Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Dr Zbigniew Kękuś pozywa RFN o zwrot Polsce 845 miliarda dolarów.


=============

Reperacje niemieckie

Skutki dla Polski imigracji żydowskiej

Rządy Żydów w Polsce – mój pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o zwrot Polsce 845 mld dol. oraz skutki dla Polski imigracji żydowskiej

W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę, na jakiej oparty jest kraj.”
– Benjamin Franklin

Żydzi są narodem lichwiarzy, oszukującym ludzi wśród których znaleźli schronienie.”
– Immanuel Kant

Polacy nie muszą posiadać zakładów pracy. Będą żyć z pracy własnych rąk.”
– Janusz Lewandowski – Aaron Langman, Źródło: http://www.money.pl/forum/winiecki-europa-liderem-zwijania-gospodarki-t2376800.html,
także:
http://wgospodarce.pl/opinie/12852-oswiadczenie-krajowej-skok

Reperacje wojenne wobec Niemcow

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a przesyłam Państwu w interesie społecznym.

We wrześniu 2014 r. dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas udzielił tygodnikowi „w Sieci” wywiadu, w którego recenzji podano: „Zrzeczenie się przez Polskę niemieckich odszkodowań wojennych nie zostało zarejestrowane w Sekretariacie Generalnym ONZ. Otwiera to drogę do uzyskania przez nasz kraj ogromnych reparacji za II wojnę światową. Chodzi o kwoty rzędu prawie trzech bilionów złotych – pisze dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas na łamach tygodnika „W Sieci”.

Do tej pory uznawano, że Polska zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec jeszcze w latach 50.

Polskie MSZ twierdzi, że w 1969 roku wydano oficjalny dokument potwierdzający wcześniejsze ustne deklaracje władz PRL. Co ciekawe, MSZ nie zna nawet daty dziennej, a jedynie rok powstania dokumentu, przez który Polska straciła miliardy dolarów.

Dr Kostrzewa-Zorbas zainteresował się dokumentem, na który powołuje się MSZ. Naukowiec postanowił sprawdzić, czy ONZ jest w jego posiadaniu. Odpowiedź z Nowego Jorku była jednoznaczna: w zbiorze oficjalnych dokumentów ONZ nie istnieje traktat, w którym Polska zrzeka się reparacji za II wojnę światową. Co więcej, dokumentu takiego nie ma również w archiwach ani bibliotece ONZ.

Naukowiec w swoim artykule „Biliony dolarów za II wojnę światową” tłumaczy, że zrzeczenie się reparacji wojennych przez Polskę było umową międzynarodową. Aby taki traktat doszedł do skutku, musi być on wyszczególniony w Rejestrze Sekretarza Generalnego ONZ.

„Dokumentu, o który Pan prosi, nie ma w Biurze Spraw Prawnych” – brzmi oficjalne stanowisko prawników z Nowego Jorku. Tym samym zrzeczenie się odszkodowań wojennych nie zostało zarejestrowane. „Nieistnienie dokumentu w archiwum oryginałów w głównej siedzibie ONZ na Manhattanie rozstrzyga o skutku prawnym. Skutek nie powstał” – podkreśla naukowiec.

Dr Kostrzewa-Zorbas wskazuje też na inne błędy, które Polska może wykorzystać, starając się uzyskać odszkodowania od naszego zachodniego sąsiada. O jakie kwoty chodzi? Komisja pracująca tuż po wojnie oszacowała straty na 49 miliardów ówczesnych dolarów amerykańskich. Dzisiaj po uwzględnieniu inflacji kwota nominalna osiągnęłaby 845 miliardów dolarów. To w przybliżeniu 2,738 biliona złotych – wylicza naukowiec.

II wojna światowa rozpoczęła się agresją Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległa infrastruktura drogowa i kolejowa, fabryki, wiele miast zostało zburzonych. Niemcy i Sowieci dokonywali również rabunku dóbr kultury i eksterminacji ludności. Łącznie podczas wojny zginęło niemal sześć milionów Polaków.”

 • Źródło: „Dr Kostrzewa-Zorbas: Polska może żądać bilionów złotych od Niemiec”, 29 września 2014 r.

Załącznik 1

Czy słyszeliście Państwo, żeby dwa kolejne rządy Rzeczypospolitej Polskiej podjęły temat…?
A przecież „wSieci” red. Jacka Karnowskiego to tuba PiS’u.

Myślę, że szkoda by było nie skorzystać z wyników badań dr. Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa i pismem z dnia 15 marca 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak złożyłem – Załącznik 2:

„Pani Małgorzata Kluziak Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa

Dotyczy: Pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania w kwocie 845

mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową.

Powód: Zbigniew Kękuś, ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków

Pozwany: Republika Federalna Niemiec

Pozew o wypłatę odszkodowania

Wartość przedmiotu sporu: 845 mld dolarów amerykańskich – plus odsetki od tej kwoty za okres od września 2014 r. do dnia wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie.

Ja niżej podpisany, Zbigniew Kękuś, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o:

 1. zasądzenie od strony pozwanej, Republiki Federalnej Niemiec, odszykowania na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 845 mld dolarów amerykańskich – wraz z odsetkami od tej kwoty za okres od września 2014 r. do daty wydania wyroku w niniejszym zgłoszonej sprawie – tytułem reparacji za II wojnę światową,
 2. zwolnienie mnie od kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu,
 3. przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na okoliczność zweryfikowania zasadności podanej przeze mnie kwoty wartości przedmiotu sporu.”

Sąd w Warszawie jest właściwy miejscowo do rozpoznania zgłoszonej przeze mnie sprawy.

Rozpoznanie złożonego przeze mnie pozwu potrwa zapewne kilka lat. Sąd zaangażuje zapewne – o co wnoszę – biegłych celem zbadania słuszności ustaleń dr. G. Kostrzewy-Zorbasa.

Być może zwróci się do mnie o uzupełnienie zidentyfikowanych przez sędziów braków formalnych mojego pozwu. Poproszę wtedy o pomoc prezydenta Andrzeja Dudę i premier Beatę Szydło.

Mam nadzieję, że mnie prezes Małgorzata Kluziak zwolni z opłaty od pozwu…

Co wielce charakterystyczne, to stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie zainicjowanej przez dr. Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa – Załącznik 1: „Do tej pory uznawano, że Polska zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec jeszcze w latach 50. Polskie MSZ twierdzi, że w 1969 roku wydano oficjalny dokument potwierdzający wcześniejsze ustne deklaracje władz PRL. Co ciekawe, MSZ nie zna nawet daty dziennej, a jedynie rok powstania dokumentu, przez który Polska straciła miliardy dolarów.”

Zamiast „chwalić Boga, podskakiwać”, że oto dr. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas znalazł sposób na, w formie materialnej, częściowe zrekompensowanie nam przez Niemców wyrządzonych nam krzywd i niezwłocznie podjąć działania na rzecz skorzystania z efektów jego pracy, urzędnicy polskiego (?) Ministerstwa Spraw Zagranicznych z góry przesądzają, że nie ma szans.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej – wtedy pod kierownictwem Radosława Sikorskiego – broniło interesu… Niemców.

Od tego czasu upłynęły jednak ponad dwa lata, od półtora roku pełnię władzy posiada PiS Żyda Kaczyńskiego i… cisza. A przecież wywiad z dr Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem przeprowadził propisowski „wSieci” Jacka Karnowskiego.

Zachowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o tyle to nie dziwi, że

 1. w książce pt. „MSZ polski czy antypolski”, jej autor, Krzysztof Baliński – w latach 1973-2012 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wielokrotnie podnosi wątek zmajoryzowania Ministerstwa przez Żydów, rządzenia się w nim Żydów. Podaje m.in.:
  1. Nie sposób przeoczyć, że wszyscy ministrowie spraw zagranicznych III RP, z Geremkiem na czele, ostentacyjnie faworyzowali pewną mniejszość etniczną, szczególnie dzieci twórców Polski Ludowej. Tradycją stało się obsadzanie stanowisk na zasadach dynastycznych ludźmi o biografiach podobnych do Geremka, a najlepszym układem kadrowym stał się notes wujka Bronka i „żydowski telefon zaufania”. Tak jak za czasów jego ZMP-owskiej młodości decydowało pochodzenie klasowe, tak dziś decyduje rasowe. W 1989 r. w MSZ zaroiło się od takich nazwisk jak: Szlajfer, Meller, Minc, Reiter, Schnepf, Winid, Kranz, Ananicz, Lindenberg Perlin. Modelowym wręcz przykładem i dowodem na zasadność stwierdzenia Janusza Kobylańskiego: „to tragedia, że w polskim MSZ 80 proc. stanowisk mają Żydzi”, jest Ryszard Schnepf, syn pochodzącego z Ukrainy żydowskiego funkcjonariusza NKWD, jednego z szefów społeczności żydowskiej w Polsce.”– Źródło: Krzysztof Baliński, „MSZ polski czy antypolski”, Wydawnictwo Bollinari Publishing Mouse, Wydanie IV poprawione, Warszawa 2016, s. 58-59 – Załącznik 8
  2. Zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami „tolerancji” i „pluralizmu”, u Geremka (a dziś u Sikorskiego), w ścisłym kierownictwie MSZ (wiceministrowie, dyrektorzy i ich zastępcy) dyplomaci z klucza narodowościowego stanowią (z pewnością przypadkowo) nie mniej niż 80 procent. Oznaczać by to mogło, że dla Polaków wprowadzono nieformalny nunerus clausus /łac. liczba ograniczona – ZKE/, a nawet numerus nullus /łac. liczba żadna – ZKE/.”Źródło – j.w., s. 64.
 2. II wojnę światową wywołali Żydzi naziści,
 3. rządy w Polsce po II wojnie światowej sprawowali Żydzi komuniści.

Prezentując stanowisko„Do tej pory uznawano, że Polska zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec jeszcze w latach 50. Polskie MSZ twierdzi, że w 1969 roku wydano oficjalny dokument potwierdzający wcześniejsze ustne deklaracje władz PRL.” – pracownicy zażydzonego Ministerstwa Spraw Zagranicznych bronią interesu swoich, znaczy diaspory żydowskiej

Przypomnę, że szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych wtedy, gdy dr G. Kostrzewa-Zorba podał do publicznej wiadomości wyniki swoich badań, Radosław Sikorski wprowadził do języka polityki sformułowania – posłużył się nimi podczas spotkania służbowego, tj. takiego, którego rachunki za skonsumowane posiłki pokryte były z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej1 – „robić loda” i „robić laskę”. Przypomnę:

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy (…) Problem w Polsce jest, że mamy bardzo płytką dumę i niską samoocenę.
Rostowski: „taki sentymentalizm”

Sikorski: „Taką murzyńskość”

Rostowski: „Jak, jak?”

Sikorski: „Murzyńskość.”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik 3

ROBIENIE LASKI”«Rodzaj aktywności dyplomatycznej. Uprawia ją minister Sikorski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także premier Orban w – nomen omen – stosunkach z Władimirem Putinem»

Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 6

O ile Amerykanom minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski „robił loda/laskę” wbrew sobie, ale razem z odpowiedzialnymi za zewnętrzne bezpieczeństwo Polski premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Bronisławem Komorowskim, to Niemcom zrobił ją sam. W Berlinie. Przypomnę:

Co, jako minister spraw zagranicznych Polski, uważam za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa

i dobrobytu Europy dziś, w dniu 28 listopada 2011 roku? Nie jest to terroryzm, nie są to Talibowie, i już na pewno nie są to niemieckie czołgi. Nie są to nawet rosyjskie rakiety, którymi groził Prezydent Miedwiediew, mówiąc, że rozmieści je na granicy Unii Europejskiej. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Polski byłby upadek strefy euro. I domagam się od Niemiec tego, abyście – dla dobra Waszego i naszego – pomogli tej strefie euro przetrwać i prosperować. Dobrze wiecie, że nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Zapewne jestem pierwszym w historii ministrem spraw zagranicznych Polski, który to powie:

Mniej zaczynam się obawiać się niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności”.

Niemcy stały się niezbędnym narodem Europy.
Nie możecie sobie pozwolić na porażkę przywództwa. Nie możecie dominować,

lecz macie przewodzić reformom.”

Radosław Sikorski, Berlin, 28 listopada 2011 r.

Wystąpienie – wzorcowy przykład „robienia loda/laski” – Radosława Sikorskiego zostało przez Niemców bardzo dobrze przyjęte.

Radosław Sikorski – nawiasem mówiąc, małżonek Żydówki podsuwany nam przez Żyda Donalda Tuska w tzw. prawyborach w PO razem z małżonkiem Żydówki Bronisławem Komorowskim (?) jako jego kandydat na prezydenta Polski – wie, kto rozdaje synekury i najpewniej tak samo jak Donald Tusk coś by dla siebie ugrał gdyby go afera podsłuchowa nie zmiotła ze sceny politycznej. Nie jest powiedziane, że na zawsze… Może za jakiś czas znowu „loda/laskę zrobi” jakiemuś kacykowi partyjnemu i wypłynie.

Pomyśleć, że nam, Polakom, zarzuca Radosław Sikorski.. murzyńskość – Załącznik 3.

Nie zorientował się chłopina, że w opisanym wyżej przypadku dokonał – zawsze prymitywnego – uogólnienia na podstawie li tylko Bronisław Komorowskiego, Donalda Tuska i… siebie samego, bo to przecież tylko prezydent, premier i minister spraw zagranicznych ponoszą konstytucyjną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zewnętrzne Polski.

[…]

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Dr Kostrzewa-Zorbas: Polska może żądać bilionów złotych od Niemiec”, 29 września 2014 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 15 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzaty Kluziak
 3. BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2
 4. Kamil Janicki, „Jak zbudowaliśmy II RP bez pieniędzy z Unii Europejskiej”, „Fakt – Historia”, Nr 43 (51) 8-9 listopada 2014, s. I – III
 5. Miejsca eksterminacji Narodu Polskiego w latach 1944 -1956 na ziemiach polskich”
 6. Małgorzata Pilewska, „Co zostało z wielkich budów PRL-u?” , „Fakt – Historia”, Nr7 (65) 14-15 lutego 2015, s. I, IV-V
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 16 marca 2017 r. do redaktora naczelnego tygodnika „wSieci” Jacka Karnowskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 15 marca 2017 r.

Powyższy artykuł jest skrótem obszernego opracowania dr. Zbigniewa Kękusia. Pełny tekst znajduje się na portalu POLSKIE PRAWO CZY POLSIE PRAWIE, pod datą 16 marca 2017.

Zdjęcie Angeli Merkel i Donalda Tuska za PPCPP.

==============

 

 

==================

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2017.03.18.

===============================

Źródło:    http://www.polishclub.org/2017/03/17/dr-zbigniew-kekus-pozywa-rfn-o-zwrot-polsce-845-mld-dol-skutki-dla-polski-imigracji-zydowskiej/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

====================

Neo-hitlerowskie powojenne Niemcy nie zapłaciły Polsce ani feniga za trwające przez pięć lat ludobójstwo, za masowe egzekucje, za obozy koncentracyjne, za rabunek i bestialskie bombardowania, za trzy miliony Polek i Polaków wyła­panych na ulicach, wywleczonych z domów i wywiezionych do Trzeciej Ludo­bójczej Rzeszy Niemieckiej na darmowe, katorżnicze roboty, z czego ponad 200 000 to młodzież i dzieci.

Przez pół wieku okupowana przez Żydobolszewię Resztówka Polski nie mogła upomnieć się o miliardowe odszkodowania. Neohitlerowcy pod koniec XX wieku rzucili ocalałym z tych trzech milionów, obelżywe ochłapy.

Prawo międzynarodowe z czasów pierwszej żydowskiej wojny światowej ustaliło zasady odszkodowań sprawców zbrodni wojennych i zniszczeń dla ich ofiar. Podobnie skodyfikowano odpowiedzialność materialną hitlerowskich ludo­bójców jako funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy i jako osoby fizyczne wykonując akty ludobójstwa i zbrodni wojennych.

Z tego okresu odszkodowawczego wyłączono ludobójstwa sowieckie na narodzie polskim, bowiem po wojnie Polska Resztówka znów przestała istnieć jako suwerenne państwo.

Niemcy, żydobolszewiccy sowieci oraz światowy syjonizm byli sprawcami dwóch wojen światowych i powojennego ludobójstwa na narodach słowiańskich, z jego „dorobkiem” przekraczającym około 200 milionów ofiar w skali global­nej. Celowo przedłużali obydwie wojny o dwa lata, aby rzeź nabrała rozmiarów dantejskiego piekła.

Załączamy graficzny obraz strat sporządzony przez Polaków w Niemczech. Wynika z niego, że procentowo, straty polskie przekroczyły 17,2 proc. przedwo­jennej liczby Polaków. Większe straty ponieśli tylko Niemcy – 18,8 proc; tylko o 1,6 proc. więcej od strat polskich, ale to przecież oni byli sprawcami, to oni walczyli na wszystkich frontach europejskich i to oni wymordowali dziesiątki milionów obywateli napadniętych krajów.

Oni także byli makabrycznymi Neronami – mordercami dzieci. Spojrzeniem na ich zbrodnie na polskich dzieciach kończymy ten fragmentaryczny bilans ludobójstwa dokonanego przez „Sąsiadów” – Niemców i żydobolszewików (deportacje). Ludobójstwo ukraińskich potworów z OUN-UP pochłonęło ponad 150 tys. Polaków kresowych. W RACHUNKU … mówi się sporo o rozmiarach ludobójstwie naszych „SĄSIADÓW”, posługujących się językiem jeszcze bar­dziej zbliżonym do języka polskiego, niż nawet język wschodnich ludobójców.

Tylko druga wojna pochłonęła 50 milionów ofiar. Rzezie żydobolszewickie zabrały 65 milionów ofiar. Dziesiątki milionów padły na drugorzędnych fron­tach całego globu.

Więcej tutaj: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/placic-henryk-pajak-2016-04

=========================

Podobne:

http://wpolityce.pl/historia/215972-reparacje-wojenne-czyli-dziejowa-sprawiedliwosc-na-torze-przeszkod-zmieszana-z-gorycza

Reperacje wojenne2

=============

2 comments on “Dr Zbigniew Kękuś pozywa RFN o zwrot Polsce 845 miliarda dolarów.

 1. Rob Veggett
  March 21, 2017

  ŻYDZI ZACHOWUJĄ SIĘ JAK DZIECI W PRZEDSZKOLU

  Żydzi zachowują się jak dzieci w przedszkolu, którym ograniczeni egoizmem rodzice wpoili, że są najładniejsze i najmądrzejsze. W zestawieniu z rzeczywistością okazuje się jednak, że nie są wybrańcami Boga jak im wpajano, a ich zachowanie nie jest akceptowane. To z kolei powoduje uzasadnioną frustrację i chęć rewanżu. Do tego wszystkie dzieci w grupie widzą, że ich żydowski kolega nie robi nic bezinteresownie, unika podziału obowiązków, wysiłek fizyczny ceduje przy każdej okazji na inne dzieci, a do tego demonstracyjnie nie asymiluje się z grupą, co jest niezbędne w grach zespołowych i kształtuje zachowania prospołeczne. Tak więc przenosi się takiego dzieciaka z grupy do grupy lub zwyczajnie pozbywa z przedszkola. Efektem tego jest straszliwa trauma i poczucie krzywdy, które owocuje piętnowaniem innych dzieci i przypisywaniem im własnych win i wad. W związku z tym, że nikt ich nie lubi, postanowili zbudować własne przedszkole, wydzierając po kawałku z terytorium innych przedszkoli. Przy tym pozostają w stanie ustawicznej wojny ze wszystkimi sąsiadami jakich mają, siłą zmuszając ich do posłuszeństwa. Ot i cała historia narodu wybranego w wielkim skrócie.

  • HKW
   March 22, 2017

   Doskonały komentarz, bardzo trafnie. Dzieki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,948,190 hits
March 2017
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: