Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Sarmacka duma


Duma z polskiej historii przez czasy zaborów i okupacji była sukcesywnie tłamszona, a prawda o Sarmacji fałszowana i ukrywana. Sarmaci poprzez wieki panowali i przodowali w ówczesnej Europie i świecie. Natomiast najnowsze badania genetyczne dowodzą, że naród polski jest ich genetycznym spadkobiercą, o czym świadczą również polskie cechy narodowe.

 

 

Krótka historia Sarmatyzmu w Polsce

Jan III Sobieski po zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej (w tle widoczna husaria)

Polska piastowska – pod względem etnicznym i językowym – była w zasadzie jeszcze krajem jednolitym. Zarówno Polanie, jak i Wiślanie, Ślężanie, Mazowszanie czy Pomorzanie należeli do tej samej grupy etnicznej – Słowian Zachodnich, i językowej – Lechickiej. Sytuacja ta zmieniła się w czasach jagiellońskich (1386-1572), kiedy po zawarciu pierwszej unii polsko-litewskiej w 1385 roku (ślub Jagiełły z Jadwigą i chrystianizacja Litwy) i przekształceniu jej w „unię realną” w 1569 r., państwo polskie przestało być – narodowo i językowo – jednolitym. Oprócz Polaków żyła od tego czasu w Rzeczpospolitej ludność ruska (białoruska, ukraińska) na wschodzie oraz Litwini na północnym-wschodzie. Istniały też liczne inne mniejszości narodowe, jak Tatarzy, Ormianie (Lwów, Zamość), Żydzi, Czesi („Bracia Czescy” w Wielkopolsce), Szkoci, czy w dużych miastach (Kraków, Poznań) Niemcy oraz Włosi. Oczywiście w późniejszych Prusach Królewskich (czyli po 1454 roku) i Książęcych (lenno polskie od 1525 r.), szczególnie w miastach, przeważali Niemcy.

Jednak już po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 roku mówiono o Rzeczpospolitej jako o „jednym ciele państwowym” (w myśl postanowień umowy unijnej „Odtąd Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie są jednym ciałem: Rzeczpospolitą Obojga Narodów”). Termin ”Polak” czy „Litwin” nie był już „czasowy”. Dlatego też sięgnięto wówczas po dawny termin „Sarmaci”, aby te narodowe różnice (oczywiście głównie w sferze szlachty, magnatów, kniaziów i bojarów) zdewaluować. Od drugiej połowy XVI wieku Sarmatyzm stał się ideologią polityczną Rzeczpospolitej szlacheckiej, mającą na celu – w obliczu istniejącej w państwie różnorodności etnicznej, językowej i kulturowej – stworzenie narodowej Jedności. Poniżej krótka historia ideologii sarmackiej w Polsce.

Kim byli wogóle Sarmaci? To lud pochodzenia irańskiego spokrewniony ze Scytami i Persami, należący do grupy językowej „indoirańskiej”, zamieszkujący początkowo (mniej więcej od VI do III w. p.n.e.) tereny na północ od Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Słynni byli z dzielności i sztuki wojennej, m.in. z  ich opancerzonej ciężkiej jazdy konnej z długimi kopiami i łuskowatymi pancerzami („prototyp” polskiej husarii?). Ptolemeusz umieszcza ich siedziby pomiędzy Wisłą i Dnieprem. W swych wędrówkach na Zachód mieszali się podobno ze Słowianami i część Sarmatów uległa slawizacji (to tylko jedna z teorii). W każdym razie naukowcy stwierdzają pewne związki genetyczne wielu mieszkańców dzisiejszej Polski, Węgier i Ukrainy z ludami grupy indoirańskiej. Czyli – jak to zawsze bywa – w każdej legendzie jest nieco prawdy. Być może tak jest i z Sarmatami?

Szlachcic w stroju sarmackim (XVII wiek)

Termin „Sarmaci” czy „Sarmacja” używano już w czasach antycznych (wspomniany Ptolemeusz czy Herodot). Także niektórzy autorzy w średniowieczu określali tereny słowiańskie jako Sarmacja (m.in. Flodoard z Reims i Alberich z Trois-Fontaines w X wieku, czy Gall Anonim w XII wieku). W XV wieku wielu humanistów powróciło do tych antycznych określeń (Enea Silvio Piccolomini, Nicolaus von Kues, Nicolaus Germanus). W końcu nasz kronikarz Jan Długosz (w kronice „Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae”, pisanej w latach 1455-1480) jako pierwszy zaczął konsekwentnie używać nazwę Sarmacja dla określenia Polski. Nawet Bałtyk u Długosza to „Mare Sarmaticum”, a Karpaty to „Montes Sarmaticae”.Termin ten bardzo szybko przyjął się w środowisku krakowskich intelektualistów i zaczął promieniować na całą Rzeczpospolitą. Profesor Akademii Krakowskiej Jan ze Stobnicy wymienia w swoim dziele wydanym po łacinie w 1512 r. „Introducitio in Ptholomei Cosmographiam” jakie kraje zalicza do „europejskiej Sarmacji”. Są to „Polonia, Massovia, Prussia, Lithuania, Curlandia, Samethia, Livonia” czyli używając dzisiejszych nazw – Polska, Mazowsze, Prusy, Litwa, Kurlandia, Żmudź oraz Łotwa i Estonia. Również poeta dworski Jan z Wiślicy w swoim utworze „Bellum Pruthenum” wydanym w Krakowie w 1516 r. zwie Polaków Sarmatami, a króla Zygmunta I „rex Sarmatiae Europee invictissimus” czyli „niezwyciężonym królem europejskiej Sarmacji”. Także dyplomata i poeta Jan Dantyszek (1485-1548) używał terminu Sarmacja i zwał siebie na dworze hiszpańskim „wysłannikiem królestwa Sarmacji” („Sarmatiae regis orator”). I on nazywał polskiego króla Zygmunta I władcą Sarmacji („Sarmatiae feracis rex”).

Jak widzimy z tych paru przykładów, już na przełomie XV i XVI wieku terminy „Sarmacja” i „Sarmaci” zaszyły się głęboko w świadomości polskich intelektualistów, pisarzy, profesorów Akademii Krakowskiej, polityków, oraz na dworze królewskim. Prawie równocześnie – pod wpływem tego „polskiego nurtu ideologicznego” – zaczęli używać te nazwy i inni intelektualiści i pisarze europejscy. M.in. Hartmann Schedel w słynnej „Kronice świata” („Chronicon mundi” zwanej „Schedelsche Weltchronik”) wydanej w Norymberdzew 1493 r. nazywa Polskę i Polaków – Sarmacja i Sarmaci.

Przełomowym dziełem, które po raz pierwszy w sposób naukowy wyjaśniło znaczenie terminu Sarmacja, było opracowanie profesora Akademii Krakowskiej Macieja z Miechowa „Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana”, które ukazało się w 1517 r. w Krakowie (rok później ukazało się tłumaczenie niemieckie w Augsburgu, a następnie tłumaczenia holenderskie i włoskie). Dzieło to stało się dla następnych pokoleń w całej Europie podstawowym kompendium wiadomości o Europie Wschodniej i było pierwszym geograficzno-etnograficznym opisem tych terenów. Maciej z Miechowa wprowadził też – jako pierwszy w gronie uniwersyteckim – podział terenów Europy Wschodniej na tzw. „Sarmację Europejską” (między Wisłą i Donem) oraz „Sarmację Azjatycką” (między Donem i Morzem Kaspijskim), które to nazewnictwo stosowano już kiedyś w czasach antycznych.

Także Ludwik Decius (Jodocus Ludovicus Decius) – historyk i dyplomat związany z dworem króla Zygmunta I (pochodzący z Alzacji, ale żyjący od 1507 r. w Krakowie) pisał w swej wydanej w 1521 r. 3-tomowej historii Polski „De vetustatibus Polonorum” o Sarmacji, której granice określał „od Odry do Państwa Moskiewskiego” (czyli uważał, że Moskwa nie należała do Europy). Wspomnijmy jeszcze Bernarda Wapowskiego, który w 1526 r. wydał pierwszą wydrukowaną w Polsce (oczywiście w Krakowie, w drukarni Unglera) mapę Królestwa Polskiego, którą nazwał „Tabula Sarmatiae”. Jak widzimy, termin „Sarmacja” był już w pierwszej połowie XVI wieku (tzn. w czasach polskiego renesansu) w pełni zaakceptowany i szczególnie w środowisku naukowym powszechnie używany. Czyli już wówczas można było mówić o „sarmackim micie” w polskiej historiografii. Mit ten ujednolicał to wielonarodowościowe polsko-litewsko-ruskie Królestwo Jagiellonów w jedno „Państwo Sarmatów”. Teraz potrzeba było tylko dalszych opracowań, aby termin ten i tą ideologię udoskonalić.

W drugiej połowie XVI wieku ukazały się dwa przełomowe dla Sarmatyzmu dzieła. W 1551 r. w Krakowie opublikowano „Kronikę wszystkiego świata” napisaną po polsku przez Marcina Bielskiego, które to dzieło poszerzył i uzupełnił jego syn Joachim Bielski i wydał ponownie w 1597 r. pod tytułem „Kronika Świata”. Autor zaczyna swą historię Polski już od potopu i Japheta – i było w tym wszystkim więcej fantazji niż prawdy. Powołując się na „Privilegium Slavicum” Aleksandra Wielkiego Marcin Bielski dowodzi, że za ich dzielność i waleczność Aleksander podarował Słowianom ziemie od Oceanu Arktycznego do Adriatyku. Równocześnie dla autora było czymś oczywistym, że Sarmaci to Polacy.

Król Jan III Sobieski pod Wiedniem – uosobienie polskiego Sarmaty

Całkiem innym opracowaniem było „De origine et rebus gestis Polonorum” Marcina Kromera, wydane po łacinie w Bazylei (3 wydania w latach 1555, 1558, 1568; tłumaczenie niemieckie 1562). Kromer był wszechstronnie wykształconym, krytycznym autorem, a jego dzieło skierowane było do innej publiczności niż czytelnicy Bielskiego – do intelektualistów, uczonych, polityków, nie tylko w kraju ale i w całej Europie. Oczywiście nie znajdziemy tam nic o „biblijnym pochodzeniu” Słowian ani o Aleksandrze Wielkim – które to tezy autor porzucił jako „bajeczki”. Jednak i on twierdził, że Słowianie wywodzą się od antycznych Sarmatów, mających kiedyś swe siedziby w Europie Wschodniej, którzy stamtąd wywędrowali na zachód (Polska, Czechy) i południe (Bałkan) Europy. Za najstarszą siedzibę Słowian uważał Kromer tereny między Wisłą i Dniestrem (co nie odbiega wiele od dzisiejszych teorii). Według wielu, Kromer był „głównym ideologiem” teorii Sarmatyzmu. Wprowadzenie terminu „Sarmatia Europea” (a nie  „Polonia” czy „Polska”) pasowało lepiej do ogromnego terenu ówczesnej Rzeczpospolitej (Polska-Litwa miały powierzchnię ok. 1 miliona km2!) i satysfakcjonowało też bardziej inne narody wchodzące w skład Rzeczpospolitej.Te dwa bardzo różne dzieła – Bielskiego (dla prostych czytelników) i Kromera (dla elity) ugruntowały i ukończyły konstrukcję i budowę „sarmackiego mitu”. Od tego czasu nikt już nie kwestionował pochodzenia Polaków (i wszystkich mieszkańców Monarchii Jagiellonów!) od Sarmatów. Także szlachta i magnaci przejęli te terminy i zwali się już Sarmatami.

W XVII wieku (czas baroku) idea polityczna Sarmatyzmu przemieniła się z czystej teorii w STYL ŻYCIA szlachty Rzeczpospolitej. Zwycięstwa nad Moskwą i zdobycie Kremla (1610-1612) spotęgowały poczucie WIELKOŚCI, a zwycięskie wojny przeciwko Turkom, pod Chocimiem (1621) czy Odsiecz Wiedeńska (1683), ugruntowały teorię „antemurale christianitatis” – czyli widzenie Rzeczpospolitej jako „przedmurze” i obrońcę chrześcijańskiej Europy. To wszystko, poparte przywilejami i wolnościami szlacheckimi (wolna elekcja, sejmiki) nieznanymi gdzie indziej w Europie dało szlachcie poczucie WYJĄTKOWOŚCI. Cytowane później w sensie negatywnym, w okresie rozbiorów, zdanie „Polska nierządem stoi” nie miało u współczesnych negatywnego brzmienia – wręcz przeciwnie, oznaczało, że Polska i jej mieszkańcy nie dadzą się rządzić przez królów, cesarzy czy carów, że są SYNONIMAMI WOLNOŚCI!

Punktem zwrotnym i negatywnym przełomem okresu sarmatyzmu (mniej więcej lata 1550-1750) był „Potop” czyli Najazd Szwedów na Polskę w latach 1655-1660, poprzedzony Powstaniem Chmielnickiego w 1648 r. i utratą lewobrzeżnej Ukrainy (Pokój w Perejasławiu, 1654) na rzecz Moskwy. Te klęski załamały ten dotychczas prawie „sielankowy” styl życia szlachty, która od tego czasu żyła bardziej w anarchii (liberum veto – zastosowane po raz pierwszy w 1652 r.; liczne rokosze, itd.) niż demokracji, stała się nietolerancyjna (wygnanie Arian w 1658 roku), a nawet z tendencjami do ksenofobii. Dojście do władzy królów saskich („noc saska” 1697-1763) to początek upadku Polski i „uwertura” rozbiorów.

Podsumowując należy podkreślić, że od połowy XVII wieku termin „Sarmatyzm” zmienił swe oblicze i przestał być tylko ideologią polityczną państwa, lecz stał się światopoglądem i stylem życia szlachty. Niestety od połowy XVII wieku także z wieloma negatywnymi „naleciałościami” jak megalomanizm, brak tolerancji, fanatyzm, ksenofobia, które to cechy dopiero w okresie Oświecenia (czasy stanisławowskie) – poprzez krytykę i reformy – próbowano naprawiać czy wykorzeniać.

Wracają na koniec do pytania z tytułu „czy Sarmaci to Polacy?”, można odpowiedzieć, że w okresie 1550-1750 Sarmata był równoznaczny z Polakiem – ale nie tylko! W obliczu równości szlachty i w myśl ideologii sarmackiej – Sarmatami byli także litewscy i ruscy magnaci, kniaziowie i bojarowie, czyli po prostu cały stan szlachecki Rzeczpospolitej Obojga Narodów (i tu trzeba dodać – ale tylko oni, a nie np. chłopi). Konstrukcja tego terminu i tej ideologii miała na celu ujednolicenie i zrównanie (szlacheckiego) społeczeństwa Rzeczpospolitej. To była teoria w stylu amerykańskiego „tygla narodów” („melting pot”), gdzie z imigrantów z całego świata powstawali Amerykanie. W przypadku Rzeczpospolitej – z polskich, litewskich i ruskich (szlacheckich) poddanych wykreowano „dzielnych Sarmatów”.

Jerzy Ziaja

========================

http://poloniaviva.eu/index.php/pl/4-historia/artyku/1062-czy-sarmaci-to-polacy-krotka-historia-sarmatyzmu-w-polsce

Tematy podobne: ( Konkluzje pozostawiam dla czytelnika)

My Polacy, Ariowie – Słowianie zamieszkujemy tutejsze ziemie od 10 700 lat.

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/

http://historykon.pl/slow-kilka-jacka-kowalskiego-o-sarmatyzmie/

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/08/19/imperium-sarmaticum-czesc-1/

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/07/19/sarmaci-najszlachetniejsi-z-ludzi/

 

sarmaci1

4 comments on “Sarmacka duma

 1. Obronić POLSKOŚĆ to znaczy obronić wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ,która przeszła swoją ewolucyjną drogę,również “sarmatyzmem” zapisaną.

 2. arcu ballist
  November 8, 2016

  This is an interesting article, [via Google Translate bot].Was the notion of Sarmatism manipulated by Jews who were the estate agents and banksters of the magnates?
  It would certainly suit the Jews to divide the Slavs; separating the Nobles from the commoners. This would weaken or demoralize the Nation and put the ‘tribe’ in a controlling position, flattering the ruling class and impoverishing the serfs.
  ”Kromer, [Kramer – Jew name], was main ideologue of the theory of Sarmatism”.
  The area on the ‘TABVLA EVROPA VIII’ = SARMATIA ASIATICAE, is that of the supposed Khazarian lands.
  According to mileswmathis, the Jagellons were infiltrated by the serpents early in their reign and so spread their snake oil to the rest of European ruling classes.

  Whatever the truth is, one thing is sure, this brood of vipers is poisoning the world.


  • CYWILIZACJA GRECKO-RZYMSKA przeszła swoją ewolucyjna drogę.Do WĘGIERSKIEGO LOGOS przekonał swoich pobratymców Victor Orban,kto przekona do POLSKIE LOGOS?!

 3. Pingback: 9 SKRiBH 381 Rozpruwacze ludzkich mózgów, czyli nofoczesna tradycja pustynna i jej turbo-katolickie przemyślenia, także o sarmackich korzeniach Wielkich Wolnych Wolaków z Watykanu nad Wisłą 03 | SKRBH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,837,829 hits
November 2016
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: