powiecie kostopolskim w dawnym województwie wołyńskim, ukraińscy nacjonaliści zamordowali 126 Polaków, a samą wieś spalili. Właśnie mija 75 lat od tamtych tragicznych wydarzeń.

W czasie okupacji część mieszkańców wsi została wywieziona na roboty do Niemiec. W 1943 r. mieszkało tu około 160 osób. W marcu 1943 r. na wypadek napadu ze strony Ukraińców we wsi została zorganizowana samoobrona, licząca kilkadziesiąt osób uzbrojonych w kilka sztuk karabinów.

O świcie 26 lub 27 maja kilka uzbrojonych grup upowców, wspartych przez chłopów z okolicznych wsi ukraińskich, wtargnęło do Niemilii. Napastnicy wdzierali się do domów, zabijając swe ofiary siekierami, nożami i widłami. Tych, którzy podjęli próbę ucieczki, zabijano z broni palnej. Zaskoczona samoobrona nie stawiła żadnego zorganizowanego oporu. Po masakrze wieś została ograbiona i spalona.

W efekcie napadu 116 lub 126 Polaków zostało zamordowanych. Kilkudziesięciu rannych trafiło do okolicznych szpitali w Kostopolu i w Bereźnem. Większość ciał była tak mocno zmasakrowana, że nie dało się ich zidentyfikować. Ofiary rzezi pochowano w zbiorowej mogile na terenie wsi. Po 1943 r. ocaleli z pogromu mieszkańcy ustawili tam drewniany krzyż.

W latach 70. XX w. mogiła została ogrodzona, a na miejscu krzyża ówczesne władze radzieckie wzniosły obelisk, na którym widniał napis: „Tu pochowanych jest 170 mieszkańców wsi Niemilja rozstrzelanych przez Burżuazyjnych Nacjonalistów Ukraińskich w 1943 roku. Wieczna pamięć”.

W 2017 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomnik został odnowiony. Na mogile stanęły trzy kamienne krzyże z wypisanymi nazwiskami zamordowanych.

=============

https://prawy.pl/71997-mordowali-polakow-siekierami-nozami-i-widlami-rocznica-zbrodni-upa-w-niemilii/

 

Ukraińscy nacjonaliści mordują od 120 do 140 Polaków we wsi Bryńce Zagórne.

22 maja 1944

Maj 1944 r. – zapomniane zbrodnie UPA

Politycy polscy milczą jak zaklęci o kolejnej rocznicy wymordowania polskich wiosek w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie.

Boją się też pojechać na miejsca zagłady, aby uczcić pamięć pomordowanych Polaków. Dlatego też tym bardziej trzeba przypominać te wydarzenia. Poniżej kolejne opracowanie Stanisława Żurka.  

 MAJ 1944.  

 PAMIĘTAJMY O NICH  

W marcu 1944 roku  wojska  Frontu Ukraińskiego zdobyły  Podhajce, Nadwor- ną  oraz 15 kwietnia Tarnopol.  Kontrofensywa  niemiecka  zatrzymała  marsz wojsk  sowieckich  i  na  dwa miesiące ustalił się front od Kowla do Tarnopola, czyli praktycznie przecinający polskie Kresy na pół.

Do  Trościańca  Wielkiego  pow.  Zborów  woj.  tarnopolskie  Armia  Czerwona wkroczyła 20 marca 1944 r.  (tutaj zatrzymał się front do 15 lipca), natomiast do Korolówki pow. Borszczów w nocy z 7 na 8 kwietnia.

„Po 15 kwietnia ukazało się obwieszczenie, że w Korolówce w dniu 12 ma- ja odbędzie się pobór do wojska mężczyzn w wieku od 18 do 56 lat.

Ludzie zaczęli dyskutować czy stawić się do poboru czy nie. Tymczasem przez  Korolówkę  przemaszerowała prowadzona pod bronią grupa męż- czyzn, którzy nie stawili się do poboru w Jurjampolu.

Tam w dniu poboru nie stawił się nikt.  W  parę dni po tym fakcie w nocy sowieci okrążyli całą wioskę i prawie wszystkich mężczyzn z domów po- zabierali  i  pod bronią  zaprowadzili  d o Borszczowa,  a następnie w ten sam sposób  do stacji kolejowej,  z której już odchodziły pociągi.  Tam ich rozdzielili tj. osobno Polaków i osobno Ukraińców.

Tak podzielonych załadowali do wagonów  i  wywieźli  do  miejsc, w któ- rych przygotowywano nowe jednostki. Polacy zostali zawiezieni do Sum i tam wcieleni do wojska polskiego.

Po tym incydencie w Jurjampolu mężczyźni z Korolówki już nie dyskuto- wali.

W  dniu 12 maja  wszyscy  mężczyźni,  którzy  mieli stawić  się do poboru stawili się na boisku szkolnym.  Wszyscy  Polacy  poszli do kościoła, tam czekał na nich ksiądz Wyczesany i każdego błogosławił. Po tej ceremonii wszyscy wrócili na plac, pożegnali się z bliskimi i czwórkami pomaszero wali do Borszczowa. /…/

Polacy  zostali  zawiezieni  do  Sum  i tam część poszła jako uzupełnienie Pierwszej Dywizji  im.  T. Kościuszki,  a  reszta  przeszła  do  tworzącej się Drugiej Armii Wojska Polskiego.

Po poborze wieś stała się pusta, w kościele w niedzielę można było zoba- czyć tylko kobiety, dzieci i gdzie nie gdzie mężczyznę. Prace w gospodar stwie i w polu wykonywane były przez kobiety i dzieci.

Nie wszyscy młodzi Ukraińcy poszli do wojska.  Ci, którzy zostali zaczęli tworzyć bandy UPA,  które  rozpoczęły  napadać na polskie rodziny oraz na ludzi w ich mniemaniu niewygodnych” ( Eugeniusz Czerniaga).

W  kwietniu 1944 roku  na Wołyniu ciężkie walki z Niemcami  w  ramach akcji „Burza” toczyła 27 Dywizja Wołyńska Armii Krajowej, która następnie z duży- mi stratami przebijała  się z okrążenia, co udało się dokonać nocą 21/22 maja pokonując rozległe bagna nie obsadzone przez nieprzyjaciela.

Dowódca dywizji otrzymał od Komendanta Głównego AK rozkaz  przejścia  za Bug, który sztab Dywizji przekroczył 29 maja.

Rozkaz  ten  nie dotarł do zgrupowania „Gardy” (dowódca kpt. Kazimierz Rzaniak) i 27 maja i podczas przekraczania linii frontu w czasie  forsowa- nia Prypeci od ostrzału niemieckiego i sowieckiego zginęło ponad 120 żoł- nierzy, a ponad 100 odniosło rany.

Ci,  którzy dotarli na sowiecką stronę frontu , zostali rozbrojeni przez So-  wietów i następnie wcieleni do armii Berlinga. 

Po wejściu Armii Czerwonej na Wołyń NKWD aresztowało dowódców samoob- ron polskich,  natomiast członków zabierało do tworzonych nowych formacji Wojska Polskiego pod dowództwem sowieckim. 

Do połowy czerwca 1944 r. z Podola Sowieci zabrali do wojska około 26 ty- sięcy Polaków,  w tym 24 tysiące mężczyzn w wieku 18 – 56 lat oraz prawie 2 tysiące dziewcząt w wieku 20 – 25 lat.

Z  pozostałych  terenów  na  Kresach  nie  zabierano dziewcząt, natomiast mężczyzn do 50 roku życia. Wsie polskie pozostawały bezbronne.

Natomiast  większość  młodych  Ukraińców  pouciekała i znalazła się w szere- gach UPA. 

Obecność na tym terenie  zgromadzonych frontowych wojsk sowieckich  i nie- mieckich nieco wstrzymała mordy na ludności polskiej, ale pomimo tego mia ły one miejsce codziennie.

Poniżej podane są tylko ich przykłady.

Niestety, po 70 latach tylko środowiska Kresowian pamiętają o pomordowanych rodakach.  

 • Nocą z 30 kwietnia na 1 maja 1944 roku we wsi Dobraczyn pow. Sokal ban- derowcy zamordowali 20 Polaków, w tym 3 rodziny, i 1 Ukraińca.  
 • 1 maja 1944 roku we wsi Hrusiatycze pow. Bóbrka  banderowcy i miejscowi Ukraińcy  podczas  nocnego  napadu  zamordowali  22 Polaków, w tym całe rodziny. 
 • 2 maja  we  wsi Burgau – Karolówka pow. Lubaczów,  upowcy  zamordowali 27 Polaków.

We wsi Lubliniec Stary pow. Lubaczów Ukraińcy z SKW zamordowali w be stialski  sposób  na  drodze  uciekające  3  rodziny  polskie  liczące  18 osób oraz zrabowali ich dobytek, furmanki i konie.

We wsi Maruszka pow. Złoczów banderowcy podczas nocnego  napadu za- mordowali 53 Polaków, 2 Ukraińców (męża Polki i żonę Polaka)  oraz  15- letniego syna Ukraińca i Polki, którego wbili na pal w płocie (Komański…. , s. 503). 

 • 3 Maja w miasteczku Cieszanów pow. Lubaczów upowcy z sotni  „Zaliźnia- ka” obrabowali i spalili 1200 budynków i zamordowali 49 Polaków którzy nie opuścili swoich gospodarstw.

We wsi Karolówka pow. Rohatyn banderowcy ze wsi Czerniów uprowadzi- li i zamordowali 4 Polaków, w tym starsze małżeństwo przecięli piłą stola rską.

We wsi Perehińsko pow. Dolina nocą uprowadzili i zamordowali 20 Pola- ków. 

 •  4 maja  we  wsi Łodyna Nowa pow. Kamionka Strumiłowska,  zamordowali 11 Polaków, w tym matkę z 2 małych dzieci.

W miasteczku Mikołajów pow. Żydaczów policjanci ukraińscy  lub bande- rowcy  przebrani  w  ich mundury  zastrzelili 11 Polaków, w tym dowódcę plutonu AK. 

 • 5 maja w miasteczku Cieszanów pow. Lubaczów upowcy zamordowali 8 Po laków.

We wsi Czerniów pow. Rohatyn zamordowali 3 Polaków: kobietę oraz ojca z córką. 

 • 6 maja w przysiółku Bogdanówka należącym do wsi Połonice pow. Przemy- ślany podczas nocnego napadu zamordowali 9 Polaków

oraz we wsi Połonice 10 Polaków, w tym 5 dzieci i 4 kobiety.

W mieście Dolina woj. stanisławowskie upowcy napadli  na  przedmieściu na Polaków  „dopuszczając się niesłychanych gwałtów na młodych Pola- kach,  a  następnie  paląc zabitych”. Zamordowano  ok. dwudziestu  osób (Motyka…, s. 389; Ukraińska…).

Studenta  Politechniki Lwowskiej,  Wiktora Bidzińskiego,  uprowadzili do pobliskiego zagajnika  i  tam go torturowali, m.in. wydłubali mu oczy i ob- cięli genitalia; Michałowi Leskiewiczowi wycięli język i genitalia.

W mieście Rozdół pow. Żydaczów  banderowcy  zamordowali na drodze ze stacji kolejowej 20 Polaków, w tym 6 chłopców w  wieku 16 – 18 lat,  2 mał- żeństwa oraz  1 Ukraińca,  inwalidę,  który wystąpił w obronie Polaków.

 • 7 maja we wsi Gorajec pow. Lubaczów zamordowali 7 Polaków, w tym 4 ko- biety.

We wsi Kowalówka pow. Lubaczów 27 Polaków. 

 • 8 maja we wsi Karolówka pow.  Rohatyn  banderowcy  uprowadzili  z  drogi 3 Polaków, w tym 2 kobiety, którzy zginęli bez wieści.

We wsi Rudniki pow. Żydaczów,  w  nocy  zamordowali  18 Polaków z 4 ro- dzin.

 • 9 maja we wsi Czerniłowa pow. Jaworów,  w przysiółku Lasek zamordowali 5 rodzin polskich liczących 21 osób.

We wsi Derżów pow. Żydaczów podczas nocnego napadu obrabowali i spa lili  gospodarstwa  polskie  oraz zamordowali ponad 100 Polaków; 

spalili także wnętrze kościoła i zamordowali 3 siostry zakonne, gospo- dynię księdza, jej siostrę z dzieckiem oraz dwoje innych dzieci przeby- wających w tym czasie w kościele (Siekierka…, s. 777, stanisławowskie ). 

 • 10 maja we wsi Dąbrówka  pow. Lubaczów zamordowali 3 Polaków,  w  tym 17-letnią dziewczynę.

We wsi Więckowice pow. Sambor 5-osobową rodzinę polską z 3 dzieci, los pozostałych 2 rodzin polskich w tej wsi nie jest znany.  

 • 11 maja we wsi Budomierz pow. Lubaczów zamordowali 7 Polaków.
 • 12 maja we wsi Felsztyn pow. Sambor upowcy w nocy spalili 6 gospodarstw polskich i zamordowali 18-letnią dziewczynę.

We wsi Momoty Dolne pow. Janów Lubelski policjanci ukraińscy z Niemca mi spalili 64 gospodarstwa polskie i zamordowali 16 Polaków.

We wsi Zadwórze pow. Przemyślany:

„Dnia 12.05. Polacy w  Zadwórzu dostali ultimatum i jeszcze tej nocy zlik widowano 13 mężczyzn i 4 kobiety. To podziałało tak, że wszyscy Polacy jeszcze  tego samego dnia opuścili wieś”. (Józef Wyspiański:  Barbarzyń- stwa OUN-UPA. Lubin 2009, który na s. 285  cytuje  meldunek  powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Orły” z 12 maja 1944 r.). 

 • 13 maja we wsi Frajweld (właściwa nazwa: Freifeld) pow. Lubaczów upow- cy z sotni „Zaliźniaka”  zamordowali 9 Polaków  (Motyka…, s. 397; Ukraiń- ska…).

Na drodze ze wsi Niemirów do Rawy Ruskiej woj. lwowskie upowcy zamor- dowali 20 Polaków (Motyka…, s. 397; Ukraińska…). 

 • 14 maja we wsi Krechowce pow. Stanisławów podczas nocnego napadu wy- mordowali  18  rodzin polskich;  tj.  około 70 Polaków.  Szczepan Siekierka podaje, że w połowie maja we wsi  Krechowice pow.  Dolina banderowcy za- mordowali 28 rodzin polskich; tj. 180 Polaków (Siekierka…, s. 23; stanisła wowskie).

We wsi Stary Sambor pow. Sambor obrabowali i spalili 4 polskie gospodar stwa oraz zamordowali 15 Polaków, w tym 9 spalili żywcem.

W pobliżu kol. Modryń, między wsią Malice a Werbkowicami pow. Hrubie szów upowcy zatrzymali i zamordowali zakonnicę Longinę (s. Wandę Tru dzińską) oraz 7 wychowanków, chłopców w wieku 10 – 12 lat, sierot z Zak- ładu dla Sierot w Turkowicach.

Jechali oni pociągiem po zaopatrzenie w żywność i zauważyli płonący kościół we wsi Modryń,  wysiedli ratować obraz z ołtarza i zostali ujęci przez upowców; zamordowali oni także sierotę –  chłopca ukraińskie- go, aby pozbyć się świadka zbrodni. 

 • 15 maja we wsi Honiatycze pow. Tomaszów Lubelski zamordowali 20 Pola- ków, natomiast we wsiach:

Honiatycze, Honiatyczki, Oczeret i w kol. Wakijów w walkach z UPA pole- gło co najmniej 4 partyzantów AK, a 11 zostało rannych. 

 • 16 maja we wsi Biała Przemyślany  podczas  nocnego  napadu  obrabowali i spalili gospodarstwa polskie i kościół oraz zamordowali 30 Polaków.

We wsi Kupcze pow. Kamionka Strumiłowska obrabowali  i  spalili  gospo-darstwa polskie oraz zamordowali 17 Polaków.

 • 17 maja we wsi Łukawica pow. Lubaczów zamordowali 1 Polaka

oraz we wsi Stary Sambor pow. Sambor obrabowali dom i uprowadzili Po- laka, który zaginał bez wieści.

 • 18 maja we wsiach Dobużek, Dutrów, Lipowiec, Rutka, Tuczapy pow. Luba- czów według danych niemieckich podczas nocnych napadów Ukraińcy za- mordowali około 100 Polaków (Sowa…, s. 261)
 • 19 maja we wsi Nabróż pow. Hrubieszów  upowcy  oraz esesmani ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna” zamordowali  27 Polaków, natomiast w obro- nie poległo 30 partyzantów AK i BCH.
 • 20 maja we wsi Burgau – Karolówka pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy za mordowali 2 Polki, siostry.

W kol. Głęboka pow. Tłumacz banderowcy obrabowali i spalili gospodarst wa polskie oraz zamordowali 15 Polaków.

We wsi Gorajec pow. Lubaczów zamordowali 2 Polki

oraz we wsi Kowalówka pow. Lubaczów także 2 Polki.

We  wsi  Mielnów (Mylnów)  pow.  Przemyśl  na terenie majątku policjanci ukraińscy  zastrzelili  23  Żydów  i aresztowali rodzinę dyrektora majątku, którą przekazali go gestapo.

We wsi Pustomyty pow. Lwów miejscowi Ukraińcy z OUN-UPA podczas no cnego napadu zamordowali 2 rodziny polskie;

tj. 9 Polaków i spalili ich domy oraz zamordowali Ukrainkę w zaawan- sowanej ciąży, żonę Polaka.  

 • 21 maja we wsi Dębiny pow. Lubaczów upowcy zmordowali 5 Polaków.

We  wsi  Dorożów  pow. Sambor  zamordowali 6 Polaków i 3 Niemców, któ- rzy łowili ryby na stawach.

We wsi Huta Różaniecka pow. Lubaczów w nocy spalili 10 budynków i za- mordowali 5 Polaków.

We wsi Jacków Ogród pow. Lubaczów zastrzelili 19-letnią Polkę  oraz  za- mordowali 19-letniego Polaka i 19-letnią Polkę.

We wsi Prusinów pow. Sokal  zamordowali 5-osobową  rodzinę polską  z 3 dzieci.

We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów  zamordowali  8  Polaków,  w tym 18 i 19-letnie dziewczyny.

We wsi Lipsko pow. Lubaczów podczas nocnego napadu spalili część wsi i zamordowali 39 Polaków.

W miasteczku Narol pow. Lubaczów w nocnym ataku około tysiąca upow- ców  zamordowanych zostało co najmniej 43 Polaków,  w walce poległo 13 partyzantów AK;, rannych zostało 25 Polaków.

Walka  trwała  12 godzin,  ludności  polskiej broniło 450 partyzantów AK „Kostka” na linii 12 kilometrów. 

 • 22 maja we wsi Bryńce Zagórne  pow. Bóbrka,  banderowcy  oraz  miejscowi Ukraińcy  i  z  wiosek  okolicznych spalili wieś i kościół parafialny oraz wy- mordowali 145 Polaków.
 • We  wsi Łukawica pow. Lubaczów banderowcy zamordowali  5 Polaków, w tym 20-letnią dziewczynę oraz rannego partyzanta AK- BCH, którego wrzu cili do ognia.
 • 23 maja we wsi Żydatycze pow. Lwów w ponownym napadzie upowcy pod- palili kilka polskich domów i zabili 1 Polaka;

Niemcy strzałami zmusili napastników do ucieczki.

 • 24 maja we wsi Batiatycze pow. Kamionka Strumiłowska obrabowali i spali li gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków.

We wsi Kropiwnik Nowy pow. Drohobycz uprowadzili 4 Polaków, w tym 2 kobiety, po których ślad zaginał. 

 • 25 maja we wsi Dąbrówka pow. Lubaczów zamordowali 8 Polaków, w tym 4 kobiety.

W miasteczku Łopatyn pow. Radziechów  upowcy  w nocy zamordowali 11 Polaków (Motyka…, s. 389; Ukraińska…).

We wsi Ostrów pow. Przemyśl  policjanci  ukraińscy  aresztowali  23  Pola- ków, w tym 5 polskich granatowych policjantów. 

 • 26 maja we wsi  Nieledew pow. Hrubieszów  upowcy  zamordowali  31 Pola- ków (Motyka…, s. 202; tak było), inni: 22 Polaków, w tym 19 spalili żywcem (Konieczny…, s. 212)
 • 27 maja w mieście Skałat woj. tarnopolskie zamordowali 2 Polaków, w tym organistę
 • 28 maja we wsi Chlebowice Świrskie pow. Przemyślany zmordowali 3 Polki, lat: 9, 28 i 31.

We  wsi  Swaryczów  pow.  Dolina  zamordowali 7 Polaków, w tym ojca z 4 dzieci (synowie lat 3 i 5, córki lat 8 i 14), oraz 2 kobiety lat 40 i 43.  

 • 28 maja  na  Zamojszczyznę  przeciwko partyzantom AK Niemcy skierowali brygadę  „kałmucką”  Dolla liczącą 4 tysiące żołdaków.  Jej szlak znaczyły bestialskie gwałty polskich dziewcząt i kobiet, mordy, grabieże i palenie gospodarstw.

Wykorzystując pacyfikacje Kałmuków UPA zaatakowała wsie polskie: Chlewiska, Łukawica, Majdan i inne.  

 • 29 maja  we  wsi Krymidów pow. Stanisławów upowcy zamordowali 6 Pola- ków, w tym matkę z 2 córkami.
 • 30 maja we wsi Ożomka pow. Jaworów  w  nocnym  napadzie  zamordowali 21 Polaków, całe rodziny.
 • 31 maja we wsi Nowa Grobla pow. Lubaczów zamordowali 1 Polkę

oraz we wsi Załuże pow. Lubaczów 1 Polaka.  

Ponadto  w  maju 1944 roku (świadkowie  nie podali dnia)  udokumentowane zostały co najmniej 83 napady nacjonalistów ukraińskich na Polaków.

Poniżej wymieniona jest część tych zbrodni.

 

 • We wsi Andryjanów pow. Rudki spalili 20 gospodarstw polskich i zamordo wali 35 Polaków.
 • We wsi Basznia Dolna pow. Lubaczów zamordowali 3 Polaków, w tym 2 sio stry lat 17 i 25 zamordowała członkini bandy UPA o nazwisku Wołk (Wilk ), córka kierownika szkoły z Czerwinek.
 • We wsi Bereźnica Szlachecka pow. Kałusz zamordowali na drodze 2 Polki.
 • We wsi Budzymin pow. Tomaszów Lubelski zastrzelili 3 Polaków, w tym ko bietę a jej 14-dniowe dziecko zabili rzucając nim o ścianę (Konieczny … 213).
 • We wsi Chrusno Stare pow. Lwów  upowcy  wymordowali  Polaków,  którym sąsiedzi  Ukraińcy  gwarantowali bezpieczeństwo, więc nie opuścili wsi: 24 Polaków, w tym 3 rodziny oraz nauczycielkę, żonę Ukraińca; a także 6- oso bową rodzinę ukraińską za pomaganie Polakom.
 • We wsi Chyżowice  pow. Hrubieszów  esesmani  ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna” zabili 10 Polaków.
 • We wsi Czarnokońce Wielkie pow. Kopyczyńce banderowcy, na oczach mat ki,  po torturach,  spalili żywcem jej córkę  Józefę Rzeczkowską, lat 25, żoł- nierza AK (Komański…, s. 229).
 • We wsi Czerczyk pow. Jaworów  podczas  napadu na kol. Murowaną spalili gospodarstwa polskie i zamordowali 3 rodziny, tj. 14 Polaków.
 • We  wsi  Derewnia  pow. Żółkiew  obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 32 Polaków.
 • We wsi Dołhe Podbuskie pow. Drohobycz  miejscowi banderowcy zamordo- wali 2 rodziny polskie; tj. 11 Polaków.
 • We wsi Gorajec pow. Lubaczów w kwietniu i maju 1944 roku upowcy  z  sot- ni „Zaliźniaka” zamordowali 58 Polaków; obecnie stoi tam pomnik poświę cony Ukraińcom poległym w ataku KBW na wieś.
 • We wsi Huta Strzyżewska pow. Lwów na przełomie kwietnia i maja 1944 ro ku

„oddział nacjonalistów ukraińskich otoczył wieś i dokonał spalenia żywcem nieznanej, ale dużej liczby ofiar” (IPN Wrocław: Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich w celu całko witego wyniszczenia ludności polskiej w latach 1939 – 1945 na terenie powiatów  Lwów  i  Bóbrka,  woj. lwowskie; sygn. akt S 39/02/Zi; lipiec 2012).

 • We wsi Kobylnica pow. Lubaczów zamordowali 1 Polkę,
 • we wsi Kozara pow. Rohatyn 1 Polkę,
 • we wsi Lipowiec pow. Lubaczów 1 Polkę. 
 • We wsi Łukawiec pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 Pola- ków, w tym 20-letnią dziewczynę.
 • We wsi Mysłów pow. Kałusz banderowcy uprowadzili z pociągu i zamordo- wali 2 Polaków, w tym 21-letnią dziewczynę.
 • We wsi Stawki Kraśnieńskie  pow. Skałat  zakłuli  nożami 2 Polaków, w tym 16-letnią dziewczynę.
 • We wsi Zadniszówka pow. Skałat  zamordowali  4 Polaków:  3-osobową  ro- dzinę oraz 21-letnią dziewczynę. 
 • We wsi Kniaże pow. Złoczów zamordowali 30 Polaków.
 • We wsi Lanerówka pow. Kamionka Strumiłowska obrabowali  i spalili gos- podarstwa polskie oraz zamordowali 10 Polaków.
 • We wsi Macoszyn  pow. Żółkiew  obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 9 Polaków.
 • We wsi Magierów pow. Rawa Ruska obrabowali i spalili 10 gospodarstw pol skich oraz zamordowali 25 Polaków.
 • We wsi Mokrotyn pow. Żółkiew  obrabowali  i  spalili  gospodarstwa polskie oraz zmordowali 87 Polaków.
 • We wsi Nowa Wieś pow. Rudki  w  przysiółku  Jasionów obrabowali i spalili 15 gospodarstw polskich oraz zamordowali 8 Polaków.
 • We wsi Ostrów pow. Stanisławów  obrabowali  gospodarstwa  polskie  i  za- mordowali ponad 50 Polaków.
 • We wsi Żeldec pow. Żółkiew upowcy oraz miejscowi Ukraińcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 31 Polaków. 
 • W kol. Miedziaki pow. Lwów zamordowali 5 Polaków:  2 kobiety  i  3 dzieci jednej z nich; uciekli oni ze wsi Huta Szczerzecka.
 • We wsi Niemirów pow. Rawa Ruska zamordowali 10 Polaków,  w  tym 5  ko- biet i 2 dzieci.
 • W miejscowości Nowe Miasto pow. Dobromil 5-osobową rodzinę polską z 3 dzieci, pracownika miejscowej poczty.
 • We wsi Polana pow. Lwów 4-osobową rodzinę polską: matkę z 3 synami.
 • We wsi Połtew pow. Przemyślany banderowcy zamordowali około 100 Pola ków.
 • W mieście Rozdół pow. Żydaczów 31 Polaków.
 • We wsi Radruż pow. Lubaczów 17 Polaków.
 • W mieście Radziechów woj. tarnopolskie w majątku odległym około 1 kilo- metra od miasta zamordowali 11 Polaków i ciała ich spalili w stodole.
 • We wsi Skwarzawa pow. Żółkiew obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 63 Polaków.
 • We  wsi  Waręż pow. Lubaczów  wymordowali  ludność  polską,  ilości ofiar nie ustalono.
 • We wsi Wola pow. Rawa Ruska zamordowali 22 Polaków.
 • We wsi Zabrody pow. Włodzimierz Wołyński zamordowali 2 Polaków.

Szczególnym bestialstwem wykazał się Aleksy Kalińczuk, syn diaka z Kory tnicy, który po wojnie pod zmienionym nazwiskiem był szefem UB  w Szro- tawie na Śląsku.

 • We wsi Zadwórze pow. Przemyślany zamordowali 2 Polaków: ojca zastrzeli li a jego 12-letnią córkę powiesili.
 • We wsi Żmijowiska pow. Lubaczów  na początku maja w lesie zamordowali 13 Polaków:

8-osobową  rodzinę  szewca z  Drohomyśla,  4-osobową  rodzinę  z 2 dzieci (19-letnią córką i 21-letnim synem) – uprowadzoną z Lipowca oraz 29-let nią kobietę (Konieczny…, s. 213).   

 Wiosną 1944 roku (taką datę napadu podali świadkowie) udokumentowane zostało 46 miejscowości, w których mordowani byli Polacy.

Poniżej kilka przykładów.  

 • We wsi Cetula pow. Jaworów miejscowi nacjonaliści ukraińscy zamordowa li 6-osobową rodzinę polską.
 • We wsi Chomiakówka  pow. Kołomyja  banderowcy  zamordowali  19  Pola- ków. 
 • We wsi Czerniów pow. Rohatyn:

„Zabłocka Aniela z Czerniowa ok. 25 lat, w zaawansowanej ciąży – wy- prowadzona  z  domu  razem z matką;  zamordowane w pobliskim lesie wiosną  1944”   (Krystyna Tokarska:  „Lista  zamordowanych”,  w: www. stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). 

 • W kol. Dąbki pow. Horodenka obrabowali gospodarstwa polskie i zamor- dowali około 30 Polaków.
 • We wsi Dobromirka pow. Zbaraż:

„Z tej wsi pochodziła żona brata mojego dziadka – Franciszka Bogunowi cza. Jej ojcem był Ukrainiec, matką Polka.

Krawczukowie – w myśl zwyczaju, że  żona przyjmuje obywatelstwo mę- ża byli Ukraińcami (Rusinami).

Banderowcy kazali Krawczukowi zabić jego polską żonę i córkę.  Odmó- wił.

Musiał patrzeć,  jak  mordują jego żonę i dziecko.  Jego  zabili  na  końcu.

Okazało się, że córka żyje.  Ich ukraiński sąsiad narażając życie zawiózł ją do Tarnopola.  Zawiadomił też rodzinę Bogunowiczów, mieszkającą w tym mieście. Niestety, zmarła z odniesionych ran.

Trafiłam  na  listę  Ukraińców – jak  to  oni  nazywają – zamordowanych przez Polaków.

Na ich liście, jako nasza ofiara jest RODZINA KRAWCZUKÓW z Dobro mirki. Tak własne zbrodnie zapisują jako nasze”

(Iwona Kopańska-Konon; e-mail do autora z dnia 14 maja 2009).

 • We wsi Hołubie (obecnie Gołębie) woj. lubelskie:

„W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż wiosną 1944 r. w miejscowo ści Hołubie  i w okolicy miały miejsca liczne zabójstwa ludności polskiej dokonane  przez  nacjonalistów  ukraińskich  wymierzone  w polską lud- ność cywilną.

Było to następstwem zakrojonej na szeroką skalę akcji przeprowadzonej na terenie powiatu hrubieszowskiego, mającej na celu fizyczną ekstermi nację  zamieszkałej  na tym terenie ludności polskiej”  (IPN Lublin,  sygn. S. 116/11/Zi).

 • We wsi Hostów pow. Tłumacz banderowcy zamordowali co najmniej 9 Pola ków, w tym 4-osobową rodzinę i ojca z synem.
 • We  wsi  Jabłonów  pow. Rohatyn  uprowadzili i zamordowali 7 Polaków, w tym małżeństwo oraz sąsiad Ukrainiec powiesił 70-letnią Polkę.
 • We wsi Koniuszki Królewskie pow. Rudki  obrabowali  i  spalili gospodarst- wa  polskie  oraz zamordowali  12 Polaków,  którzy  nie opuścili swoich do- mów.
 • We wsi Kosów Stary pow. Kosów Huculski zamordowali co najmniej 15 Po- laków 
 • We wsi Lipowiec pow. Jaworów 5 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę.
 • We  wsi Łopianka pow. Dolina  obrabowali  i  spalili  gospodarstwa  polskie oraz zamordowali kilka rodzin polskich.
 • We wsi Majdan pow. Żółkiew 8 Polaków, w tym matkę z córkami lat 13 i 16 i ojca z córką lat 16.
 • We wsi Majdan Średni pow. Nadwórna 6-osobową rodzinę polską: matkę z 5 dzieci od 7 miesięcy do 9 lat.
 • We wsi Moszków pow. Sokal 10 Polaków: rodziny 6 i 4-osobowe.
 • We wsi Niedźwiednia pow. Żółkiew obrabowali i spalili gospodarstwa pols- kie oraz zamordowali 24 Polaków, w tym całe rodziny.
 • Koło miasta  Nadwórna  woj. stanisławowskie  w lesie około 1 km od miasta odkryty został świeży grób, w którym znajdowało się 40 ciał;

byli to uciekinierzy polscy z pobliskich wsi szukający schronienia w Nadwornej.

 • We wsi Nowica pow. Kałusz  miejscowi  Ukraińcy  wymordowali wszystkich mieszkających tutaj Polaków; około 30 osób.

We wsi znajdował się szyb kopalni solanki, do którego Ukraińcy wrzu- cali  żywcem  pojmanych  w  okolicy Polaków;  w tym „szybie śmierci” zginęło co najmniej 80 osób. 

 • We wsi Olchowiec pow. Bóbrka:

„Z opowiadań mojej już nie żyjącej matki wiem, że jej rodzina zamieszku jąca wieś Olchowiec doświadczyła krzywd ze strony Ukraińców. Z ostrze lanych zabudowań gospodarczych a następnie podpalonych ocalała za ledwie moja matka w wieku ok. siedmiu lat wraz z młodszą siostrą.

Zamordowani zostali jej rodzice  Władysław  i  Maria  Noworol, brat Ed- ward oraz jej babcia.  Zwłoki zostały złożone we wspólnej mogile na po- bliskim cmentarzu” (Mieczysław Ciechanowski, w: http://www.stankiewicze. co m/ludobojstwo.pl).

Sz. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki…, na s. 24 – 25 odnotowali:

„Na wiosnę 1944 roku większość  Polaków opuściła swoje gospodarstwa i schroniła się w bezpieczniejszych miejscowościach. Opuszczone zagrody ograbili i spalili banderowcy. W różnych okolicznościach zamordowali w tym czasie 10 osób”. 

 • W miasteczku Ostróg nad Horyniem pow. Zdołbunów zamordowali 39 Pola ków.
 • We wsi Rożen Wielki pow. Kamionka Strumiłowska 8 Polaków.
 • We wsi Rypne pow. Dolina  uprowadzili  i  zamordowali  4  Polaków,  w tym uprowadzona siostra zakonna „Józefitka” zaginęła bez wieści. 
 • We wsi Słobódka Bukaczewiecka pow. Rohatyn  zamordowali  15  Polaków. Uprowadzili 4 kobiety, w tym lat 20 oraz ojca z 2-letnim synem, którzy zagi nęli bez wieści.
 • We wsi Stańkowa pow. Kałusz banderowcy zamordowali 5 Polaków: 4-oso- bową rodzinę z 2 dzieci oraz hr. Kazimierza Dzieduszyckiego, którego tor- turowali przez trzy dni zanim skonał.
 • We wsi Wierzbowiec pow. Kosów Huculski  obrabowali gospodarstwa pols- kie i część spalili oraz zamordowali około 30 Polaków.
 • We  wsi  Żółtańce pow. Żółkiew  zakłuli  bagnetami  podczas snu matkę z 2 córkami oraz ojca z 2-letnim synem; tj. 5 Polaków.  

 ———————————-

 Stanisław Żurek  

 Bibliografia  

 1. Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Pola- kach na Lubelszczyźnie w latach 1939 – 1947; Wrocław 2007
 2. Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w woj. stanisławowskim w latach 1939 – 1945; Warszawa 2004.
 3. Komański Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo  dokonane przez  na- cjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946; Wrocław 2004.
 4. Konieczny Zdzisław: Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Pol ski w latach 1918 – 1947; Wrocław 2006.
 5. Motyka Grzegorz: Ukraińska partyzantka 1942 – 1960; Warszawa 2006.
 6. Siekierka Szczepan, Komański Henryk,  Bulzacki Krzysztof:  Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwow skim 1939 – 1947; Wrocław 2006.
 7. Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stani sławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez daty wydania, 2007.
 8. Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez na- cjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945; Warszawa 2000.
 9. Sowa Andrzej L.: Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1947; Kraków 1998.
 10. Wyspiański Józef: Barbarzyństwa OUN-UPA. Lubin 2009
 11. Żurek Stanislaw.: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach  w  Polsce  południowo-wschodniej  w  latach 1939 – 1948”; Wrocław 2013.
 12. www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl

___________________________

Za:Blog ks. Isakowicza-Zaleskiego; http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=9355 – 2014-05-07

======

https://forumemjot.wordpress.com/2014/05/07/maj-1944-r-zapomniane-zbrodnie-upa-70-lecie-ludobojstwa-dokonanego-na-polakach/

 

=========

Generuj PDF – Pamiec.pl –  https://pamiec.pl/…/13956,ZBRODNIA-WOLYNSKA-KALENDAR..

http://wolyn.org/index.php/publikacje/1330-kalendarium-ludobojstwa-maj-1944

ipn.gov.pl/download/1/169564/Wolyn-1943-rozliczenie-Konferencja-IPN.pdf

Wyrok śmierci na Polaków.

https://natemat.pl/184999,wyrok-smierci-na-polakow-oto-dowody-ze-ukrainscy-nacjonalisci-mordowali-wedlug-ustalonego-planu-cytaty

Click to access Ksiazka_Ludobojstwo_OUN-UPA_tom_5_srodki.pdf

Antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich

http://www.lwow.home.pl/semper/wolyn.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,926,557 hits
May 2019
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: