Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

List (P)Rezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do loży B’nai B’rith


Lech Kaczyński z nadziejami do żydomasonów po wnowieniu działalności loży B’nai-B’rith, oraz brak reakcji na fałszowanie historii poprzez stwierdzenia publiczne o istnieniu rzekomo „polskich obozów koncentracyjnych” propagowane z budżetu i przez rząd RFN.

Panie i panowie!
Blisko 70 lat temu w 1938r. dekret prezydenta Rzeczpospolitej zakazał działalności B`nai B`rith w wyniku absurdalnego strachu, niezrozumienia i wprowadzenia w błąd oraz zarządził nielegalność działalności w Polsce sekcji B`nai B`rith.

Dlatego to powinno być rozważane jako symboliczny gest, że ja teraz jestem tutaj przed wami jako
reprezentant Prezydenta Rzeczpospolitej, po to żeby przywitać was i waszą organizację
,
która po raz drugi otwiera działalność w Polsce
.


Otwarcie loży B`nai B`rith w Rzeczpospolitej po wielu latach nieobecności, jest również szczególnie ważne w innym aspekcie. Tak jest ponieważ
ta organizacja utworzona została 164 lat temu w małej kawiarni nowojorskiej przez  tuzin żydowskich niemieckich emigrantów, dzisiaj stała się najważniejszą międzynarodową organizacją walczącą z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Polska jest wdzięczna dla akcji podejmowanych przez Anti-Defamation League ustanowionej przez B`nai B`rith, które współdziałając z American Jewish Congress podtrzymuje nasze wysiłki do uzyskania zmian w nazywaniu obozu Auschwitz i przeciwstawiania się mocno używania nazwy jako “Polish concetration camps”.

Jestem zadowolony że tak samo jak przed wojną członkowie B`nai B`rith są znaczącymi polskimi obywatelami – uczonymi, pisarzami, osobami zaangażowanymi w działalność społeczną.

W tym czasie kiedy stosunki pomiędzy Polską a Izraelem są pośród krajów europejskich najlepsze w Europie, my  powinniśmy starać się o stałe, dalsze rozwijanie polsko-żydowskich stosunków. To wymaga kontynuacji wysiłków i gotowości dla osiągnięcia kompromisu. To nie jest łatwe, lecz wierzę, że jest bezcenne wasze zobowiązanie, że  następstwem będzie znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów.

W związku z  powyższym powinienem odwołać się do nakazów waszej organizacji, która powołana jest w “duchu tolerancji i harmonii i skierowane są na uwiecznienie “ocalonych z Holocaustu”.

Mam nadzieje, że częściowo zostaną spełnione te punkty waszego programu. Tzn. wy pomożecie nam walczyć przeciwko nieprawdzie, szkodzących poglądów które wyjawiają światu przykład opinii na temat polskiej odpowiedzialności na temat tworzenia obozów koncentracyjnych. Mam również nadzieję, wbrew faktom że prawo waszej organizacji przygotuje “uwiecznienie” pamięci na temat życia i osiągnięć polskich Żydów i zarówno wzajemnej historii ciągnącej się przez ponad 800 lat, będzie uwieczniona w świadomości polskiego społeczeństwa i w świecie.

Proszę pozwolić mi zakończyć cytując słowa Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI, który powiedział w grudniu 2006, kiedy przyjmował  reprezentantów B’nai B`rith:

“Nasz udręczony świat potrzebuje świadectwa ludzi dobrej woli, inspirowanych przekonaniem, że wszyscy z nas stworzeni na podobieństwo Boże, posiadają nieprzemożną godność i wartość. Żydzi i chrześcijanie są powołani do współpracy w uzdrowieniu świata, poprzez promowanie duchowych i moralnych wartości, opartych na naszej wierze. Powinniśmy, stać się coraz bardziej przekonani poprzez ułożenie naszej owocnej współpracy”.

                                                                                                          Warszawa 9 wrzesień 2007
(odczytała:) Ewa Junczyk – Ziomecka
                                                                                                           Podsekretarz Stanu Biura
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej



Źródło:

 

======

DODATEK:

Kim są: B’nai B’rith (hebr. Synowie przymierza)

B’nai B’rith i jej terrorystyczne zbrojne ramię o nazwie Anti-Defamation League – ADL. Jeżeli ktoś chce sprawdzić źródła zorganizowanego przestępstwa żydowskiego w Ameryce, niech sięgnie po książkę Alberta Freeda: “Powstanie i upadek żydowskiego gangstera w Ameryce.” “W lożach B’nai B’rith wszyscy Żydzi są mile widziani i mogą czuć się jak u siebie. Byli Braćmi jeszcze przed skosztowaniem poezji rytuału inicjacyjnego. Byli Synami Przymierza z racji swego urodzenia. A tego Przymierza nie obmyśliło kilku ludzi zebranych w Loży; zawarł je Bóg z Izraelem u podnóża Góry Synaj. Abraham, ojciec rasy żydowskiej, jest – można rzec w sensie symbolicznym – założycielem pierwszej Loży. Odkrywa on rytuał podniósłszy swój wzrok ku niebu iskrzącemu się tysiącami gwiazd, w których widzi dzieło Stwórcy. Gwiazdy przemówiły do niego; powiedziały mu: “Spójrz, twój naród będzie jak gwiazdy na Niebie […]. Niech będzie on błogosławiony”.

Logo B’nai B’rith – loża Polin

“B’nai B’rith Magazine”, Nowy Jork, maj 1929, str.274

   

Opis działań Illuminati i B’nai B’rith              Logo B’nai B’rith                       Prezydent USA – Harry Truman


Cóż to za organizacja, to już możemy się domyślać po ich motto – na górze, oraz wiemy kto może do niej należeć. Jest to najwyższa loża masońska, jedyna, która jest zarezerwowana dla ludzi pochodzenia żydowskiego. Stowarzyszenie żydowskie o charakterze bractwa, założone w 1854r. w USA. “B’nai B’rith” w języku hebrajskim oznacza: “Synowie Przymierza”. Jego celem jest podtrzymywanie tradycji i kultury żydowskiej oraz walka z antysemityzmem. Zgodnie z deklaracją założycieli główną ideą stowarzyszenia jest “jednoczenie Żydów w imię najwznioślejszych ideałów, a zarazem ideałów całej ludzkości […]; obrona religijnego i duchowego dziedzictwa Przymierza poprzez działania na niwie edukacyjnej i duchowej zwłaszcza wśród młodzieży […]; walka z jawnym lub z utajonym antysemityzmem.”

Członkowie stowarzyszenia nazywają się “Braćmi”, przechodzą “inicjacje” i spotykają się w lożach […]

Daniel Ligou: “Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie” (Uniwersalny Słownik Masonerii), Paryż 1998, str. 150


Celem było, więc zjednoczenie Żydów, ale nie w sposób dowolny, lecz zgodnie ze zinterpretowanymi w duchu masońskim zasadami talmudycznego judaizmu, mającego liczne cechy zbieżne z oświeceniowym racjonalizmem wolnomularzy. Następnie B’nai B’rith rozkrzewia się w całej niemal Europie Środkowo-Wschodniej; jednak w katolickiej Francji wypuszcza odrośl dopiero w 1932 roku.

Nieznane ogółowi, wymieniane co najwyżej mimochodem w tych, czy innych mediach, stowarzyszenie B’nai B’rith jest niewątpliwie jednym z najbardziej ekskluzywnych i wpływowych tajnych gremiów, jakie obecnie istnieją.

Wydaje się wręcz, że Masoneria, Pilgrims’ Society, Komisja Trójstronna , CFR i itp. są jedynie  pasami transmisyjnymi tej arystokracji żydow skiej, jaką jest B’nai B’rith. Dość jasno wypowiedział się na ten temat w 1975r. dziewiętnasty, światowy zwierzchnik tej organizacji David M. Blumberg w broszurze zatytułowanej. “Pewien sposób bycia Żydem” (“Une façon d’etre Juin”):

“Wśród organizacji żydowskich B’nai B’rith zajmuje miejsce wyjątkowe […]. Liczy też więcej członków niż jakakolwiek inna żydowska organizacja. Przytaczam te fakty nie po to, żeby się chwalić, lecz żeby podkreślić, że w rodzinie organizacji żydowskich właśnie na nas ciąży szczególna odpowiedzialność wobec naszego narodu i wobec ludzkości […]”.

Według rabinów i przewodników Izraela, w oczekiwaniu na czasy mesjańskie, kiedy to nastąpi ubóstwienie narodu żydowskiego, ma on pewną duchową misję do spełnienia względem gojów (tzn. nie-Żydów), a mianowicie misję “oświecenia” ich poprzez wpojenie im pewnych zasad Talmudu, z których wyrastają m.in. Prawa Człowieka:

“Żyda można zdefiniować poprzez jego odpowiedzialność przed Bogiem, przed historią, przed własnym narodem i przed  ludzkością. […] Etyka żydowska jest jedyną z tych, które przyznają człowiekowi najwyższe miejsce w całym stworzeniu. To przez niego istniej świat oraz wszystko, co go napełnia. To po to, aby on się zrealizował, czyli doprowadził do skonkretyzowania się czasów mesjańskich, został stworzony wszechświat. /…/ Tradycja żydowska każe nam świecić przykładem przed wszystkimi narodami: zachowywać się, jak naród kapłanów. Wynika z niej jednoznacznie, jaka ma być nasza rola wobec ludzkości […]. To właśnie z tego poczucia odpowiedzialności zrodził się B’nai B’rith, i to ono daje klucz do zrozumienia jej bogatej historii”.

B’nai B’rith: ” jest też akredytowany przez większość najważniejszych organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, UNESCO (oraz  Rada Europy, z głosem doradczym) jako organizacja pozarządowa, a prócz tego ma dojścia w Watykanie.

Świadomość  jego wpływów każe kandydatom do fotela prezydenckiego w USA stawić się przed nim [przed B’nai B’rith] przy okazji każdych “wyborów”. Zresztą prezydenci USA potrafili odwdzięczyć się za udzielone im poparcie: np. w administracji Billa Clintona 35% wysokich urzędników rekrutowało się spośród członków B’naiB’rith. Dla właściwej proporcji trzeba uwzględnić fakt, ze Żydzi stanowią 3% społeczeństwa amerykańskiego.

Ale należy podkreślić, że wszystkie jawne, bądź tajne organizacje żydowskie – czy to będzie “Powszechne Przymierze Żydowskie”,  “Światowa Rada Żydów”, “British Izrael”, “Rada Synagog”, “Liga Przeciw Antysemityzmowi”, stowarzyszenie przyjaźni albo współpracy między Izraelem a tym, czy innym krajem europejskim, bądź też prężne amerykańskie lobby żydowskie skupione wokół AIPAC – podlegają w jakieś mierze nieformalnej władzy B’nai B’rith.

Godłem i znakiem rozpoznawczym B’nai B’rith jest siedmioramienny świecznik – menora (na wzór tego, który znajdował się w Świątyni w Jerozolimie). W 1949 r. z inicjatywy Haima Weizmanna, pierwszego prezydenta Izraela, przyjęty jako centralny element oficjalnego godła dla Państwa Izrael.

B’nai B’rith spełnia także funkcje ciała wykonawczego dla Wielkiego Kahału (Wielkiego Sanhedrynu), który ma bardziej oligarchiczny  charakter. Jej terrorystyczne zbrojne ramię nosi nazwę Anti-Defamation League ADL

–  Arnauld de Lassus  w książce: ” Masoneria  – intrygująca tajemniczość”



Zniszczenie niewygodnego Arcybiskupa Stanisława Wielgusa
„Z  wyżej przytoczonych analiz wynika jednoznacznie, kto przygotował na mnie atak, kto sparaliżował mój  ingres i kto użył do tego celu IPN-u i posłusznych temu planowi mediów, a także tzw. katolickich publicystów, którzy podobnie jak austriacko-niemieckie stowarzyszenie „Wir sind Kirche” kwestionują w duchu protestanckim hierarchię katolicką i zwalczają, na ile możliwe, katolickich biskupów. To, że Lech Kaczyński był współautorem ataku na mnie, stało się dla mnie całkowicie jasne niedługo po tragedii smoleńskiej. Oto
w „ Gościu Niedzielnym ” z dnia 18 kwietnia ukazał się  wywiad z nieżyjącym już Lechem Kaczyńskim  pt . Moja wizja polityki, którego on udzielił redakcji „Arcanów” 27 lipca 2009 roku, zastrzegając, by opublikowano  go dopiero po wyborach prezydenckich w roku 2010. Na pytanie redaktora Andrzeja Nowaka:  „Jakie Pan Prezydent wskazałby największe sukcesy swojej dotychczasowej, blisko już czteroletniej pracy na tym stanowisku?” – Lech Kaczyński wymienił likwidację WSI, otwarcie perspektyw na Wschód, wynegocjowanie traktatu lizbońskiego, a także jeszcze jedno. Tu cytuję jego słowa:

“Wreszcie ostatnią sprawą, o której bym wspomniał, była interwencja w sprawie obsadzenia przez arcybiskupa Wielgusa warszawskiej metropolii”.

Teraz zrozumiałe się stało, że to Lech Kaczyński był jednym z promotorów ataku  na moją osobę”.  

(Tobie Panie zaufałem, str. 191-192)  

„ W czasie kampanii prowadzonej przeciwko mnie skontaktował się ze mną jeden z wybitnych hierarchów światowego Kościoła Katolickiego, który mnie poinformował, że atak przeprowadzony na mnie został wykonany na rozkaz światowej masonerii, w którą uwikłani są liczni z tych, którzy mnie atakowali.

Wydaje się to być możliwe, gdy uwzględni się historię przyjaciela Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Wildsteina, a także to, z jaką radością witano w dniu 9 września 2007 roku reaktywowanie żydowsko-masońskiej  loży B`nai B`rith…”

(Tobie Panie zaufałem, str.194-195)

„Od tej chwili przejąłem obowiązki ordynariusza diecezji. Ataki medialne nie ustawały. Jak słusznie wyraził się potem w telewizji ówczesny wicepremier pan Roman Giertych, sprawę arcybiskupa Wielgusa potraktowano tak, jakby to był wybuch stanu wojennego. Podobnie solidarność ze mną publicznie wyraził  śp. pan wicepremier Andrzej Lepper (który latem 2007 r. stał się przedmiotem podstępnego ataku (zwanego  afera gruntową) oraz pan wicepremier Waldemar Pawlak. Wszystkim im jestem winien wielką wdzięczność. W takich trudnych momentach okazuje się, kto jest prawdziwym człowiekiem i chrześcijaninem.”

(Tobie Panie zaufałem, str. 158)

„ Głos w mojej obronie zabrali następujący publicyści: Zbigniew Łabędzki, Roman Giertych, Mariusz Affek, Lusia  Ogińska, Ireneusz Lisiak, Grzegorz Pustkowiak, Adam Wielomski, Ludwik Skurzak, Tadeusz Matuszkiewicz, Marcin Jendrzejczak oraz Stanisław Krajski.”

(Tobie Panie zaufałem, str.186-187)


Źródło:



Zacieśnia się atak na Polskę:
reaktywowano polski oddział żydowskiej loży masońskiej Bnai Brith


W niedzielę, 9 września 2007r. organizacja żydowska o nazwie “Niezależny Zakon Synów Przymierza” – Independent Order of  B’nai B’rith, reaktywowała po prawie 70 latach swoją działalność w Polsce. W uroczystości w Warszawie wzięło udział wiele osób, m.in. prezydent B’nai B’rith International Moishe Smith, który powiedział, że “Duma emanuje z tłumnie tu zgromadzonych 37 braci i sióstr, wobec faktu iż stają się częścią naszej światowej rodziny. Był to moment dumy i zaszczytu, dla mnie osobiście oraz dla wszystkich w B’nai B’rith”. Daniel S. Mariaschin, wice prezydent  loży w Waszyngtonie dodał, że

“Otwarcie naszej loży w Warszawie jest wielkim wydarzeniem. Mając na uwadze długą, lecz przerwaną historię B’nai B’rith w Polsce oraz obecne stosunki kraju [Polski] ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także fakt przynależności do Unii Europ ejskiej i odradzanie się życia żydowskiego [w Polsce], nasza loża może działać jako ważny uczestnik w szerokiej gamie zagadnień, którymi zajmuje się B’nai B’rith, oraz szerszymi planami żydowskimi.”

Prezydentem loży B’nai B’rith w Warszawie został dr Andrzej Friedman, a sekretarzem generalnym Malka Kafka.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie ambasadora USA w Warszawie, Victor Ashe z szefami B’nai B’rith. W krótkim komunikacie Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zamieszczonym na stronie internetowej Ambasady, stwierdzono, iż:

“9 września przy okazji otwarcia nowej loży B’nai B’rith w Warszawie ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji –  prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Otwarcie warszawskiej loży B’nai B’rith oznacza odrodzenie się tej organizacji żydowskiej w Polsce po niemal 70 latach nieobecności.”

Organizacja B’nai B’rith jest żydowską, nacjonalistyczną, syjonistyczną i masońską, a ze swej natury i celów całkowicie antychrześcijańską organizacją, której  źródło stanowi mieszanina masońskiego rytu York i Odd Fellows. Założona została  w 1848 roku w Nowym Jorku i przyjęła wzór wolnomularski, symbole masońskie, rytuały, stopnie oraz sposób prowadzenia dzia łalności. Jak wskazuje na to wiele autorów, w tym ks. prof. Michał Poradowski, celem organizacji jest jednoczenie środowiska żyd owskiego i tworzenie warunków do politycznej, gospodarczej i religijnej dominacji nad światem w ramach budowania tzw. Nowego Światowego Porządku.

Tak jak wiele oficjalnie działających organizacji masońskich, tak i B’nai B’rith uczestniczy w spektakularnych akcjach charytatywnych mających stanowić rodzaj medialnej zasłony dymnej.

Loża B’nai B’rith w niepodległej Polsce uregulowała swoją oficjalną działalność w 1923 roku, lecz wszystkie 11 lóż masońskich zostało zdelegalizowanych  w 1938 roku.

Kościół katolicki od wieków przestrzegał wiernych przed jakimikolwiek kontaktami z lożami masońskimi, a każdy kto je wspomagał lub  zostawał ich członkiem, był automatycznie ekskomunikowany. Już w 1738 roku papież  Klemens XII wydał Konstytucję Apostolską, w której uznaje masonerię za herezję i zobowiązuje  biskupów do traktowania jej członków jako podejrzanych o herezję. Z uwagi na niezwykłą ważność zagadnienia, rozbudowę masonerii oraz napływających i ujawnianych faktów destrukcyjnej jej działalności, wielu kolejnych papieży zajmowało się zagadnieniami masonerii przestrzegając i nakładając karę ekskomuniki dla wiernych wchodzących w jej struktury.

Pomimo wielu prób zniesienia bądź łagodzenia obowiązujących kar, podejmowanych przez zarażonych modernizmem posoborowych hierarchów, do dnia dzisiejszego obowiązuje w Kościele kara ekskomuniki.

Wyrażone zostało to i potwierdzone przez Prefekta  Kongregacji Nauki Wiary kard. Józefa Ratzingera, który dnia 26 listopada 1983 roku ogłosił deklarację o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est: de associationibus massonicis

Oto dla przypomnienia jej pełny tekst:
Zwrócono się z zapytaniem, czy uległa zmianie opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (w przeciwieństwie do poprzedniego) zagadnienie nie zostało wprost poruszone. Święta Kongregacja Nauki Wiary może odpowiedzieć, że taka okoliczność jest podyktowana kryterium redakcyjnym, co dotyczy także innych stowarzyszeń podobnie nie wspomnianych, ujmowanych w szerszych kategoriach.
Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Nie należy do lokalnego autorytetu eklezjalnego wypowiadanie się o naturze stowarzyszeń masońskich sądem, który implikowałby uchylenie tego, co wyżej ustalono, i to, co jest zawarte w Deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 r. (AAS 73 [1981] 240-241).
W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Deklarację, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji i nakazał jej opublikowanie.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 26 listopada 1983 r.

                                                            +JOSEPH Kard. RATZINGER   Prefekt +JÉRÔME HAMER OP
                                                                           Abp tyt. Loreny


Niestety, przy przyjęciu obłędnej drogi ekumenizmu i „dialogu” z innowiercami, posoborowi papieże, w tym Jan Paweł II oraz ostatnio Benedykt XVI (
18 grudnia 2006) przyjmowali delegacje B’nai B’rith i w niezwykle ciepłych słowach wypowiadali się o działalności tej organizacji.

Takie przyjęcie wrogów chrześcijaństwa, takie podejście do ich działalności i takie wypowiedziane słowa stanowią obrazę i przekreślenie krucjaty Kościoła przeciwko szatańskim siłom Zła.

Tak więc w Polsce, po 70 latach nieobecności zalegalizowana została antykościelna i burząca chrześcijański porządek społeczny organizacja . Walcząc z Polską na pierwszy plan umieściła sobie – jak widać z notki Ambasady USA – tzw. restytucję mienia, czyli grabież Polski na około 64 miliardy dolarów.

Do przeprowadzenia tego planu niezbędne jest zamknięcie niezależnych ośrodków medialnych skupionych wokół Radia Maryja.

         Lech Maziakowski


Washington, DC 16 września 2007

Źródło:
http://www.bibula.com/?p=01190

Chanuka i Begin patriota

PAP podała: „W warszawskiej synagodze im. Nożyków w niedzielę [21 grudnia 2008r] wieczorem, zapłonęła pierwsza świeczka chanukowa, umieszczona w specjalnym ośmioramiennym świeczniku zwanym “chanukija”. Uroczystość ta rozpoczęła obchody Chanuka – żydowskiego święta Światła, które potrwają osiem dni.

Pierwszą świeczką chanukową zapalił prezydent Lech Kaczyński. Następnie naczelny rabin Polski Michael Schudrich, odmówił błogosławieństwo.

Podczas ceremonii, zorganizowanej przez Gminę Wyznaniową Żydowską, odmówiono uroczyste modlitwy za pomyślność państwa polskiego oraz z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent podziękował za modlitwę za Polskę. Lech Kaczyński dodał, że “można powiedzieć, iż jest to ostatni akcent obchodów 90-lecia niepodległości naszego kraju”. Podkreślił, że ok. 10% obywateli międzywojennej Polski było narodowości żydowskiej. “Warszawa miała – już przed II wojną światową – 360 tys. obywateli narodowości żydowskiej plus, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żydowskiego pochodzenia” – mówił prezydent. Jak dodał, “według danych, które posiada Instytut budujący Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydzi stanowili ok. 12-13 proc. oficerów i podoficerów Wojska Polskiego”. Lech Kaczyński przypomniał, że Żydzi byli również wśród ofiar mordów w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie.

“Okres międzywojenny nie był łatwy we współżyciu obu narodów. Ale też trzeba pamiętać, że właśnie w tym okresie, na początku lat 30. – już w okresie rządów marszałka Piłsudskiego tzw. sanacji – Zniesiono ostatnie przepisy, które  ograniczały osoby narodowości żydowskiej w jakichkolwiek ich prawach obywateli Rzeczpospolitej” – powiedział prezydent. To był – dodał Lech Kaczyński – „ bez wątpienia dorobek międzywojennego państwa ”. Przypomniał też, że w parlamencie II RP  było wielu posłów narodowości żydowskiej. Wspomniał  też urodzonego w Polsce, jednego  z twórców i wieloletniego premiera państwa Izrael Menachema Begina.

„Pamiętajmy, że był on żołnierzem Korpusu  Andersa i że wprawdzie już od młodych lat związany był z ruchem syjonistycznym i jemu wierny, to nie chciał opuścić szeregów polskiej armii, dopóki nie został z niej zwolniony. Wykazał do końca lojalność wobec państwa, w którym się wychował , w którym działał, którego językiem, językiem narodu polskiego się posługiwał” –  mówił prezydent .

Lech Kaczyński jest konsekwentny w propagowaniu, za swoim mistrzem Janem Józefem Lipskim, „patriotyzmu sanacyjnego” i piętnowaniu „etnicznego nacjonalizmu endeckiego”.

Ta konsekwencja sprawia, że nigdy nie oddał hołdu współtwórcy Polski Niepodległej Romanowi Dmowskiemu (np. poprzez złożenie wieńca pod jego pomnikiem), ale za to kończy obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości w synagodze Nożyków, wychwalając Menachema Begina jako „polskiego patriotę”.

29 grudnia 2008


Źródło:

 

======

 

http://ojczyzna.org/list_p-rezydenta_rp_lecha_kaczynskiego_do_bnai-brith.html

One comment on “List (P)Rezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do loży B’nai B’rith

  1. Robert Jarosz
    May 25, 2018

    A ADL (Anti-Defamation League) – Liga Przeciw Zniesławieniu to zbrojne kłamliwe ramię B’nai B’rith, najwięcej kłamiące nt. rzekomych “polskich obozów koncentracyjnych czy śmierci”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on May 24, 2018 by in Polscy politycy, Polska, Uncategorized, Zydowski rasizm, Zydzi and tagged , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,952,621 hits
May 2018
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: