Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Historia Żydowscy zdrajcy, czyli stosunek starozakonnych do idei odradzającej się Rzeczypospolitej. Wojna 1920 – egzamin lojalności


Andrzej Duda, wybrany na urząd Prezydenta Polski, wielokrotnie wyrażał się o Polsce jako o państwie Polin, będącym wspólnym domem Polaków i Żydów. Jako Prezydent Polski twierdził również: Byliśmy razem współobywatelami jednego suwerennego państwa, razem walczyliśmy o odzyskanie wolnej Polski w latach 1918-1920, wspólnie ją budowaliśmy1. Jak jednak wyglądała ta walka? Czy ówczesne społeczeństwo polskie i żydowskie szło ramię w ramię naprzeciw wrogom Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, przelewając za nią krew z nadzieją na wolną i suwerenną Polskę?

Żydzi przybywali na ziemie polskie od średniowiecza. Po dokonaniu rozbiorów największa ich liczba przeszła pod panowanie rosyjskie- około 400 tys., następnie austriackie – 300 tys. i pruskie – 200 tys.

Na ich przemieszczanie się w obrębie podzielonej Polski miały wpływ różnorakie decyzje państw zaborczych. Przykładowo, gdy w 1839 roku władze pruskie zniosły zakaz przenoszenia się żydów do innych prowincji państwa pruskiego ich ilość na terenie ziem wcielonych w wyniku zaborów systematycznie zmniejszała się. Pod koniec XIX wieku dużym skupiskiem żydów były terytoria pod panowaniem Romanowów. W całym Imperium było ich ponad 5 mln osób. Na terenie Królestwa rozwojowi środowisk żydowskich sprzyjał rozkwit przemysłu jak również imigracja z ziem litewskich i rosyjskich, wynikła ze zwiększania ograniczeń prawnych stosowanych przez władze carskie. W latach 1816-1913 w Królestwie Polskim liczebność żydów wzrosła o ponad 800%. Z końcem lat 60 XIX wieku na terenie królestwa powstała tzw. kwestia litwacka, związana z napływem z terenów Białorusi i Litwy żydów, w znacznej mierze zrusyfikowanych, wzbudzająca niechęć tak ze strony Polaków jak i żydów zamieszkujących Królestwo Polskie2.

Z takim „bagażem” historycznym, połączonym z podejściem społeczności żydowskiej do polskich prób wywalczenia niepodległości w XIX wieku wchodzili Polacy i Żydzi w czasy odradzającej się, lecz zagrożonej niepodległości II Rzeczypospolitej.

Nieufność w stosunku do społeczeństwa żydowskiego była wśród polskiej ludności spora. Ocieplenia relacji nie ułatwiały różnego rodzaju incydenty utwierdzające Polaków w niejasnych zamiarach żydowskich wobec Polski. Przykładem tego była sytuacja z 1 maja 1920 roku, kiedy to w Warszawie miała miejsce manifestacja socjalistyczna, która doprowadziła do zamieszek w stolicy. Jak relacjonowała prasa, W manifestacjach socjalistycznych wziął udział znaczny zastęp prawowiernych dzieci Izraela (…) Kiedy jednak ponad falą mycek i pejsów pojawiła się tablica z napisem „Precz z Polską!”, w przyglądającym się tłumie polskim odezwały się szemrania, aż wreszcie przy ulicy Bielańskiej zastęp młodzieży, nie zarażony jeszcze „wielkodusznością” władz naszych, wdarł się w tłum chałaciarzy, połamał i zdeptał bezczelne sztandary, prowodyrów zaś nieźle wytarmosił. Na tę odprawę podniósł się wrzask niemożliwy, wśród którego rozległy się groźby pod adresem rządu, że nie broni – praw żydowskiej mniejszości3.

W momencie odwrotu wojsk polskich latem 1920 roku, rząd polski zdawał sobie sprawę z doniosłości chwili, przez co chcąc zjednoczyć całe społeczeństwo nie izolował żadnej grupy. Przykładem tego jest choćby apel do żydów, wzywający całą tą społeczność do odprawiania modłów na intencję zwycięstwa polskiego4.

Okres inwazji sowieckiej przejawiał się wielką ofiarnością społeczeństwa polskiego dla walczącej Armii Polskiej, o czym wielokrotnie informowała prasa. Dlatego też wielkie oburzenie wywołała sytuacja, kiedy na dworcu w Bydgoszczy zatrzymano dwa wagony z płótnem, które miały iść na sprzedaż do Niemiec w momencie kiedy powszechnie w kraju brakowało bandaży dla rannych żołnierzy. Nadawcą przesyłki był żyd o imieniu Sawi z Łodzi5.

„Gazeta Świąteczna” na swoich łamach przytoczyła list przysłany przez polskiego szeregowca piechoty Michała Pakałę ze Skotnik, w którym żołnierz polski, informując o sytuacji na froncie grodzieńskim, opisał postępowanie bolszewików w stosunku do społeczności żydowskiej. Zapisał on (…) Tylko żydom nic złego nie robią, a żydzi im się przypochlebiają, pokazując wszystko, co gdzie jest do zabrania6.

Dzięki determinacji narodu polskiego udało się odrzucić od bram stolicy hordy wojsk bolszewickich. Wojsko Polskie przeszło do pościgu za uciekającym nieprzyjacielem, a społeczność polska co dnia dowiadywała się z komunikatów wojskowych o kolejnych sukcesach polskiego oręża.

Wśród tych informacji, powołując się na komunikat Sztabu Generalnego Wojsk Polskich z dnia 19 sierpnia, prasa polska informowała, że Wojsko Polskie w Siedlcach wzięło do niewoli uzbrojony ochotniczy oddział żydowski, który składał się z miejscowych żydów-komunistów7. O tym, że nie był to przypadek świadczyć może informacja o pozytywnym odbiorze wkraczających wojsk sowieckich do Siedlec, kiedy to (…) ludność żydowska oczekiwała na nich i zgotowała im tryumfalne przyjęcie. Obsypano ich kwiatami a komuniści żydzi ofiarowali im napoje i jedzenie8. W miejscowości Siedlce sowieci utworzyli komitet rewolucyjny, do którego należało dwóch Rosjan i dwóch Żydów. Jednocześnie do czerwonej milicji zgłosiło się ponad 80% Żydów, którzy w całości zapełnili szeregi 140 osobowego oddziału ochotniczego do Armii Czerwonej9. Już po wycofaniu się oddziałów sowieckich, oburzona zachowaniem w czasie najazdu miejscowych żydów polska społeczność, nie chciała sprzedawać im produktów żywnościowych10.

Podobna sytuacja miała miejsce w Mińsku Mazowieckim, gdzie od 16 sierpnia grasowała banda z 18-letnim Żydem na czele, która przeprowadzała (…) rekwizycje i rabunki11. 25 sierpnia lotny sąd doraźny rozpatrzył sprawę w Mińsku Mazowieckim w sprawie 150 aresztowanych, którzy byli (…) wyłącznie prawie żydami. Posiadającego największe zarzuty żyda o nazwisku Kamieniecki, będącego sekretarzem aprowizacji w miejscowym komitecie, skazano na rozstrzelanie. Tego samego dnia sąd w Siedlcach zajął się sprawą 10 dezerterów żydów, którzy przeszli na stronę sowiecką. Wobec nich zapadł wyrok śmierci, a w stosunku do osób nie mających ukończonych 20 lat kara ciężkiego więzienia12.

Z treści komunikatów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 21 sierpnia czytelnicy dowiedzieli się, że w prasie działań frontu środkowego działał po stronie sowieckiej oddział ochotników-żydów z Włodawy13. Podając informacje o dalszych walkach zwrócono uwagę, że w czasie zdobywania Białegostoku przez 1 dywizję legionów trwały w mieście (…) zaciekłe walki uliczne, z przybyłą na pomoc z Grodna 55 dywizją sowjecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasiliła szeregi bolszewickie14.

Prasa w tym momencie zaczęła donosić o innych przejawach aktywności społeczeństwa żydowskiego w czasie działań wojennych. Przykładowo, gdy generał Stanisław Bułak-Bałachowicz wkraczał w czasie pościgu do Puhaczewa na jego spotkanie przybyła delegacja (…) składająca się przeważnie z samych żydów, bowiem sądziła, że to wracają wojska sowjeckie (…) Delegacja ta powiadomiła generała, że został już utworzony w tej miejscowości sowjet, składającycy się z 40 osób. Poinformowano również, że z miejscowości Nasielsk i Kałuszyn (…) wszyscy mężczyzni żydzi wyjechali do Bolszewji15.

Działalność antypolska

Prasa polska zwróciła również uwagę na fakt podejmowanych na terenie Polski akcji mających na celu propagowanie idei komunistycznych. Dlatego też na bieżąco informowała swoich czytelników o aresztowaniach komunistów. 14 sierpnia na łamach „Gazety Polskiej” informowano o zlikwidowaniu organizacji komunistycznej działającej w stolicy. Wśród zatrzymanych w czasie spotkania policja aresztowała ogółem 11 osób, w tym Niemców, Rosjan i Żydów16. Podobna sytuacja miała miejsce w Brześciu Litewskim. Jeszcze przed wejściem do miasta oddziałów sowieckich udało się Polakom odkryć i aresztować członków miejscowego komitetu bolszewickiego, który składał się z Żydów17.

Głośnym wydarzeniem stała się również sprawa, jaka miała miejsce na dworcu w Krakowie, gdzie została aresztowana kurjerka sowiecka Herta Mahler, która przewoziła z Wiednia pół miliona dolarów i listy z instrukcjami dla osób z Krakowa (…) wyłącznie żydów, stojących na usługach bolszewików. Były tam również wskazówki dla aresztowanych w Krakowie komunistów z inteligencji żydowskiej, pouczających ich, jak mają zeznawać na śledztwie, by siebie wykręcić od kary i zatrzec rozmiary przygotowanego w Polsce spisku bolszewickiego18. Podobna sytuacja miała miejsce w Łodzi, o czym informowała „Gazeta Świąteczna” w numerze z 22 sierpnia. Aresztowano tam dwie działaczki bolszewickie Esterę Koplewiczównę i Ryfkę Rawską za rozrzucanie wśród robotników na ulicy odezw wzywających do tworzenia rad robotniczych bolszewickich i nie wstępowanie do polskiego wojska ochotniczego. Trzecią działaczkę komunistyczną Perlę Ajzenbaumównę zatrzymano w Rudzie Pabianickiej. Siała ona propagandę wśród ludności, że nie należy bić się za Polskę19. Rada Gminna w Złoczewie (powiat sieradzki) uchwaliła tekst wysłany do rządu w sprawie działalności żydowskiej mającej polegać na fakcie, że (…) pod pozorem handlu żydzi chodzą po wsiach i podżegają ciemnych ludzi, żeby nie dawali pieniędzy na pożyczkę państwową, ani ochotnika do wojska polskiego i nie udzielali naszemu wojsku pomocy20. „Kurjer Warszawski” informował, że na ulicy Nowy Świat w Warszawie żandarmeria aresztowała małżeństwo Kowarskich, którzy otrzymali mieszkanie po swoim krewnym żydzie Kowarskim, który po wybuchu wojny wyjechał do Rosji. Zdaniem Gazety małżeństwo (…) zdradzało wobec lokatorów domu, zwłaszcza zaś w pośród służby wielką sympatje dla bolszewików21.

Opinia mediów zagranicznych

Temu podobne przykłady zachowań się społeczności żydowskiej wobec Polski zwróciły uwagę prasy zagranicznej. Robert Vaucher, redaktor „Journal de Pologne” i korespondent paryskiego pisma „Petit Parisien”, w czasie opisów wydarzeń na froncie w okolicach Siedlec, zapisał: (…) postawa ludności żydowskiej (…) była wyraźnie wroga dla Polski i przyjazna wobec bolszewików. Młodzi żydzi służyli za przewodników czerwonej armji i denuncjowali patrjotów chcących podczas inwazji pracować dalej dla sprawy polskiej (…) Jest znamiennem, iż cztery piąte nazwisk członków sowjetów, ustawionych w miastach oraz większych siołach okupowanych, są to nazwiska żydowskie. Wizytując wraz z generałem Galicą więzienie w Siedlcach, francuski korespondent zwrócił uwagę na jego przepełnienie żydami, wśród których wiele osób było dezerterami z armii polskiej, którzy dołączyli się do sowietów. Znamienne są słowa generała Andrzeja Galicy, który objaśnił współwizytatorowi sytuację: Oto 300 żydów, z których wielu schwytano z bronią w ręku w lasach, gdzie towarzyszyli bolszewikom po wstąpieniu do armji sowjeckiej. Inni byli członkami sowjetów miejscowych, utworzonych przez komisarzy moskiewskich. Okazywali oni niesłychane okrucieństwo wobec ludności polskiej. Niektórzy mieli przy sobie granaty ręczne. Powinienem był ich wszystkich rozstrzelać na miejscu. Nie uczyniłem tego, ponieważ prasa anglo-saksońska i tak już jest zbyt pochopna przedstawiać nas, jako organizatorów pogromów i katów ludności żydowskiej, ale chciałbym bardzo ujrzeć angielskiego generała na mojem miejscu22.

Dezerterzy

Przytoczone wspomnienie z Siedlec nie było wyjątkiem w kwestii dotyczącej dezercji lub prób uniknięcia poboru do polskiego wojska przez przedstawicieli żydowskiego społeczeństwa. Również w Będzinie, w czasie nocnej obławy, za ukrywającymi się poborowymi złapano około 60 Żydów ukrywających się przed poborem do wojska polskiego. Znajdowała się tam również znaczna część żydów, którzy posiadali tzw. karty odroczenia23.

Na sprawę żydów polskich, zwłaszcza w wieku poborowym, opuszczających w czasie wojny polsko-sowieckiej Polskę zwróciła uwagę również prasa zachodnia i gdańska. Informowano w niej m.in. o zapchanym dezerterami-żydami Sopocie, a w dniu 12 sierpnia 1920 roku gazeta „Vorwaerts” w artykule pt. „Nieproszeni goście polscy w Berlinie” pisała o napływających do Berlina tłumach osób uchylających się od służby wojskowej, które w większej części powiększyły „armję przemytników”, na co gazeta przytacza przykład skazania za kradzieże „polskich” gości o nazwiskach: Naok, Struschik, Abraham Rudowicz, Mendel Weisskohl24. Również „Kurjer Warszawski” donosił, że na Górnym Śląsku znalazło się 2 tysiące (…) dezerterów-żydów, których komisja aljancka postanowiła wysłać z powrotem do Sosnowca25.

Oczywiście w tym tragicznym momencie dla odrodzonej Ojczyzny, obok społeczności żydowskiej, która m.in strzelała do wycofujących się w Mławie wojsk polskich (…) z okien karabinami maszynowymi, również przedstawiciele innych mniejszości narodowych nie zawsze wykazywali się lojalnością, czego przykładem jest zdradzenie pozycji polskich w Działdowie przez miejscowych Niemców26.

Prasa polska nie „szukała” jedynie przykładów nielojalności społeczności żydowskiej. Przedstawiona została m.in postać doktora Ferdmana z miasteczka Brańska na Podlasiu, który nie tylko nie zgodził się stanąć na czele utworzonej lokalnej władzy bolszewickiej, lecz również wystarał się o uwolnienie księdza dziekana Czarkowskiego więzionego w Brańsku. Prasa przytoczyła również chwalebną postawę ludności żydowskiej miasta Wysokiego-Mazowieckiego, który ochotniczo walczył przeciwko bolszewikom. Jednak, jak zaznaczała prasa, wydarzenia te były wyjątkami, ponieważ (…) ogół żydowski jest nieprzychylny dla Polski. We wszystkich prawie miastach i miasteczkach żydzi witali bolszewików z radością, wychodzili naprzeciwko nich z kwiatami i jadłem (…) W Różanie nad Narwią żydzi wydali bolszewikom na męki 17-tu Polaków, oskarżając ich o działalność przeciwbolszewicką27.

Przytoczone przykłady nie dowodzą, że całe społeczeństwo żydowskie zamieszkujące Rzeczpospolitą było wrogo nastawione dla idei wolnej i suwerennej Polski. Przez cały okres wspólnego życia obok siebie zdarzały się przykłady asymilacji z kulturą polską przedstawicieli żydowskich. Najlepszym chyba przykładem jest fakt, że wśród ofiar ludobójstwa katyńskiego znajduje się 438 polskich oficerów pochodzenia żydowskiego. Przykład ten jest o tyle wymowny, że w czasie poniżania pomnika katyńskiego w Jarsey City28, który upamiętnia również tych żydów-polaków, żadne „organizacje” tropiące antysemityzm nie podnosiły alarmów, jakby tych 438 wiernych Polsce obywateli pochodzenia żydowskiego29 było obywatelami drugiej kategorii i w stosunku do nich nie obowiązuje ochrona przed antysemityzmem.

2 D. Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, s. 36-38.

3 Warszawa wobec manifestacyj żydowsko-bolszewickiej, „Postęp” 1920, nr 104, s.1; 1 maja w Warszawie, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 121, s. 10-11.

4 Warszawa, „Dziennik Bydgoski” 1920, nr 179, s. 2.

5 Z prowincji, „Postęp” 1920, nr 200, s. 2.

6 Z pod najazdu bolszewickiego, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2064, s. 3.

7 Wojska nasze osięgają linję Bugu, „Gazeta Polska” 1920, nr 190, s.1; Warszawa wyzwolona. Dalsze zwycięskie boje, „Postęp” 1920, nr 190, s. 1; Bitwa o Warszawę, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2065, s. 1-3; Dalsza akcja, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 230, s. 1.

8 Odgłosy bojowe. Żydzi a bolszewicy, „Gazeta Polska” 1920, nr 200, s. 1.

9 Żydzi „polscy” na służbie bolszewików, „Gazeta Polska” 1920, nr 194, s. 1.

10 Doskonała broń na Żydów, „Gazeta Polska” 1920, nr 204, s. 2.

11 Odgłosy bojowe, „Gazeta Polska” 1920, nr 190, s. 1; Jak informowała Gazeta Świąteczna, z Mińska Mazowieckiego oddano pod sąd 150 żydów, [w:] Bolszewicy i żydzi, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2068, s. 2-3.

12 Sąd nad żydami bolszewikami, „Gazeta Polska” 1920, nr 200, s. 1.

13 Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 21 bm., „Gazeta Polska” 1920, nr 192, s. 2; Front bolszewicki przerwany, „Postęp” 1920, nr 192, s. 1; „Polscy obiwatele”, „Postęp” 1920, nr 195, s. 1; Z frontu lubelskiego, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 229, s. 1.

14 Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 24. Sierpnia, „Gazeta Polska” 1920, nr 194, s. 1; Żydowski patrjotyzm, „Postęp” 1920, nr 197, s. 1; Po zajęciu przez Polaków …, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2066, s. 6-7.

15 Żydzi „polscy” na służbie bolszewików, „Gazeta Polska” 1920, nr 194, s. 1; Kurjer Warszawski informował, że w Nasielsku w czasie mitingu politycznego zorganizowanego przez bolszewików wystąpiło dwóch miejscowych żydów, [w:] Na lewym skrzydle, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 229, s. 1-2.

16 Organizacja komunistyczna w Warszawie, „Gazeta Polska” 1920, nr 185, s. 1.

17 Brześć Litewski, „Postęp” 1920, nr 187, s. 4.

18 Schwytanie kurjerki bolszewickiej, „Gazeta Polska” 1920, nr 204, s. 2.

19 Aresztowanie działaczek bolszewickich, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2064, s. 3.

20 Uchwały w Złoczewie, „Gzeta Świąteczne” 1920, nr 2070, s. 1-2.

21 Aresztowanie bolszewików, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 228, s. 4.

22 Odgłosy bojowe. Żydzi a bolszewicy, „Gazeta Polska” 1920, nr 200, s. 1; Bolszewicy i żydzi, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2068, s. 2.

23 Obławy, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 228, s. 4.

24 Z państwa gdańskiego, „Postęp” 1920, nr 191, s. 2; Nasi neutralni za granicą, „Postęp” 1920, nr 189, s. 2; Bezszczelność hekatystów gdańskich, „Postęp” 1920, nr 195, s. 2; Żydzi się skarzą, „Postęp” 1920, nr 261, s. 2.

25 Żydzi-dezerterzy w opałach, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 228, s. 6; Armja dezerterów w Sosnowcu, „Kurjer Warszawski” 1920, nr 229, s. 6.

26 Bolszewicy w Brodnicy w pułapce, „Postęp” 1920, nr 191, s. 2.

27 Bolszewicy i żydzi, „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2068, s. 2-3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on November 30, 2018 by in Uncategorized and tagged , , , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,884,009 hits
November 2018
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: