Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Czy polskie elity wyginęły ?


Marek Jan Chodakiewicz przybliża temat niszczenia polskich elit

Polska Elita – tradycyjna, funkcjonująca w polskiej socjologii definicja tej warstwy jako grupy ludzi pochodzenia szlacheckiego (czasami mieszczańskiego), mającej wyższe wykształcenie i wielopokoleniowy kapitał kulturowy oraz wspólny system wartości, czyli etos.

Natomiast inteligencja, w potocznym współczesnym dyskursie, to ludzie z wyższym wykształceniem, ale wykształcenie to tylko jedna z cech i nie najważniejsza w tej kategorii społecznej.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje mit, głoszący iż polskie elity narodowe zginęły i zostały wymordowane podczas II wojny światowej. Jak było naprawdę?

 

 

Dmowski-Pilsudski-Elita polska

 

 

 

Sikorski

 

Tradycyjne elity ukształtowały się podczas tysiącletniej historii Polski i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku odbudowywały kraj ze zniszczeń, rozwijały gospodarkę i kulturę.
Jak podkreśla prof. Chodakiewicz, całości międzywojennych elit przyświecały ideały wolnego szlachcica z przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Rozwój kraju przerwała napaść Hitlera i Stalina na Polskę.

Niemiecka nienawiść do polskich elit zaprowadziła do obozów zagłady wybitnych naukowców

Zebrani w Collegium Novum profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich uczelni mieli poznać od Brunona Müllera stanowisko niemieckiego okupanta w sprawie przyszłości nauki polskiej. Była to jednak pułapka. Usłyszeli wyrok, który dla wielu z nich oznaczał śmierć. 6 listopada 1939 roku Niemcy aresztowali 183 przedstawicieli czołówki naszej elity intelektualnej, wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej, Akademii Handlowej, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i nauczycieli szkół średnich. Przetrzymywani byli najpierw w Krakowie, a następnie w urągających warunkach wywieziono ich do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Kilka miesięcy później po międzynarodowych protestach między innymi ze strony faszystowskiego włoskiego dyktatora, Benito Mussoliniego, część polskich profesorów została zwolniona. Wielu jednak nie przeżyło piekła zgotowanego im przez Niemców.

To tylko jeden z wielu przykładów.

Niemieccy socjaliści narodowi do spółki z sowieckimi komunistami podjęli akcję mordowania polskich sfer przywódczych, tak aby złamać polskość i osłabić polski naród.
Podstawową sprawą nazistów i komunistów było zniszczenie polskiej inteligencji, gdyż zaborcy uznawali ją za ‘drożdże’ patriotyzmu i polskości.
Po wojnie pod “opieką” zbrodniczego systemu, tworzono nową inteligencję – bez zasad i honoru! Bo skąd ruski chłop od pługa miał wiedzieć co to honor? A że był enkawudzistą, wymagał od Polaków aby edukowali młode pokolenia na wzór zbrodniarzy- komunistów! No to mamy tę nową, postkomunistyczną lumpeninteligencję, skupioną głównie w Platformie, która nie jest i NIGDY NIE NAWIĄŻE DO PRZEDWOJENNYCH POLSKICH ELIT!
Jednak mimo ogromnych strat, duża część elit okrutną wojnę przeżyła.

Po 1945 roku Polska trafiła na kilka dekad pod okupację komunistyczną. „Władza ludowa” dokonała ostatecznej grabieży majątków dawnych ziemian, przemysłowców oraz zamożniejszych przedsiębiorców i chłopów. Przedstawicieli przedwojennych elit poddawano represjom i szykanom. Na miejsce marginalizowanych elit promowano komunistyczne miernoty i ludzi „pełniących obowiązki Polaków”, których przywieziono do Polski na sowieckich czołgach.

Edukacja i propaganda komunistyczna dążyły do stworzenia nowego narodu „ludzi socjalistycznych” — Peerelowców, w których miał się przekształcić naród polski.

Na czym te nowe ‘elyty’ zbudowano? Czego ich w komuszych uczelniach uczono, co im do ogłupionych propagandą ptasich móżdżków wpojono?

Wiadomo – patriotyzm to nacjonalizm, zamiast tego wpojono internacjonalizm! Stąd też jak ktoś pamięta, po ’89 kosmopolityczne ‘elyty’ zwalczały każdy przejaw patriotyzmu określając go jako nacjonalizm i szowinizm narodowy.

 

Zdaniem profesora Chodakiewicza okres PRL wykształcił wśród niedobitków przedwojennych elit postawę trwania i bierności, która do dziś pokutuje w licznych środowiskach patriotycznych i przejawia się sentymentalizmem a nie realnym działaniem na rzecz Polski.

Nabrało zatem tempa nachalne promowanie negatywnych postaw społecznych i patologii, wprowadzanie antynarodowych programów szkolnych oraz szerzenie wrogiej polskości propagandy poprzez media. Już bez jakichkolwiek pozorów wyszydzane są nasze symbole narodowe, atakuje się pamięć zbiorową, poniża wiarę i Kościół katolicki.

Ponadto trzeba wskazać, że na rachunek tych elit, które urządzały Polskę w czasach niewoli komunistycznej, a teraz zafundowały nam postkomunizm i zapędziły do Euro-sowiecji, należy złożyć zrujnowanie krajowego przemysłu i górnictwa oraz wyprzedaż za bezcen dorobku dwóch pokoleń Polaków.

Aktualny niski poziom świadomości etycznej powoduje, że część awansujących społecznie osób o robotniczym lub chłopskim rodowodzie, posiadających mentalność drobnych cwaniaczków, staje się wielkimi aferzystami.

Lud, do którego zaliczamy również większość wywodzących się z niego osób z ukończonymi studiami wyższymi i z tytułami naukowymi, współtworzy Naród Polski tylko o tyle, o ile przewodzi mu rodzima elita. Oderwany natomiast od swojej warstwy wyższej, staje się masą plastyczną w rękach elit obcych, cechujących się aktywizmem i posiadających określone wpływy w Państwie.

Ostatecznej zdrady tradycyjnych elit dokonali ludzie z obozu „Solidarności”, którzy po 1989 roku odrzucili, wychowanych jeszcze w wolnej Polsce, niedobitków tradycyjnych elit i postanowili naprawiać socjalizm i PRL, zamiast odrzucić spuściznę komunizmu oraz przywrócić kontynuację przed-totalitarnej Polski. Wychowani i ukształtowani w PRL przedstawiciele „Solidarności” z umysłami skolonizowanymi przez socjalizm, nie doceniali także siły własności prywatnej, nie oddali obywatelom majątków zrabowanych przez systemy totalitarne, w efekcie środowiska patriotyczne ,w odróżnieniu od uwłaszczonych postkomunistów, zostały pozbawione zaplecza materialnego i finansowego. „Mieliśmy do czynienia z dziećmi! Ultra-infantylni dorwali się do władzy.” — kwituje niekompetencję przedstawicieli „Solidarności” profesor Chodakiewicz.

Nastała Lumpen-inteligencja  próbująca podszywać się pod przedwojenne elity! Ale to nie ten “kaliber” ludzi, więc gdy czują się zagrożeni, wracają do tego czego ich w PRL-u uczono czyli komuszych korzeni! Nie chcą nas to zabierzemy sami! I z ‘krokodylimi łzami’ biegną do przewodniczącego Unii Europejskiej ze skargami na Polski Patriotyzm. Siłą i podstępem jak ich wychowano domagają się demokracji w Polsce. Dla kogo? Kiedy ostatnio rdzenni Polacy widzieli prawdziwa demokracje?

Czy istnieje możliwość wyrwania się z „chocholego tańca”? Czy Peerelowcy i Post-peerelowcy mogą na powrót stać się Polakami? Jak twierdzi profesor Chodakiewicz, szansę dają klasyczna formacja i edukacja, nawiązujące do tysiącletniej tradycji polskiego narodu a jednocześnie oparte na odrzuceniu socjalizmu i postmodernizmu.

Niestety, jedną z niepolskich grup przywódczych w naszej Ojczyźnie stanowiącej największy problem jest elita żydowska. W Kartotece Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa; Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r. udokumentowano w 1969 r. 2 miliony i 700 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Biorąc pod uwagę, że według Rocznika demograficznego, w dniu 31.12.1969 r. zamieszkiwało w Polsce 32.670 tys. osób, a w dniu 31 grudnia 2011 r. – 38.538 tys.[3], to należy przyjąć, iż z końcem roku 2011 ludności pochodzenia żydowskiego nie powinno być w naszym Kraju mniej niż 8,26 % populacji, tj. 3.184 tys. osób.

Zbiorowość ta charakteryzuje się silną solidarnością wewnętrzną, w pewnej mierze ambiwalencją lub niechęcią wobec polskiej tradycji narodowej i pamięci historycznej oraz, jak utrzymuje prof. Feliks Koneczny, stosowaniem, zwłaszcza na polu ekonomicznym, odmiennej etyki do członków własnej grupy, a innej wobec ludności rodzimej. Żydzi intensywnie promują swoich rodaków we wszystkich obszarach życia zbiorowego w Polsce, i wiele wskazuje na to, że uzyskali oni silną nadreprezentację w polityce, mediach, kulturze, nauce, a nawet w Kościele rzymskokatolickim. Można założyć, że kilkadziesiąt procent wszystkich elit w Polsce stanowią właśnie osoby pochodzenia żydowskiego. Żydzi intensywnie promują swoich rodaków we wszystkich obszarach życia zbiorowego w Polsce, i wiele wskazuje na to, że uzyskali oni silną nadreprezentację w polityce, mediach, kulturze, nauce, a nawet w Kościele rzymskokatolickim. Można założyć, że kilkadziesiąt procent wszystkich elit w Polsce stanowią właśnie osoby pochodzenia żydowskiego. Przewaga elity żydowskiej polega na tym, że w okresie stalinizmu sprawowała w Polsce niemalże niepodzielną władzę, a i później była licznie reprezentowana w instytucjach PRL, co stwarzało jej sprzyjające warunki do zorganizowania się. Może też oczekiwać wsparcia rodaków z zagranicy, w szczególności diaspory z USA, a także państw i organizacji międzynarodowych pozostających pod wpływem żydowskim: Stanów Zjednoczonych, Izraela, Republiki Federalnej Niemiec oraz Unii Europejskiej.

Drugą niepolską elitę w naszym Kraju stanowią marksiści i liberałowie.

Tworzą ją zarówno osoby pochodzenia żydowskiego, jak i wywodzące się z polskiego rzymskokatolickiego ludu, które w imię „postępu” zerwały z kulturą, wiarą i tradycją przodków. Marksiści, a w znacznym stopniu także liberałowie, odrzucają ideały polskiej elity narodowej, w tym nie akceptują prymatu dobra wspólnego Narodu nad interesami partykularnymi i grupowymi. Niełatwo zatem wskazać różnice postaw pomiędzy elitą marksistowsko-liberalną a elitą żydowską.

Siła  komunistów oraz liberałów wynika stąd, że ich wysoka pozycja społeczna w PRL oraz w III RP wpływała na wyobraźnię i nadal imponuje wielu osobom z polskiego rzymskokatolickiego ludu, aspirującym do obozu władzy i wpływów.

Obecna Polska elita narodowa

Ta część społeczeństwa to potomkowie przedwojennej inteligencji oraz owe wykształcone osoby ze wsi i miasteczek, które w wyniku wychowania w peerelowskich szkołach, przez pracujących tam patriotycznych nauczycieli, a przede wszystkim wskutek własnego wysiłku moralnego, zinternalizowały wartości i ideały byłej polskiej warstwy wyższej. Drogowskazami tymi są w szczególności: etyka chrześcijańska oraz bezinteresowna służba Narodowi Polskiemu. 

Wydawało się, że w grupie tej najbardziej wpływowi są zwolennicy myśli Marszałka Józefa Piłsudskiego, albowiem silnie zaakcentowali oni swoją obecność po roku 1989. Niemniej aktualnie, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, zyskują na popularności poglądy Romana Dmowskiego i innych przedwojennych teoretyków polskiego nacjonalizmu.

Niełatwo oszacować liczebność polskiej elity narodowej, ale są to raczej pojedyncze procenty populacji Polski (może 2 %?) i mała część wszystkich w ogóle elit w naszym Kraju (najwyżej 20 %). Jest ona również słabo zorganizowana, albowiem jej zintegrowaniu skutecznie przeciwdziałały elity z nią konkurujące. Rywalizacja elit w Polsce dotyczy w szczególności modelu społeczeństwa oraz suwerenności politycznej i gospodarczej naszego Kraju.

Jedna strona owego sporu cywilizacyjnego uważa zapewne, że podporządkowanie Polski Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym ułatwia jej zachowanie kontroli nad naszą Ojczyzną. Z takiego punktu widzenia niewskazane są zatem silne instytucje Państwa Polskiego, lecz zasadne jest takie ich przekształcenie, aby stały się pasem transmisyjnym pomysłów ideologicznych powstających na Zachodzie. Zabiegi ideologizujące prowadzą zaś do dekonstrukcji polskości wraz z jej utrwalonymi przez stulecia wartościami. Społeczeństwo zdenacjonalizowane i poddane procesowi akulturacji, pytań odnośnie legitymacji do władania naszym Krajem przez elity niepolskie, zadawać natomiast nie będzie.

Z kolei druga strona sporu o naszą tożsamość usiłuje przeciwdziałać politycznemu i ekonomicznemu redukowaniu Polski oraz broni pamięci zbiorowej Narodu Polskiego i cywilizacji łacińskiej.

Żydowska elita zdecydowanie działa na niekorzyść Polski.

Takim działaniom można i trzeba się jednak planowo przeciwstawić. W ramach rządowego programu odbudowy sprawnego i sprawiedliwego państwa musi powstać długookresowa strategia konsolidacji i rozwoju patriotycznej, chrześcijańskiej i narodowej inteligencji polskiej, z przywróceniem jej właściwych ról społecznych, środków działania i prestiżu.

Polska inteligencja przedwojenna kształtowała ducha suwerennego Narodu i zapewniała jego wszechstronną aktywność w okresie zaborów i okupacji. Dlatego została poddana przez wrogów najbardziej bezwzględnej eksterminacji.

Powrócić do starych, tradycyjnych polskich korzeni.

Polski inteligent i patriota to człowiek z poczuciem godności osobistej i narodowej, na ogół prawego charakteru, często zaangażowany ofiarnie w działalność społeczną i patriotyczną. Przedwojenny polski inteligent zajmował się pracą umysłową i działalnością edukacyjną, naukową, kulturalną, organizacyjną, administracyjną lub polityczną. W tym rozumieniu inteligentami byli także polscy lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, wyżsi stopniem wojskowi oraz księża.

Znana nam bliżej tradycyjna inteligencja polska ukształtowała się jako grupa (warstwa) społeczna na przełomie XIX i XX wieku i oddziaływała silnie na życie publiczne do połowy XX wieku. Stanowiła wspólnotę ducha narodowego, ideałów obywatelskich i wyobrażeń, respektującą tradycyjne, chrześcijańskie wartości moralne, aktywną i ofiarną w życiu społecznym i politycznym. Cieszyła się dużym prestiżem społecznym i na ogół wyróżniała się kulturalnym stylem życia i ubioru. Do końca lat czterdziestych ubiegłego wieku to polska inteligencja zastanawiała się, dyskutowała i wypracowywała idee, koncepcje, programy i rozwiązania podejmowane następnie przez naszych polityków.

Do szczególnych cech polskiej inteligencji zaliczyć można poczucie niezależności osobistej i honoru, dużą tolerancję dla odmienności indywidualnych, pewną szlachetność oraz brak obciążeń mentalnością biurokratyczną i służalstwem. Bliski jej był ideał rycerski, szarmanckość salonu francuskiego i angielskiego dżentelmena. Inteligencja stanowiła stosunkowo zwartą grupę społeczną, pomimo zróżnicowania swych członków ze względu na pochodzenie, stan majątkowy, wyznanie i poglądy polityczne.

Polska inteligencja, jak wielki stary dąb, sięga korzeniami w różne strony i wyrasta z wielu środowisk. Niewątpliwie najliczniejszą jej część stanowiły osoby pieczętujące się klejnotem szlacheckim, z dawnych rodów polskich, litewskich, ruskich, żmudzkich, inflanckich, ormiańskich i innych. W odróżnieniu od innych państw szlachta w Rzeczypospolitej stanowiła dziesięciokrotnie liczniejszą warstwę społeczną i to ona nadała swoisty charakter polskiej inteligencji.

Co trzeba zrobić dla odbudowy i integracji inteligencji narodowej?

Można tu wymienić następujące działania:

 1. Stopniowo zmniejszać dominującą rolę czynników partyjno-politycznych i tajnych doradców w życiu publicznym (również w inicjatywach i rozwiązaniach ustawowych), a zwiększać role fachowych organizacji społecznych i czynników intelektualno-moralnych.
 2. Dokonać ostrej weryfikacji środowisk naukowych, edukacyjnych, prawniczych, eksperckich, urzędniczych i publicystycznych pod względem kwalifikacji zawodowych oraz postawy moralnej i patriotycznej (powiązań z obcym kapitałem i wrogimi służbami).
 3. Zaostrzyć wymagania kwalifikacyjne i moralno-patriotyczne (jak wyżej) wobec kandydatów na ważne stanowiska publiczne oraz ustalić dla nich uposażenia nieco niższe od uposażeń w dobrych przedsiębiorstwach.
 4. Wspierać patriotyczno-intelektualne kluby, towarzystwa społeczne, kulturalne, naukowe i zawodowe oraz włączać je do szerszej działalności publicznej.
 5. Przywrócić Narodowi i oddać w ręce odnowionej inteligencji polskiej polską publiczną telewizję i Polskie Radio, polski teatr oraz tygodniki społeczno-kulturalne i polityczne.
 6. Zorganizować i prowadzić we wszystkich większych miastach otwarte cykle wykładów publicznych dla inteligencji z zakresu wyższej wiedzy religijnej.
 7. W seminariach duchownych pogłębić formację społeczną i patriotyczną przyszłych kapłanów.
 8. Przywrócić skuteczną ochronę prawną i właściwe miejsce w życiu publicznym wartościom moralnym, narodowym i religijnym.
 9. Podnieść poziom nauczania ogólnego i wychowania patriotycznego we wszystkich rodzajach szkół, także wyższych.
 10. Ułatwić i poszerzyć dopływ do polskich szkół ubogiej a zdolnej młodzieży ze środowisk wiejskich i miejskich oraz polskiej młodzieży zza wschodniej granicy, a także młodzieży polonijnej.

W niektórych kierunkach zostały już podjęte konkretne działania rządowe, inne wymagają dalszych inicjatyw.

Istnieje niewątpliwie potrzeba, aby kolejne władze państwowe angażowały do ważnych, strategicznych zadań nie tylko młode, liberalnie wykształcone pokolenie, ceniące własne zarobki i nieznające gruntowniej polskiej gospodarki, ale także starszych, doświadczonych i ofiarnych fachowców.

Zagadnienia poruszone powyżej w dużym uproszczeniu zasługują na większą uwagę i dyskusję, mają bowiem podstawowe znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości kraju.

++++++++++++++++++++++++++

===========================

Źródła:

http://blogpress.pl/node/17423

Polacy: lud bez elity i elita bez ludu

http://www.andrzejwronka.com/archiwumtxt/inteligencja.htm

 

 

=================

===========================

 

NIECH ŻYJE

 

Wielka Polska

6 comments on “Czy polskie elity wyginęły ?

 1. rafzen
  April 30, 2016

  Ciekawy tekst jednak autor nie porusza zasadniczego zagadnienia zdrady Kościoła Katolickiego wobec szlachty tj. zwrot nieruchomości kościelnych i wspólna Komisja Kościoła i władzy okupacyjnej gdy tymczasem Nasze środowisko musi wielopokoleniowo walczyć w sądach o zwrot zagrabionych bezprawnie własności, a sprawa dotyczy li tylko części terytorium Polski ponieważ druga część Polski jest rozparcelowana przez judeo-satanistów i przynależąca do Litwy, Białorusi i Ukrainy !!!
  Co do spraw w Polsce podam tutaj dwa przykłady: Zamoyskich i Branickich. Pan Marcin Zamoyski przegrał wybory na Prezydenta Zamościa z rzekomo pro-“polskim” kandydatem PiS-u w wyniku obelżywych słów j. kaczyńskiego iż cyt. ” załatwił sobie zwrot pałacu”. Natomiast sprawa np. zwrotu nieruchomości w Wilanowie rodzinie Państwa Branickich jest sprawą nie tylko natury potrzeb kościelnych wokół Świątyni Opatrzności Bożej posiadania odpowiedniej ilości wiernych stąd taka rozbudowa tej dzielnicy Warszawy oraz potrzeb reprezentacyjnych władzy okupacyjnej w Polsce.

  Co zaś się tyczy niejakiego chodakowskiego lepiej by było gdyby zajął się pisaniem o swoim żydowskim środowisku.

  Rafał Gawroński

  • HKW
   April 30, 2016

   Panie Rafale, materiał został zasięgnięty z trzech rożnych źródeł, gdzie nie było wzmianek o zdradzie Kościoła Katolickiego wobec szlachty. Mowa tu w większości odnośnie wyginięcia lub przetrwania polskich, patriotycznych elit i inteligencji. Sprawa zdrady KK względem szlachty to temat do osobnego artykułu. Proszę o więcej informacji, lub umieszczenie takowego na własnym blogu.

   • rafzen
    April 30, 2016

    Nie było wzmianek o zdradzie Szlachty przez Kościół Katolicki ponieważ nie było stanowiska Ziemiaństwa, a jedynie wyrażone były opinie ludzi związanych z Kościołem i dlatego pozwoliłem sobie na krótkie uzupełnienie informacji w komentarzu. W najbliższym czasie opublikuję tę sprawę w kontekście utraty części terytorium Polski.
    Pozdrawiam serdecznie.

   • Mieczysław S.kazimierzak.
    May 2, 2016

    Od handlowania niewolnikami,poprzez rycerstwo do prawnictwa.
    Dziś trwa WOJNA O PIENIĄDZ.Po jednej stronie koalicja PETRODOLAROWA,a po drugiej ANTYDOLAROWA bazująca na powiększających się zasobach chińskiego złota.EURO zabiega o powiększenie wpływów europejskich przez pryzmat gospodarki niemieckiej.
    Jak w każdej wojnie trzeba mieć strategię,a jaka jest POLSKA,kiedy w ramach swobodnego przepływu środków finansowych coraz bardziej KAPITAŁ ma swoją NARODOWOŚĆ?!
    Pod tym względem widać w Polsce ANTYNIEMIECKOŚĆ,a jaki KAPITAŁ ma jego wyprzeć?!

 2. Mieczysław S.Kazimierzak
  April 30, 2016

  Nie o ISLAMIZACJĘ jako pusty Koń Trojański żydowskiego terroryzmu chodzi,lecz o SEMITYZACJĘ Europy,w tym również i Polski.
  Nie doczekał się realizacji projekt polityczny JUDEOPOLONIA,to nie można ykluczyć,że postanie JUDEORZECZPOSPOLITA.Takie mogą być konsekwencje odejścia od listu rozwodowego opisanego przez Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM.
  Polska jest dobrym miejscem na rozpoczęcie III WŚ.

  • rafzen
   July 21, 2016

   Semityzacja to dobre określenie. Judeo-sataniści chcą skryć się w gąszczu populacji napływowej bez możliwości identyfikacji kto jest kto i dlaczego np: mordują Polaków wielopokoleniowo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,992,361 hits
April 2016
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: