Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Obóz KL Warschaw


Znalezione w sieci

 

Według pewnych źródeł, proroctwo to przewidziało, że zanim naród żydowski będzie mógł wysunąć roszczenia i zdobyć Palestynę, by ustanowić żydowską ojczyznę zwaną „Izrael”, musi zginąć 6 mln Żydów w ofierze całopalenia (czyli holokauście), jako ofierze złożonej ich żądnej krwi boskości, YHWH. (Zobacz Weintraub, Ben.

The Holocaust Dogma of Judaism: Keystone of the New World Order. Washington, D.C.: Cosmo Pub., 1995.) Żydowski autor Benjamen Blech potwierdził to w książce “The Secrets of Hebrew Words” [Tajemnice hebrajskich wyrazów] confirmed this reality (J Aronson Inc., 1991, p. 241), Ofiary całopalne żydzi nie złożyli z żydów jak powinni to zrobić a z Polaków w obozie zagłady KL Warschau – gdzie istniała udokumentowana komora gazowa wykorzystywana do mordowania tysięcy Polaków także po 1945 roku przez katów żydowskich z UB pod nadzorem żydowskiego NKWD Berii.

Obóz KL Warschaw funkcjonował w centrum Warszawy do 1953r. Komendant obozu stwiedził ( w czasie procesu w Warszawie w 1954 roku), iż średnio na dobę tracono po 400 osób – Polaków, co pomnożone przez ilość dni trwania obozu, odliczając święta, daje w przybliżeniu 200 000 tysięcy ofiar.

Kaczyński wyrobnik żydowski zbudował tam muzeum Polin po to, żeby świat się nie dowiedział o faktycznym holokauście jaki miał miejsce w czasie II wojny światowej czyli rzeczywistej eksterminacji narodu polskiego i to w postaci przypominającej rzeźnię najgorszego horroru w której bestialsko mordowano Polaków przedtem często ich bestialsko torturując bez względu czy to był mężczyzna, kobieta czy dziecko – o tym bestialstwie świat milczy za sprawą żydowskiej propagandy !
Warto przypomnieć, że żydowski młot propagandy ma swoje źródło jeszcze w
starożytności; Oto dwa wczesne opowiadania “holocaustu” z Talmudu:
Gittin 57b. twierdzi, że cztery miliardy Żydów bylo zabitych przez Rzymian w mieście Bethar.
Gittin 58a twierdzi, że 16 milionów żydowskich dzieci było zawiniętych w zwoje i spalonych żywcem przez Rzymian. (Starożytna demografia wskazuje, że nie było 16 milionów Żydów na całym świecie w tamtym czasie, dużo mniej niż 16 milionów żydowskich dzieci, czy cztery miliardy Żydów).
Wszelkie szacunki dokonuje się na bazie spisów ludności oraz danych tam zawartych –
łatwo przecież oszacować liczbę ludności żydowskiej zamieszkałej w Polsce i na świecie – potem porównać ze spisami powojennymi i o dziwo w starych atlasach których żydzi nie zdążyli spalić i wymordować świadków liczby dotyczące różnicy są zaskakująco niskie ! Tutaj odsyłam do poszukiwań ale niech za punkt wyjścia będzie liczba ludności żydowskiej w II Rzeczypospolitej która w ogóle szacowana była na około 3 miliony żydów.

Więc skąd się wzięły te miliony po II wojnie św. ?

Znamy przecież ewangelię o zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu – więc niebawem możemy się spodziewać informacji, że znaczna liczba żydów po II wojnie światowej musiała zmartwychwstać ?!
Profesor Sombart w pracy: pod tytułem „Die Zukunft der Juden” (Leipzig 1912. Verlag
Duncker und Humblot) czytamy (na str. 10—11) co następuje: „W chwili obecnej żyje na ziemi około 11 i 1/2 miliona Żydów, z czego wypada na Rosję przeszło 5 milionów, na Galicję około 1 miliona, na Rumunję 1/4 miliona, na Węgry 1 milon; czyni to 6 i 1/2 do 7 milionów, które możemy określić jako „Żydów wschodnich” (przy czym milion Żydów węgierskich, z których większa część zamieszkuje Budapeszt, liczy się w połowie do Żydów zachodnich). W Europie Zachodniej, to znaczy też na Węgrzech (w połowie), w Austrii (z wyjątkiem Galicji), we Włoszech, Holandji, Francji, Anglji, Niemczech mieszka około 2 milionów Żydów (w Niemczech równo 600 000). Do tych „Żydów zachodnich” dołączyć należy jeszcze Żydów amerykańskich, których liczba wynosi również około 2 milonów (z tych 1 i 3/4 miliona zamieszkuje Stany Zjednoczone, przeszło milion — miasto Nowy Jork). Reszta osiadła w Azji, Afryce i Australii”.
Na bazie całokształtu wiedzy o żydach można zasadnie postawić tezę, że Żydzi sami
zaplanowali i w zasadniczej części wykonali redukcję swojej populacji o czym wspominał na długo przed redukcją żydowskiej populacji profesor Sombart („Die Zukunft der Juden” (Leipzig 1912. Verlag Duncker und Humblot str. 26)

Według Sombarta, ograniczenia emigracyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które wymagają posiadania przez emigrantów pewnej określonej kwoty pieniężnej (25 dolarów = 107 marek), dotykają przede wszystkim Żydów, którzy w r. 1901 przynieśli z sobą przeciętnie po 87 dolarów. Słusznie więc zapytuje Sombart (str. 26): „Co się więc stanie ze wschodnimi Żydami, kiedy Ameryka zamknie przed nimi swe wrota?”

cd zapraszam na VK

===============

https://vk.com/doc493916742_498528092?hash=bd62aeaae6dec5a89e&dl=a1864ed78be4c129f2&fbclid=IwAR0aMI_LC25WGB-uVxvPF2Vi_3ETttxP1DV_qXnd9TN8gaVB02rGhCs-lqE

=========================

9 października 1942 roku na rozkaz Himmlera został założony niemiecki obóz zagłady dla Polaków w Warszawie pn. KL WARSCHAU – OBÓZ KONCENTRACYJNY WARSZAWA.
Założenie przez Niemców Obozu Koncentracyjnego w Warszawie – nie było dziełem przypadku. Plan likwidacji Stolicy Polski powstał jeszcze przed napaścią Niemiec na Polskę. W czerwcu 1939 roku Hitler wizytował pracownię architektoniczną w Würzburgu, gdzie szczególną uwagę poświęcił, opracowanemu już tzw. Planowi Pabsta. Plan ten dotyczył Warszawy i przewidywał on całkowitą likwidację w zakresie urbanistycznym i ludzkim Stolicy Polski. Likwidacja polskiej elity intelektualnej oraz Stolicy jako centrum dyspozycyjno-kierowniczego miała pozbawić Naród Polski – “mózgu” – bez którego nie będzie w stanie w przyszłości się odrodzić (Dokument Norymberski NO-661 PS). Temu celowi miał służyć założony w Warszawie przez Niemców Obóz Zagłady KL Warschau.
Obóz KL Warschau był Obozem Zagłady, gdyż pełnił funkcje ludobójcze:
– uczestniczył w eksterminacji Warszawy, która w zakresie urbanistycznym i ludzkim miała zniknąć na zawsze z mapy Europy;
– posiadał urządzenia masowej zagłady: komory gazowe i krematoria;
– posiadał specjalne komanda do ich obsługi: komando elektryków i komando do spalania zwłok, a także rotacyjne plutony egzekucyjne;
– mordy przeprowadzano w sposób masowy, według ustalonych kontyngentów, po około 400 Polaków na dobę.
Według mapy obozów niemieckich w Rzeszy i krajach okupowanych Rudolfa Hoessa z 1945 roku. (fragment mapy zamieszczony w poście) Obozy i większe skupiska obozowe oznakowane są trójkątami; dodatkowe znaki w tych trójkątach lub obok nich, oznaczają rodzaje obozów; Obozy Zagłady posiadają znaki Krzyża /+/, między nimi czarne kółko oznacza Gestapo – więzienie Gestapo. Obóz Zagłady KL Warschau posiada “trzy trójkąty” odpowiadające trzem skupiskom obozowym: w Warszawie na Kole, w Warszawie Zachodniej oraz na terenie zlikwidowanego getta. Wymienione elementy tworzą łącznie kompleks Obozu Zagłady KL Warschau – Vernichstungslager Warschau.
Najwcześniej, bo w październiku 1939 roku, powstał obóz na osiedlu Koło w dzielnicy Warszawa-Wola. Na początku pełnił on funkcję obozu jenieckiego, w październiku 1942 roku przekształcono go na rozkaz Himmlera w KL Warschau. Lager na Kole usytuowany był w trzech miejscach. Pierwszą jego część Niemcy uruchomili w październiku 1939 roku, w przedwojennym obiekcie Wojska Polskiego w Forcie Bema, drugą część Lagru Niemcy urządzili w sąsiedztwie Fortu Bema przy ulicy Kozielskiej, w 9-ciu parterowych, murowanych blokach, zbudowanych przed wojną dla celów sportowo-jeździeckich. W Forcie Bema i w blokach przy ul.Kozielskiej Niemcy przetrzymywali żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, a w późniejszym okresie członków polskich organizacji niepodległościowych. Na przełomie 1939/1940 w lasku na Kole, Niemcy zbudowali trzecią część Lagru. Jak wynika z odczytu przez biegłego zdjęć lotniczych WP z lat 1945-1947 ta część Lagru posiadała 55 drewnianych, parterowych baraków o długości po 70 m. Obóz w lasku na Kole ogrodzony był siatką z drutu kolczastego, zamocowaną na betonowych słupach o wys. 3,5 m. Na wieżyczkach dozorowali uzbrojeni SS-mani. Od 1940 roku wstęp do lasku był zabroniony, a do zbliżających się Niemcy strzelali bez ostrzeżenia. Niemcy wywozili więźniów z baraków na rozstrzeliwania w lasku. Po 2-3 dniach opróżnione baraki zapełniali nowymi transportami więźniów. W lasku znajdował się też budynek z sutereną, w której Niemcy więzili do 300 więźniów jednorazowo, a około 1 tys. tygodniowo, z niej rotacyjnie wywożono więźniów na stracenie w komorach gazowych w tunelu w Warszawie Zachodniej.
Jesienią 1942 roku Niemcy przystąpili do budowy dwóch Lagrów w Warszawie Zachodniej w okolicach Dworca Kolejowego. Większość baraków została wybudowana już do grudnia 1942 roku. Jeden z Lagrów (Lager II) rozmieszczony był na powierzchni około 30 ha, pomiędzy ulicami Mszczonowską, Armatnią, Bema i Ordona, posiadał on 20 baraków. Po przeciwnej stronie tunelu, przy ul.Skalmierzyckiej, w okolicy, gdzie obecnie znajduje się Dworzec PKS, znajdował się następny Lager (Lager III), zajmował on powierzchnię około 20 ha, na której znajdowało się 12 baraków dla więźniów. Obydwa Lagry były ogrodzone drutem kolczastym w dwóch rzędach, ogrodzenie miało wysokość ponad 3 m., przy ogrodzeniu znajdowały się wieże strażnicze obsadzone przez SS-manów, a pomiędzy ogrodzeniami chodzili SS-mani z psami. Istnienie dwóch Lagrów w Warszawie Zachodniej utrwalone zostało na fotografiach lotniczych WP, wykonanych nad Warszawą w 1945 r. W opisie kartograficznym tych zdjęć, opracowanych w Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie, stwierdzono, że “Lager II” położony był w odległości około 25 m. od tunelu w ciagu ul.Bema. Także “Lager III” posiadał bramę główną wychodzącą na tunel przy ul.Bema. Takie usytuowanie obu Lagrów, po obu stronach tunelu, nie było przypadkowe, gdyż w tunelu znajdowały się komory gazowe, w których tracono więźniów. Świadek Feliks Jedynak, który w czasie okupacji pracował jako maszynista kolejowy na stacjach warszawskich, potwierdził granice terytorialne KL Warschau zgodnie z odczytem zdjęć lotniczych. Osobiście widział, że obydwa Lagry funkcjonowały tu od późnej jesieni 1942 r. Zeznał, że ” Wszystkie baraki były jednakowej długości ok. 100 m. i ok. 20 m. szerokości. Były one drewniane…” Przejeżdżając koło Obozu słyszał prośby więźniów, którzy byli wzięci z łapanek, o powiadomienie ich rodzin w Warszawie.
Jesienią 1942 roku Niemcy wybudowali komory gazowe w tunelu przy ul.Bema (Warszawa Zachodnia), razem z pobudowanymi w tym czasie Lagrami usytuowanymi obok tunelu. Jak ustalili biegli sądowi specjaliści w dziedzinie mechaniki cieczy i gazu oraz inżynierii wojskowej w ekspertyzie zleconej przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w 1989 roku, w komorach tych istniały warunki do zabijania po kilkaset więźniów jednorazowo.Według naocznych świadków i biegłych sądowych “tunel, wentylatornia z szybami i banie gazotwórcze na międzytorzu stanowiły jeden zespół funkcjonalny, mający cechy monstrualnych komór gazowych” w których likwidowano transporty ludzkie kilka razy w każdym tygodniu, od jesieni 1942 roku do sierpnia 1943 roku, zwłoki zagazowanych więźniów spalano w krematoriach oraz spalarniach zwłok na otwartym powietrzu na terenie obozowym. W tunelu pobudowano przegrody tworzące z niego dwie komory do których doprowadzano trujący gaz, w celu uśmiercania ludzi. Po zagazowaniu ofiar komory te były wentylowane przy pomocy wentylatorów o mocy porównywalnej, do mocy silników przedwojennego samolotu komunikacyjnego. W szybie wentylacyjnym służącym do usuwania trującego gazu z tunelu, wszystkie wejścia były wyposażone w hermetycznie zamykane drzwi, wszystkie doszczelniane gumowymi uszczelkami oraz ryglami na obwodzie. Gaz do komór gazowych Niemcy dowozili z Lagru w byłym getcie. Wiosną 1946 roku świadkowie widzieli tam budowlę (magazyn) w którym znajdowały się “tysiące puszek” z trupimi główkami, takich samych, jakie widzieli w Oświęcimiu. Były to puszki z gazem do zabijania więźniów. W komorach gazowych w tunelu tracono kilka razy w tygodniu po kilkaset osób jednorazowo z łapanek i tzw. “transportów niewiadomych” od późnej jesieni 1942 r. aż do wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. “Transporty niewiadome” to te, które miały z Warszawy wyjechać i nie trafiły do żadnego z obozów poza Warszawą, ani na roboty przymusowe. W 1943 roku Himmler rozkazał przeprowadzenie masowych aresztowań i deportacji do obozów koncentracyjnych. W historiografii przyjmuje się, że Niemcy z Warszawy wywieźli do obozów koncentracyjnych poza Warszawę ponad 21 tys. osób, zaś na roboty przymusowe – 136-140 tys. (M.Drozdowski). Tymczasem jak wykazano w Encyklopedii Obozów, na roboty przymusowe wywieziono faktycznie ponad 70 tys. mieszkańców. Co się stało z resztą? Znikały one śmiertelnie w komorach gazowych w tunelu. Świadek Stanisław W., ekonomista, w czasie okupacji niemieckiej pełniący służbę w wywiadzie i kontrwywiadzie AK, zeznał: “z tytułu pełnionej służby w wywiadzie, wiadomo mi, że w okresie od 2 do 8 sierpnia 1944 r. Niemcy wymordowali w tunelu około czterech tysięcy mężczyzn”.
(W 1996 roku podczas przebudowy tunelu elementy komory gazowej zostały bezpowrotnie zniszczone lub wywiezione w nieznane miejsce. W związku z przebudową tunelu w 1996 roku w protokołach Komisji Międzytesortowej z udziałem: Centralnej Dyrekcji Okręgowych Kolei Pańtwowych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz przedsiębiorstwa “Contes” stwierdzono: 20.02.1996 r. (…)uszczegóławia się dalsze ustalenia pozwalające na wznowienie robót budowlano-montażowych i upamiętnienie miejsca męczeństwa”. (…)”Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa opracuje projekt architektoniczny miejsca upamiętnienia bez naruszania jej konstrukcji.” (…)”Ścianę wschodnią tunelu D dla pieszych można wykorzystać dla upamiętnienia bez naruszania jej konstrukcji” (…)”Kwestia rekonstrukcji gazotwórczych bani zostanie uwzględniona z Centralną Dyrekcją Okręgowych Kolei Państwowych”.Niestety do tej pory powyższe ustalenia nie zostały zrealizowane).
W KL Warschau było specjalne komando obozowe, którego zadaniem było spalanie zwłok z masowych mordów. Jak wynika z zeznań niemieckich policjantów Antona Schmitza i Frensera na procesie warszawskiego szefa Gestapo L. Hahna w Hamburgu, komando to składało się z Żydów i było nadzorowane przez SS-manów z KL Warschau i policjantów z batalionu III/SS-Polizei Regiment 23. Zajmowało się ono paleniem zwłok na terenie obozowym (Akta procesu L. Hahna. t. 18,k. 741). Zwłoki spalano w krematoriach oraz spalarniach zwłok na otwartym powietrzu na terenie obozowym.
Krematoria znajdowały się:
– krematorium zaadaptowane w pomieszczeniach pożydowskiej fabryki pomiędzy ulicą Smoczą i Glinianą, o pojemności na kilkadziesiąt zwłok, uruchomione zimą 1943 r.;
– krematorium przy ulicy Gęsiej 26, zbudowane wiosną 1943 r. o pojemności na około 200 zwłok;
– krematorium z jednopaleniskowym piecem wewnątrz gmachu byłego więzienia wojskowego od strony ul.Zamenhofa;
– zimą 1944 r. w Lagrze w byłym getcie na dziedzińcu nr 5 zbudowano dodatkowo dwa krematoria, w tym jedno elektryczne.
Spalarnie zwłok na otwartym powietrzu znajdowały się w miejscach stałych rozstrzeliwań:
– przy ulicy Nowolipki 25-31,
– na dawnym boisku sportowym “Skry” przy ul.Gibalskiego, naprzeciwko obozu od strony ul.Okopowej, róg ul.Gęsiej,
– przy ul.Gęsiej 25 i 45.
Poza tym zwłoki spalano w Lagrze na Kole, w obiekcie w kształcie wielkiej litery “T” w “piecowisku”, czynnym przez cały okres istnienia Obozu.
W KL Warschau na Kole znajdowało się kilka miejsc straceń, nazywanych przez więźniów i świadków “miejscami kaźni”:
– w Forcie Bema za murem wzniesiono tzw. “ścianę śmierci” o długości kilkunastu metrów, z metalowymi pętlami, na których wieszano więźniów. (Obiekt bez zezwolenia rozebrano w listopadzie 2006 r. Zachowane są fotografie tego obiektu wykonane latem 2004 r.);
– przy ulicy Kozielskiej w jednym z bloków murowanych urządzono “blok kaźni”;
– w Obozie w lasku w obiekcie w kształcie wielkiej litery “T”, rozstrzeliwano więźniów i palono ich zwłoki. (Do dnia dzisiejszego zachowane są po tym obiekcie, porośnięte roślinnością fundamenty oraz ściany budowli towarzyszących, które pozwoliły biegłemu na odtworzenie funkcji tego “obiektu śmierci”).
Świadek prof. Jan Moor Jankowski był więźniem KL Warschau na Kole, w którym osadzony został na przełomie roku 1942/1943. W 2004 roku odwiedził on teren dawnego Obozu, w którym przebywał w Forcie Bema. Rozpoznał znajdujące się tam mur i “ścianę śmierci” z metalowymi pętlami. (“Nasz Dziennik” 27-28 listopada 2004 r.). Prof. Jan Moor Jankowski w piśmie do Prezydenta Kongresu Polonii Świata, p. Les Kuczyńskiego z 30.04.2005 r. napisał: “Piszę do Pana jako członek Kongresu Polonii z New Yorku i jako były więzień w 1942/1943 Konzentrationslager Warschau, inwalida po przesłuchaniach w owym obozie. Moje 65% inwalidztwo z KL Warschau oraz z Powstania Warszawskiego i innych starć jest uznane od 1950 roku przez niemiecki Urząd Odszkodowań i otrzymuję od nich miesięczną rentę. Niemcy więc uznają od pół wieku Obóz na Kole dla Polaków Chrześcijan…”.
Ewakuacja obozów i więzień została zarządzona 20 lipca 1944 roku przez Dowódcę Policji i Służby Bezpieczeństwa w Rządzie Generalnej Guberni Wilhelma Koppego, ze wskazaniem: “(…) gdyby rozwój sytuacji na froncie przybrał obrót uniemożliwiający transport więźniów, należy ich zlikwidować” (Cyt. za K.M.Pospieszalski, Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce, cz.2 Generalna Gubernia, Poznań 1958, s.519).
Ewakuacja kompleksu KL Warschau została przeprowadzona w dniach 28-31 lipca 1944 r. w czterech transportach. Łącznie ewakuowano 12 300 więźniów, wywieziono ich do obozów koncentracyjnych Dachau, Lansberg, Muhldorf, Kaufering, Gross-Rosen i Ravensbruck. Marsz ewakuacyjny z Warszawy prowadził przez Kutno, dokąd więźniowie musieli dojść pieszo. Stamtąd część została przewieziona pociągami, a część zmuszona iść dalej pieszo. Ci więźniowie, którzy pozostawali w tyle, byli zabijani. Transport ewakuacyjny do Dachau był eskortowany przez 260 SS-manów z załogi obozowej KL Warschau, 40 żołnierzy Wehrmachtu oraz prowadzoną kolumnę psów (protokoły przesłuchania członków niemieckiej załogi). Wraz z ewakuacją więźniów spalono akta obozowe. Podminowano również do wysadzenia w powietrze Pawiak i tunel w Warszawie Zachodniej, w którym znajdowały się komory gazowe. Świadek Antoni Malinowski, więzień Pawiaka i KL Warschau zeznał: “Od połowy lipca 1944 roku, więzienie Pawiak było stopniowo likwidowane, za wyjątkiem więźniów Żydów”. Jeszcze przed finalną ewakuacją, Lagry z Polaków “opróżniano” bez śladu, a więc najprawdobodobniej ich zagazowano. Do czasów ewakuacji została ich tylko część.
5 sierpnia 1944 roku żołnierze Armii Krajowej z batalionu “Zośka” wyzwolili Lagry w dawnym getcie i uwolnili grupę około 350 osób.
Powstanie Warszawskie przerwało ludobójczą działalność całego kompleksu KL Warschau. Na skutek wybuchu powstania, Niemcy zmuszeni byli zlikwidować obóz, co udaremniło im wykonanie planu wyniszczenia mieszkańców Warszawy. Z tego punktu widzenia Powstanie Warszawskie było polskim aktem zorganizowanej zbiorowej obrony i samoobrony koniecznej przed ostateczną zagładą miasta, co nobilituje je nie tylko w historii, ale także współcześnie.
Co działo się po II wojnie światowej na terenach byłego niemieckiego obozu KL Warschau? Dlaczego fakt istnienia niemieckiego Obozu Zagłady w Stolicy Polski był tak skrzętnie skrywany?

Źródło :    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=445075976260732&id=191378001630532


https://www.facebook.com/groups/945292095513127/permalink/2577557618953225/

===============

Zacieranie śladów istnienia KL Warszaw

http://antydotum.pl/blog-anty/index.php?page=blog&view=post&post=56

2 comments on “Obóz KL Warschaw

 1. Robert Jarosz
  March 31, 2019

  Gittin 57b. twierdzi, że cztery miliardy Żydów bylo zabitych przez Rzymian w mieście Bethar. MILIARDY, A NIE MILIONY?

 2. Robert Jarosz
  March 31, 2019

  Wcałej Europie było 2 miliony Żydów według danych Czerwonego Krzyża!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,883,628 hits
March 2019
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: