Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Stanisław Staszic: O przyczynach szkodliwości Żydów


Jedną z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinął szeroką działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty. Od 1808 r. do 1826 r. był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Własnym kosztem wzniósł dla niego dwie kolejne siedziby (najpierw domy na Kanonii, potem pałac zwany dziś Pałacem Staszica), zainicjował i w znacznej mierze sfinansował wystawienie pomnika Mikołaja Kopernika, ofiarował Towarzystwu własną bibliotekę i zbiory przyrodnicze, inicjował i zachęcał do badań innych członków Towarzystwa, wzywając do “bycia narodowi użytecznym”.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego wszedł jako radca stanu do komisji spraw wewnętrznych oraz do komisji oświecenia, w 1824 r. został ministrem stanu. Zajmował się organizacją szkolnictwa, współtworzył m.in. Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Jednocześnie jako dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów w komisji spraw wewnętrznych inicjował i nadzorował produkcję kopalń i hut, budowę dróg, organizował Korpus Górniczy, wystawy rękodzieł i przemysłu. Za to wszystko otrzymał dwa najwyższe polskie ordery: św. Stanisława I klasy (1815) i Orła Białego (1818).

Rzadko wspomina się o jego dziele “O przyczynach szkodliwości Żydów. Także o środkach i usposobieniu ich, aby się społeczeństwu użytecznymi stali”.

– Kiedy żydów, jak zarazę niszczącą postęp cywilizacji narodów, wypędzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod karą śmierci, jak wyjętych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Rosji, na ten czas sami Polacy otwarli im wszystkie granice, dali przytułek i większą swobodność, niż rodowitym mieszczanom i rolnikom – pisał ks. Staszic. – Dwa pierwsze błędy przywiodły naród do upadku i do podziału. W tym nieszczęściu jeszcze byśmy przez oświecenie, przez cywilizację wznieść się i ratować mogli, lecz błąd trzeci, żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle politycznie ciało słabiącą i nędzniącą. Chociażby nawet to ciało nie było podzielone, chociażby po podziale znowu zjednoczonem zostało, przecież z tą wewnętrzną skazą, nigdy nie można nabrać właściwych sobie sił, ani czerstwości; musi na zawsze być tylko słabe, wynędzniałe i nikczemne. Żydzi po całej Polsce rozsypani, w rzędzie z swym duchem wyłączności z naszym ludem pomieszani, tylko zaplugawią cały naród, zaplugawią cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, wystawią w Europie na poniewierkę i wzgardę.

=======================

Stanisław Staszic o Żydach )

mkarwan 11 lat temu

Wbrew filosemickiej propagandzie krytyka Żydów nie jest domeną ciemnogrodu.
Żydów krytykowali ludzie za których spadkobierców uważa się dzisiejsza inteligencja.
Jednym z nich był Stanisław Staszic, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku,
polski działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, tłumacz, geograf,
geolog, wychowawca, działacz społeczny, prekursor spółdzielczości, inicjator
rozwoju przemysłowego i mecenas badań naukowych.
Wbrew filosemickiej propagandzie krytyka Żydów nie jest domeną ciemnogrodu.

Żydzi przyczyną wielkich nieszczęść narodu polskiego


Stanisław Staszic rozpoczął swoją prace “O przyczynach szkodliwości Żydów”
stwierdzeniem że (str.4) “Do przyczyn wielkich nieszczęść narodu polskiego
należą Żydzi”.
Żydzi od setek lat niszczący Polskę.
Innymi przyczynami zapaści cywilizacyjnej Polski były zdaniem Staszica: brak
dziedzicznego tronu który prowadził do konfliktów o władze dzielących naród,
brak stałej armii, nie wypędzenie Żydów z Polski, otwarte granice dla
żydowskich imigrantów.
Staszic uważał że (str.4) “Żydzi byli zarazą wewnętrzną, zarazą ciągle
polityczne ciało słabiącą i nędzniącą”.
Żydzi mieli zdaniem Stanisława Staszica osłabiać i plugawić Polskę, czynią
ją krajem żydowskim.
Staszica oburzało to że Żydzi za gościnność Polaków odwdzięczyli się
niszczeniem Polski.

Żydzi niszczyli polska gospodarkę


Autor pracy “O przyczynach szkodliwości Żydów” zarzucał Żydom że:
wyniszczają rolnictwo, włościan i mieszczan odbierając Polakom własność,
(str.5) “tamują w narodzie wzrost przemysłu, rękodzieła, fabryk i rzemiosła”,
uniemożliwiają powstanie polskiej klasy średniej co prowadzi do zablokowania
postępu i rozwoju dobrobytu w Polsce.
Zdaniem Staszica Żydzi z zmonopolizowali handel, dzięki czemu niszczyli
rodzący się polski przemysł, handel i rzemiosło (co miało na celu zachowanie
monopolu Żydów w tych dziedzinach).
Destruktywna działalność Żydów wynikała z tego że Żydzi zajmowali się tylko
tym co dawało im szybki, duży i łatwy zarobek (80% Żydów zajmowało się
szynkarstwem a 20% handlem lub rzemiosłem).
Według Staszica Żydzi nic nie tworzyli, pasożytowali na innych i prowadzili
działalność przestępczą, niszczą Polskę i Polaków, przynosili nędze i
zepsucie.
Żydzi szkodzili Polakom też tym że zmonopolizowali obrót kapitału, po czym
uniemożliwiali niezbędny dla inwestycji i budowy dobrobytu obrót kapitałem,
uniemożliwiali inwestycje w komunikacje.
Żydzi byli więc barierą w rozwoju gospodarczym i budowie dobrobytu,
przyczyną bankructw i nędzy Polaków.
Według autora “O szkodliwości Żydów” (str.28) “Żydostwo nasze wsie uboży, a
nasze miasta smrodem napycha”.

Żydzi rozpijali Polaków


Stanisława Staszica napełniało odrazą też to że Żydzi rozpijali Polaków,
rozpowszechniali alkohol co prowadziło do zniszczenia społeczeństwa i władz
umysłowych Polaków (refleksu, pamięci, rozwagi i kontroli nad ciałem),
rozpijali nawet dzieci.
Żydzi rozpijali Polaków, zdaniem Staszica, by bezkarnie Polaków okradać, by
z pijani Polacy podpisywali dla siebie niekorzystne umowy i cyrografy na
podstawie których Żydzi odbierali Polakom gospodarstwa.
Zdaniem Stanisława Staszica doświadczenie wskazywało że szynkarze Polacy nie
rozpijali Polaków tak jak Żydzi.
Szynki służyły Żydom zdaniem autora “O szkodliwości Żydów” do masowego i na
wielką skale niszczenia Polski i Polaków, wpędzenia włościan w nędze.
Doprowadziło to do uzależnienia włościan na kresach od Żydów, pasożytowania
na chłopach i wyzyskiwania chłopów przez Żydów.
Rozpijanie przez Żydów ludności zostało zauważone prze Austrie i Prusy które
zakazały Żydom prowadzenia szynków.
Stanisław Staszic oskarżał też Żydów o rozpowszechnianie narkotyków (opium)
by uzależnić od siebie Polaków i wyniszczyć Polaków.

Żydowska bomba demograficzna


Problem Żydów, zdaniem Staszica, narastał wraz z eksplozją demograficzną
Żydów.
W 1772 w Polsce żyło 15.000.000 osób w tym 500.000 Żydów czyli 3,33%, w 1790
8.000.000 osób a w tym 300.000 Żydów czyli 4,16%. w 1810 odsetek Żydów
wynosił 8,33%, w 1816 12,5%.
Wszystkie miasta były opanowane przez Żydów w ciągu kilkudziesięciu lat (a w
miastach Żydzi zmonopolizowali szynkarstwo).

Szowinistyczna tożsamość Żydowska
Zdaniem Staszica Polacy szanowali religijne tradycje Żydów podczas gdy Żydzi
nie mają szacunku dla tradycji katolickich. Polacy byli tolerancyjni dla
Żydów, Żydzi pełni nienawiści do nie Żydów.
Żydzi szkalowali nie Żydów, kłamali na temat nie Żydów.
Żydowskie szkoły wychowywały żydowskie dzieci w nienawiści do nie Żydów.
Według Staszica Żydowska kultura uczyniła Żydów niebezpiecznymi. Żydowskie
małżeństwa były aranżowane przez ojców co zapewniało małżeństwom trwałość a
Żydom siłę.
Żydzi nie mogą utrzymywać kontaktów z nie Żydami.
Judaizm nakazywał nieustanna pracę dla narodu.
Judaizm pozwalał również Żydom krzywdzić i oszukiwać nie Żydów, ignorować
nie Żydowskie władze.
Zdaniem Staszica Żydzi tworzą państwo w państwie, zbierają podatki by
przeciwdziałać rozwojowi państwa nie Żydów.
Żydzi niszczyli społeczeństwo nie Żydowskie, separując się od nie Żydów i
pogrążając się w ksenofobii.
Zdaniem autora “O szkodliwości Żydów” Żydzi działali tajnie i niszczyli ład
społeczny (organizacje tajne są narzędziem Żydów).
Żydzi od kilkuset lat niszczyli naród polski, mnożyli się i swoje dzieci
wychowywali do niszczenia Polski.
Zdaniem Staszica Żydzi planowali że gdy będą dostatecznie silni zapewne
wystąpią przeciw nie Żydom.

Postulaty samoobrony narodowej
Zdaniem Staszica Polacy muszą zwalczać Żydowskie zagrożenie.
Stanisław Staszic postulował by: Polacy zwalczali Żydowskie zagrożenie i
wypierali Żydów, przesiedlenie Żydów za wsi do miast, zamknąć Żydów w
gettach, oddać nadzór nad gettami Polakom, spisać Żydów i nadać im nazwiska,
zmusić Żydów do posługiwania się językiem polskim w sprawach urzędowych,
zakazać sprzedaży alkoholu przez Żydów, nałożyć na Żydów stały obowiązek
posiadania dokumentów osobistych, zatrudniać w administracji tylko Polaków,
zakazać tworzenia Żydowskiej administracji.
Stanisław Staszic postulował by: zakazać Żydom pracy w instytucjach
państwowych, ograniczyć role rabinów tylko do posługi religijnej (zakazać
rabinom działalności poza religijnej), zakazać składania przysiąg w
instytucjach Żydowskich, zakazać instytucjom Żydowskim operacji finansowych
(co uniemożliwi korumpowanie władz przez Żydów), zakazać Żydom tajnej
działalności.
Staszic domagał się by: państwo przejęło archiwa Żydowskie, nakazano Żydom
posługiwania się językiem polskim we wszelkiej dokumentacji, zmusić Żydów
tylko do nauki w polskich publicznych szkołach, zakazać istnienia szkół
Żydowskich, dopuścić edukacje tylko w języku polskim (prócz religii), zmusić
Żydów do posługiwania się tylko językiem polskim.
Stanisław Staszic uważał że: Żydzi w Polsce mogą drukować tylko po polsku,
należy wprowadzić zakaz posługiwania się jidysz, państwo ma wydawać Żydom
pozwolenia na dalszą naukę zawodu, zezwalać na małżeństwa tylko tym Żydom
którzy nauczyli się zawodu.
Staszic chciał by: zakazano nie Żydom służby u Żydów, zezwalać Żydom po
dwudziestu latach pracy w getcie na prace z gojami za zgodą administracji,
po pięciu latach pracy wśród nie Żydów i małżeństwie z wyznawcą
chrześcijaństw pozwolić Żydom na staranie się o pozwolenie na nabycie
gruntów lub nieruchomości w celach wynajmu.
Staszic domagał się: zakazu sprzedaży Żydom ziemi (by chronić szlachtę przed
zniszczeniem), zakazu równouprawnienia Żydów z Polakami (równouprawnienie
umożliwi Żydom zniszczenie Polski i Polaków, Żydzi przejmą własność
Polaków), odebrania Żydom prawa handlu alkoholem, odebrania Żydom autonomii,
deportowania Żydów do Besarabii i na Krym.


Bibliografia
“O przyczynach szkodliwości Żydów” Stanisław Staszic, Ostoja 2003
źródło http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=27&pid=1378

A w co Żydzi polscy te gościnność obrócili?

Historia mówi o tym dużo i dokładnie, tak jak to “strony tekstu Staszica” analizują, lapidarnie i wprost, mimo, ze : “za jego czasów o metodologii nauk społecznych i w ogóle.

Post by LEM
A ten element braku woli społeczności żydowskiej do integracji społecznej, gdzieżby się oni
nie znaleźli, był miedzy innymi powodem do wcześniejszej banicji Żydostwa ze wszystkich krajów Europy Zachodniej, kiedy to Polska i jej władcy użyczyli Żydostwu gościnności w swoim kraju, w swoim domu, często kosztem ciężko pracującego chłopa pańszczyźnianego,
Wnieśli Żydzi jednak sporo nowoczesności co wynika m.in. z cytowanego tekstu
: handel, bankowość, rzemiosło, a nie tylko rola rola rola, czyli ciężka
dola chłopa pańszczyźnianego w przedrozbiorowej Polsce wyzyskiwanego przez
szlachtę, a pijącego ze smutku nad swoim losem w żydowskich szynkarniach z własnej woli.

(…)Handel tak na wsi, jak w mieście był prawie wyłącznie w rękach żydów.
Po karczmach wsiowych siedzieli tylko żydzi i prócz wódki mieli na przekąskę
obwarzanki i bułki, które sami piekli, nadto gomółki z sera i śledzie.
Przytem sprzedawali ubocznie sól, tytoń do fajek, zapałki, igły, tasiemki,
krajki do opasywania się, – ale towaru tego mieli zawsze bardzo niewiele,
zazwyczaj mieścił się wszystek w małej paczce, schowanej za szynkwasem.
Wsiowi ludzie jednak kupowali towar taki najczęściej od żydów i żydówek,
domokrążców, obnoszących w opałce igły, tasiemki, krajki, zapałki, trochę
pieczywa, przyczem też nigdy nie brakło wódki.
(…)Jakim sposobem podówczas żydzi brali chłopów do łapki, nawet za drobne
długi, niech posłuży za przykład to, jak robili z Michałem Grębowcem, moim
sąsiadem. Miał on sześć morgów dobrego gruntu i porządne zabudowania
gospodarskie. Był chłop robotny, nie pijak, bo jeżeli wypił czasem kieliszek
wódki, to przy robocie lub jakiejś okazji; długu zaciągać nie miał potrzeby,
bo zadowalał się najzupełniej tym, co z gruntu zebrał, więc nikomu nie był
winien ani grosza. Jedną miał tylko wadę, że z żoną był czasem w niezgodzie
i nieraz się dobrze pobił, ale to przechodziło jak burza i znowu sobie
sprzyjali. W kłótni żona zawsze mu wypominała, chcąc mu dokuczyć, że cały
majątek jej, bo ona wprowadziła na gospodarstwo inwentarz jako wiano.
Z tej niezgody małżeńskiej skorzystali żydzi. Ściągali Grębowca do siebie,
częstowali wódką, mówiąc przytem: >Ny, Michale, co wam żona mówi, że majątek
nie wasz, my się was nie boimy, choć tak żona gada, jak wam pieniędzy
trzeba, to wam pożyczymy, niech się żona przekona, że wasz jest majątek, a
lepiej was będzie szanować<. Tak wmówili w chłopa, że pożyczał po 5 do 10
złr., a za każdym razem prowadzili go do notariusza, czyli rejenta,
zawierali tam akt dłużny, biorąc zawsze za świadków policjantów z
Tarnobrzega, znanych wówczas pijaków. W ciągu paru miesięcy zmieniali ciągle
u rejenta skrypta dłużne, dopisywali nowe pożyczki i wysokie procenta, w
końcu zrobili z Grębowcem akt na pożyczkę wynoszącą 600 złr. I miał płacić
na rok 60 złr. od sta.
Wtenczas dopiero wyprowadzili sądową komisję na opisanie realności Grębowca
i zabezpieczenie na niej wspomnianej kwoty. Żona narobiła gwałtu, gdzie,
kiedy i na co tyle pożyczał, on też zmiarkowawszy, że mu grozi ruina
majątkowa, zaczął płakać, za włosy się targać, krzycząc:< Olaboga, co ony ze
mną zrobiły!< Po odejściu komisji zacząłem go wypytywać, jak tyle długu
narobił, pokazało się, że na te 600 złr. wybrał gotówką około 50 złr. I to u
tych samych żydów przepił, do tego nie umiał zupełnie rachować, nie
wiedział, co znaczy 600 złr.
źródło http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-05.html

Pańszczyzna – praca wykonywana przez chłopów głównie na roli (również w
innych usługach) na rzecz pana w zamian za dzierżawę ziemi. Wykształciła się
w Europie w okresie feudalnym, po czym powoli zaczęła zamierać w wyniku
przechodzenia na czynsz.

W 1520 roku sejm postanowił, że każdy chłop musi co najmniej jeden dzień w
tygodniu przepracować bez zapłaty w folwarku swego pana. W Polsce w
późniejszym okresie wprowadzono naliczanie pańszczyzny od wielkości gruntu
posiadanego przez chłopa za pomocą dni w tygodniu przypadających na łan –
np. pańszczyzna 4 dni od łana tygodniowo oznaczała, że chłop mający połowę
łana miał odpracować u pana 2 dni na każdy tydzień, a posiadacz 1 łanu – 4
dni; ponadto chłop nie musiał odpracowywać wyłącznie sam pańszczyzny – jeśli
przez 1 dzień pracował wraz z 2 synami powyżej określonego wieku i 1
parobkiem, to zaliczano mu 4 dni.

Pańszczyzna stała się w Polsce dominującą formą płatności za użytkowanie
gruntu. Wynikało to z gwałtownego rozwoju gospodarki folwarcznej. Jednym z
większych problemów przy rozwoju owej gospodarki był problem z zapewnieniem
siły roboczej i narzędzi. Początkowo możliwe było wykupienie się spod władzy
pana za pewną sumę pieniędzy (tzw. libertacja), jednak z biegiem czasu i
tego zakazano. Już w XV w. nierzadka była 2-, 3-dniowa pańszczyzna.
Konstytucja toruńska upowszechniła w 1520 pańszczyznę do 1 dnia w tygodniu z
łanu, lecz już w II poł. XVI w., w wyniku dania szlachcie wolnej ręki w
sprawie ustalania długości pracy przy pańszczyźnie, za powszechną normę w
królewszczyznach uznawano 2 dni w tygodniu z łanu, a prywatni i kościelni
zarządcy wymagali od chłopów więcej. W połowie XVII w. pańszczyzna
dochodziła do 4-5 dni, zaś w XVIII w. nieraz do 6-7 czy też nawet 10 dni.
Warto zauważyć, że nie oznacza to, że chłop pracował codziennie – po prostu
zobowiązany był do pracy wraz z synami lub wynajętymi parobkami tak, aby
wykonać określoną ilość “osobodni roboczych” w tygodniu.

Źródło; https://dzienniknarodowy.pl/stanislaw-staszic-o-przyczynach-szkodliwosci-zydow/

https://soc.culture.polish.narkive.com/Z4IfvC6A/stanis-aw-staszic-o-ydach

https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/1802-stanislaw-staszic-o-przyczynach-szkodliwosci-zydow

=============

Pełen tekst rozprawy tutaj : https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/07/O_przyczynach_szkodliwosci_zydow.pdf

HASŁO NARODOWE

(https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/321153/PDF/NDIGCZAS012582_1925_004.pdf)

===============

(https://youtu.be/24I1IZh_E9U)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on February 1, 2021 by in Polska, Zydzi and tagged , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,968,670 hits
February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: