Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Nocna zmiana – czy nocna zdrada?


To nie IV RP, to kontynuacja umów „okrągłego stołu”!

Nie sposób prawidłowo rozeznać i rozumieć dzisiejszą rzeczywistość w Polsce bez poznania tego, co się faktycznie wydarzyło w roku 1991 i 1992. Skrzętnie omija się publiczną rzetelną analizę faktycznego stanu rzeczy z tego okresu czasu – zastępując ją mitami i wygodnymi dla wszystkich rządzących opowiadaniami. To w tych latach – 1991, 1992 – nastąpiło faktyczne pojmanie Polski w nową niewolę i to za zgodą i współdziałaniem również tych, którzy mienią się jedynymi zbawcami Narodu Polskiego. Niech nie zniechęcają czytelnika podawane na początku artykułu suche fakty konieczne dla twórczej refleksji – dla dalszych własnych poszukiwań prawdy – po przeczytaniu całości tekstu, w którym m.in. cytowane są ze stenogramów sejmowych wypowiedzi posłów oddające dramatyzm tamtego okresu czasu.
.
*****
To o czym będzie teraz niżej mowa czyta się jak dobry kryminał.
Znajdziemy tam wielu z wyżej wymienionych kandydatów występujących bezpośrednio lub pośrednio: Korwina-Mikke, Waldemara Pawlaka, Jurka Marka, Jarosława i Lecha Kaczyńskiego.
.
Przypomnijmy też, że 6 czerwca 1997 r. został uchwalony przez Sejm nowy Kodeks Karny [Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553] (wszedł on w życie 01.09.1998 r.),
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&type=3
w którym to zniesiono karę śmierci, a w nim m.in. mamy:
.
„Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.”
.
Nowy Kodeks Karny z dn. 06 czerwca 1997 r.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880554&type=3
zastąpił poprzedni Kodeks Karny z dn. 19.04.1969 r. [Dz.U.69.13.94]
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19690130094&type=3
z art. 122 i 123 w brzmieniu niżej podanym.
.
„Art. 122. Obywatel polski, który uczestniczy w działalności obcego państwa lub zagranicznej organizacji mającej na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo działając na rzecz obcego wywiadu godzi w podstawy bezpieczeństwa lub obronności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
popełnia zdradę Ojczyzny i podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze śmierci.”
.
„Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.”
.
Poniższy tekst powstał na bazie artykułu „Nocna zmiana – czy nocna zdrada?” z roku 2006. Został on jednak w wielu miejscach poszerzony i uzupełniony tak, że łączy on w sobie czas miniony z niedawnymi i obecnymi wydarzeniami. Zauważymy, że wszystko zbiega się jak w soczewce do lat 1991-1992. Kanciasty stół – zwany okrągłym – był jedynie jednym z elementów przygotowań do tego co się wydarzyło w tych latach.
Artykuł ubogaca wiele aktywnych w chwili obecnej linków. Warto przekopiować na swój dysk zawartości stron do których następują odwołania – szczególnie dane z bazy sejmowej ze stenogramami posiedzeń i ich elementów, do których następuje odwołanie w tekście artykułu.
*****
.
.Zabójczym dla Polski i Narodu Polskiego owocem „okrągłego stołu”, przy którym zasiadła władza komunistyczna z tzw. opozycją głównie wywodzącą się z KOR (bez znaczenia jest tutaj to, kto z KOR w jakiej tam roli występował i w jakie stroił się szatki – i stroi się nadal), stał się UKŁAD EUROPEJSKI ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r., Nr 11, poz. 38).
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B2A4F6D0D2C08ACFC1256E7B0049ED16/$file/ue.pdf
(oficjalna strona Centrum Informacji Europejskiej – pobranie bezpieczne)
.
O 4 i 5 czerwca 1992 r., kiedy to odwołano Jana Olszewskiego z funkcji Premiera RP, krążą opowieści – nakręcono (ponoć ukrytą kamerą) nawet film „Nocna zmiana”. Opowiadało się i opowiada nadal tak, aby zbić na tym wydarzeniu jak największy kapitał polityczny i to ponoć w interesie Narodu Polskiegowyrywając zdarzenia z tych dni z całego szerokiego kontekstu innych wcześniejszych i późniejszych zdarzeń. Ks. prof. Waldemar Chrostowski w „O dialogu z Żydami” tak kwituje taki stan rzeczy: „Nie liczy się to co się wydarzyło, ważne jest to jak się to opowiada”.
.
Aby jednak odkryć i zrozumieć co się faktycznie wydarzyło w dniach 4-6 czerwca 1992 r. podczas 17 posiedzenia Sejmu 1 kadencji
[stenogramy z 17 posiedzenia Sejmu 1 kadencji:
.
04.06.1992 r.http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/81e8096165bd3535c125750700452aa0?OpenDocument ;
05.06.1992 r.http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/6abc9649028d0227c125750700452e81?OpenDocument ;
06.06.1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/32f853f8c3c825d7c125750700453141?OpenDocument ]
.
należy sięgnąć do 15 posiedzenia Sejmu RP 1-wszej kadencji z dnia 21-23 maja 1992 r.
(stenogramy z 15 posiedzenia Sejmu RP 1 kadencji:
.
21.05.1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/0bb278f5aadb8f9fc125750700452179?OpenDocument
22.05.1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/a3019cc20f2a020cc125750700452422?OpenDocument
23.05.1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/85806022598fa5d7c1257507004526fc?OpenDocument
.
podczas którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (druk nr 220) i Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski [minister Rządu Jana Olszewskiego, a wcześniej również minister Rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiejhttp://www.zgapa.pl/zgapedia/Krzysztof_Skubiszewski.html ] zwrócił się w imieniu Rządu RP o wyrażenie przez Sejm zgody na ratyfikację tego Układu.
.
Jan Olszewski objął funkcję Premiera RP już  05.XII.1991 r. (a nie 06.XII.1991 [za www.zgapa.pl ] – a to ma istotne znaczenie]  i pełnił ją do 05. VI.1992 r.
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Rz%C4%85d_Jana_Olszewskiego.html
[patrz również: http://www.zgapa.pl/zgapedia/Rz%C4%85d_Jana_Krzysztofa_Bieleckiego.html
05.06.1992 r.powołanie Waldemara Pawlaka na prezesa Rady Ministrów
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/10A18DD4 ]
i publicznie twierdził on, że nie ma nic wspólnego z tym Układem Europejskim – nawet nic o nim nie wiedział i że on by tego Układu nigdy nie podpisał – czyżby?
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/21/jan-olszewski-i-uklad-europejski-z-16-12-1991-r/
.
Podpisanie układu nastąpiło 16 grudnia 1991 r. – gdy Premierem RP był już Jan Olszewski (parafowano go 22 listopada 1991 r. – gdy Premierem RP był jeszcze Jan Krzysztof Bielecki).
Pierwsze posiedzenie Sejmu pierwszej kadencji – było trzydniowe (25.11.1991; 26.11.1991; 05.12.1991).
.
W bazie sejmowej danych są tylko stenogramy z pierwszych 2-ch dni, tj. z:
25.11.1991 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/b786e1a6f47484a0c125750500453a5c?OpenDocument
26.11.1991r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/c0d56cc919c4a1b3c125750500453aa2?OpenDocument
.
Natomiast w bazie tej brak jest stenogramu z dnia 05 grudnia 1991r., kiedy to powoływano Jana Olszewskiego na Prezesa Rady Ministrów. Dlaczego? Coś jest tam do ukrycia? A jeżeli TAK, to co? –
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/chronWWW?OpenView&Start=1&Count=999&Expand=45#45
.
Marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski
(ZChN) zakończył posiedzenie Sejmu RP w dniu 26.11.1991 r. słowami: „Zarządzam przerwę w obradach do czwartku, tj. 5 grudnia 1991 r., do godziny 10” – (przerwa w posiedzeniu o godz. 15 min. 25). Stenogramu z posiedzenia w dn. 5.12.1991 r. w bazie sejmowej brak. W sejmowym wykazie podjętych uchwał I kadencji
http://orka.sejm.gov.pl/proc1.nsf/w-wykazy-uch/$first?OpenDocument
zamieszczono uchwały Sejmu podjęte przez Sejm w dniu 5 i 6 grudnia 1991 r.
.
Uchwałę z dnia 05.12.1991 w sprawie przyjęcia ustąpienia rządu [Krzysztofa Bieleckiego] –
http://orka.sejm.gov.pl/proc1.nsf/opisy/17-z.htm [opublikowaną MP 1991 nr 45 poz. 313http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19910450313&type=2 ]
Uchwałę z dnia 06.12.1991 w sprawie powołania prezesa Rady Ministrów [Jana Olszewskiego] –
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19910450313&type=2
[opublikowaną MP 1991 nr 45 poz. 315
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19910450315&type=2 ]
.
Czyżby coś z datami podjętych uchwał lub z ich treścią tutaj było coś nie tak i dlatego brak jest w bazie Sejmowej stenogramu z posiedzenia sejmu w dniu 05 grudnia 1991 r. ?
Warto to sprawdzić i jednoznacznie ustalić jak to faktycznie było z tym pierwszym posiedzeniem Sejmu RP pierwszej kadencji w dniu 05 grudnia 1991 r. i w tym celu należy zażądać  opublikowania [lub dostarczenia zainteresowanym osobom] stenogramu z posiedzenia Sejmu RP pierwszej kadencji w dniu 05 grudnia 1991 r., a i z dnia 06 grudnia 1991 r. – jeżeli takie posiedzenie się odbyło.
.
Zauważmy, że drugie posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się w dniu 17.12.1991 r.
.

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/b06a3c02726b76d6c125750500453aaf?OpenDocument .
.
Oficjalne działania na rzecz powstania tego Układu Europejskiego prowadzone były co najmniej od września 1988 r., kiedy to „Polska i EWG nawiązują stosunki dyplomatyczne. Rozpoczynają się negocjacje w sprawie umowy o handlu oraz współpracy gospodarczej” – http://www.rcie.zgora.pl/tematy/kalendarium.html [link historyczny]. W tym czasie równolegle do tego trwają przygotowania do rozpoczęcia ustaleń „okrągłego stołu”. Na spotkaniu w Magdalence 27 stycznia 1989 r. przyjęto wszystkie zasadnicze rozwiązania ustrojowe i polityczne, które w swojej istocie zostały niezmienione i wieńczyły porozumienia Okrągłego Stołu. Potem następowały kolejne kroki wiodące do Układu Europejskiego z 16.12.1991 r.
.
Układem tym powołano do życia niekonstytucyjne ciało w postaci Rady Stowarzyszenia z uprawnieniami władczymi nad Rządem RP [art. 102 do 107 (art. 39 – 42) Układu], co dawało gwarancję, że Polska i Naród Polski nie wymknie się spod kontroli planistów światowych i nie pójdzie własną drogą ku suwerenności i niepodległości.
.
O tym co się szykuje i co się uszykowało dla Polski i Narodu Polskiego wiedziała wówczas bardzo wąska grupa wtajemniczonych osób. Jednocześnie propagandziści wtłaczali w głowy Polaków, że Polska odzyskała wolność, suwerenność i niepodległośća we wszystkich polskich kościołach nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozległo się wiernych śpiewanie „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” zamiast jak było wcześniej „racz nam wrócić Panie!” –  i tak to trwa po dzień dzisiejszy. Kłamstwo powtarzane miliony razy stało się dogmatem prawdy.
.
Aby Układ ten mógł wejść w życie koniecznym było wyrażenie zgody przez Sejm RP na jego ratyfikację przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę, bo tak nakazywało ówcześnie obowiązujące prawo. Cały problem tkwił jednak w tym, że ogół parlamentarzystów nic o tym Układzie nie wiedziało. Większe przecieki o jego istnieniu nastąpiły po 1 marca 1992 r., kiedy to boczną furtką (metodą faktów dokonanych – za pomocą umowy przejściowej) weszły w życie przepisy Układu dotyczące handlu.
.
Reakcja Sejmu na ten Układ była wielką niewiadomą, a mogło się to też zakończyć odrzuceniem przez Sejm tego Układu z bardzo przykrymi konsekwencjami dla jego „polskich” twórców – należało się przecież liczyć z ewentualną możliwością  zastosowania art. 122 i 123 KK wyżej na wstępie przywołanych. W tej sytuacji za wszelką cenę musiała nastąpić zgoda Sejmu RP na ratyfikację Układu Europejskiego z dn. 16.12.1991 r. I tak się też stało.
.
21 maja 1992 r.15 posiedzenie Sejmu.
[stenogram:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/0bb278f5aadb8f9fc125750700452179?OpenDocument ]
.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (druk nr 220) Debata Sejmu nad Układem Europejskim okazała się bardzo burzliwą i nastąpiło wyraźne podzielenie Sejmu na zwolenników oraz przeciwników tego Układu. Przypomnijmy: 05.12.1991 r. Sejm powołał Jana Olszewskiego na funkcję premiera i od tego czasu stoi on na czele Rządu RP.
.
W swym wystąpieniu Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/55664F1F
m.in. powiedział:
.
„ Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przedstawiam Wysokiej Izbie Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi podpisany w Brukseli 16 grudnia 1991r. Rząd wnosi o wyrażenie zgody przez Sejm na ratyfikację układu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”, a kończąc m.in. stwierdza:
.
„Korzyści płynące ze stowarzyszenia i ewentualnego przyszłego członkostwa są dla Polski szansą historyczną.” „Wchodząc do tej europejskiej rodziny, czego pierwszym etapem jest stowarzyszenie, zapewniamy Polsce, mimo kosztów, które poniesiemy, stabilną i pomyślną przyszłość oraz korzyści wieloletnie i wielokrotnie przekraczające koszty. Osiągnięty kompromis jest dobry dla Polski, dla Wspólnoty i dla całej Europy.”
.
Po czym mówi: „Rozumiem, że teraz rozpocznie się bardzo ważna debata. Nie będę jednak w niej uczestniczył, ponieważ wyjeżdżam za granicę i dzisiaj nie da się tego pogodzići opuszcza salę sejmową
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/08435955
.
Sejm podjął debatę pod nieobecność Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych. Ograniczono czas wystąpień: w imieniu klubów na 15 minut, a pozostałych wystąpień poselskich na 5 minut.
.
Wystąpienie Krzysztofa Skubiszewskiego, jak i sam Układ Europejski spotkał się z ostrą krytyką znacznej części kół poselskich oraz znacznej części posłów.
.
Fragmenty z niektórych wystąpień poselskich.
.
Poseł Leszek Moczulski (KPN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/4C2FB856
.
„Zgłaszam wniosek formalny, ze względu na wagę sprawy, chyba kluczowej. Proponuję, żeby debatę nad tym bardzo ważnym problemem odłożyć do momentu, kiedy i minister spraw zagranicznych, i premier będą mieli czas, żeby uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu. (Oklaski)” –
Poseł Leszek Moczulski (KPN) –
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/26487896
.
Rząd przedstawił nam projekt, spodziewając się, że będziemy w znacznej mierze akceptować go w ciemno. A jest to zbyt ważna rzecz, żeby ją w ciemno akceptować.” „Rząd w sposób nie przygotowany przedstawił ten dokument do ratyfikacji; tak nie przygotowany, że nawet niektórzy ministrowie rządu nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego dokumentu.”
[patrz też: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6A34D797
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/2E213698 ;
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/625C1995 ]
.
Poseł Henryk Goryszewski (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/35F9F49A
.
„Kraj tej wielkości, co moja ojczyzna, musi znaleźć miejsce wśród wielkich, w tym świecie wilków, w którym wilcze prawa obowiązują. Szukając jednak tego miejsca, a to poszukiwanie wymaga zawsze rezygnacji, nie wolno zdradzać wartości stanowiących o tożsamości narodowej. Naród, który byłby gotów zdradzić te wartości, które decydują o tym, czym jest i czym był, zasługuje na taką samą pogardę, jak człowiek, który jest gotów zaprzeczyć sobie, wysługiwać się możniejszym, silniejszym, bogatszym dla osiągnięcia przyziemnych korzyści. Ale naród i jego przywódcy nie mogą się również kierować żadnymi urojeniami ­ ani urojeniami o własnej wszechmocy, ani urojeniami o rzekomych korzyściach płynących z takiego czy innego układu, ­ ponieważ za urojenia polityków płaci naród, rzadko zaś oni sami.” „I w tym miejscu muszę powiedzieć, że byłem zbulwersowany tym, co mówił pan minister Skubiszewski. Wydaje mi się, że nadszedł czas, żeby nie owijać w bawełnę i nie rysować różowych wizji tego traktatu.” „ Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten traktat jest rzeczywiście asymetryczny, tylko, o dziwo, i to jest opinia jednego z angielskich ekspertów, asymetryczny na korzyść strony silniejszej.” „Potrzeba twardości i wytyczenia strategicznego celu polskiej polityki zagranicznej, a właściwie polskiej polityki.
Tym celem strategicznym nie może być żaden mit zjednoczonej Europy.”
.
Poseł Stanisław Kalemba (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/720D9599
.
Nie dopuścimy do tego, by polskie elity znalazły się w Europie Zachodniej, a reszta społeczeństwa w Azji i Afryce.” „Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny PSL za nie do przyjęcia uważa praktykę podpisywania traktatów i umów międzynarodowych pod stołem. Układ Europejski podpisany 16 grudnia ub. r. wszedł w życie, w pewnych fragmentach, od 1 marca br., a jego treść dotarła do posłów, pod dużymi naciskami, dopiero w maju, więc pół roku po jego podpisaniu.”
.
Poseł Wojciech Arkuszewski (NSZZ „S”)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/01BF119D
.
Traktat ma 300 stron, a ku mojemu ubolewaniu, otrzymaliśmy go parę tygodni temu, nie zaś w grudniu, kiedy już był dostępny w języku polskim. Będzie szansa wyjaśnienia tych wątpliwości w trakcie debaty w komisjach, która, podejrzewam, będzie długa, burzliwa i szczegółowa.” – [zamiast tegoż Korwin Mikke uruchomił burzę lustracyjną na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 maja 1992 r. ]
„Chciałem tylko powiedzieć, że można by sobie zadać pytanie: czy całe Włochy są w EWG? Czy Sycylia jest także? Chciałbym bardzo, żebyśmy nie mieli takiej swojej Sycylii. (Oklaski)”
.
Poseł Jan Zylber (PPPP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/006138D6
.
„Po pierwsze, wynik naszej debaty wcale nie jest przesądzony.”
.
„Bądźmy poważni, bo to jest sprawa wyjątkowo poważna. I dlatego, po drugie, dajmy naszej komisji czas przynajmniej do września. Z czasu tego skorzystajmy, by, po trzecie, zobowiązać administrację państwową do wszechstronnego poinformowania społeczeństwa o pozytywnych, ale i o negatywnych skutkach naszego stowarzyszenia ze Wspólnotami. A jeśli zobaczymy, że konieczne jest referendum, to zgódźmy się i na to rozwiązanie.”
.
Poseł Kazimierz Chełstowski (Partia X)http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/4AC87D12
.
Zanim dojdziemy do Wspólnoty Europejskiej, kraj nasz zostanie zalany towarami zachodnioeuropejskimi, a rolnictwo poniesie klęskę, gdy zaleją Polskę dotowane produkty rolne.”
„Wszystkie te uprawnienia mają również Polacy oraz polskie spółki i przedsiębiorstwa, tylko jest mała różnica. Polska gospodarka jest zrujnowana, państwowe przedsiębiorstwa w mieście i na wsi są na krawędzi bankructwa oraz niszczone są przez niewłaściwą prywatyzację i system podatkowy. Zetknięcie się z kapitałem zachodnim spowoduje rozprzedanie ich za bezcen i praca całych pokoleń Polaków pójdzie na marne.
.
Poseł Zenon Witt (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6A2B751A
.
Zagwarantowana w umowie o stowarzyszeniu możliwość wykupu i dzierżawy gruntów rolnych i lasów powinna zostać zweryfikowana i dostosowana do ustawodawstwa obecnie funkcjonującego w Polsce.”
.
Poseł Jacek Soska (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6A2B751A
.
Istnieje rażąca nierównorzędność strony polskiej w stosunku do krajów Wspólnoty Europejskiej”. „W naszej historii po raz drugi zdarza się bowiem, że o losie polskiego chłopa rolnika decyduje się bez jego faktycznego udziału. Wypowiadam to w pełni świadom wagi moich słów. Nie wiem, czy tekst układu o stowarzyszeniu był konsultowany z przedstawicielami wszystkich gałęzi gospodarki narodowej, ale z głównymi przedstawicielami polskiej wsi nie był.” „Układ płodzony1 był w zaciszu ministerialnych gabinetów pod protekcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ministra Skubiszewskiego. O tym, że sprawa była poufna, świadczy fakt dwukrotnego spotkania premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego z Komisją Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Sejmu X kadencji, kiedy odmówiono posłom przedstawienia konkretnych zakresów pracy nad tym dokumentem.”
Dopiero 2 tygodnie temu dostarczono posłom odpowiednie materiały. Moim zdaniem celowo przeciągano sprawę ratyfikowania i dyskusji na ten temat, ażeby 1 marca weszły w życie postanowienia układu o obniżeniu stawek celnych, i jak zwykle stawia się Sejm i prezydenta przed faktem dokonanym.
.
Poseł Aleksander Małachowski (UP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/3492B956
.
„Konfrontacja może skończyć się naszą kolejną klęską. Trzeba to dzisiaj oficjalnie i uczciwie powiedzieć społeczeństwu.” „Skutki układu mogą być zabójcze przede wszystkim dla rolnictwa, szczególnie tego, które gospodaruje na złych gruntach uprawnych. W Europie Zachodniej, właśnie w konsekwencji istnienia EWG, zalesiono ponad 2 mln. ha złych gruntów, a wiele milionów ludzi musiało porzucić pracę w rolnictwie. Czeka nas dokładnie to samo. Co to znaczy? Na sporych obszarach przestanie się uprawiać grunty niskiej klasy. Wielu ludzi będzie musiało zmienić zawody i znaleźć inną pracę. Wieś stanie się tylko terenem zamieszkania tych ludzi. Zagrożone są także bardzo poważnie różne gałęzie przemysłu, na przykład górnictwo, o czym tu już mówiono.”
„… w rzeczywistości traktat został zawarty zanim Izba poselska mogła się wypowiedzieć, zanim został jej przedstawiony pełny rachunek strat i zysków, którego zresztą do tej pory nie znamy.” „W rzeczywistości układ ten przyniesie wpierw pot i łzy, a dopiero potem może poprawić nasz los, w zależności od tego, jak potrafimy sprostać temu historycznemu wyzwaniu.”
.
Poseł Zygmunt Mogiła-Lisowski (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/0D4DA0CF
.
„Niepokój budzi jedynie kwestia braku czasu na przygotowanie się przemysłu, rolnictwa, łącznie z przetwórstwem. Jedynie czas potrzebny na zorganizowanie się pod względem podejmowania decyzji przyniesie naszemu krajowi i narodowi spodziewane korzyści. Jesteśmy obecnie bardzo słabi nie ze względu na słaby przemysł i rolnictwo, ale ze względu na nieumiejętność podejmowania decyzji na ˝tak˝ lub ˝nie˝, i to szybkich, profesjonalnych decyzji. Bo kiedy mieliśmy się tego nauczyć?”
„Wysoki Sejmie! Wszyscy rozumiemy sytuację, która nas czeka, ale chciałbym zaapelować – nie idźmy do EWG z zamkniętymi oczyma. (Oklaski)”
.
Poseł Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (KPN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/5139FFD0
.
Im więcej się czyta tych przepisów, tym więcej rodzi się pytań, na które nie ma odpowiedzi.” „Na podstawie tych pytań rodzą się we mnie pewnego rodzaju wątpliwości, czy nadszedł już ten czas, czy musimy dążyć za wszelką cenę do wejścia do tzw. Europy, czy ten czas już w tej chwili nadszedł.” „Otóż pewni ludzie biegają z tym traktatem i krzyczą: 1 eureka, eureka! Proszę państwa, oby to polskie wejście do Europy nie skończyło się na radosnych okrzykach, w sytuacji gdy goli i weseli będziemy biegać po europejskim rynku.”
.
Poseł Wojciech Kwiatkowski (SP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/15265ED1 (niezrzeszeni)
.
Nie może to być wchodzenie do Europy za każdą cenę, na zasadach sprzecznych z interesami polskiej gospodarki, a nawet, nie zawaham się użyć tego słowa, z polską racją stanu.” „Nie wolno nam w tej fundamentalnej sprawie podjąć decyzji bez szczegółowego zbadania następstw ratyfikacji. Po bardzo nawet pobieżnej analizie układu i załączników do niego nasuwa się wiele wątpliwości.” „Uważam, że Sejm, a za jego pośrednictwem i społeczeństwo mają prawo znać pełną prawdę o kosztach stowarzyszenia. Musimy koszty te ocenić i zastanowić się nad nimi. Droga do Europy nie może być drogą za wszelką cenę. Za cenę ruiny polskiego przemysłu, polskiego rolnictwa, za cenę potencjalnego pięcio-milionowego bezrobocia.”
.
Poseł Marek Markiewicz (NSZZ „S”)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/709CF7D8
.
Ten układ, z którego tekstem zapoznaliśmy się dopiero 10 dni temu, w istocie rzeczy jest zakończeniem okresu złudzeń co do intencji Zachodu
„Nie jest bowiem wielką tajemnicą, że i Rada Ministrów nie znała tekstu układu w momencie jego podpisania.” „Już najwyższy czas, by powiedzieć całej masie ludzi, jakie konsekwencje to przyniesie za 5 lat, że to nie jest tak, że można ratować jeden czy drugi zakład.
.
Poseł Bogumiła Boba (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/68C439D6
.
W Radzie Stowarzyszenia, proszę państwa, mamy 1/3 głosów. Nie wyobrażam sobie, że we własnym domu będę wołać jeszcze dwie osoby, żeby nim zarządzały, a ja mogę tylko podnieść palec i powiedzieć, że się zgadzam. Proszę państwa, można mieć takie poglądy. Proszę państwa, trzeba popatrzeć z dwóch różnych stron, nie zaś tylko z jednej strony. Oczywiście, przedstawiam to dosyć ostro. Jednak chcę, żebyśmy się zastanowili nad różnymi możliwościami, żebyśmy nie patrzyli zauroczeni Europą Zachodnią i nie myśleli, że musimy do niej lecieć na skrzydłach. Proszę państwa, jeżeli się palec oddaje mocniejszemu, to on chwyta za rękę, za łokieć, za szyję, a później może duszę wycisnąć, jeśli mu się tak spodoba, jeśli jest tak mocny.
Nie spieszmy się do sytuacji, w której nie będziemy decydować o sobie.”
„A teraz może coś z prywatnego doświadczenia. Moim rodzicom mówiono, że nie ukończę nawet podstawowej szkoły, a ukończyłam studia, więc nie bójmy się… (Głos z sali: Za komuny.) Tak jest, za komuny oczywiście, ale, proszę pana, przed wojną też bym je ukończyła, mogę pana zapewnić.
(Poseł Marek Jurek: Znowu się uważacie za właścicieli uniwersytetów.)
Tak, cały naród ciężko pracował na to, żebyśmy mogli skończyć studia, na pewno. Wszyscy przyłożyli się do tego. I, proszę państwa, kiedy mówi się, że nie ma żadnego innego wyjścia z sytuacji, ja wtedy uważam, że należy się jeszcze nad tym zastanowić, a wówczas bardzo często znajduje się wyjście. (Oklaski)”
.
Poseł Wojciech Mojzesowicz (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/2B52C010
.
Uważam, że dyskutowanie nad sprawą, która stała się sprawą publiczną, szczególnie poza granicami Polski, uwłacza naszemu parlamentowi. O tak poważnych kwestiach nowo wybrany parlament decyduje post factum. Co niektórzy panowie mówią, że praktycznie nie ma już nad czym dyskutować,­ bo już się stało. Czy zdają sobie sprawę z tego, co podpisali, co zrobili i jakie błędy popełnili w tym wszystkim? Czy mieli prawo zajść tak daleko ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z tego układu?” „Jest to jedna z najpoważniejszych decyzji, która została już praktycznie sfinalizowana.
.
Uważam, że nie powinniśmy decydować w tak poważnych sprawach bez uświadomienia społeczeństwu, co je czeka. Nie wolno nawet temu demokratycznie wybranemu parlamentowi podejmować tak poważnych decyzji bez przedstawienia sprawy, nie pytając o to społeczeństwa. A tym bardziej nie wolno podejmować decyzji bardzo małej grupie ludzi myślącej tylko i wyłącznie o swoich interesach.”
.
Poseł Ryszard Czarnecki (ZChN
)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6F3F1F11
.
Wydaje mi się, że nasza debata potoczyła się w nie najlepszym kierunku. Powstaje wrażenie, jakoby nasz Sejm podzielił się na tych, którzy opowiadają się za wejściem Polski do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i na tych, którzy są temu procesowi przeciwni. Wydaje mi się, że tak nie jest. … Na jakich warunkach, na jakich zasadach ma następować ta integracja? I to podzieliło dzisiaj tę salę.” [z pomocą nadania właściwego kierunku przybył Korwin Mikke zgłaszając pomysł lustracji w dniu 28 maja 1992 r.]
.
Poseł Andrzej Potocki (UD)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7717DD13
.
„Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej kuriozalnej momentami debacie, której przysłuchiwałem się bardzo uważnie, wielu posłów powoływało się na profesorskie autorytety. Przyznaję się tutaj do swego niedostatecznego wykształcenia, choć nazwiska te bardzo często były nie tylko mi obce, ale wszystkim tym, z którymi próbowałem je skonsultować.
Ja natomiast chciałbym tutaj się powołać na nazwisko być może bardziej znane. Otóż był taki filozof Max Stirner, który twierdził, iż wszystko, co znajduje się wokół niego, jest tworem jego własnego umysłu. I myślę, że byłoby to bardzo niebezpieczne, gdyby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ten Stirnerowski punkt widzenia.
Sytuacja taka jest niepokojąca. I istotnie, muszę powiedzieć, że ta debata, jej przebieg i słowa padające z tej trybuny, źle wróżą przyszłości państwa polskiego. (Oklaski)”
.
Iwo ByczewskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/06C95917
.
Renegocjacja tego układu jest rzeczywiście niemożliwa.” „Trzeba albo całość przyjąć, albo całość odrzucić i rozpocząć zupełnie nowe negocjacje, w zupełnie nowych warunkach.” „Wysoka Izbo! Naturalnie można dyskutować szczegóły układu o stowarzyszeniu, można i trzeba się spierać o tempo i sposoby zbliżenia się Polski do Wspólnot, do pełnego członkostwa włącznie. Nie sposób jednak, w naszym przekonaniu, kwestionować zasady podstawowej: dzisiaj stowarzyszenie, później, możliwie jak najszybciej, pełne uczestnictwo. Kwestionując tę zasadę stalibyśmy się wyjątkowym państwem w Europie, jedynym, które rezygnuje ze współpracy ze Wspólnotami, z udziału w integracji europejskiej.”
Byłoby rzeczą niedobrą, sprzeczną z interesem naszego kraju, gdybyśmy nie chcieli włączyć się do tego procesu, gdybyśmy nie chcieli skorzystać z owoców odniesionego przed trzema laty zwycięstwa.”
.
W obronie podpisanego Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. m.in. wystąpili:
.
W imieniu Klubu Unii Demokratycznej (UD)
:
Piotr Nowina-Konopka

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/17F4D559
.
Wimieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD):
Józef Oleksy
.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/5BE1345A
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/1FCD935B
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/63B9F25C
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/27A6515D
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6B92B05E
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/1E6FBA94
.
W imieniu Klubu Kongres Liberalno-Demokratyczny:
Krzysztof Bielecki
(PPL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/3DD2B29C
.
Teraz wreszcie możemy zbudować nasz kraj tak, jak chcemy. Nie jesteśmy i nie będziemy ubogim krewnym Europy Zachodniej. Wnosimy naszą tradycję i dorobek, młodość i niekonwencjonalność, a także przedsiębiorczość. Naszą siłą jest to, że potrafimy funkcjonować w trudnych warunkach. Podczas rozmów nieraz widać było, że EWG również to dostrzega. Tak jak kiedyś francuscy rolnicy bali się hiszpańskich produktów, tak teraz protestowali przeciw naszym grzybom i wołowinie. To znak, że nasze ekologicznie czyste rolnictwo – przy odpowiednich nakładach – stanie się trudnym konkurentem. Trzeba tylko patrzeć na Europę w kategoriach szans, a nie zagrożeń.”
„Wysoka Izbo! W imieniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego wnoszę o jak najszybszą ratyfikację układu. Wnoszę także o zgłoszenie wniosku o pełne członkostwo po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej. (Oklaski)”
.
W imieniu Klubu Porozumienie Ludowe (PL):
Wiesław Janowski
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/349C1BD3
.
Pierwsze z zastrzeżeniem, wpierw musimy się przygotować do zawarcia tego układu. Po czym:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny ˝Porozumienie Ludowe˝ wnosi o wyrażenie zgody na ratyfikację Układu Europejskiego, oczywiście po wcześniejszej pogłębionej analizie i dyskusji w komisjach. Mamy nadzieję, że wszystkie uwagi i problemy zgłoszone przez nasz klub będą nie tylko należycie wysłuchane, lecz posłużą jako praktyczne wskazówki do podjęcia odpowiednich i szybkich działań, mających na celu chociażby zniwelowanie różnic dzielących Polskę i kraje Wspólnoty.” – http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/78887AD4
.
W składzie tego klubu był Gabriel Janowski – jednocześnie był on wówczas ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządach Jana Olszewskiego, a później w rządzie Hanny Suchockiej – w 1989 Gabriel Janowski uczestniczył w obradach podstolików Okrągłego Stołu.
.
W imieniu Klubu Stronnictwo Ludowo Chrześcijańskie:
Tadeusz Kowalczyk (KP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/3C74D9D5
.
W imieniu Klubu Mniejszości Niemieckiej (MN):
Georg Brylka
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/444D97D7
„Mając to na uwadze, należy go przyjąć i ratyfikować. Służyć on będzie niewątpliwie żywotnym interesom kraju i umacnianiu młodej demokracji. (Oklaski)”
.
W imieniu Klubu Porozumienie Centrum (PC):
Marcin Przybyłowicz
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/79E6539B
[w składzie klubu m.in.: Lech Kaczyński (przewodniczący) i Jarosław Kaczyńskihttp://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja1/pos_pc.htm ]
.
Kolejny krok na drodze do integracji naszego kraju ze zjednoczoną Europą należy teraz do nas. Będzie nim z pewnością ratyfikacja układu. Przez ten akt Polska odzyska realną szansę zajęcia historycznego miejsca pośród narodów Europy, miejsca, które nie jest nam przez nikogo darowane, ale które możemy łatwo utracić w wyniku własnego zaniechania.” „Układ postanawia, że Rada Stowarzyszenia będzie miała pełne kompetencje w każdej sprawie, jaką strony układu zechcą przedstawić. Rada Stowarzyszenia będzie funkcjonowała według regulaminu przez nią ustalonego. Regulamin ten będzie zatem miał zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do trybu rozpatrywania konkretnych spraw. Podobną rolę może odegrać ten regulamin w odniesieniu do konsultacji politycznych.” – dając tym samym dowód na w pełni świadome działanie co skutków dla polskiej państwowości.
W tym miejscu staje się koniecznym wyjaśnienie co do osoby Marcina Przybyłowicza.
W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum, był wiceprezesem tej partii. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy POC. W trakcie kadencji poparł powołanie rządu Hanny Suchockiej i wspólnie z m.in. Jerzym Eysymonttem odszedł z PC, przystępując do Polskiego Programu Liberalnego (PPL)za http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Przyby%C5%82owicz
.
Z łatwością można zauważyć, że w tej samej orkiestrze grali:
SLD, UD, KLD, PL, SLCh i PC z braćmi Kaczyńskimi na czele,
a w 2006 r. podzielili się oni na; lewicę, liberałów i tzw. prawicę – eliminując po drodze ze swych szeregów wszystkie niewygodne im osoby.
.
Ostatecznie w dniu 22.05.1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/a3019cc20f2a020cc125750700452422?OpenDocument
[po wystąpieniu posła Michała Chałońskiego ]
wicemarszałek Dariusz Wójcik (KPN ) przeprowadza głosowanie i oznajmia:
.
Stwierdzam, że Sejm skierował traktat o stowarzyszeniu między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi do Komisji: Spraw Zagranicznych; Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej; Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Komisji Ustawodawczej; Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów większością 169 głosów przeciwko 102, przy 29 posłach wstrzymujących się od głosu.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/a3019cc20f2a020cc125750700452422?OpenDocument
Następne posiedzenie Sejmu wyznaczono na dzień 28.05.1992 r.
.
Przebieg dyskusji w Sejmie nad Układem Europejskim, wysuwane żądania rzetelnego poinformowania społeczeństwa, a nawet przeprowadzenia nad Układem referendum, żądanie wnikliwych analiz i solidnych debat w komisjach, a także wynik głosowania w Sejmie (głosowało 290 posłów, przy 170 nieobecnych), musiało bardzo mocno zaniepokoić „twórców” tego Układu Europejskiego.
__________ ____________
.
W takiej to oto scenerii – znienacka, w sposób nagły – weszła do gry karta lustracyjna.
.
28 maja 1992 r.
16 posiedzenie Sejmu.
[stenogram:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/2419bb6a5338d3c4c125750700452873?OpenDocument ]
.
Zaraz na początku posiedzenia usłużny
Korwin Mikke
[Unia Polityki Realnej (UPR )
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Unia_Polityki_Realnej.html ]
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7B9D3857
.
zgłasza wniosek ouzupełnienie porządku dziennego o przegłosowanie, tzn. przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-1992.” i kontynuując Korwin Mikke dalej mówi:
.
Tu jest wniosek podpisany na razie przez 19 posłów. Sądzę, że podpisałoby go wiele więcej posłów, tylko robiliśmy to w sposób nagły.
Nie wyjaśnia on przy tym co było powodem takiego nagłego (znienacka) działania.
.
Po wprowadzaniu tego wniosku w pkt. 2 do porządku obrad Sejmu oraz po jego doprecyzowaniu przez Andrzeja Sielańczyka
(UPR)-
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/73B1B55B
zostaje przyjęta przez Sejm (za – 186; przeciw – 15; wstrzymujących się – 32; przy 227 nieobecnych) uchwała w brzmieniu:
.
Niniejszym zobowiązuje się ministra spraw wewnętrznych do podania do dnia 6 czerwca 1992 r. pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów; do dwóch miesięcy ­ sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz do 6 miesięcy ­ radnych gmin i członków zarządów gmin będących współpracownikami UB i SB w latach 1945-­1990.”
Następne posiedzenie Sejmu wyznaczono na dzień 4,5 i 6 czerwca 1992 r.
.
W oparciu o tę uchwałę do gry wprowadzany jest teraz Antoni Macierewicz – Minister Spraw Wewnętrznych. Wszystkie media i wszyscy wokół będą teraz mówili przez następne tygodnie tylko o tej uchwale i liście agentów sporządzonej przez Antoniego Macierewicza. W powstałym zgiełku całkowicie niknie problem zgody na ratyfikację Układu Europejskiego z dn. 16.12.1991 r.
.
4.06.1992 r.17 posiedzenie Sejmu RP.
[stenogram:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/81e8096165bd3535c125750700452aa0?OpenDocument ]
.
Posłowie znajdują w swych skrzynkach poselskich tzw. listę Macierewicza. W Sejmie powstaje wielka „zadyma”. Pada wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe odwołanie Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. W jego miejsce uzgadniana jest kandydatura Waldemara Pawlaka – co później dodatkowo skutecznie zneutralizuje opór posłów PSL w stosunku do Układu Europejskiego.
.
W sejmie przemawia Jan Olszewski
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7FCE6B95
Miliony Polaków przy telewizorach i odbiornikach radiowych słucha jego przemówienia z zapartym tchem. Jest znakomita okazja do poinformowaniu Narodu Polskiego o ukartowanym Układzie Europejskim, do wygłoszenia swego zdania na jego temat – skoro nigdy by on tego Układu Europejskiego nie podpisał, do ostrzeżenia Narodu Polskiego i posłów przed zgubnymi dla Polski zapisami tego Układu – a tym bardziej, że nie był on obecny na posiedzeniu Sejmu w dniu 21.05.1992 r., gdy w Sejmie toczyła się debata nad tym Układem. Tak się jednak nie stało.
.
Tuż po północy dn. 5.06.1992 r. Jan Olszewski zostaje odwołany z funkcji Prezesa Rady Ministrów. Odwołana zostaje również Rada Ministrów – ministrowie będą pełnić jeszcze swe funkcje do dnia 10.07.1992 r., kiedy to zostanie powołany Rząd Hanny Suchockiej po nieudanej „misji” sformowania Rządu przez Waldemara Pawlak (powołanego na Prezesa Rady Ministrów w dniu 5.06.1992 r. Zaraz po tym w tym dniu zakończyło się posiedzenie Sejmu.
.
W dniach 4,5 i 6 czerwca 1992 r. skutecznie i całkowicie zdezorganizowano wszelkie prace Sejmu RP – również prace w komisjach, które miały się zająć wnikliwą oceną Układu Europejskiego. Skutecznie rozbito oponentów tego Układu, wielu skutecznie zamknięto usta. Zmiękczono skutecznie posłów PSL osobą Waldemara Pawlaka. Wszystkie media trąbią przez dłuższy czas o liście Macierewicza, o lustracji. I tak już będzie, aż do 10 lipca 1992 r.
.
1-4 lipca 1992 r.19 posiedzenie Sejmu.
stenogramy:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/f1aeb1a48fe08ceec125750700453a80?OpenDocument
.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/afbd0504a723c669c125750700453ca5?OpenDocument
.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/fee121d572a08381c125750700453fd9?OpenDocument
.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/2f4c1b02766ea41dc125750700454340?OpenDocument
.
3 lipca 1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/fee121d572a08381c125750700453fd9?OpenDocument
.
W 9 pkt. porządku obrad wraca z połączonych pięciu komisji pod obrady Sejmu Układ Europejski podpisany w Brukseli 16.12.1991 r. Posłem sprawozdawcą z prac tych komisji jest Marcin Przybyłowicz (z PCten sam poseł, który w imieniu klubu PC wychwalał 21.05.1992 r. ten Układ) – [stenogram: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6E04D89C ]. Z tekstu jego wystąpienia dowiadujemy się, że posiedzenia komisji odbyły się w dniach: 26 i 27 maja 1992 r., 2 i 10 czerwca 1992 r., a ostatnie 19 czerwca 1992 r. Przed komisjami wystąpili m.in.: Krzysztof Skubiszewski, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Olechowski. Z łatwością można zauważyć, że po pierwszych 2-ch dniach [26 i 27.05.1992 r.] pracy połączonych komisji w dniu 28 maja 1992 r., w trybie nagłym wyskakuje na forum Sejmu z lustracją Korwin Mikke. Potem „prace” komisji toczą się bardzo szybko i kończą się w cieniu wrzawy lustracyjnej.
.
Marcin Przybyłowicz
(z klubu PC) informuje posłów:
Stanowisko połączonych komisji jest pozytywne. Proponujemy Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy umożliwiającej prezydentowi ratyfikowanie układu o stowarzyszeniu.”
„Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 338, który został posłom doręczony. Do sprawozdania został dołączony projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, którą komisje przedstawiają Wysokiej Izbie z prośbą o jej przyjęcie podczas dzisiejszej debaty.”
.
„W końcowej fazie przystąpiliśmy do rozwiązania dylematów formalnych. Przypominam, że odrzucony uprzednio wniosek o nieprzyjmowanie ratyfikacji został w końcowej fazie dyskusji przejęty przez posła Goryszewskiego ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i stąd został umieszczony w sprawozdaniu komisji jako wniosek mniejszości. Jeśli chodzi o ustawę, to została ona zaakceptowana większością 83 głosów, przy 9 posłach przeciwnych i 11 wstrzymujących się od głosu. Natomiast całość uchwały, którą proponujemy Wysokiej Izbie, została przyjęta 84 głosami, bez głosów sprzeciwu, przy 13 posłach wstrzymujących od głosu. To wszystko, jeśli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję bardzo Wysokiej Izbie. Dziękuję panu marszałkowi. (Oklaski)”
.
W tym miejscu zwróćmy uwagę na to, że posłami są obaj bracia Kaczyńscy – Lech i Jarosław – i stanowią oni główny trzon klubu PC. Przewodniczącym klubu PC jest Jarosław Kaczyński
http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja1/pos_pc.htm  .
Do wystąpienia w imieniu klubu PC delegowany jest jednak Marcin Przybyłowicz i Sławomir Siwek i w ten sposób bracia Kaczyńscy chowają się za ich plecami.
Stanowisko PC potwierdza też w swym wystąpieniu klubowym w dniu 03.07.1992  Poseł Sławomir Siwek  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/043139DB ] .
Trudno sobie wyobrazić, aby M. Przybyłowicz i S. Siwek – występujący w imieniu klubu PC – wyrazili inne stanowisko od tego jakie w tej sprawie mieli bracia Kaczyńscy, gdyż w przeciwnym razie odcięli by się oni od takiego stanowiska zaraz na sali sejmowej lub też w późniejszym okresie czasu. Tak więc bracia Kaczyńscy co najmniej się na to godzili.
.
Jednakże wyniki imiennego głosowania nad uchwałą z dn. 18.02.2000 Sejmu RP – w sprawie przygotowania do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – „Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%e2%80%93-lekcja-5/
– w pełni potwierdzają fakt, że wyrażone przez M. Przybyłowicza i S. Siwka stanowisko [tak w imieniu klubu PC, jak i w imieniu pięciu połączonych komisji Sejmu RP] było wówczas w pełni zgodne ze stanowiskiem Jarosława i Lecha Kaczyńskiego. Do tego należy jeszcze przypomnieć, że PC pod ich przewodnictwem opowiedziało się po stronie zwolenników opowiadających się w referendum 2003 r. za wejściem Polski w struktury unijne.
.
*****
.
Stanowisko to było i jest zgodne z tym opisanym wKontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez PiS w Fundacji Batorego”.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kontekst-smolenski-doktryny-politycznej-ujawnionej-przez-pis-w-fundacji-batorego/
.
 i późniejszymi działaniami braci Kaczyńskich; za co Lech Kaczyński [wraz z żoną Marią] doczekał się pochówku na Wawelu –  „Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/
.
Na głosowaniu 08.09.2006 w sprawie roszczeń żydowskich Jarosław Kaczyński nie był obecny, ale za to całe PiS pod jego przewodnictwem głosowało za (147 za) – [czytaj: „Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów – kontekst wyborczy
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
.
W nagrodę Jarosław Kaczyński jest teraz faworyzowany przez wszystkie media – i to na wszelkie możliwe sposoby:
– „metodą na płacze
– „metodą na zamach
– „metodą na alergię
– „metodą na stracha” lub jak kto woli „metodą na babę jagę
– „metodą na litość
– „metodą na nawrócenie
– „metodą na krawca”,
– „metodą kto inny nie ma szans
no i przede wszystkim „metodą na wszystkie świętości
– jako jeden z głównych kandydatów na urząd Prezydenta RP w wyborach 2010 r. No cóż,   w tym konkretnym przypadku cel uświęca środki mawiają wszyscy jak leci, a niektórzy na swe usprawiedliwienie zaraz dodają „tak krawiec kraje – jak materiału staje”. Tyle tylko, że pośród prawie 40-milonowego Narodu Polskiego materiał taki jest lecz nic się nie zrobiło aby go skuteczne pokazać, no ale wówczas jest po takim argumencie „na krawca”.
.
*****

.
A tak została podsumowana praca tych komisji przez
posła Wiesława Janowskiego
[Porozumienie Ludowe]
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7AFAA312
.
Chciałbym wyrazić uznanie dla 5 komisji sejmowych, które po 5 wspólnych spotkaniach w ciągu 5 tygodni, jakie upłynęły od czasu skierowania do nich przez Wysoki Sejm ww. projektu, przedstawiają nam wyniki swych prac w formie bardzo lapidarnego sprawozdania i projektu stosownej uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Układu Europejskiego. Jest to dowód, że komisje sejmowe doceniają znaczenie Układu Europejskiego dla Rzeczypospolitej Polskiej.” Po czym stwierdza:  „Klub parlamentarny ˝Porozumienie Ludowe˝ będzie głosował za stanowiskiem komisji sejmowych w sprawie ratyfikacji Układu Europejskiego”.
.
Zwróćmy uwagę na skład osobowy tego klubu. Przewodniczącym klubu jest Feliks Klimczak, jest tam też Gabriel Janowski – który wówczas  – od 23 grudnia 1991 do 8 kwietnia 1993 funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W latach 1992–1999 był ponadto prezesem powstałej na bazie komitetu wyborczego PL i działaczy związkowych Polskiego Stronnictwa Ludowego – Porozumienie Ludowe [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Janowski ]. Przyjęto taką samą taktykę „zabawy w chowanego” jak w PC. Tak samo głosował jak Jarosław Kaczyński nad uchwała Sejmu RP z dnia 18.02.2000 r. w sprawie członkostwa polski w UE [czytaj: „Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kandydaci-na-prezydenta-rp-a-uklad-europejski-%E2%80%93-lekcja-3/
.
Zaś poseł Jacek Turczyński (ZChN) powiedział:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7C587BD9
.
„Jest to dla nas debata równa rangą czekającej nas debacie konstytucyjnej, dlatego że jeżeli Sejm wyrazi zgodę na ratyfikację traktatu stowarzyszeniowego z EWG, to będzie to decyzja, która rozstrzygnie o losach Polski na całe dziesięciolecia, zadecyduje o miejscu Polski w Europie. Będzie to decyzja, która wytworzy podstawę realizacji suwerenności Polski w wymiarze ekonomicznym, zatem będzie to decyzja niezwykle istotna dla niepodległości naszego państwa. Będzie to decyzja, która wytworzy konsekwencje nieodwracalne, konsekwencje, których nie będzie można zmieniać w taki sposób, jak zmienia się polskie ustawy. Będą to konsekwencje niezależne od tego, czy będą zmieniać się rządy i parlamenty. Traktat – jeśli zostanie ratyfikowany – jego decyzje będą rozstrzygać o losach Polski, o losach polskiej gospodarki.
W stosunku do wagi i rangi tego dokumentu należy z ubolewaniem stwierdzić, iż dziwnie utajniany przez wiele miesięcy, nie przedstawiany opinii publicznej, nie konsultowany ze społeczeństwem, z siłami politycznymi, z parlamentem, został Sejmowi przedstawiony niejako z zaskoczenia, niejako w aurze dokumentu, nad którym w zasadzie nie można dyskutować. Postawiono Wysoką Izbę niejako wobec faktu dokonanego, nie konsultując z nią wcześniej kierunków negocjacji przez polskich przedstawicieli w EWG, nie konsultując treści tego układu.
„Krytykując traktat, jesteśmy przeciwni warunkom ekonomicznym, jakie ten traktat chce Polsce narzucić. Nie jesteśmy przeciwni dyskusji i podejmowaniu przez Polskę współpracy z państwami europejskimi w konkretnych dziedzinach.”
.
Za wyrażeniem zgody na ratyfikowanie Układu Europejskiego ostatecznie opowiedziało się m. in
.:
.
Porozumienie Centrum (PC) – http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/043139DB ,
.
Ruch dla Rzeczpospolitej (RdR) –  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/3EE70213
.
Przemawiający w imieniu klubu RDR Poseł Janusz Choiński oświadczył m.in.:
„Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny ˝Ruch dla Rzeczypospolitej˝, w imieniu którego mam zaszczyt przemawiać, jest zdania, że integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi i przyszłą Unią Europejską jest dla naszego kraju nakazem racji stanu. To stanowisko przesądza o naszym zdecydowanie pozytywnym stosunku do ratyfikacji przez Sejm Rzeczypospolitej Układu Europejskiego o stowarzyszeniu między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi.” Zauważmy, że przewodniczącym klubu RDR był wówczas Jan Olszewskihttp://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja1/pos_rdr.htm ] . Ten sam Jan Olszewski odwołany z funkcji premiera w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. i ubrany – poprzez odegrany wówczas przy jego współudziale (i media) wieki teatr przed Narodem Polskim – na wielkiego patriotę polskiego. Ten sam Jan Olszewski, który w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z redaktor Małgorzatą Goos [publikowanym w dniu 26-27.06.2004r.] zatytułowanym „Dynamit pod Polską” o układzie europejskim powiedział: „Prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy był  on gotowy do podpisania.” … „Czy Panu jako premierowi przedstawiono ten dokument? Nie, ja się o nim dowiedziałem już po podpisaniu.” … „Ja bym go nie podpisał. i jakoś dziwnie gładko, bez zbędnych dalszych dociekań, dalej już poszedł wywiad w duchu „troski o Polskę” –
[w sprawie tej czytaj: „
Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/21/jan-olszewski-i-uklad-europejski-z-16-12-1991-r/ ]
Ten sam Jan Olszewski, który wielokrotnie gościł w studio Radia Maryja i wypowiadał się „z troską o Polsce”.
.
– Klub NSZZ „Solidarność” (NSZZ-S)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/481D98DC
.
Unia Polityki Realnej (UPR)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/4E987E17
.
Porozumienie Ludowe (PL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7AFAA312
.
Unia Demokratyczna (UD)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/64CE41D3
.
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/28BAA0D4
.
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6CA6FFD5
któremu to w imieniu klubu PC Sławomir Siwej wypomniał dwuznaczność zachowań w przeciwieństwie do konsekwentnego działania klubu PC
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/043139DB
.
– Klub Liberalno-Demokratyczny (KLD)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/4044DADA
.
– Klub Solidarność Pracy /od czerwca 92 (UP)/ ( UP) – http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/0AAC1F16
____
.
Przeciwko Układowi Europejskiemu byli
:
.
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/30935ED6
.
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/7C587BD9
.
_____
Na temat Układu „zmienili swoje zdanie” PSL i inni
.
_____
.
4 lipca 1992 r.
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/2f4c1b02766ea41dc125750700454340?OpenDocument
.
Na początku obrad z inicjatywy posła Pastuszewskiego (z koła poselskiego Chrześcijańska Demokracjahttp://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja1/pos_chd.htm ) następuje przez aklamację uzupełnienie porządku obrad Sejmu przez marszałka Wiesława Chrzanowskiego o projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego (druk nr 358) w brzmieniu:
.
[„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim przejęciem wita sprowadzenie na ziemię ojczystą prochów Ignacego Jana Paderewskiego.
Wieloletnia działalność polityczna i artystyczna wyznaczyła Mu poczesne miejsce pośród najwybitniejszych Polaków XX stulecia.
Jako prezes Rady Ministrów stał u początków organizacji państwa polskiego w momencie odzyskania niepodległości po 123-letniej niewoli.
Gdy po kampanii wrześniowej 1939 r. konieczna stała się odbudowa władz polskich na Emigracji, stanął na czele Rady Narodowej polskiego emigracyjnego Parlamentu.
Jako artysta wykorzystywał swą międzynarodową sławę w celu pozyskania opinii światowej dla Polski.
Sejm uznaje złożenie prochów Ignacego Jana Paderewskiego w krypcie zasłużonych Polaków Katedry Warszawskiej za godny wyraz uczczenia jego pamięci
”. (Oklaski)
.
Prezydium Sejmu, po porozumieniu z Konwentem Seniorów, proponuje, aby Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego.
.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego.]
Zaiste trudno o większy cynizm w tej konkretnej zaistniałej sytuacji. Drwiny na całego.
.
W pierwszej kolejności został przegłosowany wniosek mniejszości (reprezentowany przez  Henryka Goryszewskiego z ZChN – patrz również jego wystąpienie w Sejmie 21.05.1992 /15 posiedzenie/ Poseł Henryk Goryszewski (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/35F9F49A )
o odrzucenie przez Sejm zgody na ratyfikowanie Układu Europejskiego [odrzucenie projektu ustawy z druku nr 220]. Wniosek ten nie został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 84 posłów, przeciw – 199, a 15 posłów wstrzymało się od głosu.
.
Jacek Soska (PSL)widząc co się święci, tuż przed zasadniczym głosowaniem, chcąc jeszcze ratować sprawę niepodległego bytu Polski podtrzymuje swój wniosek o odłożyć głosowanie nad ustawą o ratyfikacji do momentu spełnienia postulatów zawartych w projekcie uchwały wdruku nr 338. O tym wniosku przypomina poseł sprawozdawca Marcin Przybyłowicz
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/53A51095 ].
Następnie występuje Jacek Soska
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/5B7DCE97 ]
i w trakcie jego wystąpienia mamy: „(Poseł Bronisław Geremek: Wycofuje pan?) Nie wycofuję.
Wniosek został odrzucony. Za wnioskiem głosowało 60 posłów, przeciwko – 238, 1 poseł wstrzymał się od głosu
.
Sejm ustawą wyraził zgodę na ratyfikację Układu Europejskiego (238 – za; 78 ‑ przeciw; 20 – wstrzymujących się) –
[ stenogram: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/2f4c1b02766ea41dc125750700454340?OpenDocument ].
.
Zgodę tę opublikowano w Dzienniku Ustaw Nr 60, poz. 302 z dn. 13 sierpnia 1992 r.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19920600302&type=3 ]
W oparciu o tę zgodę Prezydent Lech Wałęsa 20 października 1992 r. ratyfikował Układ Europejski. Jednakże treść tego Układu Europejskiego została opublikowana dopiero 27 stycznia 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 11, poz. 38) i do tego czasu była niedostępna dla ogółu. Do dnia dzisiejszego Układ ten stanowi temat tabu i nikt nie podjął się publicznego omówienia jego zapisów oraz okoliczności i sposobu jego wprowadzenia w życie. Dlaczego???
.
4 lipca 1992 r. po  wyrażeniu przez Sejm zgody na ratyfikację Układu Europejskiego, kiedy to wszystko już się dokonało i Polska została pojmana w nową niewolę
– a skóra wielu została uratowana, na koniec posiedzenia Sejmu całość ponownie przykryto sprawozdaniem komisji do badania wykonywania przez ministra spraw wewnętrznych uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
.
W roli sprawozdawcy wystąpił Jerzy Dziewulski
(SLD)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/5E0AE213
.
Wystąpił też Antoni Macierewicz
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/74374352 ]
tyle tylko, że próżno szukać w stenogramach sejmowych (również tych wcześniejszych), aby pisnął chociaż słowo na temat Układu Europejskiego, a na takiego wielkiego obrońcę Polski i polskości się kreuje. Placek lustracyjny ponownie został odgrzany i wszystkie media znowu o tym tylko mówiły, pisały i trąbiły.
.
10 lipca 1992 r. – 20 posiedzenie Sejmu 1-wszej kadencji
[stenogram:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/988d30be65ab2402c125750c00439c9c?OpenDocument ]
.
Waldemar Pawlak składa rezygnację z funkcji Prezesa Rady Ministrów
[stenogram: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/200CBE98 ]
.
W swym wystąpieniu mówi: „Jestem przekonany, że podjęte w tym okresie decyzje były korzystne dla kraju. Myślę, że zdobyte doświadczenia przydadzą się nie tylko mnie, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, ale i całej Polsce.”
„Misja” Pawlaka dobiegła końca.
.
Od prezydenta RP Lecha Wałęsy wpływa do Sejmu wniosek o powołanie Hanny Suchockiej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Poparcia tej kandydaturze udziela m.in. Porozumienie Ludowe w wystąpieniu Józefa Frączka
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/45EA9BDB ]
Prezesem Rady Ministrów zostaje w tym dniu Hanna Suchocka (UD)
W głosowaniu wzięło udział 407 posłów, większość bezwzględna wynosi 204, za głosowało 233 posłów, przeciw – 61, wstrzymało się od głosu 113 posłów. W przeciwieństwie do poprzedniego omawianego okresu teraz Jarosław Kaczyński nagle się ożywił.
.
W drugim dniu posiedzenia Sejmu 11.07.1992 r.
[ stenogram:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/63304e62ba5843d8c125750c0043a329?OpenDocument ]
powoływany jest nowy skład Rady Ministrów. Gabriel Janowski zachował swe stanowisko Ministra Rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej. Operacja o kryptonimie „bolek” została zakończona sukcesem.
.
Po 14-tu latach – rok 2006 – po tym jak PiS wygrał wybory parlamentarne i prezydenckie – pisałem: To Nie IV RP, to kontynuacja umów „okrągłego stołu”.
.
Mieli rację ci posłowie, którzy 21 maja 1992 r. występowali przeciw Układowi Europejskiemu podpisanemu w Brukseli w dniu 16.12.1991 r. Sprawdził się ich czarny scenariusz, ale słuch po nich zaginał. Polska popadła w ruinę, a Naród Polski wpada w co raz to większą nędzę. U władzy ciągle na zmianę są ci, którzy w tamtym czasie stanęli po stronie „twórców” Układu Europejskiego i którzy odpowiedzialni są za obecny stan rzeczy.
.
To ci ludzie obejmują kolejno – na zmianę – najwyższe stanowiska i urzędy państwowe. Niektórzy z nich, o ironio, zostali wypromowani do odegrania roli zbawców Narodu Polskiego. Ci wypromowani „zbawcy” mówią, że mają teraz receptę na naprawę Polski, że teraz będzie prawo i sprawiedliwość – a naiwny lud polski w to wierzy.
.
Napuszcza się Polaków na Polaków. Stosowane są medialne nagonki dla niszczenia rękoma samych Polaków wszystkich tych, którzy nie chcą się poddać „jedynie słusznej” woli „zbawców”. Na powrót wróciła do gry karta lustracyjna, ale tym razem na szeroką skalę, aby Polacy między sobą się do cna pożarli, aby skłócić wszystkich ze wszystkimi, a to po to, aby w tym czasie w obcym interesie i bez żadnych oporów zainstalować na terytorium Polski tarczę antyrakietową – wyposażoną w rakiety z głowicami nuklearnymi – dla obrony terytorium USA i Izraela.
.
Jeżeli Naród Polski chce istnieć, jeżeli chce zachować własne państwo, to musi jak najszybciej stosownie podziękować ludziom PiS, PO, SLD, PSL, UPR i innym odpowiedzialnym (bezpośrednio i pośrednio) za przygotowanie i wprowadzenie w życie Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. oraz na jego podstawie późniejszych aktów prawnych. W aktualnym stanie rzeczy to w tym zakresie konieczna jest pilna i solidna lustracja – lustracja obejmująca okres po 1988 r. Wówczas też przyjdzie czas na rachunki krzywd sprzed tej daty, ale wówczas dokonane one zostaną przez Polaków i w interesie Polaków.
.
Boguchwała; A.D. 24 kwietnia 2006 r. – mgr inż. Józef Bizoń
_____________________________
Przeniesiono, połączono i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2491 – cz.1
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2492 – cz.2
Uzupełnienia odnoszące się do zdarzeń po 24.04.2006 – a dokonane w dniu 02.06.2010 r. – oznaczono ‘*****” na początku i końcu uzupełnienia.
___
09.08.2011

=========================

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%e2%80%93-czy-nocna-zdrada/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,901,285 hits
April 2017
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: