Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

PAMIĘTNIK I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ odbytej w grudniu 1921 roku w Warszawie


Pamietnik_I_Konferencji_Zydoznawczej_1921_pdf

„Nie przerażajcie się, że mnóstwo żydów chrzci się. Oni będą najlepszymi naszymi pomocnikami, będą stopniami, po których dojść możemy tam, dokąd nie mogliśmy wejść, będąc żydami.

Nie trwóżcie się: ten chrzest nie zmieni ani na jotę ducha, etyki, dążności żyda. Za paręset lat, a może prę­dzej, nie będziemy potrzebowali nawet pozornie zmieniać wyznania; przeciwnie, wszyscy chrześcijanie zapragną przejść na wiarę Mojżesza, lecz my ich odtrącimy z nienawiścią i pogardą“

„Żydzi i Kahały” Brafmann, wyd. Wilno, 1870 r.

Od Redakcji PCO:

Przed wiekami, wyganiani kolejno z krajów zachodnich Żydzi dzięki polskiej gościnności znaleźli swoją ziemię obiecaną. Jak we wszystkich poprzednich krajach tak i w Polsce zaczęli zabiegać o szczególne dla nich przywileje, które ich grupa etniczna otrzymała niewiele wnosząc ze swej strony. Z czasem zadomowili się na dobre. Kiedy Polska utraciła niepodległość żydowskie przywileje były w gestii zaborców ale po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej tematy żydowskie na nowo odżyły.

Kiedy słuchamy co nam do powiedzenia ma prof. Jan Hartman, który ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, później doktoryzował się na Uniwersytecie Jagielońskim, gdzie dzisiaj jest profesorem zwyczajnym to należy pokłonić się przed ocenami środowisk żydowskich jakie były dokonywane przez Polaków w okresie uzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Dzisiejsze zachowania środowiska jakim przeciwko katolickiej i narodowej Polsce manipuluje  prof. Hartman jest kontynuacja antypolskiej działalności z tamtego okresu. Zadziwiające, aczkolwiek nie zaskakujące, jest zachowanie poszczególnych rządów wielce usłużnych Żydom a zauważalnie biernym na zdecydowani propolskie kroku.

Po ponad wiekowej niewoli budowa nowego państwa nie była sprawą łatwą. Polacy jednak uporali się z wieloma problemami bardzo zręcznie. W składzie narodowościowym mieliśmy nie tylko rodaków ale wiele innych nacji z tytułu zamieszkiwania terenów państwa polskiego. Powstały nowe wyzwania. Wśród wielu problemów przeciwstawienie się nawrotowi judaizacji Polski.

Sytuacja musiała być poważna ponieważ 22 listopada 1938 roku Prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. Dekret w trybie natychmiastowym wyjmował spod prawa wszystkie stowarzyszenia masońskie na terenie kraju. Dekret ten przerwał również działalność masońskiej organizacji B’nai B’rith. Po 70 latach nieistnienia, za zgodą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 9 września 2007 roku jedna z najbardziej znaczących organizacji żydowskich wznowiła swoją działalność na terenie Polski, instalacja B’nai B’rith – Loża Polin umożliwiła  żydowskim masonom na jawną działalność w reformowanej Polsce. Obecność naszego kraju w Unii Europejskiej, wraz z narzucanymi nam antypolskimi przepisami aprobowanymi przez kolejne władze nad Wisłą jest miarą naszego samostanowienia.

W wolnej Polsce, w grudniu 1921 roku w Warszawie miała miejsce I. KONFERENCJA ŻYDOZNAWCZA. W dwa lata później, w roku 1923 nakładem Towarzystwa „Rozwój” wydane zostały materiały z tej konferencji. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane fragmenty tej historycznej publikacji z zachowaniem pisowni oryginału.

Waldemar Glodek/PCO


B I B L J O T E C Z K A   Ż Y D O Z N A W C Z A   T -W A   „R O Z W Ó J“

PAMIĘTNIK  I.  KONFERENCJI  ŻYDOZNAWCZEJ     
odbytej w grudniu 1921 roku w Warszawie 

Organizacja Konferencji — Komisje, regulamin.

Pamietnik_I_Konferencji_Zydoznawczej_1921-okladkaPierwsza Konferencja Żydoznawcza została zwołana w Warszawie w dniu 4 grudnia 1921 roku, z inicjatywy Towarzystwa Rozwój, w celu rzeczowego i gruntownego omówienia przez sfery kompetentne zagadnienia żydowskiego, ze specjalnem uwzględnieniem zażydzenia Polski oraz w celu zastanowienia się nad wynalezieniem środków zaradczych przeciwko rozpanoszeniu się pasożytnictwa i gangreny judaizmu na całym świecie, a w szczególności na ziemiach polskich. Dla zrealizowania swej inicjatywy, Zarząd Główny T-wa „Rozwój“ powołał Komitet Wykonawczy w osobach pp.: Marji Buyno-Arctowej, sędziego Marka Borkowskiego, Aleksandra Dobrowolskiego, dr. Tadeusza Dymowskiego, dr. Konrada llskiego, Aleksandra Karszo-Siedlewskiego, dr. K. Kosteckiego, dr. Antoniego Leparskiego, inż. Wacława Manduka i Aleksandra Szymankiewicza. Komitet Wykonawczy przystąpił natychmiast do wytworzenia potrzebnych komisji i sekcji, a mianowicie: Komisji Propagandy i Prasy z sekcjami: Stowarzyszeniową i Prasową, Komisji Organizacyjno-Gospodarczej z sekcjami: Zaproszeniową, Kwaterunkową i Przyjęć, Komisji Referatów i Wniosków, Komisji Finansowej, wreszcie Komisji Rewizyjno – Sprawozdawczej, przyczem przewodnictwo i odpowiedzialność za każdą sekcję powierzono poszczególnym członkom Komitetu Wykonawczego, którzy do współpracy poprowadzili cały szereg działaczy społecznych, przedewszystkiem z pośród ruchliwszych i większych Związków i Stowarzyszeń społecznych. (…)

Pierwszy dzień obrad.

W niedzielę dnia 4 grudnia Konferencja rozpoczęła się od solennego nabożeństwa w kościele Wszystkich Świętych na Grzybowie, poczem o godz. 12 w południe nastąpiło otwarcie Konferencji w salach Rady Miejskiej, po brzegi wypełnionej przez delegatów od przeszło 150 organizacji polskich oraz 61 oddziałów T-wa „Rozwój“.

Konferencję zagaił Prezes Zarządu Głównego p. Aleksander Karszo-Siedlewski w słowach następujących:

Szanowne Panie i Panowie!

W jakim stopniu było potrzebne zwołanie pierwszej Konferencji Zydoznawczej najlepiej stwierdza ten liczny udział zgromadzonych tutaj przedstawicieli nie tylko miasta Warszawy, ale delegatów ze wszystkich ziem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz silne zainteresowanie się tą Konferencją zagranicy, skąd otrzymaliśmy liczną korespondencję w sprawach z Konferencją Zydoznawczą zwią zanych.

Otwierając tę pierwszą Konferencję Żydoznawczą, zanim przejdziemy do właściwych obrad, pozwolę sobie w krótkich słowach skreślić formowanie się kwestji żydowskiej w Polsce porozbiorowej, a zarazem genezę powołania Konferencji Zydoznawczej.

Polska historyczna była zawsze tolerancyjną. Nic więc dziwnego, że po rozbiorach stała się terenem najgęściej zaludnionym przez żydów całego świata, a zarazem, że u nas tak zwana kwestja żydowska występuje w niezwykle ostrej formie, przyczem kwestja żydowska formowała się w sposób odmienny dla każdej dzielnicy, inaczej w Wielkopolsce, inaczej w Małopolsce, inaczej u nas, w Kongresówce.

W Wielkopolsce żydzi, przyjaciele Niemiec, wkrótce ją opuszczać zaczęli osiedlając się w Berlinie, oraz w innych miastach Niemiec, bowiem przez swoje instytucje tak zawodowe, jak społeczne, szybko się ze sprawę żydowską dzielnica Wielkopolska załatwiła.

W Małopolsce, wobec zdradzieckiej polityki dynastji habsburskiej, wobec uprawnień żydów, a także współpracy na terenie parlamentu wiedeńskiego, sprawę żydowską albo tuszowano albo wyolbrzymiano do tego stopnia, że nikt nie śmiał sprawy tej poruszać, przeciwnie starano się ją uzgodnić tak, aby współżycie pomiędzy wrogiemi sobie żywiołami było nawet jak najlepsze.

W Kongresówce okres rządów Wielopolskiego, dążący do równouprawnienia i uśpienia opinji społecznej sprawy żydowskiej nie wywoływał. Zydostwo zaś wobec osłabienia społeczeństwa polskiego nie dopuszczało do żadnego podniesienia kwestji żydowskiej. Rzucono jednocześnie hasła pracy organicznej, a zarazem pochodzące stąd liberalizm, asymilacja i filosemityzm uśpiły umysły społeczeństwa polskiego. Ta sielanka żydowska trwała jednak niedługo. Gdy przyszła granica osiedlenia, zalew żydowski doszedł do zastraszających wprost rozmiarów. Zjawili się t. zw. litwacy, sprytniejsi od tłumu żydowskiego, zamieszkującego Kongresówkę, stali się wnet narzędziem rusyfikacji naszego społeczeństwa i dezorganizacji mas. Rok 1905—6 wykazał ich antynarodowe i destrukcyjne tendencje. Przyszły wybory do Dumy Państwowej i żydzi wbrew woli i opinji społeczeństwa polskiego wybrali jako przedstawiciela stolicy znanego Jagiełłę. To dopełniło miary. Wtedy Roman Dmowski, który przewidział i dawniej już ostrzegał przed niebezpieczeństwem, gro- żącem nietylko nam, ale całemu światu, sprawę żydowską podniósł, a chcąc ją przeprowadzić praktycznie, wypowiedział do pewnego stopnia walkę światu żydowskiemu, głównie przez ogłoszenie bojkotu. Do praktycznego przeprowadzenia podjętej w tedy z żydostwem walki z inicjatywy pp. Franciszka Radoszewskiego i Marjana Luto­sławskiego powołano do życia Towarzystwo Rozwoju Polskiego Przemysłu i Handlu, w skróceniu „Rozwój“ nazywane, którego dewizą pracy stało się hasło: „Swój do swego poswoje“. Działalność tego Towarzystwa jest wszystkim tutaj zebranym aż nazbyt dobrze znana. Muszę jednak podkreślić, iż mimo pełnej uznania i zasług dotychczasowej działalności Tow. „Rozwój“, brak podstaw naukowych i poniekąd metodyki działania uczynił, iż praca nasza siłą rzeczy była nie dość systematyczną. Zarząd Główny T-wa, znając przyczynę tego niedomagania, oraz pragnąc ją usunąć, postanowił zwołać Konferencję Zydoznawczą, któraby dała pierwsze podstawy naukowe i przyczyniła się do utworzenia stałego Instytutu Zydoznawczego dla badania tej kwestji, z naszego, nie żydowskiego punktu widzenia. I oto życzenia nasze ziściły się, a mnie przypadło w udziale powitać tę pierwszą na Ziemiach Polskich Konferencję i życzyć jej owocnej pracy.

Witam przedstawicieli Sejmu, jako gości naszych, witam przedstawicieli Towarzystw i Stowarzyszeń, ideowo z nami połączonych, witam delegatów wszystkich ziem naszej Rzeczypospolitej, którzy byli łaskawi przybyć na nasze zaproszenie na tę pierwszą Konferencję Zydoznawczą.

Skończywszy swe inauguracyjne przemówienie, p. Karszo-Siedlewski proponuje dokonanie wyborów do Prezydjum Zjazdu. Zebrani przez aklamację zdecydowali zaprosić na honorowych członków Prezydjum ks. prałata Godlewskiego, znanego działacza na polu żydoznawczem, oraz p. Franciszka Radoszewskiego, członka honorowego i inicjatora T-wa „Rozwój“. Do Prezydjum czynnego powołano pp.: Aleksandra Dobrowolskiego, dyrektora Banku Narodowego, mecenasa Stanisława Kijeńskiego, posła Stanisława Głąbińskiego, posła Jana Rudnickiego, posła Ludomiła Czerniewskiego, oraz rejenta Marka Borkowskiego. Na asesorów powołano pp.: Zofję Lelewelową z Warszawy, dr. Wińczę z Wilna, Józefa Maca z Krakowa, Marję Kellerową z Torunia, Bogdana Krzysztofowicza ze Lwowa, radcę Berkana z Poznania, inż. Swiąteckiego z Bydgoszczy, Irenę Feistową z Warszawy, inż. Łopuszańskiego ze Stanisławowa, red. Noskiewicza z Poznania.

Po objęciu przewodnictwa przez p. mec. St. Kijeńskiego, przystąpiono do wyczerpania następnego punktu porządku dziennego, który przewidywał powitalne przemówienia delegatów różnych stowarzyszeń, z różnych miast Polski. Pierwszy przemówił w imieniu Zarządu Głównego, naczelny dyrektor T-wa, poseł dr. Tadeusz Dymowski, mniej więcej w te słowa:

Dostojni Goście, Drodzy Rodacy! Jako żołnierz na hasło do boju, kiedy Ojczyzna w niebezpieczeństwie, tak też i my zwołaliśmy się tu z całej Rzeczypospolitej, wiedząc o grożącem Ojczyźnie naszej niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo to tem większe, tem groźniejsze, że miljony rodaków naszych nie zdają sobie z tego sprawy, trwają w bierności i uśpieniu i zamiast zwalczać i przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu, przeciwnie, tolerują je, dopuszczając, żeby złowroga fala przenikała wszędzie, zatruwała i zalewała wszystko, swoim biegiem niszczyła życie Polski. My, świadomi tego niebezpieczeństwa, mamy tem większy obowiązek otworzenia oczu rodakom naszym, mamy obowiązek obudzenia ich z uśpienia, nauczenia ich i w skazania dróg, jak mogą odwrócić od Ojczyzny naszej to niebezpieczeństwo. A niebezpieczeństwem tem jest zalew wszystkich dziedzin naszego życia przez żydostwo.

Widząc, jak zalew ten coraz gwałtowniej, coraz silniej zagraża naszemu życiu, naszej ukochanej Ojczyźnie, zgromadziliśmy się tu, w stolicy Polski, żeby wspólnym wysiłkiem rozważyć, zanalizować to niebezpieczeństwo, zastanowić się nad środkami ratunku i wezwać wszystkich rodaków do współpracy. Gromkim głosem obudzić musimy z uśpienia tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzą tego niebezpieczeństwa, musimy obudzić drzemiące w letargu, w bezwładzie, serca i sumienia polskie, żeby zmusić ich do pracy nad uwolnieniem naszego życia z przemożnych wpływów żydostwa, z tej sprytnie i celowo za stawionej sieci pająka żydowskiego. Ojczyzna nasza musi dowiedzieć się prawdy o żydach. Ojczyzna nasza wymaga, aby całemu narodowi zwrócić uwagę na grożące niebezpieczeństwo żydowskie. Ojczyzna wymaga, aby naród nasz wytrącić nareszcie z odrętwienia i bezwładu, gdyż inaczej spotkać nas może los taki, jaki spotkał Rosję i Węgry, gdzie, jak wiadomo, zbrodniczemi rękami żydowskich bolszewików podpalano kraj cały.

Ta pierwsza nasza Konferencja Zydoznawcza powinna dać nam pożądane rezultaty, powinna sprawdzić nadzieje, które zresztą tak dobrze i trafnie podnosi i ocenia redakcja tygodnika „Rozwój“ w swoim naczelnym artykule, poświęconym Konferencji Zydoznawczej. My w pracy naszej musimy przeniknąć się ideałami i ukochaniem Ojczyzn, musimy starać się o to, żeby dążyć do wyzwolenia Ojczyzny z ostatnich pęt niewoli, z niewoli żydowskiej. Pochodnię tego ideału musimy dzierżyć wysoko i mocno w dłoniach, żeby oświetlać drogę naszą, a z drugiej strony rozświetlać wszystkie kryjówki, zakamarki i podziemia, gdzie kryje się myśl zgubna, myśl nikczemna, pragnąca rozsadzić państwo nasze, zniszczyć umiłowaną Ojczyznę naszą. My, wierni synowie Ojczyzny, jej żołnierze-obrońcy, nie możemy dopuścić do tego! Tą myślą przejęci i ożywieni mocnem postanowieniem wytrwania i dopięcia tego, do czego dążymy, przystępujemy do tej pierwszej naszej wspólnej pracy, zmierzającej do odżydzenia Polski. Rodaków, którzy ze wszystkich dzielnic Polski na nasze wezwanie przybyli i stawili się tak licznie, witam serdecznie, jako naszych współideowców, jako kombatantów w dziele obrony Ojczyzny przed żydowskim zalewem. Ich pracy, wypływającej z ukochania Ojczyzny i zrozumienia jej potrzeb, w imieniu głównego Zarządu T-wa „Rozwój“ oraz w mojem własnem imieniu składam serdeczne życzenia jaknajlepszych rezultatów. Waszej i naszej pracy „Szczęść Boże“.

Następnie przemawiali:

W imieniu tygodnika „Rozwój” p. Marja Buyno-Arctowa, która na wstępie w serdecznych słowach uczciła pamięć ś.p. Andrzeja Niemojewskiego; w imieniu placówek ekonomicznych T-w a „Rozwój“ p. Aleksander Dobrowolski, naczelny dyrektor Banku Narodowego; w imieniu dyrekcji okręgowej na Wschodnią Małopolskę p. Bogdan Krzysztofowicz; w imieniu „Myśli Niepodległej“ syn ś.p. Andrzeja, p. Adam Niemojewski; w imieniu Dyrekcji Wileńskiej T-wa „Rozwój“ p. W. Kulikowski; w imieniu Związku Ludowo-Narodowego p. poseł Jan Zamorski; w imieniu Towarzystwa Pracy Katolickiej ks. Adam Wyrębowski; w imieniu włościaństwa polskiego p. wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego poseł Maj; w imieniu najpotężniejszej na Wielkopolskę organizacji antysemickiej, Ligi obrony Ojczyzny i Wiary, p. Noskiewicz, który jednocześnie oświadcza imieniem swej organizacji akces do Tow. „Rozwój“; w imieniu Poznańskiego Związku Samoobrony Społecznej p. radca Berkan; w imieniu Związku Samopomocy społecznej w Bydgoszczy jego prezes p. inż. Swiątecki, który również zgłasza przystąpienie reprezentowanej przez siebie organizacji do T -wa „Rozwój“; w imieniu Związku Rzemieślników Chrześcijańskich p. radca Stanisław Lipczyński; jako przedstawiciel kupiectwa polskiego p. Feliks Pawłowski; jako przedstawicielka Narodowej Organizacji Kobiet i Koła Mieszczanek przy Związku Rzemieślników Chrześcijan p. Czesława Brzezińska; wreszcie ostatni wita zjazd p. dr. Konrad Ilski i życzy Konferencji dokładnego poznania przyczyn zła, z którym chcemy walczyć, gdyż to poznanie znaczy prawie tyle, co zwycięstwo.

Po przemówieniu dr. Ilskiego przewodniczący zarządził przerwę obiadową, naznaczając dalszy ciąg Konferencji na godzinę 4-tą pp.

Popołudniowym obradom przewodniczył poseł Stanisław Głąbiński.

Na tem drugiem posiedzeniu wygłoszone zostały referaty z działu politycznego, których streszczenie z uwzględnieniem zasadniczych myśli prelegenta podajemy poniżej.

1. „Stanowisko wszechświatowe żydów “, wygłosił k s. prof. Czesław Oraczewski.

W ostatnich czasach zaczęto kolportować na Zachodzie ideę, że Europa się przeżyła, że zmurszała cywilizacja zachodnia nie wytrzymuje dziś uderzeń taranów przewrotów socjalnych, że nadejść musi w najbliższym – czasie nowa epoka, nowe światło. Książka Sprynglera pod tytułem: „Upadek Zachodu “, jest jedną z najbardziej popularnych dziś na Zachodzie. Nowe światło ma przyjść ze Wschodu — „Luxex Oriente “. Nowe myśli zaś, podwaliny nowej epoki, nowy zdrój życia, mają przynieść żydzi. Faktem jest, że objektywnie i spokojnie rzeczy biorąc, można stwierdzić, iż w całej masie żydostwa tkwi to przekonanie, że właśnie teraz powołani są oni do stworzenia podwalin nowego życia na świecie. Posłuchajmy, co pisze Kurt Mtinzer w książce swojej „Droga do Syonu“:

»Nie tylko my, żydzi, jesteśmy tak zwyrodniali w tej epoce ogólnego zwyrodnienia kultury. Wszystkie rasy europejskie są zatrute przez nas, mają krew przez nas skażoną. Możecie nas nienawidzieć, możecie nas wypędzać, mogą ludy triumfować nad naszą słabością fizyczną, ale pozbyć się nas nie można. Myśmy się wyżarli w narody, splugawili ich rasy. Panowania naszego ducha zmóc już nie będzie można nigdy“.

A Natan Creimeux w „Odezwie Międzynarodowego Związku Żydów “ w r. 1889 powiedział: Każdego dnia rozszerza się sieć, którą Izrael zarzucił na świat. „Nowe mesjaniczne państwo, nowe Jeruzalem musi powstać na miejsce cesarzy i papieży“.

Sławne są w czasach ostatnich t. zw. „Protokó­ły Mędrców Syonu“, znane Rozwojowi. Natomiast nieznaną jest inna książka, która to samo głosi, co Protokóły. Oto żyd Brafmann w książce swojej pod tytu­łem „Żydzi i Kahały“, wydanej w Wilnie w r. 1870, będącej jakby szkicem prawa obyczajowego żydów, mówi, co następuje:

„Bracia! Od wielu lat trwa walka narodu żydowskiego o panowanie nad światem, które przyrzeczone już Abrahamowi… Jesteśmy hańbieni i poniżani, ale wytępić nas nikt nie zdoła. Osiemnaście wieków należało do naszych wrogów; następne jednak będą niepodzielnie naszym udziałem. Będziemy władcami całego świata.”

A dalej powiada:

„Nie przerażajcie się, że mnóstwo żydów chrzci się. Oni będą najlepszymi naszymi pomocnikami, będą stopniami, po których dojść możemy tam, dokąd nie mogliśmy wejść, będąc żydami.

Nie trwóżcie się: ten chrzest nie zmieni ani na jotę ducha, etyki, dążności żyda. Za paręset lat, a może prę­dzej, nie będziemy potrzebowali nawet pozornie zmieniać wyznania; przeciwnie, wszyscy chrześcijanie zapragną przejść na wiarę Mojżesza, lecz my ich odtrącimy z nienawiścią i pogardą“.

Cokołwiekby się mówiło, stwierdzić trzeba i można, że dziś żydostwo jest na takich szczytach, na jakie wspiąć się nie zdołało od czasów Heroda.

Przytoczę tu zdania o żydach ludzi, którzy są z innego obozu niż ja, dajmy na to, więc i wrogów katolicyzmu i wrogów nieraz chrześcijaństwa samego, a więc np. Mahomet, który w „Koranie“ powiada:

„Bóg zawarł ongi przymierze z Izraelem, ale Izrael zdradził Boga, dlatego został wyklęty przez Boga. Żydzi są oszustami z bardzo małymi wyjątkami“.

Giordano Bruno w pracy swojej „Speccio della bestia triomfante“ powiedział o żydach: „To zawsze czołgające się i zamknięte w sobie plemię nieznośne dla innych narodów, zwierzęco je nienawidzi i jest słusznie przez nie znienawidzone“.

Luter w pracy, swojej: „O żydach “, w rozdziale zatytułowanym: „Święte Imię Boga“, powiada:

„Ja znam ich pisma. Nienawidzą nas, goimów. W szkołach swoich i książkach pogardzają nami. Oszukują nas przez lichwę i wyzyskują, a co najstraszniejsza, sądzą, że w ten sposób służą swemu Bogu “.

Goethe w pracy swojej „Wilhelma Majstra lata i wędrówki“ powiada:

„Jeżeli chcemy być państwem idealnem, musimy się pozbyć wszystkich żydów. W jaki bowiem sposób żyd może być czynnikiem kultury, jeżeli neguje podstawę i źródła naszej cywilizacji“?

Kant w swojej „Antropologji pragmatycznej“, wydanej w roku 1798 w Królewcu, twierdzi:

„Dziwne i niepodobna jest pojąć w jaki sposób naród ów, prawie z samych handlarzy złożony, grasuje między innemi narodami, wyzyskując je “.

Napoleon, w mowie swojej z 6 kwietnia 1806 r. do Senatu wygłoszonej, wyraźnie powiedział:

„Musimy żydów uważać nie tylko za odrębną sektę religijną, lecz i traktować ich, jako osobny naród. Żydzi są rozbójnikami naszych czasów, istnymi krukami“.

Karol Marx, sam żyd z pochodzenia, apostoł socjalizmu, w pracy swojej: „Die Faeigkeit derheutigen Juden“, w 1843 r. wydanej, na str. 211 tak powiada:

„Bogiem żydów jest weksel. Twardą naturę żydowskiego charakteru nie należy tłumaczyć ich religją, ale tem, co służy za podstawę religji żydowskiej, mianowicie ich egoizmem“.

Renan w pracy swojej: „Żydostwo z punktu widzenia rasy i religji“ powiada:

„Nienawiść i niechęć do żydów była powszechną już w czasach starożytnych. Wszędzie, gdzie żydzi panowali, życie pogan stawało się nie do wytrzymania, żadne okrucieństwo nie mogło iść w porównaniu z żydowskiem”.

Oto są opinje ludzi światowej sławy o żydach.

W czasach dzisiejszych powiał nowy prąd po świecie. Oto wśród narodów zachodniej cywilizacji ukazują się wysiłki, które pragną na światło dzienne wyprowadzić to straszliwe zagadnienie, jakiem jest kwestja żydowska.

We Francji żydzi zgromadzili już w swych rękach, według obliczeń, 28% nieruchomości. Dlatego Charles Maurras w swojej „L’Action Française“ woła do Francuzów, przestrzegając ich przed niebezpieczeństwem zamachu żydowskiego na cywilizację dzisiejszą. Oczywista, że i my jesteśmy zainteresowani, gdy Francuzi biorą się do rozstrzygania kwestji żydowskiej.

W r. 1872 w „Republique Française“ Gambetta pisał:

„Rosja może być sprzymierzeńcem Francji wtedy tylko, gdy nie będzie oddzielona przez samodzielną Polskę“.

A ponieważ już jest ta samodzielna Polska, więc dziś musimy sobie zdać sprawę, że choćby najpotężniej Niemcy wraz z żydami sprzeciwiali się temu, Polska będzie po wszystkie czasy sprzymierzeńcem Francji.

W Anglji też powiał prąd żydoznawczy. Organizacja dziś tam szeroko rozpowszechniona pod nazwą „The Britons“ głosi o zamachu żydowskim na Anglję i świat cały i w swych odezwach kreśli takie zapytania:

„Kto jest dziś największym sędzią w Anglji? Żyd. Kto jest pierwszym komisarzem pracy? Żyd. Kto jest sekretarzem Stanu Indji? Żyd. Kto jest prywatnym sekretarzem Lloyd George’a? Żyd. Kto kontroluje nasze teatry? Żyd. Kto inspiruje naszą politykę rządową? Żyd. Kto nas paczy i prowadzi do strajków? Żyd. Kto bez praw a powrotu powinien być do Palestyny wysiedlony? Żyd“.

„Morning Post“ otwarcie stawia kwestję żydowską, podkreślając, że na zgromadzeniach bolszewickich w Londynie przeważają żydzi i zapytuje:

„Jeżeli wy, żydzi, powiadacie, że nienawiść do Rosji prowadziła do tworzenia bolszewizmu tam, to czemże myśmy się przyczynili do tego, że robicie to samo u nas?“

Chamberlain w pracy swojej „Podstawy XIX wieku” napisał:

„trzeba być albo ślepym albo człowiekiem złej woli, aby nie przyznać, że problemat wytworzony przez wtargnięcie do nas żydostwa należy do najniebezpieczniejszych w czasach obecnych“.

Powiał też prąd żydoznawczy na „Dalekim Zachodzie“, bo oto przypomnieli sobie naraz Amerykanie, że w samym New Yorku jest 1 1/2 miljona żydów, 5000 organizacji żydowskich, że budżet gminy żydowskiej wynosi tam 17 1/2 milj. dolarów, to znaczy więcej, niż budżet niejednego z państw bałkańskich.

Przypomnieli sobie Amerykanie, że żydzi zaczynają dziś światu całemu głosić, iż to właśnie oni przyczynili się do odkrycia Ameryki przedewszystkiem, albowiem oni sfinansowali wyprawę Kolumba, a żyd de Torres pierwszy z wyprawy Kolumba postawił nogę na Nowym Świecie. Amerykanie tedy, którzy wiedzą, co to jest duma narodowa, zaczęli jasno tę kwestję stawiać.

Akcja, rozpoczęta w Stanach Zjednoczonych przez wybitnego przemysłowca Forda, jest pierwszym okresem olbrzymiej fali, jaka zaczęła w kwestji żydowskiej rozlewać się w Nowym Świecie.

W piśmie swem: „The Dearborn Independent“, które się rozchodzi w tysiącach tysięcy egzemplarzy, Ford wykazuje, w jak olbrzymiej zależności finansowej od żydów znajduje się dziś Ameryka, jak wykupują oni nieruchomości we wszystkich centrach cywilizacji tamtejszej.

My, Polacy, stojąc dziś wobec tego najnowszego i zdecydowanego wysiłku Amerykanów, którzy starają się wyświetlić kwestję żydowską, musimy zawołać: Cześć im wszystkim, a przedewszystkiem szlachetnemu Fordowi, co ma odwagę stawiać jasno kwestję żydowską woczach świata!

Dziś, kiedy świat cały interesuje się żydostwem, trzeba jasno zdać sobie sprawę, że oni, nie kto inny, są zarazkami i miazmatami rewolucji światowej. Czy jasnowidzenie, czy organizacja ich olbrzymia sprawiła, że już rękopis sjonistów z r. 1903 przepowiedział przebieg wojny światowej, wyniki jej i stosunek żydów do konferencji pokojowej i traktatu .

Słyszeliśmy o „Protokółach mędrców Sjonu“. Dziś, gdy się słyszy sprecyzowane subtelnie zarzuty, które starają się złamać autentyczność tych „Protokółów “, trzeba mimo wszystko przyznać, że autorowie „Protokółów “ byli ludźmi proroczego jasnowidzenia, albowiem tam z niezwykłą dokładnością przewidziane jest to, co się obecnie dzieje.

Żyd Herzenstein, poseł do drugiej Dumy, już w r. 1909 wołał do Rosjan:

„Moi panowie, nie opierajcie się na chłopach, albowiem chłopstwo należy do nas, bo u nas pachnie ziemia“;

wiedział ten człowiek wtedy, co mówił. Stało się to w kilka lat potem.

Już Teodor Hercel w swojej pracy „Der Judenstaat“ wyraźnie zaznaczył, że rewolucjoniści całego świata są finansowani przez żydów. A Clemenceau w r. 1916 pisał, że jedynym szpiegowskim językiem, który przez długi czas było trudno odcyfrować, jest żargon.

Józef Renaich, redaktor „Figara“, powiedział: „Żydzi są zawsze rewolucjonistami“. Henry Guilbeaux w pracy swej, wydanej w Genewie p. t. „ L a Cause Commune “, powiada:

„Zorganizujemy szereg zamachów międzynarodowych, to znaczy, że nasi agenci wytracą wszystkich, których uznamy za szkodliwych dla międzynarodowego ruchu rewolucyjnego“.

Żydzi są rewolucjonistami, ponieważ są wrogami naturalnymi naszej cywilizacji. Nie są oni wcale demokratami, jak niektórzy sądzą. Są to z natury autokraci, najwięksi wrogowie demokracji współczesnej.

„Can. Jewich Cronicle“ wyraźnie, na podstawie dokumentów, stwierdza, że tam, gdzie jest jakikolwiek pokojowy system, żyd zakonspirowany stara się go podważyć.

Żydzi wszędzie stają na krańcowych biegunach. Gdzie jest monarchja, tam żydzi są socjalistami, gdzie jest republika — demokratami, gdzie jest socjalizm — bolszewikami. Jedni z nich to ci, którzy skupiają kapitał, inni zacięci wrogowie kapitału. Uzupełnieniem Rotschildów stają się Marks i Lassale.

Żydzi w rewolucji rosyjskiej bezwzględnie odegrali i odgrywają rolę decydującą. Zapragnęli być tymi nosicielami światła, które ma przyjść od Wschodu. Biorący udział w rewolucji rosyjskiej żydzi są sprzymierzeńcami żydów, rozsianych po całej kuli ziemskiej. Wszyscy przodujący żydzi, którzy tworzą dziś wszechświatową organizację, rozumieją, że rozstrzygnięcie kwestji żydowskiej może być sprowadzona tylko przez kataklizm, przez powszechne wstrząśnienie socjalne.

W Paryżu, w „Trocadero“, odbył się 15 lutego 1921 r. zjazd Komitetu organizacji międzynarodowych żydowskich — i podówczas wołano na cały głos:

„Tylko Trzecia Międzynarodówka może być należytem wyjaśnieniem kwestji żydowskiej“.

Ale ponad wszelką gimnastykę słów najwymowniejsze są liczby i fakty. J a k stwierdza „Libre Parole “, 29 września 1920 r. wśród 556 komisarzy bolszewickich, zajmujących naczelne stanowiska, znajduje się 458 żydów. Więc nic dziwnego, że dziś patrzymy na żydów, jak na szerzycieli rewolucyjnego ruchu na świecie całym, zmierzających do zapanowania nad światem przez przewrót światowy. Czas już, aby świat się otrząsnął i do żydów zawołał :

„Bądźcie sobie nosicielami nowych świateł, zaprowadźcie nowy ład na ziemi, ale nie kosztem naszej cywilizacji, którą my, Aryjczycy, cenimy i z którą się nigdy nie rozstaniemy“.

Jakież może być rozwiązanie kwestji żydowskiej? Oto zagadnienie.

Mogą być tylko dwa rozwiązania.

Albo żydzi poderwą podstawy państwowe ustroju nowoczesnego.

Albo sami stworzą swoją suwerenność państwową.

Sprawdzają się dziś słowa Franciszka Liszta, który kiedyś powiedział;

„Nadejdzie moment, gdy kwestja pozostawienia żydów wśród nas, lub też wyeliminowania ich ewentualnego, stanie się dla wszystkich narodów cywilizacji kwestją życia lub śmierci“.

Najbardziej uczciwi żydzi stawiali sprawę w ten sposób, że kwestja żydowska jest przedewszystkiem zagadnieniem narodowem.

Dlatego to dr. Daniel Pasmanik powiedział w swoim czasie:

„Największem kłamstwem, jakie żydzi na swoje pohańbienie stworzyli, jest stwierdzenie, że mogą oni być patrjotami w swoich krajach. Żyd nigdy nie przestanie być żydem i należeć do swego narodu“.

A we wspomnianej już książce „Judenstaat“ Teodor Bercel powiada:

„Kwestja żydowska może być rozpatrywana jedynie, jako kwestja międzynarodowa. Musi być ona rozstrzygnięta na terenie polityki światowej przez radę narodów kulturalnych“.

I dlatego wyłania się tu bardzo konkretne zapytanie:

„Czy syjonizm — czy przeciwko syjonizmowi?“.

Dwaj profesorowie, uczeni, jeden — dr. Otto Walirburg, a drugi — dr. Leon Kellner, wołali już, że sjonizm jest daleko starszą kwestją i zagadnieniem, niż to przypuszcza Hercel w swej pracy „Judenstaat“. Zwracając uwagę na „status quo“ na owym terenie, gdzie ma się ów sjonizm zaszczepić, okazuje się, że jest dziś w Palestynie ludności około 969.000, w tej liczbie 85.000, a więc tylko około 12% żydów. Mają oni wprawdzie w samej Jerozolimie swoją szkołę handlową, seminarjum nauczycielskie, w Haifie swój uniwersytet, politechnikę. W samej Jerozolimie wychodzą dziś wskutek wytężonej działalności sjonistów 2 dzienniki żydowskie, jest również czasopismo w języku żydowskim.

Są jednak wśród żydów przodujące umysły, które w zdecydowany sposób wypowiadają się przeciwko sjonizmowi, uważając go za rzecz niemożliwą, a wyeliminowanie żydów z pośród narodów europejskich poczytując za fantazję i urojenie. Do takich należy Weinninger, który w swoim czasie powiedział, że sjonizm uważa za coś nienormalnego, za coś, co się sprzeciwia naturze samych żydów, albowiem dla niego żyd jest przedewszystkiem kosmopolitą.

Józef Reinach tak samo stoi na stanowisku bezwzględnego antysjonizmu, uważając, że niepodobna jest, aby żydzi mogli zapanować na tym terenie, który przechodził przez szereg wieków przez ręce Arabów, Turków, że tam nikt nie myśli naprawdę, aby mogli znowu przewodzić żydzi. Zresztą jest to kolebka chrześcijaństwa, więc będzie trudno tę kwestię załatwić.

Są zresztą pomiędzy żydami tacy, którzy zdają sobie sprawę, że rozstrzygnięcie kwestji żydowskiej może być tylko brane przez pryzmat sjonizmu. Powiadają oni, że żydzi posiadają w sobie bardzo dużo pierwiastków twórczych, więc mają prawo, aby stworzyć swoją własną państwowość.

Tak twierdzi Brandes, żyd z Kopenhagi, który przez 22 lata był przeciwnikiem sjonizmu, aż wreszcie wyraźnie wyznał przed światem całym, że nie widzi rozwiązania kwestji żydowskiej poza sjonizmem.

Max. Nordau, jeden z wybitniejszych żydów nowoczesnych, powiada:

„Dla mnie asymilizacja żydów z narodami, wśród których się znajdują, jest fikcją, jest czemś przeciwko naturze żydów. Są całe masy żydów, którzy za nic w świecie nie zechcą się asymilować, którzy woleliby śmierć ponieść, niż pozbyć się swej kultury. Wreszcie żydostwo nie jest rozpuszczalne w aryjskości“.

Jakaż tedy konkluzja, gdy chodzi o rozstrzygnięcie kwestji żydowskiej?

Zestawiając wszystko, co przytoczy­łem, rozstrzygnięcie kwestji żydowskiej oprzeć trzeba na tem, co jest najdalsze od wszelkiego fanatyzmu, t. j. na zdrowym rozsądku. Ten zdrowy rozsądek powiada, że każde obce ciało, które znajduje się w innym organizmie, powoduje w nim stan chorobotwórczy i wywołuje gorączkę, ropienie, a wreszcie śmierć. I choćby to był najpiękniejszy element, choćby djament sam, to na jedno wyjdzie, jak gdyby to był kawałek drzewa spróchniałego.

Ponieważ jednak żydzi są bezwzględ­nie obcym dla aryjskości organizmem, będą zawsze zatruwać organizm, w którym się znajdują, t.j. państwo nowoczesne, naród nowoczesny. Drugi moment, który wysuwa zdrowy sąd, stwierdza krótko i węzłowato: Ludy chrześcijańskie mogą być rządzone tylko przez chrześcijan.

Co się zaś tyczy nas, Polaków, krótko powiem: Jeżeli są szczerzy asymilatorowie, a są  śród żydów ludzie uczciwi i zacni, trzeba ich przygarnąć.  Jeżeli są tacy, którzy chcą budować swoje państwo czy w Palestynie, czy gdzie indziej — trzeba im z całego ser­ca dopomóc.   Z tymi zaś, którzy by próbo­wali tu jad bolszewizmu czy rewolucji światowej zaszczepiać, lub budować   państwo w państwie   —   trzeba za wszelką ce­nę walczyć.

Przed oczy wasze, w możliwie objektywnym układzie, rzuciłem tu obraz światowego stanowiska żydów:

  1. Stwierdziłem, że niebezpieczeństwo dla cywilizacji ze strony żydostwa rzeczywiście istnieje.

  2. Przytoczyłem opinję o żydach ludzi przodujących cywilizacji.

  3. W skazałem na ten olbrzymi, potężny ruch żydoznawczy, który zaczyna się na Zachodzie, a zdąża do rozstrzygnięcia kwestji żydowskiej.

  4. Wykazałem, że decydującym czynnikiem w zamieszkach rewolucyjnych jest żydostwo.

  5. Wspomniałem nareszcie o możliwych sposobach, wypływających ze zdrowego rozumu, rozstrzygnięcia kwestji żydowskiej.

Wreszcie pozwalam sobie tu publicznie, ażeby mnie usłyszano, powiedzieć:

Niech żydzi nie myślą, że tu ksiądz z fanatyzmem staje i potępia naród, który wielkich ludzi wydał i wielką rolę odgrywa, że dodaje jadu antysemityzmu. Nie! Zwracam się tu z całą świado­mością , przedewszystkiem do biednych żydów, ciemnych mas żydowskich, które znajdują się w szponach mafji i nawołuję, żeby sami siebie ratowali, żeby nie dali się wodzić za nos, żeby nie dali urzą­dzać pogromów, które najczęściej są inspirowane przez inspiratorów żydowskich.

A potem zwracam się do uczonych żydów, przodujących, i powiadam: Zamiast nami się zajmować, idźcie na podobieństwo Uriela Acosty do tych ciemnych mas żydowskich.

Cała sytuacja światowa da się streścić dziś w tem zagadnieniu — z jednej strony Chrystus i Jego cywilizacja, a z drugiej Chrystusa wro­gowie. I dlatego na przyszłym wiecu narodów, który będzie usiłował stworzyć podwaliny światowego pokoju, sprawa będzie rozstrzygnięta wtedy; gdy na stole rozpraw postawiony zostanie Krzyż.

W Rosji, w r. 1917, wystawiono Judaszowi Iskarjocie pomnik. Pragnę z całego serca i ufam, że i naród nasz w owej pamiętnej chwili, gdy kwestja żydowska rozstrzygnięta zostanie, na ziemiach swoich wystawi olbrzymi pomnik Chrystusowi Triumfatorowi.

  •    *    *

Kolejne wystąpienie „Polityka żydów w Polsce i wobec Polski” prof. Wacława Sobieskiego opublikujemy za kilka dni. Red. PCO 

+++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.polishclub.org/2016/04/25/pamietnik-i-konferencji-zydoznawczej-odbytej-w-grudniu-1921-roku-w-warszawie/

======================

Żydzi a sprawa robotnicza“

http://www.polishclub.org/2017/05/02/zydzi-a-sprawa-robotnicza-konferencja-zydoznawcza-warszawa-xii-1921/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29


 

Kliknij aby przejść do  CZĘŚCI II.

„Opanowanie miast polskich przez żydów“

Kliknij aby przejść do  Część III.

„Bolszewizm a żydzi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,970,267 hits
October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: