Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Szokujące wytyczne żydów


 

Myliłby się ten kto by sądził, że prezydent Donald Trump odmówi czegokolwiek żydowskiemu lobby w USA lub państwu Izrael czy światowej diasporze żydowskiej. Przeciwnie zarówno jego powiązania rodzinne (córka jego Ivanka wyszła za ortodoksyjnego Żyda i przeszła na judaizm) jak i strach przed siłą amerykańskiego żydostwa skłania przywódcę jedynego supermocarstwa na świecie do pospiesznego i wręcz gorliwego wypełniania żydowskich żądań.

 

My Polacy doświadczyliśmy tego, gdy Trump bez najmniejszych wahań podpisał słynną ustawę S.447. Nie inaczej postępuje Kongres, który przegłosowuje żydowskie żądania w formie ustaw lub rezolucji jednogłośnie, lub prawie jednogłośnie, a niekiedy przez aklamację.

Zanim jednak przejdę do omówienia szczegółów amerykańskiej służebności wobec żydostwa przyjrzyjmy się niesłychanie ciekawemu a z drugiej strony przerażającemu dokumentowi uchwalonemu w lutym 2018 r. na konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, oraz uniwersytety w Nowym Jorku, Tel Avivie i Wiedniu.

Dokument nosi tytuł „Koniec z antysemityzmem. Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem”.

Autorzy opracowania to: Armin Lande z Instytutu Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Wiedeńskim zajmujący się tekstami z Qumran; Ariel Muzicant, przewodniczący wiedeńskiej loży B’nai B’rith, członek zarządu Muzeum Żydowskiego w Wiedniu i Wiedeńskiego Instytutu Badań nad Holocaustem Szymona Wiesenthala; Dina Porat, profesor Uniwersytetu w Tel Awiwie i główny historyk w Instytucie Yad Vashem; Lawrence H. Schiffman, hebraista na Uniwersytecie w Nowym Jorku, dyrektor Globalnego Instytutu Zaawansowanych Badań nad Żydami; Mark Weitzman, członek amerykańskiej delegacji do Międzynarodowego Urzędu ds. Pamięci Holokaustu, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Antysemityzmu i Negacji Holokaustu. Jest członkiem panelu doradczego Ekspertów ds. Wolności Wyznania i Przekonań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz współprzewodniczy Grupie Roboczej do Spraw Międzynarodowych Światowego Forum Antysemityzmu. Fragmenty tego „dzieła” przedstawiam poniżej.

Wszystkie państwa i organizacje powinny…

„(…) Wszystkie państwa, społeczeństwa, grupy religijne, organizacje zajmujące się kulturą, internet, ośrodki akademickie i edukacyjne, media, business, grupy polityczne i rządowe organizacje i instytucje powinny przyjąć i wdrożyć definicję antysemityzmu przyjętą przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holocauście. Walka z antysemityzmem powinna znaleźć się w legislacji każdego państwa najlepiej jako wpis w konstytucji. Prawodawcy powinni stworzyć ramy prawne do skutecznego zwalczania antysemityzmu. W związku z tym istniejące prawo powinno zostać zaostrzone, a jeśli to konieczne należy stworzyć nowe rozwiązania umożliwiające walkę z antysemityzmem.

Ze względu na umiędzynarodowienie mediów tradycyjnych i internetowych walka z antysemityzmem może być skuteczna jedynie, gdy stanie się kluczowym elementem polityki zagranicznej oraz polityki organizacji międzynarodowych takich jak UE i ONZ. Rządy i organizacje międzynarodowe powinny potępić jawny i usankcjonowany prawnie antysemityzm, który istnieje w wielu krajach np. w Iranie.

Każde państwo i organizacja międzynarodowa powinny mianować swojego przedstawiciela do walki z antysemityzmem W zależności od wielkości każde państwo powinno mieć przynajmniej jeden, jeśli nie więcej, instytut do studiów nad antysemityzmem. Każde państwo powinno wesprzeć finansowo walkę z antysemityzmem roczną kwotą o wysokości 0,02% swojego PKB. Każda grupa, organizacja i instytucja powinna przeznaczyć rocznie kwotę wysokości 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem w kontekście własnej działalności.

Osoby, które głoszą lub mają poglądy antysemickie nie powinny mieć prawa do zajmowania znaczących stanowisk ani do sprawowania funkcji umożliwiających wywieranie wpływu na polu kultury, religii i edukacji. Elity, decydenci i osoby wpływowe powinny dawać dobry przykład w walce z antysemityzmem, powinny głośno wypowiadać się przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu, powinny natychmiast podejmować działania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu.

Podmioty gospodarcze powinny być zniechęcane do współpracy z państwami i organizacjami, które w jakikolwiek sposób wspierają antysemityzm. Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać również sprzedaży lub reklam internetowych, lub tradycyjnych produktów z treściami antysemickimi (…).

Istniejące antysemickie stereotypy oraz symbole muszą zostać wykorzenione z kulturowej i religijnej pamięci świata. Powinny zostać zidentyfikowane jako antysemickie i nie wolno pozwolić na to, żeby generowały antysemityzm. Z tego względu gdziekolwiek to możliwe, antysemickie treści powinny być usuwane z obiegu internetowego i poza-internetowego. Antysemickie treści w mediach społecznościowych i innych mediach powinny zostać zakazane i usunięte. Treści antysemickie, których nie można usunąć z kulturowej i religijnej pamięci świata, powinny zostać opatrzone komentarzami ostrzegającymi przed ich antysemicką naturą.

Należy podkreślać i zamieszczać offline i online pozytywne treści na temat judaizmu. W tym celu należy podkreślać zasługi Żydów dla danej społeczności lub państwa poprzez upamiętnianie żydowskiego wkładu w dziedzictwo światowe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat judaizmu powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno offline jak i online.

Historia antysemityzmu powinna zostać właściwie przedstawiona w kulturowej i religijnej pamięci świata, a niewłaściwe opisy należy poprawić wszędzie tam gdzie możliwe.

Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat antysemityzmu od jego starożytnych początków aż po dzień dzisiejszy powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno offline jak i online.

Głos ofiar antysemityzmu od starożytności po dzień dzisiejszy powinien być nagłośniony i zobrazowany zarówno offline jak i online. Aby to zrealizować należy stworzyć internetową bazę danych.

Dodatkowo, oprócz dni upamiętnienia Holocaustu, ofiary prześladowań antysemickich powinny zostać specjalnie upamiętnione w krajach w których te prześladowania miały miejsce: muzea, filmy dokumentalne itp. powinny koncentrować się nie tylko na shoah, ale powinny też uwzględniać inne przejawy antysemickiej przemocy.(…)

Nauczanie na temat holocaustu musi zostać uzupełnione innymi strategiami edukacyjnymi, które przekazują szerszy rys historyczny horroru antysemityzmu, jak również zrozumienie wkładu Żydów w wiele dziedzin współczesnej kultury i cywilizacji. Należy nauczać o historii, kulturze i religii judaizmu na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego od przedszkola po uniwersytety. W szkołach należy nauczać historii antysemityzmu od jego starożytnych początków aż do dnia dzisiejszego. Nauka powinna trwać od najniższego poziomu edukacji po uniwersytety i dalszą edukację.

Na gruncie edukacji nie jest możliwe zwalczanie irracjonalnej religijnej natury antysemickiej nienawiści wyłącznie przy pomocy racjonalnych argumentów. Muszą być one uzupełnione emocjonalnymi doświadczeniami, zarówno religijnymi, jak i świeckimi. Edukacja na wszystkich poziomach powinna zawierać emocjonalne spotkania z judaizmem i Żydami. Poza edukacją czynnikiem o charakterze kluczowym jest kontakt z żywym judaizmem. Szczególnie ważne jest, aby osoby decyzyjne i wpływowe miały kontakt z żydowską kulturą i religią w wymiarze praktycznych kontaktów z judaizmem zarówno w Izraelu, jak i zagranicą. Z tego względu zaleca się, żeby religijne organizacje i instytucje uczestniczyły w imprezach międzyreligijnych od grup dyskusyjnych po wspólne modlitwy. Powinno się zachęcać organizacje polityczne, instytucje i podmioty gospodarcze do współpracy z Izraelem i Żydami na gruncie religijnym, kulturowym, akademickim, edukacyjnym i biznesowym”.

USA w awangardzie walki z antysemityzmem

Wprawdzie omawiana powyżej uchwała została podjęta w lutym 2018 r., to już od 2016 r. trwały w Stanach Zjednoczonych prace nad rezolucją Combating European Anty-Semitism Act of 2017, którą Trump podpisał 14 stycznia. Jak się wydaje, władze amerykańskie wiedziały o przygotowywanej uchwale i nastąpiła koordynacja prac obu stron. Rezolucję Izba Reprezentantów uchwaliła jednogłośnie w maju 2017 r. a w grudniu 2018 r. zatwierdził ją Senat. Według twórców rezolucji w interesie USA leży walka z antysemityzmem zarówno w kraju jak i zagranicą. Ich zdaniem istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa środowiskom żydowskim w Europie, ponieważ – jak twierdzą – nastąpił wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie.

Rezolucja nr 672 zobowiązuje Departament Stanu do dokumentowania aktów antysemityzmu i podejmowania działań zachęcających inne rządy do przyjęcia definicji antysemityzmu zredagowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance. Departament musi ponadto uwzględniać w corocznym raporcie na temat wolności religijnej incydenty antyżydowskie. Także Departament ma informować o współpracy USA z europejskimi służbami bezpieczeństwa w celu zwalczania antysemityzmu. Raport taki będzie informował, co robią europejskie rządy dla przyjęcia i stosowania wspomnianej definicji antysemityzmu.

Izba Reprezentantów wyznaczyła prezydentowi 90-dniowy termin na powołanie Specjalnego Wysłannika ds. Monitorowania i Zwalczanie Antysemityzmu w randze ambasadora. Jak było do przewidzenia, rezolucja została uchwalona tylko przy jednym głosie wstrzymującym się.

Tajne rokowania polskich rządów

Rozmowy między władzami polskimi a rządem izraelskim oraz organizacjami żydowskimi są skrzętnie ukrywane przed polską opinią publiczną. Co ciekawe, to właśnie strona żydowska niejednokrotnie uchyla rąbka tajemnicy na temat tych rokowań. Tak więc właśnie ze źródeł izraelskich dowiadujemy się, że ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki spotkał się w grudniu 2018 r. z reprezentantami The World Jewish Restitution Organization zajmującej się kwestią uzyskiwania żydowskich nieruchomości w Europie (poza Niemcami i Austrią).

Nadmienić należy, że Kurnicki oprócz funkcji ambasadora jest również Pełnomocnikiem MSZ ds. Stosunków z Diasporą Żydowską. Jest on fachowcem w dziedzinie finansów i pracował w dwóch dużych amerykańskich firmach ubezpieczeniowych The New York Life i The Prudential oraz w banku Legg Mason. W Polsce był sekretarzem rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Należy więc przypuszczać, iż rząd polski zamierza w sposób dyskretny zaspokoić roszczenia żydowskie. Również uporczywe milczenie najwyższych dostojników Rzeczpospolitej skłania do takiego przypuszczenia.

Prawdopodobnie Kurnicki ma za zadanie wytargować od strony żydowskiej mniejszą kwotę niż zgłoszone do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 300 mld dolarów. Czy byłoby to 300 mld czy zgłoszone początkowo 60 mld dolarów i tak państwo polskie nie byłoby w stanie udźwignąć tego haraczu. Pozostaje więc „obdarowanie” przedstawicieli Holocaust Industry polskimi nieruchomościami. Być może ten proceder już się w tajemnicy rozpoczął. Ale jednak nie sposób będzie utrzymać tę tajemnicę w nieskończoność.

Atak na cywilizację łacińsko-chrześcijańską

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przedstawione w części pierwszej artykułu wytyczne, a właściwie dyrektywy stanowią atak na cywilizację łacińską, której najwięcej elementów pozostało właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie w Polsce.

Tekst jest napisany z pozycji narodu sprawującego (w niektórych przypadkach dopiero mającego sprawować) władzę na całym świecie, z pozycji zwierzchników funkcjonujących rządów i państw narodowych, już nie narodu wybranego, ale narodu panującego na świecie.

W sposób bezczelny autorzy rozkazują, kto nie może wykonywać funkcji publicznych, co ocenzurować, w jakiej wysokości państwa i organizacje mają łożyć na propagowanie walki z domniemanym antysemityzmem, propagandę judaizmu, promowanie prawdziwych i rzekomych zasług żydostwa. Itp., itd.

Generalnie wytyczne można sprowadzić do totalnego prania mózgów.

Należy zakładać, że nacisk na realizację owych wytycznych będzie skierowany w głównej mierze na nasz kraj, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tu właśnie zostanie ustanowiony Polin.

Prawdopodobnie naciski te zostaną z powodzeniem zrealizowane, gdyż wpływy żydowskie w naszym kraju są znaczne, a lobby filosemickie wyjątkowo gorliwe i usłużne. Ciekawa też będzie reakcja krajów zachodnich na realizowanie przez Stany Zjednoczone omówionych dyrektyw.

Przy tej okazji USA mają szansę jeszcze bardziej zwiększyć swoje wpływy w Europie Zachodniej. W Polsce nie muszą, ponieważ zostaliśmy już sprowadzeni do pozycji amerykańskiej kolonii, zarządzanej przez gubernator Mosbacher.

Zbigniew Lipiński

2 lutego 2019 r.

Myśl Polska, nr 7-8 (10-17.02.2019)

http://mysl-polska.pl

https://marucha.wordpress.com/2019/02/11/szokujace-wytyczne/?unapproved=811891&moderation-hash=3c033edaa376be8894dbc4d83c4296ec#comment-811891

===========

****************

Od Redakcji KIP:

PS 1. Kilka lat temu Rada Rabinów Żydowskich w Izraelu przyjęła ustalenie, że: cokolwiek i kiedykolwiek należało do jakiejkolwiek osoby pochodzenia żydowskiego gdziekolwiek i kiedykolwiek na świecie, to taki fakt jest podstawą prawną wysuwania żądań restytucji takiego mienia, bez względu na upływ czasu jaki od takiego faktu upłynął. 

Z TAKIM USTALENIEM NIKT NIGDY SIĘ NIE SPOTKAŁ I NIE WYSTĄPIŁ W HISTORII CYWILIZACJI LUDZKIEJ !!!!!!!!

 

PS 2. ŻYDZI – Julian Tuwim

„Czarni, chytrzy, brodaci,
Z obłąkanymi oczyma,
W których jest wieczny lęk,
W których jest wieków spuścizna,
Ludzie,
Którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna,
Bo żyją wszędy,
Tragiczni, nerwowi ludzie,
Przybłędy.

Szwargocą, wiecznie szwargocą
Wymachując długimi rękoma,
Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy
I uśmiechają się chytrze,
Tajnie posiedli najskrytsze
Z miliarda czarnych, pokracznych literek
Ci chorzy obłąkańcy,
Wybrany Ród człowieczy!
Pomazańcy!
Pogładzą mokre brody
I znowu radzą, radzą…
– Tego na bok odprowadzą,
Tego wołają na stronę,
Trzęsą się… oczy strwożone
Rzucą szybko przed siebie,
Czy ktoś nie słyszy…

Wieki wyryły im na twarzach
Bolesny grymas cierpienia,
Bo noszą w duszy wspomnienia
O murach Jerozolimy,
O jakimś czarnym pogrzebie,
O rykach na cmentarzach…
…Jakaś szatańska Msza,
Jakieś ukryte zbrodnie
(…pod oknami… w piątki… przechodnie…
Goje… zajrzą do okien… Sza! Sza-a-a!)”

 

PS 3. W uzupełnieniu do powyższego tekstu polecamy przeczytać opracowania na poniższych linkach ( zalecamy czytanie w poniższej kolejności). Przeczytanie poniższych tekstów zaoszczędzi czytania co najmniej  kilkudziesięciu tysięcy stron, zwłaszcza „gazetowej” i „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda jest ukryta w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą.  Zalecamy drukowanie i kolportowanie  różnymi sposobami.

0. UKRYTA HISTORIA NIESAMOWITEGO ZŁA CHAZARSKIEJ MAFII The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia

1.      ANTYSEMICKIE MLEKO, ŻYDZI POSZLI ZA DALEKO…

2.      Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?

3.      Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku ?

 1. LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!

5.      Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza i ks. Stanisława Staszica

6.      O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”

7.      Żydo-masońscy prowokatorzy Powstania Listopadowego – narodowej zbrodni w „oprawie” romantycznej i pseudopatriotycznej

8.      Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar

9.      POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!

10.  PRAWDA O WIELKIEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ W ROSJI

11. Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowiecki

12. Uszkujnik. Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i Świata http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/

13.  Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.

14.  Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę

15.  Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku ?

16.  Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

17.  Judeopolonia – Paradissus Judeaorum

18.  Wstrząsające kulisy pierwszych dni wojny w Polsce. Oto co wtedy robili Żydzi.

19.  GESTAPO – NKWD Spotkanie Na Szczycie w Zakopanem

20.  Seks, korupcja i hazard: o „bohaterach” getta którzy nie uczestniczyli w powstaniu

21.  To chazarskie żydostwo mordowało Polaków w Katyniu

22.  “Po pierwsze. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska….”

23.  Profesor Chodakiewicz: czy w Jedwabnem w 1941 r. była stacja benzynowa?

24.  Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali Holocaust

25.  Prof. Hirszfeld mieszkaniec Getta Warszawskiego: „ Żydzi nienawidzą Polaków, a Niemcy są ich nieodwzajemnioną miłością …. itd.”

26.  ŻYDOWSKA POLICJA W SŁUŻBIE GESTAPO

27.  Żydzi mordowali Polaków we współpracy z Niemcami

28.  Stawianie histerii holokaustu z „głowy na nogi”, czyli jak „dzielnie” żydowscy żołnierze Hitlera, walczyli ze Słowianami, w tym Polakami i swoimi współbraćmi, w interesie Niemiec !

29.  1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

30.  Żydowskie obozy koncentracyjne

31.  Piramida i inne wyszukane tortury Salomona Morela. Komunistyczny zbrodniarz, który nigdy nie poniósł kary za sprawą… państwa Izrael.

32.  ŻYDOWSCY KACI NKWD

33.  ZAMORDOWALI I ZWIALI DO IZRAELA oprawcy, którzy zakatowali Gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

34.  Dwa „pogromy”(Kielce, Jedwabne) – jedno kłamstwo wielokrotnie powtarzane

 1. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!

36.  Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda

37.  Jak konspirowano Syjonistów ? Zmiana nazwisk.

38.  Skąd się wzięły żydowskie nazwiska?

39.  Szokująca, brutalna prawda o hucpie w marcu 1968 r. i sprawcach terroryzmu na świecie.

40.  Prof. Żaryn o stosunku Episkopatu Polski do emigracji po marcu 68 roku 20.000 Żydów z PRL – „zbrodniarzy komunistycznych z lat stalinowskich” oraz ich rodzin.

41.  Żydzi wyjeżdżali dobrowolnie ! – prawda o Marcu 68′

42.  Żydzi znów chcą kasy od Polski. Wypędzeni w 1968 r. ze stanowisk w partii, bezpiece i rządzie domagają się odszkodowania!

43.  Współodpowiedzialność Żydów za Holokaust

44.  Religia Holocaustu a „polskie obozy śmierci”

45.  Historia powstania i upadek mitu o „holokauście”.

46.  Oficjalne źródła z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dowodzą, że „holokaust” był żydowskim oszustwem.

47.  Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!

48.  Holokaust czy 99 procentowy mit?

49.  Dość kłamstw holokaustu

50.  Dlaczego „polski” rząd boi się PRAWDY o holokauście?

51.  Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście?

52.  ANTYSEMITYZM i Holokaust… wg Żydów „To taki trik.”

53.  ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!]

54.  RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY

55.  My weźmiemy władzę a wy Polacy pójdziecie z torbami, czyli Michnik szczery po alkoholu

56.  Czy potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego ( 1944-1956) zamierzają przywrócić terror wobec Polaków z tamtego okresu ?

57.  TAJNA POLITYKA JAKUBA BERMANA JEST WSPÓŁCZEŚNIE JAWNIE REALIZOWANA

58.  RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski

59.  Przypominamy historię mienia żydowskiego w okupowanej przez Niemców Polsce

60.  WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE

61.  Żydowscy uzurpatorzy Wywiad z prof. Normanem Finkelsteinem

62.  Pamiętne słowa sprzed 22 lat, które dziś brzmią proroczo…

63.  ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?

64.  PODWÓJNE STANDARDY SYJONISTÓW. Jeden dla “Ludu Wybranego”, drugi dla “Pogan”

65.  Izrael żąda od Polski zmiany ustawy o restytucji mienia

66.  To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna!

67.  Jak Kaczyńscy sojusz z Izraelem budowali

68.  ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

69.  Ustawa 447 kto to robi i kto zyskuje ?

70.  Dwie zrealizowane umowy o odszkodowania za mienie bezspadkowe pomiędzy: Izraelem a RFN z 1952 r., i Izraelem a Polską z 1947 r.

71.  Czy Kaczyńscy nie wiedzieli, że Żydzi już dostali odszkodowanie za mienie bezspadkowe od Niemiec i… w ramach umów indemnizacyjnych od Polski ???????

72.  Po co Polsce Izrael ? Czy tych dwóch, którzy zamierzali ukraść Księżyc – ukradną Polskę?

73.  Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?

74.  Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?

75.  Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?

76.  Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie

77.  Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”

78.  „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów” pod kontrolą WSI, ABW i AW

79.  ANTYPOLONIZM JAKO FORMA RASIZMU I SZOWINIZMU

80.  Dlaczego Żydzi nie walczą z antypolonizmem ? W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu

81.  Antypolonizm i antysemityzm – wolnoć, Tomku, w swoim domku

82.  –Transformacja ustrojowa w demokrację kolonialną

83.  Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?

84.  Żydowski kapitalizm niszczył II RP – dzisiaj niszczy III RP

85.  ŻYDZI CHCĄ OD POLSKI MAJĄTKU NARODOWEGO

86.  Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną

87.  Marek S. Program eliminacji Polaków

88.  PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !

89.  Transformacja Polski w POLIN: 2 lata więzienia za krytykę żydowskich roszczeń?!

90.  Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…

91.  ODDALIŚCIE POLSKĘ ŻYDOM!

92.  Dekomunizacja czyli grabież majątku narodowego…

93.  MODUS OPERANDI, czyli jak schwytać sprawcę

94.  NIECHCIANI POLACY – przez post-solidarnościowych, syjonistycznych RASISTÓW, w elitach politycznych, intelektualnych i dyplomatycznych, u władzy kolejnych ekip III RP.

95. I JAK TU NIE BYĆ ANTYSEMITĄ ?

96.  Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni ?

97.  Judeocentrycy i masowe zbrodnie

98.  DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ MIESZAĆ RASY (MULTIKULTURALIZM)

 1. Obiektywna analiza publicystyki politycznej Radia Maryja sprzed 5-12 lat.

 2. SATANISTYCZNY HOLOKAUST- 85% LUDNOŚCI z użyciem IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela

======================

Źródło:   http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/06/szokujace-wytyczne-zydow/

==================

Żydowskie roszczenia majątkowe wobec Polski to piąta próba stworzenia Judeopolonii

Zdaniem Mariana Miszalskiego żydowskie roszczenia, z którymi mamy teraz do czynienia, są piątą próbą stworzenia Judeopolonii. Panowie rozmawiają m.in. o lobby żydowskim w Ameryce, gdzie jest ponad 2 tysiące powiązanych ze sobą formalnie żydowskich organizacji. To wielka siła, która, na nasze nieszczęście, kontroluje politykę Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika.

Żydowskie roszczenia majątkowe wobec Polski to piąta próba stworzenia Judeopolonii

2 comments on “Szokujące wytyczne żydów

 1. zapiniotodement
  June 26, 2019

  Hazaraki tak się już rozpanoszyły, że zaczynają “puszczać farbę”…
  A goje śpią – nawet katolicy nie zaprotestują przeciwko obchodzeniu Dni Judaizmu w kościołach.
  Polak (Bóg, Honor, Ojczyzna) nie ośmieli się powiedzieć swojemu proboszczowi: jak długo będą w naszym kościele olbchodzone Dni Judaizmu, tak długo nie dam ani grosza na tacę – raczej przestanie chodzić do kościoła.

  Uważam, że w Polsce Kościół jest jedyną organizacją POTENCJALNIE zdolną do zjednoczenia Polaków ze sziplami przeciwko hazarakom i szabesgojom – dlatego jest coraz intensywniej niszczony od wewnątrz i od zewnątrz.
  Samych Polaków jest obecnie za mało, niestety, do przeciwstawienia się naporowi żydostwa – będą musieli emigrować, żeby przeżyć.
  Obecne terytorium Polski zostanie rozebrane przez Niemców, hazaraków i Ukraińców – nam pozostanie tylko troszkę współczucia dla palestynizowanych szipli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,991,720 hits
June 2019
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: