Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Odszkodowania wojenne dla Polski


Kiedy Niemcy zapłacą za II Wojnę Światową?

 

Opieszałość kolejnych rządów w wyegzekwowaniu od Niemców stosownego zwroty za zniszczenia dokonane przez nich wywołaną II wojna światową. Światowe organizacje żydowskie nie od Niemców, a od Polski domagają się miliardów dolarów za poniesione straty. Od czasu kiedy w nagrodę za waleczną i bohaterską postawę w walkach na Wschodzie i Zachodzie zostaliśmy w Jałcie wykiwani żaden z rządów nie spełnia oczekiwań Polaków. Przypominamy program MAGAZYN ŚLEDCZY Anity Gargas dotyczący niemieckich odszkodowań:

 

 

====================

Niemcy powinny zapłacić Polsce za drugą wojnę światową

 

Niemcy powinny zapłacić Polsce za drugą wojnę światową

Polska ma realne podstawy prawne domagania się odszkodowania od Niemiec za II wojnę światową. W grę wchodzą nie tylko miliardy euro, lecz także możliwy transfer technologii lub przynajmniej zwrot zagrabionych dzieł sztuki. Dlatego kwestia odszkodowania od Niemiec powinna stać się priorytetem polskiej polityki zagranicznej.

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, w artykule zatytułowanym „Puste groźby”, zacytował list szefa niemieckiego MSZ Franka Waltera Steinmeiera, jaki przesłał on do wiceprzewodniczącego niemieckiego Bundestagu, Johannesa Singhammera. Pismo dotyczyło ewentualnych reparacji wojennych, jakich Polska mogłaby się domagać od Niemiec z tytułu strat i krzywd, jakich doznała w czasie II wojny światowej. W ocenie Steinmeiera, Polska nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, aby domagać się od Niemiec reparacji za II wojnę światową. Według szefa niemieckiej dyplomacji, ta sprawa jest już „prawnie i politycznie zamknięta”. Mało tego, jak podkreśla „Der Spiegel”, Steinmeier w swoim liście stoi na stanowisku, że Polska przyłączając się 24 sierpnia 1953 r. do sowieckiej rezygnacji z reparacji od Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zrezygnowała także z reparacji wobec całych Niemiec. Dziennikarze podkreślają, że list szefa MSZ do wiceszefa Bundestagu jest reakcją na groźby, jakie w ostatnim czasie padały w tej sprawie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, szefa rządzącej w Polsce od kilku miesięcy partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Dla ich zobrazowania przytoczyli nawet wypowiedź prezesa PiS „o nieuregulowanych rachunkach z Niemcami”, jakiej udzielił TV Republika w dniu 11 grudnia ubiegłego roku. Jak pisze niemiecki tygodnik, Kaczyński miał wówczas powiedzieć m.in., że „rachunek krzywd po polskiej stronie jest ogromny i powtarzam, w ciągu tych 70. już lat, które minęły od końca wojny, te sprawy nie zostały nigdy załatwione i w sensie prawnym są aktualne, bo jak wiemy, to zostało niedawno przez pana Kostrzewę-Zorbasa odkryte (dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas we wrześniu 2014 r. poinformował opinię publiczną, że zrzeczenie się przez Polskę reparacji wojennych w 1953 r. nie ma mocy prawnej – red.), nasza rezygnacja z odszkodowań nigdy nie została zarejestrowana przez odpowiedni organ ONZ, czyli w sensie prawnym tego w ogóle nie ma. Droga jest otwarta i w Niemczech też się powinno o tym pamiętać”.

Szef niemieckiego MSZ podkreślił, że zaniechanie rejestracji tego zrzeczenia się wojennych reparacji nie oznacza wcale, że deklaracja strony polskiej jest nieważna. Niemiecki tygodnik usiłując zmarginalizować znaczenie treści listu Steinmeiera, podkreślił jednak, że jego list zawiera jedynie prywatne zdanie szefa niemieckiego MSZ, co zabrzmiało dość humorystycznie. Trudno bowiem, jak sugeruje „Spiegel”, uznawać listy urzędujących szefów MSZ do urzędujących szefów swoich parlamentów za całkowicie prywatna korespondencję. Mamy bowiem do czynienia z przedstawicielem władzy niemieckiego państwa i to tym, który reprezentuje je na arenie międzynarodowej. Tak czy inaczej, to ujawniony przez „Spiegla” list to na pewno dla nas ważny sygnał, że Niemcy mocno obawiają się oficjalnego zgłoszenia przez Polskę reparacji za II wojnę światową. Dobrze wiedzą, że będą mieli kłopot. I zapewne zdają sobie sprawę, że wcześniej czy później musieliby w jakiś sposób uwzględnić nasze roszczenia. A to mogłoby zachęcić inne kraje do wysunięcia analogicznych żądań.

Zapomniana ekspertyza

Czy droga prawna do oficjalnego zgłoszenia przez Polskę takich roszczeń wobec Niemiec jest rzeczywiście już zamknięta? Dotarliśmy do ekspertyzy prawnej w sprawie ewentualnych reparacji wojennych z Niemiec, jaka w 2005 r. została przygotowana dla PiS, zanim partia ta zwyciężyła w wyborach parlamentarnych i objęła władzę. Jej autorami byli m.in. prof. Jan Sandorski (Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Mariusz Muszyński (Wydział Prawa UKSW w Warszawie), dr Karol Karski (Wydział Prawa UW) oraz mecenas Stefan Hambura – polski adwokat, znany z tego że twardo broni w Niemczech polskich interesów. Według tego dokumentu „w polsko-niemieckich stosunkach nie istnieje żaden traktat w sprawie reparacji od Niemiec”. Autorzy ekspertyz zaznaczają ponadto, że deklaracja władz PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę takich reparacji, nawet przy założeniu, że była ona skuteczna, odnosi się jedynie do NRD, a nie całych Niemiec. Podkreślają przy tym, że w 1953 r. zarówno ZSRR jak i Polska uznawały NRD za jedyne państwo niemieckie, zaś RFN i Zachód w ogóle nie uznawały NRD za państwo niemieckie. Ale autorzy ekspertyzy zwracają również uwagę na wiele innych aspektów związanych z deklaracją władz PRL. Wskazują m.in. na to, że deklaracja ta mogła zostać podjęta pod presją Sowietów, za którym to wnioskiem przemawiają okoliczności powstania dokumentu. Otóż jak napisali polscy prawnicy, posiedzenie Rady Ministrów PRL, na którym miała zostać ona podjęta, odbyło się w niedzielę, trwało zaledwie pół godziny (od 19.00 do 19.30) i nie było poprzedzone żadną dyskusją. W swojej ekspertyzie wskazują na to, że zarówno późna pora, jak i ekspresowe tempo powstania dokumentu uprawniają do takich przypuszczeń. Niejasne okoliczności wydania przez stronę polską tej deklaracji (23 sierpnia 1953 r.), zdaniem autorów tej ekspertyzy stają się tym większe, jeśli uwzględnimy fakty związane z porozumieniem Sowietów z NRD w tej sprawie. Przywołują też m.in. relacje na ten temat z wschodnioniemieckiej gazety „Neues Deutschland” z 25 sierpnia 1953 r., w której komunikowano, że „w dniu wczorajszym rząd PRL przyjął uchwałę, w której z pełnym uznaniem powitał uchwałę rządu ZSRR w kwestii niemieckiej” i daje podano samą treść polskiej deklaracji o zrzeczeniu się reparacji. Problem w tym, że „dniem wczorajszym” był 24 sierpnia (poniedziałek), a nie 23 sierpnia (niedziela). Dlatego w ocenie polskich prawników nie można uznać wspomnianej deklaracji za suwereny akt polskich władz. Podkreślają również, że jedyny sporządzony w języku polskim egzemplarz tekstu deklaracji znajduje się w archiwum niemieckiego MSZ. Według ekspertów tekst pisany jest specyficznym językiem, pełnym błędów i rusycyzmów w rodzaju „wiesc”, „miluczajczych”, „poeziteie” „niezbedanych”. Rozpoczyna się od dziwnego zdania: „Obiadowany przez G.M. Malenkowa na cześć delegacji rządowej NRD” i dopiero potem jest właściwa treść deklaracji. Powstaje zatem uzasadnione pytanie, czy przypadkiem nie było tak że dokument został napisany przez przedstawicieli ZSRR i NRD w czasie pobytu wschodnioniemieckiej delegacji w Moskwie? Podczas, której Przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Gieorgij Maksimilianowicz Malenkow wydał obiad, o którym mowa jest w treści tego dokumentu. Trudno uwierzyć, aby Rada Ministrów w Warszawie postanowiła zacząć swój dokument od zdania dotyczącego obiadu wydanego na Kremlu dopiero następnego dnia. Autorzy ekspertyzy podkreślają również że „nie ma żadnej noty do ówczesnego rządu NRD, która mogłaby być częścią umowy w formie wymiany not, znane prawu międzynarodowemu”.

Jak zaznaczają eksperci, w archiwach zachował się jedynie list premiera NRD Otto Grotewohla, który dziękuje Radzie Ministrów PRL za zrzeczenie się reparacji oraz odpowiedź na ówczesnego Prezydenta PRL Bolesława Bieruta. Jednak w ich ocenie wymiana korespondencji wcale nie oznacza, że umowa o zrzeczeniu się reparacji pomiędzy stronami (NRD i PRL) została właśnie zawarta, ponieważ wspomniane listy nie spełniają żadnych przesłanek dla umów międzynarodowych. Niezwykle ważna okolicznością związaną z deklaracją władz PRL o zrzeczeniu się reparacji jest to, że komunistyczne władze w Warszawie w grudniu 1970 r. odmówiły jej potwierdzenia przy okazji podpisywania układu pomiędzy PRL a RFN o normalizacji stosunków dwustronnych. Wprawdzie, jak podkreślają, strona niemiecka podała to później w swoim biuletynie rządowym, jednak nie wskazano w nim na podstawie jakich przesłanek rząd PRL miał zrezygnować z reparacji wojennych wobec RFN. Autorzy ekspertyzy zwracają również uwagę, że niemiecki Bundestag przyjmując w marcu 1990 r. uchwałę, w której przypomniano o zrzeczeniu się przez Polskę w 1953 r. reparacji wojennych podał, że odnosi się ona do całych Niemiec. Strona niemiecka obawiała się bowiem polskich roszczeń.

Jest oczywiste, że ta uchwała w żaden sposób nie obowiązuje Polski. W ekspertyzie zwrócono również uwagę, że Traktat 2+4” z 1990 r. czy polsko-niemiecki traktat z 14 listopada 1990 r. o potwierdzeniu istniejącej granicy nie odnosi się do kwestii reparacji wojennych, ani do jakichkolwiek wcześniejszych deklaracji w tej sprawie. Nie mogą być więc one przywoływane przez stronę niemiecką jako „milcząca zgoda” strony polskiej. „Kwestię należnych Polsce od Niemiec reparacji wojennych można uznać za nadal otwartą” – stwierdzają prawnicy i „dopuszczającą możliwość formułowania roszczeń w tym zakresie wobec Niemiec”.

Ile nam są winne Niemcy?

Aby oszacować wysokość reparacji wojennych, jakich Polska mogłaby domagać się od Niemiec, należy uwzględnić bilans wszystkich strat, jakich Polska doznała w wyniku II wojny światowej. Straty te to dotyczą przede wszystkim majątku narodowego, gdzie sięgają prawie 38 proc. jego stanu sprzed wybuchu wojny. Przy czym straty majątku narodowego w poszczególnych jego działach są mocno zróżnicowane. I tak przykładowo: straty polskiego kolejnictwa sięgnęły 84 proc. stanu posiadania sprzed wojny, przemysłu tekstylnego – 70 proc., energetyki – 65 proc., przemysłu chemicznego – 64,5 proc, poczty i telekomunikacji – 62 proc., przemysłu elektrotechnicznego – 55,4 proc., przemysłu spożywczego 53,1 proc., przemysłu metalowego 48 proc., górnictwa – 42 proc., leśnictwa – 28 proc. Zniszczeniu uległo również ponad 20 proc. gospodarstw wiejskich. Największe zniszczenia majątkowe dotyczyły jednak ośrodków miejskich. Wśród tych najpoważniejsze miały miejsce w Warszawie, gdzie zniszczono m.in. 80 proc. zabudowy miejskiej i aż 90 proc. obiektów przemysłowych, jakie do wybuchu wojny zlokalizowane były w polskiej stolicy. W ujęciu szczegółowym, stan zniszczeń Warszawy przedstawiał się jeszcze bardziej porażająco. I tak m.in. zniszczeniu uległo 100 proc. mostów, 90 proc. budynków przemysłowych, 90 proc. obiektów zabytkowych, 90 proc. obiektów służby zdrowia, 70 proc obiektów oświatowych, 50 proc. elektrowni, 46 proc. gazowni. W ogromnym stopniu zniszczone zostały również wszystkie miejskie sieci w Warszawie. Zniszczeniu uległo 85 proc. sieci tramwajowej, 70 proc. sieci telefonicznej, 65 proc. sieci elektrycznej, 30 proc sieci wodociągowej, 28,5 proc. sieci kanalizacyjnej. Z równie potężnymi zniszczeniami w czasie II wojny światowej mamy do czynienia w przypadku innych polskich miast. Tak naprawdę dopiero w ostatnich kilkunastu latach władze polskich miast podjęły wysiłki, aby dokonać pełniejszego bilansu swoich strat w czasie II wojny światowej. Taką inicjatywę podjął m.in. śp. Lech Kaczyński, gdy był prezydentem Warszawy (2002-2005). Niemniej trudnym zadaniem jest wycena utraconego w czasie wojny majątku narodowego. Eksperci szacują jednak, że wartość utraconego przez Polskę majątku narodowego w czasie II wojny światowej może oscylować dzisiaj nawet w granicach 650- 700 mld dolarów amerykańskich. Warto zaznaczyć, że straty samej Warszawy oszacowano na 54 mld dolarów amerykańskich (według raportu z 2004 r.), zaś Łodzi na około 40 mld dolarów amerykańskich (wycena z 2006 r.). Ale szacowana obecnie kwota utraconego przez Polskę majątku narodowego nie wydaje się być kwotą ostateczną. W wielu bowiem polskich miastach nadal trwają prace związane z bardziej precyzyjnym oszacowaniem wartości utraconego w czasie wojny majątku.

Do strat związanych z utratą majątku narodowego należy doliczyć jeszcze straty związane z polityką finansową niemieckich władz w okupowanej Polsce, których oszacowanie jest znacznie trudniejszym problemem, niż majątku trwałego. Generalna Gubernia (GG) będąca prawdziwą kolonią III Rzeszy, każdego roku musiała płacić potężną daninę na rzecz III Rzeszy, której wielkość ustalał jej minister finansów Lutz von Krosigk. W 1941 r. było to łącznie 500 mln złotych, w 1942 r. już 1,3 mld złotych a w 1943 r., w szczytowym dla Niemców okresie wojny, prawie 3 mld złotych. To były kwoty, które bezpośrednio zasilały budżet wojenny III Rzeszy. Warto również wspomnieć, że niemiecki Wermacht wystawiał GG rachunki za stacjonowanie na jej terenie niemieckich żołnierzy i były one znacznie większe od faktycznych kosztów. I tak przykładowo w 1942 r. koszta stacjonowania terenie Generalnej Guberni 400 tys. niemieckich żołnierzy wyceniono na prawie 100 mln złotych, chociaż w rzeczywistości było ich zaledwie 80 tysięcy. Aby pokryć te „wydatki” gubernator Hans Frank systematycznie podnosił podatki od wszelkich nieruchomości na terenie Generalnej Guberni, przy czym dotyczyło to tylko Polaków. W każdym razie, w okupowanej Polsce Niemcy zastosowali system finansowy, który nie tylko miał zapewnić finansowanie kosztów tej okupacji, ale i kosztów całej prowadzonej przez III Rzeszę wojny. Ale czy to jest już wszystko jeśli myślimy o reparacjach wojennych od Niemiec za straty, jakich doznaliśmy w czasie II wojny światowej? Naturalnie nie! Odrębnej wyceny trzeba dokonać, jeśli idzie o zrabowane przez Niemców dobra kultury. Straty tych szacowane są przez ekspertów na 43 proc. i w znacznej mierze wiążą się ze stratami jakich doznały w czasie wojny polskie miasta. Warto jedynie zaznaczyć, że z polskich muzeów zniknęło m.in. ok. 2,8 tys. obrazów znanych europejskich malarzy, 11 tys. obrazów autorstwa malarzy polskich, 1,4 tys. wartościowych rzeźb. W sposób szczególny ucierpiały w czasie wojny polskie biblioteki. Szacuje się, że straty ogólne zasobów polskich bibliotek wyniosły około 22 mln książek, co stanowiło blisko 66 proc. wszystkich przedwojennych polskich zbiorów bibliotecznych. Historycy sztuki szacują, że niemieccy okupanci zrabowali w Polsce około 516 000 pojedynczych dzieł sztuki o wartości co najmniej 11 mld dolarów. Ale nie tylko obszar polskiej kultury winien być uwzględniony przy oszacowaniu wielkości polskich strat i ich wycenie. Nie można pominąć strat biologicznych, jakich Polacy doznali w czasie wojny ze strony niemieckiego okupanta. Wstępne szacunki IPN mówią, że w wyniku okupacji niemieckiej życie straciło od 5,470 mln do 5,670 mln polskich obywateli. Ale oprócz tego eksterminacyjna polityka niemieckiego okupanta trwale osłabiła potencjał biologiczny naszego narodu, którą to stratę trudno oszacować nawet w przybliżeniu. Tak czy inaczej ogólna wartość polskich strat spowodowanych przez niemiecką III Rzeszę może sięgnąć kilku bilionów amerykańskich dolarów, oczywiście przy obecnym kursie!

Jest o co walczyć

Jeszcze raz przyjmijmy, że wartość polskich roszczeń względem Niemiec może sięgać nawet kilku bilionów amerykańskich dolarów. Nawet odzyskanie ułamka należnych kwot, mogłoby oznaczać wielkie inwestycje w przemysł, infrastrukturę, tysiące nowych miejsc pracy, jakie w związku z nimi powstałyby, a co za tym idzie rozwój gospodarczy kraju na poziomie nie mniejszym niż 10-15 procent PKB. Nie tylko to. Nastąpiłaby także radykalna poprawa perspektywy życiowych dla Polaków, którzy zapewne masowo zaczęliby wracać z zagranicy i wzmacniać narodowy potencjał.

Zgłoszenie roszczeń wobec Niemiec wydaje się być tylko kwestią politycznej decyzji polskiego rządu. Czy ten scenariusz może się kiedyś się spełnić? Gdyby Niemcy się go nie obawiali, nie byłoby publikacji „Der Spiegla”.

================

Za:

 

https://gf24.pl/wydarzenia/swiat/item/69-niemcy-powinny-zaplacic-polsce-za-druga-wojne-swiatowa

http://www.polishclub.org/2017/05/06/odszkodowania-dla-polski-niemcy-zaplaca-ii-wojne-swiatowa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29

 

===========

Żaden kraj w Europie nie poniósł tak przerażających strat jak Polacy.

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/09/02/polska-jest-najwiekszym-przegranym-ii-wojny-swiatowej-stracilismy-17-procent-ludnosci-kraju/

 

===============

niemcy

10 comments on “Odszkodowania wojenne dla Polski

 1. Rob Veggett
  May 8, 2017

  Przed 2 wojną światową było 35 mln polskich obywateli, a po wojnie 24 mln. Zatem prosta matematyka daje wynik 11 mln Polaków zabitych podczas tej wojny.

  • to ja
   September 20, 2017

   Matematyka jest prosta, ale czy te 11 mln.to wszyscy zabici??, a może są w tej liczbie ludzie, którzy wyjechali do innych krajów?, wielka liczba ludzi wywiezionych?, ludzie którzy z armią szli na zachód i tam pozostali?, a może po prostu umarli z przyczyn naturalnych?… . Po wojnie spis nie obejmował już wielkich kresów wschodnich i wielkiej tam liczby mieszkańców, a dane nam tereny zachodnie były wytrzebione z ludności. Dodatkowo panowało wielkie przemieszczanie się ludności które bardzo mocno fałszowało wynik spisu powojennego. IPN mówi o około 6 mln.ludzi zabitych.

   • Rob Veggett
    September 20, 2017

    Zaraz po wojnie zrobiono ten spis. Tak czy owak celowo jest zaniżana liczba zabitych Polaków, a zawyżana liczba zabitych Żydów. Z tych 6 mln zabitych Polaków robi się w kręgach zydowskich 3 mln polskich Żydów, a tylko 3 mln etnicznych Polaków.

 2. Mr. Jan Peczkis
  May 9, 2017

  A ZYDZI CIAGLE MOWIA ZE NIEMCY WYMORDOWALI TYLKO 10 PROCENT POLSKIEGO LUDU.

  TAK…WLASNIE “TYLKO” 10 PROCENT. TAK MALO.

  ALE DLACZEGO TYLKO 10 PROCENT?

  .
  JEWS REMIND US THAT ONLY 10% OF THE POLES WERE KILLED BY THE NAZIS…YES, “ONLY” 10%–WHAT A RELIEF!
  .
  .
  BUT WHY “ONLY” 10%?

  .
  Because the Germans Found Out That They Lacked the Manpower to Murder Poles on the Scale of Tens of Millions!

  [[ASIN:0813134161 Ostkrieg: Hitler’s War of Extermination in the East]]

  [[ASIN:0394583450 In The Shadow Of The Reich]]

  .
  Because it Would Be Too Disruptive of the Exploitation of German-Ruled Poland:

  [[ASIN:0781805031 The Enigma of General Blaskowitz]]

  .
  Because the Political Fallout Would Be Unacceptable:

  [[ASIN:014311610X Hitler’s Empire: How the Nazis Ruled Europe]]

  .
  Because the Reich Needed a Reservoir of Forced Laborers:

  [[ASIN:B000MMBIUC Nazi Conspiracy and Aggression Volume 2 only (Hardcover) (Nazi Conspiracy and Aggression, Volume 2)]]

  [[ASIN:B0007IVXV0 Hans Frank’s Diary]]

  .
  NEVERTHELESS:

  .
  Long-Term Nazi Plans (GENERALSIEDLUNGSPLAN) Did Include the Extermination of Poles:

  [[ASIN:0803245076 Racial Science in Hitler’s New Europe, 1938-1945 (Critical Studies in the History of Anthropology)]]

  .
  ———–

  BUT HOW MANY POLES DID THE GERMANS ACTUALLY KILL?

  “3 MILLION POLES” MURDERED BY THE GERMANS (NAZIS)–THE FIGURE MAY ACTUALLY BE MUCH GREATER!

  The “3 million Poles” was established by careful postwar research. It still finds support from at least some current historians—notably Tomasz Szarota. Furthermore, uncertainties in this figure go both ways. The Polish Jews murdered amount to 2.7-2.9 million. Andrzej Chmielarz points out that the total number of Polish citizens who lost their lives during WWII could be as low as 4.5 million or as high as 8 million. This means that the number of Polish gentile victims of Nazi German genocide could actually be as high as 5.3 million! [For documentation of these facts, please see pp. 90-91 of the following scholarly IPN publication: Materski and Szarota (eds). 2009. POLSKA 1939-1945: STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD DWIEMA OKUPACJAMI. Warsaw.]

  ——–

  POLAND’S FORGOTTEN HOLOCAUST: ADDITIONAL RESOURCES

  https://www.amazon.com/gp/richpub/listmania/fullview/R2CT09T478C83Z/cm_lm_byauthor_title_full

  https://www.amazon.com/gp/richpub/listmania/fullview/R1U9Y8MTI2VZAV/cm_lm_byauthor_title_full
  .
  .

  • Rob Veggett
   May 9, 2017

   The Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation, 1939-1944

   Richard C. Lukas

   https://books.google.ie/books/about/The_Forgotten_Holocaust.html?id=yvU-RAAACAAJ&redir_esc=y&hl=pl

   Documents the horrifying ethnic, social, and political purges of the Third Reich against a diverse group of people living in Poland between 1939 and 1945. The author shows that in order to understand the fate of one ethnic community in occupied Poland, one must refer to the fate of others. He focuses on the impact of the German occupation in western and central Poland in the early and middle years of the war, and debunks the myths that Nazis were the only murderers, that the only victims were Jews, and that Polish citizens witnessed the atrocities but did not resist. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR

 3. Rob Veggett
  May 9, 2017

  Before WW2 there were 35 mln Polish citizens, but after the war only 24 mln survive. Simple maths is 35 mln minus 24 mln equals 11 mln killed off!

 4. arcu ballist
  May 13, 2017

  @ The ‘master-mind’, before and after:
  Martin Bormann – Nazi In Exile:

  Click to access manning.pdf

 5. Jacek
  June 8, 2017

  mam po babci cos co nazywa sie ” Rejestracja szkod wojennych ” co mozna z tym zrobic

 6. Maszynista
  September 12, 2017

  Polska też była kiedyś “od morza do morza”, ale pewnie wtedy Polacy tylko przetańczyli się przez te narody i nikt nie był poszkodowany. Tak ogólnie, to ja bym jeszcze sprobował i Włochów wziąć za pyski, bo przecież z tym cesarstwem rzymskim, to też sobie polecieli po bandzie. O! Szwedów też. Jakby nie było, zalali nam wtedy wszytko i też cisza. Dziś to chociaż mamy ubezpieczenia.
  Rosjanie… Nie, to zupełnie inny temat… chociaż… Ach, ja bym tam wysłał zażalenie do Putina w kwestii tych i tamtych drobnych wykroczeń. Może przejdzie. Parę groszy nie zaszkodzi. No dobra, trochę mógłby się rozzłościć, ale w razie czego, to mamy przecież wsparcie z zachodu! Nie ma strachu! A poza tym nas wszyscy wszędzie lubią, więc jakby co, to ma się tych przyjaciół.
  Wracając do tych przestępców z zachodu… Przy tej całej historii z reparacjami, przyszło mi do głowy, że wcale to nie takie głupie. Trochę takiego osobistego zadośćuczynienia nie zaszkodzi. 30 lat temu wyjechali do Niemiec moi sąsiedzi. Co prawda Polacy, ale on dostał tam jakąś wysoko postawioną posadę na budowie. Mieli wrócić i nic. A ja do dziś nie dostałem odszkodowania za rozwaloną bramę. Przynajmniej teraz im się dostanie.

  Ja bym tam w ogóle zignorował wszelkie wcześniejsze płatności Niemiec. To były zupełnie inne czasy. W latach 50-tych podpisaliśmy jakąś tam umowę, ale to się nie liczy. 🙂 Bo wtedy, to nam nie pasowało podskoczyć. No właśnie, ciągle nam ktoś coś popsuje. My moglibyśmy już dawno być mocarstwem światowym, tylko cholera, zawsze nam ktoś coś spieprzy. Albo nas pobiją, albo rozbiorą… I ciągle świecimy tą gołą dupą. Mamy najmądrzejszych fachowców, naukowców, ale zawsze się wpieprzają inni. W zasadzie, to Anglicy i Niemcy powinni przyjeżdżać do nas do pracy. Bo my mamy to, czego im brak – POTENCJAŁ! Oni mają tylko forsę. Darmozjady. A więc moglibyśmy i bylibyśmy, gdyby nie ci inni, którzy winni są naszemu historycznemu niepowodzeniu ostatnich lat, tzn. stuleci. Cholera, jak ten czas leci…
  Należałoby złożyć wniosek do Unii, albo i wyżej, o wprowadzenie kar za niedocenianie narodowe.
  Przyszedł mi do głowy genialny pomysł…. W Niemczech to podobno teraz trudno spotkać oryginalnego Niemca. 🙂 Gdzie się nie obrócisz, wszędzie jak nie rosyjski, to włoski albo polski, francuski, arabski. A Jugosłowian ilu tam… No właśnie. Skoro nazbierali się tak wszyscy do kupy, to jeśli te reparacje przejdą, będzie to zadośćuczynienie za całe wieki historii!

  • HKW
   September 15, 2017

   Przydałaby się wzmianka o żydach, tych najbardziej podstępnych, wiecznie knujących i siejących wszędzie zamęt ludziach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,570,932 hits
May 2017
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wolna Polska – Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: