Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną


Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Zydowski sedzia

Żydzi podstępnie, nie poinformowali Polaków, że POLACY na terytorium POLSKI, znajdują się pod jurysdykcją talmudyczną.

POLACY na terytorium POLSKI, są całkowicie pozbawieni prawa do obrony: prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości, pomimo że to z POLSKIEGO SKARBU PAŃSTWA utrzymywana jest wszelka władza okupanta żydowskiego na terytorium POLSKI: cały wymiar sprawiedliwości, władza ustawodawcza i wykonawcza, które działają nielegalnie, podstępnie, wrogo, wobec POLSKI i POLAKÓW, gdyż – pod jurysdykcją talmudyczną.

Wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, nawet w ich własnej ziemi. cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148).

Jurysdykcja Państwa obejmuje swym zasięgiem, wszelką  władzę sprawowaną na terytorium państwa, a w przypadku POLSKI, dotyczy to władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (rys. 1).

Rys. 1

Potwierdzenie, na okoliczność że żydzi na terytorium POLSKI wprowadzili podstępnie, arbitralnie (bez podstawy prawnej w POLSKIM prawie) – jurysdykcję talmudyczną, oparłam na podstawie fragmentu książki ŻydaJacka Bernsteina  pt: Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu.

Rys. 2.


Tekst Matki Polki z blogu Poliszynel na podstawie fragmentu książki Żyda Jacka Bernsteina pt:

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu”.

http://glosnyszept.cba.pl/showthread.php?mode=linear&tid=258&pid=512#pid512

Autor książki został zamordowany przez Mosad, a wszelkie wzmianki o nim są w podejrzanych okolicznościach usuwane z internetu – m.in. z wikipedii

Rozdział: SYSTEM PRAWNY SĄDOWNICTWO A TALMUD

Na podstawie fragmentu książki „Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu”

Źródło: stopsyjonizmowi.wordpress.com

http://www.iamthewitness.com/books/Jack….Israel.htm
http://palestyna.wordpress.com/2011/04/1…hodu-cz-1/

Jack Bernstein, przekład Ola Gordon

Mniejszość Żydowska w Polsce ma wszystkie prawa i przywileje – samorządy, Waady, swoje sądy żydowskie, organizacje kulturalne, swobody obywatelskie.
Żydzi chcą się rządzić swoimi prawami i nie chcą ingerencji obcych w ich prawa i w ich niezależność.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Talmud nie tylko zabrania innym ingerencji w ich żydowskie prawa i niezależność, ale wręcz odwrotnie nakazuje mniejszości żydowskiej, wyznawcą judaizmu ingerencje w prawa większości krajów zamieszkania.

Mojżesz Majmonides to żydowski filozof, teolog i kodyfikator prawa żydowskiego i Talmudu.
Żył na przełomie XII i XIII w. i być może jego prace ostatecznie ukształtowały żydostwo.

http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

Majmonides stwierdził, że to SĄD ŻYDOWSKI, lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie ma wymuszać posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na GojówMa również obowiązek publikowania przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides dalej wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIE narody, “ jeśli nie chcą podlegać naszej jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą celem ŻYDOWSKIJ ŚWIĘTEJ WOJNY. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

W Polsce istnieją dwa systemy prawne. Prawo Polskie (rzymskie) wywodzące się z Biblii oraz
Prawo Żydowskie wywodzące się z Talmudu odnoszące się do żydowskiej mniejszości etnicznej. To są dwa systemy prawne, dwie osobne jurysdykcje.

Prawo rzymskie zakłada RÓWNOŚĆwszystkich wobec prawa.
Prawo żydowskie zakłada NIERÓWNOŚĆwobec prawa. A nawet znacznie więcej !!!
Prawo rzymskie i prawa Talmudu są diametralnie różne i nie są kompatybilne

http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawo dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. To według Żydów nie jest niezgodne ze Starym Testamentem, w którym Pan Bóg twierdzi, że Żydzi nie powinni zniewalać innych Żydów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

Żydzi czytają Biblię i prawa wywodzące się z biblii. Goje jak najbardziej powinni czytać Talmud i ich żydowskie prawa.

Często dziwimy się na wyroki sądu w sprawach oczywistych, w których przeciętnemu składowi sędziowskiemu powinno zająć 15 do 30 minut na wydanie orzeczenia. Tak jednak często nie jest. Sprawa jest oddalana, prokuratura prowadzi śledztwo w nieskończoność lub ukręca się łeb sprawie. Organy ścigania pozostają dziwnie bezczynne lub bezsilne. Przestępcy są BEZKARNI i NIETYKALNI.

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdujemy w Talmudzie i dekretach Majmonidesa.

Jurysdykcja jest sprawą bardzo ważną, wręcz gardłową. Np. Niemieckie sądy mogą wydawać orzeczenia i wyroki w sprawach cywilnych bądź karnych dotyczących przestępstwa lub spraw obywateli Niemiec dokonane w Niemczech. Natomiast nie mogą orzekać lub wydawać wyroków o przestępstwach obywateli Rosji, Chin lub Francji dokonanych przez Rosjan, Chińczyków lub Francuzów na terytorium odpowiednio Rosji, Chin lub Francji.Bo w sposób oczywisty to zupełnie inne jurysdykcje.

Natomiast ŻYDZI wymyślili sobie i jest to w Talmudzie oraz zostalo skodyfikowane również przez Majmonidesa, że Żydzi nie tylko mogą, ale wręczmają nakaz ingerować w obce jurysdykcje.

A przecież jurysdykcja żydowska może tylko i wyłącznie odnosić się do mniejszości żydowskiej, (jeśli w ogóle taka jest).

Natomiast co jest rzeczywistością. Sądy mniejszości żydowskiej w Polsce stały się sądami i instytucjami prawa mniejszości nad większością.
A TO CI DOPIERO PODMIANKA.

Np Afery prawa http://www.aferyprawa.eu/ walczą z Togowcami.

Ale czy rozumieją, że ŻYDZI OPANOWALI POLSKĄ JURYSDYKCJE I NARZUCAJĄ WŁASNĄ? Jeśli tego nie zrozumiemy ….

Zawody prawnicze w Polsce to ZAMKNIĘTY KLAN. Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze, (przez których przechodzą transakcje sprzedaży nieruchomości).

Absolwentów Prawa nie dopuszcza się do aplikantury; ten temat był wielokrotnie wałkowany na łamach prasy i w Sejmie.

Jako strona w procesie karnym i cywilnym będziemy jak najbardziej zainteresowani, w jakiej jurysdykcji prawnej się znajdziemy polskiej (rzymskiej) czy żydowskiej (talmudycznej?

W każdej sprawie cywilnej lub karnej istnieje możliwość, że druga strona lub sędzia lub adwokat jest pochodzenia żydowskiego.

Istnienie Talmudu jest faktem.Ze względu na agresywne i wyjątkowo aktywne zapisy w Talmudzie (wyznawców judaizmu) ingerujące w inne prawa i inne jurysdykcje, chcemy mieć jasność, w jakiej jurysdykcji się znajdziemy. Na pewno nie chcemy znaleźć się w Jurysdykcji Żydowskiej, bo jako Goj, czyli zwierze znajdziemy się na z góry przypisanej przez Talmud przegranej pozycji. Żydzi chcieliby, abyśmy byli w ich jurysdykcji, ale czy jako strona w sądzie my tego chcemy?

Prawo jest teoretycznie polskie jednak fakt, że orzekają żydzi stwarza sytuację, że sąd Polski jest w istocie sądem żydowskim, czyli sądem mniejszości narodowej. Taki sąd nie ma jurysdykcji nad członkiem innej wspólnoty etnicznej, a tym bardziej nad większością etniczną.

Temu należy się przeciwstawić wnosząc sprawę właściwej jurysdykcji. Takie postawienie sprawy przyczyni się do traktowania PRAWA JAKO PRAWA I O TO NAM WSZYSTKIM WŁAŚNIE CHODZI.

Wcześniejsze orzeczenia sądów (uniewinniające) w ewidentnej sprawie naruszenia prawa zawsze wskażą na nazwisko sędziego i jurysdykcję (polską czy żydowską) i stan faktyczny tutaj opisywany DYKTATURY NIETYKALNYCH.

Wydaje się, że wnosząc ten aspekt właściwej jurysdykcji możemy się obronić. Ale musimy to zrobić sami, bo nie zrobi tego za nas nasz obrońca wskazując na istnienie cytowanych zapisów w Talmudzie.

Czytajmy Talmud. Poniżej szereg wybranych cytatów ze stron ilustrujących problem.

Talmud został przetłumaczony przez księdza Pranajtisa, a także na angielski przez Michaela L. Rodkinsona http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm

The Babylonian Talmud Translated by Michael L. Rodkinson [1918] (po angielsku).
http://www.talmudunmasked.com/ Author, Father I. B. Pranaitis] (po angielsku)
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/Talm…mples.html

A Page from the Babylonian Talmud (po angielsku)

http://www.holywar.org/indexholy.html BOOKS ON LINE (po angielsku)
http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Bardzo dobra i obszerna strona autorstwa kilku autorów poświecona Talmudowi (po angielsku)
PO POLSKU fragmenty Talmudu

DUSZA ŻYDOWSKA W ZWIERCIADLE TALMUDU Andrzej Niemojewski:
http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2…emojewski/

POLSKA BEZ ŻYDÓW STANISŁAW TWORKOWSKI http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2…..-bez-zydow

Według praw Talmudu i i właśnie opracowywanego prawa Noahidzkiego, Polacy w Polsce mają status prawny OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC, czyli nie są obywatelami (POLSKI)!!
http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

U.S. Government Lays Groundwork for Talmudic Courts 
„Our” government under Presidents Reagan, Bush and Clinton, has provided, under the euphemism of education (for example, House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14), a groundwork for the establishment of Talmudic „courts of justice” to be administered by disciples of Shneur Zalman’s Chabad successor, Rabbi Menachem Mendel Schneerson.

Nasz” rząd USA za prezydentów Reagana, Busha i Clintona, zainicjował, pod eufemizmem edukacji(na przykład, Dom wspólnej rezolucji 173 i Public Law 102-14),podstawy do ustanowienia SĄDÓW TALMUDYCZNYCH, które mają być administrowane przez uczniów następców: Shneur Zalmana Chabada rabbiego Menachema Mendela Schneersona.

Maimonides ruled that it is a Jewish court — or a court appointed by Jewish authority –that enforces obedience and passes judgment on Gentiles, as well as promulgating legislation by court order for that purpose. Maimonides further decreed that any non-Jewish nation „not subject to our jurisdiction” (tahaht yadeinu) will be the target of Jewish holy war. (Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, „Holy War in Maimonidean Law,” in Perspectives on Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

Majmonides już dawno stwierdził, że sąd ma być żydowski – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie – który wymusza posłuszeństwo iprzekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisy prawa z mocą ustawy, poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu. Majmonides dalej Wydał DEKRET, że wszystkie nie-żydowskie narody „nie podlegające naszej jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą celem żydowskiej świętej wojny. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

These courts are to be convened allegedly under the „Noahide Laws” (proscriptions against idolatry supposedly based on the covenant with Noah). The U.S. presidents and Congress urged the adoption of the „Noahide” Laws as interpreted by Chabad-Lubavitch Grand Rabbi Schneerson.

Te sądy są zwoływane rzekomo pod „Noahide praw” (zakazy bałwochwalstwa rzekomo w oparciu o przymierze z Noem). Prezydenci USA i Kongres wezwał do przyjęcia „Noahide” ustawy, zgodnie z wykładnią Chabad-Lubavitch Wielkiego Rabina Schneerson.

Prof. Easterly of the Southern University Law Center, a Jewish legal expert, has compared this Public law 102-14 to the „first rays of dawn” which „evidence the rising of a still unseen sun.”
The Jewish Encyclopedia envisages a Noahide regime as a possible world order immediately preceding the universal reign of the Talmud.

Prof Easterly z Southern University Law Center, żydowski ekspert prawny, porównał to prawo publiczne 102-14 do „pierwszych promieni świtu”, jako „dowodu wschodu słońca, którego jeszcze nie widzimy.”

Żydowskiej Encyklopedia przewiduje, że Noahide reżym jako, możliwy (nowy) porządek świata bezpośrednio poprzedzający powszechne panowanie Talmudu.

It has to be understood that we are not dealing with the Noah of the Bible when the religion of Judaism refers to „Noahide law,” but the Noahide law as understood and interpreted by the absolute system of falsification that constitutes the Talmud.

Musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z Biblijnym Noe, kiedy religia judaizmu odnosi się do „Noahide prawa”, ale Noahide prawa rozumiane i interpretowane przez System Absolutnego Fałszerstwa, który stanowi Talmud.

Under the Talmud’s counterfeit Noahide Laws, the worship of Jesus is forbidden under penalty of death, since such worship of Christ is condemned by Judaism as idolatry. Meanwhile various forms of incest are permitted under the Talmudic understanding of the Noahide code. (Enziklopediya Talmudit, note 1, pp. 351-352).

Zgodnie ze sfałszowanym przez Talmud Noahide Prawem. kult Jezusa jest zabroniony pod groźbą kary śmierci, ponieważ takie czczenie Chrystusa jest zakazane przez judaizm, jako bałwochwalstwo. Tymczasem różne formy kazirodztwa są dozwolony w ramach talmudycznej zrozumienia Noahide Prawa. (Enziklopediya Talmudit, 1, pp. 351-352).

Furthermore, all non-Jews would have the legal status of ger toshav („resident alien,” cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], p. 148), even in their own land; as for example in occupied Palestine where newly arrived Khazars from Russia have an automatic right to housing and citizenship, while two million Palestinian refugees who either fled or were expelled by the Israelis, are forbidden the right of return.

Ponadto, wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione prawo powrotu.

Resident alien status has been clearly delineated in scholarly articles in leading Jewish publications. For example, Hebrew University Professor Mordechai Nisan, basing his exposition on Maimonides, stated that a non-Jew permitted to reside in a land ruled by Jewish law „must accept paying a tax and suffering the humiliation of servitude.”

Resident alien status (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC) został jasno określone w artykułach naukowych we wiodących publikacjach żydowskich.Na przykład, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Mordechai Nisan, opierając swoją ekspozycję na Maimonides, że nie-Żyd mający pozwolenie na pobyt w kraju rządzonym przez prawo żydowskie „musi zaakceptować płacenie podatku i cierpienie poniżania niewoli”.

If Gentiles refuse to live a life of inferiority, then this signals their rebellion and the unavoidable necessity of Jewish warfare against their very presence. [Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156].

Jeśli Goje odmówią, aby żyć w poniżeniu, to będzie to sygnał ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecności. [Zob. Mordechaj Nisan, Kivunim (oficjalnej publikacji Światowej Organizacji Syjonistycznej), sierpień, 1984, pp. 151-156].

At a symposium („Is Autonomy for Resident Aliens Feasible?”) organized by Israeli Minister of Education Shulamit Aloni, the Israeli Chief Rabbi Shlomo Goren repeated the Talmudic teaching on resident aliens: that Judaism forbids „granting any national rights” to them. He ruled that such „Autonomy is tantamount to a denial of the Jewish religion.” (Nadav Shraggai, Ha’aretz, Oct. 14, 1992).

Na sympozjum ( ” Czy autonomia dla Resident Aliens jest możliwa?”) zorganizowanym przez izraelskiego ministra edukacji Shulamit Aloni, naczelny rabin Izraela Shlomo Goren powtórzyłnauczanie Talmudu, o Resident alien (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC), że judaizm zabrania „udzielania im wszelkich praw narodowych”. Stwierdził, że taka „Autonomia jest równoznaczne z zaprzeczeniem religii żydowskiej. (Nadav Shraggai, Haaretz, 14 października 1992).

Źródło nie istnieje jużkrasnoludkizpejsami.wordpress.com


Dowody, na nielegalne wprowadzenie na terytorium Polski, przez nielegalny masońsko/żydowski rząd – jurysdykcji talmudycznej, polegajacej na sprawowaniu wobec POLAKÓW i POLSKI władzy: 1) ustawodawczej, 2) wykonawczej i 3) sądowniczej, opartej na talmudzie, zawiera rys. 3.

Podstęp żydowski polegający na usankcjnowaniu jurysdykcji talmudycznej, na terytorium Polski polegał na “wydaniu” rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)Nikt w POLSCE nie rozumiał dlaczego z nowej instrukcji kancelaryjnej całkowicie „wyrzucono” m.in. przepisy określające formę dokumentu, pisma. O czym w poniższym poście: 

Nowa instrukcja kancelaryjna, czyli śmierć pieczęci (i pieczątek) bit.ly/1wpvFi7

Podstępne cytowane wyżej  rozporządzenie, nie uzyskaało jednak postaci aktu prawnego, czyli że nie uzyskało postaci dokumentu urzędowego, mającego moc dowodową, moc władczą i podlegającego wykonaniu. Gdyż rządzące POLSKĄ żydy, arbitralnie (bez podstawy prawnej), nie mają ważnych pieczęci urzędowych (okrągłych) upoważniajacych ich do wydawania ważnych aktów prawnych.

Obecne rządy żydków na terytorium POLSKI są nieważne (pozorne, bezskuteczne, z następujących powodów: przede wszystkim dlatego nie nie mają ważnych powołań upoważniajacych ich do sprawowania władzy na terytorium POLSKI. Co znaczy że ich podpisy są bezskuteczne. A to znaczy ze podpisy składane na pismach majacych być osiadczeniami woli, faktycznie są podpisami prywatnymi, a nie są podpisami służbowymi. Przystawienie z lewej strony prywatnego podpisu, wadliwej pieczeci urzedowej (pkragłej), wywoła rechot POLAKÓW, jeśli w końcu dowiedzą się, jak NAS żydki oszukiwali, szczególnie że Izrael będzie musiał wszystkie straty i szkody zrekompensować POLAKOM. Oczywiście istnień ludzkich, żydki nie są w stanie zrekompensować. Dlatego zostaną wypędzieni z Ziemi POLSKIEJ!!

Pzrzystawienie wadliwej pieczęci (posiadającej w jej otoku niedopuszczony w ustawie o godle żydowski/masoński znak, oznacza faktycznie – brak ważnej pieczęci!! Bez ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej) oświadczenie woli, jakim powinno być rozporządzenie, nie uzyskuje statusu aktu prawnego. A to znaczy że nie jest dokumentem urzędowym, czyli nie ma mocy dowodowej, nie podlega więc wykonaniu!! Dlatego żydowski podstęp polegający na usankcjonowaniu jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI – masonom/żydkom jak dotad – nie wyszedł!

Za nielegalne stosowanie jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI wobec POLAKÓW, żydki muszą – “beknąć”, bez względu na to, co to słowo oznacza , ale pisząc uznałam że słowo to pasuje mi tutaj do kontekstu, pomimo że nie znam jego historycznego pochodzenia.

Za stosowanie nielegalnie przez żydów wobec POLAKÓW jurysdykcji talmudycznej, musi zapłacić Izrael, gdyż MY POLACY mamy dowody na to, kto się już zaczął rozgaszczać na terytorium POLSKI, ze swoim żydowskim Knesetem. Ile ofiar w ludziach (POLAKACH) pochłonęło dotychczasowe nielegalne stosowanie na terytorium POLSKI jurysdykcji talmudycznej, trudno jest w tej chwili powiedzieć, to dopiero trzeba policzyć. Do tego trzeba dodać grabierz POLSKI. Już w tej chwili jest pewne, że POLSKA w całości przejmie Izrael, za długi wobec POLSKI.

POLSKA najbogatszym krajem świata – mlekiem i miodem płynącym!! 

http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

Powstaje pytanie: czy do zalegalizowania na terytorium POLSKI – jurysdykcji talmudycznej wystarczyło tylko wyrzucic przepisy określające formę dokumentu, pisma? Na to pytanie odpowiedz zawuera treść rys. 3

Rys. 3. 

Poniżej przedstawiam 3 definicje “aktu prawnego”, z których to definicji wynika wprost że: od 1927 r. (rozporządzenia prezydenta o godle), masońsko/żydowska władza pomimo że sprawuje rządy na terytorium POLSKI to nie jest kompetentna do wydawania ważnych aktów prawnych, w określonej formie, przez kompetentne organy państwa, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.

Co znaczy że obecne organy państwa, czyli nielegalna władza masońsko/żydowska na terytorium Polski, nie jest kompetentną władzą, upoważnioną przez NARÓD POLSKI do: tworzenia prawa (władza ustawodawcza), do wykonywania bezskutecznego prawa (władza wykonawcza) i do osądzania podmiotów na terytorium POLSKI (sprawowania wymiaru sprawiedliwości), z powodu że żadna z tych władz nie może wydawać ważnych aktów prawnych, w formie oświadczeń woli, podlegajacych wykonaniu i zaskarżeniu, a fakt ten pozbawia POLAKÓW prawa do sądu (mogą tylko pisać pisma do sądu, aż do tzw. us**nej śmierci), i prawa do wymiaru sprawiedliwości, pomimo że niepodważalnie wolą NARODU POLSKIEGO jest, aby POLSKA była PAŃSTWEM PRAWA!!

Co znaczy, że władza masońsko/żydowska na terytorium Polski może tylko pozorować sprawowanie władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, dopóki POLACY nie zrozumieją, że masoni/żydzi nie są kompetentni do sprawowania rządów na terytorium POLAKI, a ich władza jest tylko pozorna, gdyż żadna z tych władz nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego od 1927 r. Jednak żydy/masoni podstępnie, obłudni, przy pomocy masmediów pozorują sprawowanie rządów na terytorium POLSKI, wobec POLAKÓW, wykonując bezkarnie swoje talmudyczne nakazy/zakazy wobec POLAKÓW, pod jurysdykcją talmudyczną. Taka prawda!!

Kiedy nareszcie prawda ta dotrze do POLAKÓW, mam nadzieję, że POLACY raz na zawsze wypędzą żydów/masonów z POLSKI, jako odwiecznego wroga POLAKÓW, tak jak stoją, czyli że żydzi nic z POLSKI nie będą mogli zabrać, gdyż żydzi zawsze pasożytowali na POLAKACH na terytorium POLSKI i działając zawsze na szkodę POLSKI, rodzin polskich, POLAKÓW. Dowodem na tą okoliczność są: TALMUD, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych żyda Jakuba Bermana!!

Z powodu udokumentowanego, wrogiego zachowania żydów wobec POLAKÓW, NARÓD POLSKI ma bezwzględny obowiązek zdelegitymizować obecną nielegalną, masonsko/żydowską władzę na terytorium POLSKI i wypedzic zyddów z POLSKI w drodze pokojowej POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, innych mozliwości – BRAK (zał. 4)!!

Zał. 4.

POLSKĄ REWOLUCJĘ NARODOWĄ  2015 wymusza fakt, że POLACY na terytorium POLSKI w całości są pozbawieni prawa do obrony przed jurysdykcja talmudyczną, czyli: prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości (zał. 5.)

Zał. 5.

Autor: Krystyna Trzcińska

==========================

http://trzcinska.neon24.pl/post/119951,zydzi-wprowadzili-w-polsce-jurysdykcje-talmudyczna

POLACY mogą się pozbyć jurysdykcji talmudycznej z terytorium POLSKI, tylko pozbywając się żydów/masonów z terytorium POLSKI.

Powstaje pytanie: jak POLACY mają się pozbyć nieproszonych gości, czyli masonów/żydów z terytorium POLSKI?

Żydów/masonów z terytorium POLSKI, POLACY mogą się pozbyć, tylko i wyłącznie – przejmując władzę w POLSCE, od nielegalnie ją sprawujących masonów/żydów pod jednym hasłem:

„WON ŻYDZI Z POLSKI, ZE SWOJĄ JURYSDYKCJĄ TALMUDYCZNĄ ”.

 

=============

 

One comment on “Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną

  1. Rob Veggett
    April 13, 2017

    Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael.
    Polska po „rozmowach” W. Jaruzelskiego z prezesem Światowego Kongresu Żydów

    https://www.google.com/amp/s/jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/tajne-pilne-notatki-skubiszewskiego-polska-izrael/amp/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,993,563 hits
April 2017
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: