Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

KTO JEST WROGIEM POLSKI?


„Wrogowie Polski”

ScreenHunter_375 Aug. 27 10.15Największymi wrogami Polski są Niemcy, Ukraińcy i żydzi

Nie bójcie się prawdy!

=============

=====================================

“Moja instynktowna sympatia dla Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń, miotanych przeciwko niej i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół.”

ScreenHunter_380 Aug. 27 10.33

“Ilekroć zdarzyło mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, grzęznącego przy tym w bagnie zmaterializowanej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski.”

Gilbert Keith Chesterton

Polska miała państwowość znacznie wcześniej niż Prusy/Niemcy i Rosja.

Dynastia Popielów istniała jeszcze przed scaleniem ziem polskich za Mieszka I. Jeszcze przed przyjęciem chrztu w 966 byliśmy już państwem silnym i dobrze zorganizowanym. Polska sięgała do Hanoweru (Hanów); nazwa Berlin pochodzi od Polskiego Bralina. Polscy monarchowie zaliczali się do pierwszych monarchów w świecie chrześcijańskim, biskupi do pierwszych ludzi w kościele katolickim. Wieś żyła dostatnio i szczęśliwie – pańszczyzny jeszcze nie było. Świetność Polski trwała 8 wieków. Ostatnim dobrym królem polskim był Jan III Sobieski. Polska była ważnym ogniskiem cywilizacyjnym od Bałtyku po Morze Czarne. Byliśmy potężniejsi niż Niemcy. Rosja zawdzięczała nam carów (car Władysław IV uratował Rosję).

Upadek Polski zaczął się od czasów elekcji na tron Polski niemieckiego Augusta II Sasa. Krzyżacy/Prusacy osadzili go na tronie polskim w drodze przekupstwa – i od tego momentu zaczął się upadek Polski przez cały XVIII w. Akcja wyborcza była dziełem tajnych związków niemieckich o proweniencji krzyżackiej i Mocarstwa Anonimowego – żydowskich domów bankowych: Samsona Wertheimera, Samuela Oppenheimera oraz niejakiego Lehmana.

W 1308 roku zastępy krzyżackie podstępem wymordowały kilkuset Polaków przebywających w Gdańsku.

(Dokładnie tego samego dnia, 13 listopada 1942 roku, 634 lata po „rzezi gdańskiej” mieszkańcy Sitnicy podzieli los rycerstwa i szlachty polskiej z rak Niemców.)

Krzyżacy, a później Prusy wyrosły na trupie Polski przez kolejne wieki. Krzyżaków nie wolno mylić z Niemcami!
Pruski książę Bismarck zjednoczył (czyli podbił) Niemcy w 1870 r, wcześniej Krzyżacy/Prusacy doprowadzili do rozbiorów Polski.

https://marucha.wordpress.com/2012/09/24/najwieksi-wrogowie-polscy-to-prusy/

Konfliktowanie narodów słowiańskich i wzajemnie podpuszczanie do mordów to immanentna cecha niemieckiego i żydowskiego okupanta.

Masoneria wrogiem Polski!

ScreenHunter_386 Aug. 27 16.52

Celem Żydów już od 1500 lat, a później masonerii jest walka z Rzymem, szczególnie z krajami katolickimi. 23 maja 1618 r w Pradze w Czechach, wbrew woli cesarza Austrii Macieja I zwołano zgromadzenie innowierców, na które zaproszono też katolików. Na tym spotkaniu na zamku praskim doszło do gwałtownej wymiany zdań delegacji katolickiej z innowiercami. Delegacja katolicka została wyrzucona przez okno przez innowierców i poniosła śmierć.

To właśnie Żydzi i tajne ich związki swymi doktrynami realizowali ówcześnie hasła utopijnego komunizmu.

Wrogiem katolickiej Polski był także Bohdan Chmielnicki, który będąc w delegacji kozackiej w Warszawie ( październik – listopad 1639 r) spotkał się z de Bregy, który był ambasadorem Francji przy królu polskim. W 1648r wywołał bunt przeciw Rzeczpospolitej. Jako Żyd związany był z tajnymi judaizującymi związkami ( masonerią). Był za rozbiorem Polski. Zawarł przymierze przeciw Polsce z Rosją, Szwecją, Siedmiogrodem, elektorem brandenburskim i zdrajcą Bogusławem Radziwiłem. Z jego polecenia dokonano zbrodni na bezbronnych jeńcach żołnierzach polskich w czerwcu 1652r pod Batohem nad rzeką Boh, gdzie wymordowano 5 tysięcy jeńców polskich w tym takich dowódców jak hetman Marcin Kalinowski. Jak mówiono i pisano ówcześnie B. Chmielnicki ” powolnymi razy noża zakłuł Marka Sobieskiego, brata późniejszego króla Polski J. Sobieskiego, następnie zakłuł nożem dowódcę artylerii Zygmunta Przyjemskiego i oboźnego koronnego Stanisława syna M. Kalinowskiego. Widać jak nienawidził on Polski i Polaków. W kłamliwym filmie reżysera Jerzego Hoffmana ” Ogniem i Mieczem” wypaczono prawdę historyczną. Wybielono B. Chmielnickiego, przedstawiono go jako bohatera rycerskiego, szlachetnego i poddanego króla Polski.

Masoneria wywołuje powstania w niedogodnym momencie dla Polski, w 1830 r. dla ratowania rewolucji we Francji i w Belgii, w 1863 r. dla zjednoczenia Niemiec. Wreście masoneria kieruje wybuchem I wojny światowej. W jej wyniku uzyskuje ona władzę prawie we wszystkich krajach pod przykrywką ustroju ” demokratycznego”. Osłabia państwa katolickie takie jak Włochy, Austrie, Francje, a później Polskę. Montuje najpierw rewolucję w Rosji w 1917 r., a później hiszpańską w 1936 r. i narzuca traktaty dające przywileje Żydom. Te fakty pokazują, iż masoneria jest “ekspozyturą żydowską ” i pomocniczą organizacją dla opanowania i zniszczenia społeczeństw katolickich, które mają posłusznie wykonywać wszystkie polecenia Żydów. Po drugiej wojnie światowej rola masonerii i żydostwa jeszcze bardziej się wzmocniła.  Obecnie obserwujemy zapędzanie narodów do stworzenia rządu światowego (żydowskiego).

http://monitorpolskislowian.iq24.pl/default.asp?grupa=189712&temat=189061

Walka z Polską, Polakami i polskością w ostatnim okresie nasiliła się. Chodzi szczególnie o restytucje dal żydów i wspieranie żydowskiego przedsiębiorstwa holokaustu.

Określone koła zewnętrzne mają na celu nie tylko nieujawnianie prawd historycznych, ale służą poniżaniu Polaków w oczach światowej opinii, przy równoczesnym fałszowaniu historii. Ujawnianie prawd historycznych przez ludzi nauki spotykane jest z nagonką innych historyków “poprawnych politycznie”. Ogólnie znana jest kampania nienawiści amerykańskich historyków pochodzenia żydowskiego na historyka Richarda L. Lukasa za jego tytuł “Zapomniany Holocaust”. Prof. Krzysztof Jasiewicz w swoim wywiadzie podkreśla: “.ludzi, którzy używają słów “antysemita”, “antysemicki” należy traktować jak ludzi niegodnych debaty, którzy usiłują niszczyć innych, gdy brakuje argumentów merytorycznych. To oni tworzą mowę nienawiści.”.

Symbolem nasilających się pogromów Polaków w XIX w. stał się polakożerca Otto von Bismarck , kanclerz zjednoczonego cesarstwa niemieckiego, który powołał m. in. Komisję Kolonizacyjną, powszechnie znaną HAKATĘ (Hakata – potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej ” Deutscher Ostmarkenverein ” ( Niemiecki Związek Marchii Wschodniej ), która miała wykupywać ziemię z rąk Polaków i osadzać na niej kolonistów niemieckich.

Obiektem agresji, kłamstwa i manipulacji jest Polska wolna, myśląca i działająca patriotycznie, wierna Bogu i Ojczyźnie.

http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_118.htm

Niemcy tylko naśladowali Sowietów

ScreenHunter_385 Aug. 27 11.09Już pierwszego dnia wojny Niemcy przystąpili do systematycznej eksterminacji ludności polskiej.

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/08/31/najwieksze-zbrodnie-niemieckie-podczas-kampanii-wrzesniowej/

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1022401,seksualne-zbrodnie-niemcow-na-slasku-drastyczne-zdjecia,id,t.html

Hans Frank
Jego 42-tomowy dziennik, znaleziony przez por. Steina z 7 Armii US w mieszkaniu Franka kolo  Neuhaus, przedstawia Franka jako zimnego, wyrachowanego i bezlitosnego wykonawce polityki III Rzeszy.
“Polacy” – powiedział Hans Frank 12 października 1939 r. (mianowany dekretem Hitlera na stanowisko Generalnego Gubernatora GG) – “będą niewolnikami Rzeszy Niemieckiej”. Na wieść o tym, ze von Neurath, Protektor Czech i Moraw, rozkazał rozwieszenie plakatów z nazwiskami 7 straconych studentów, Frank oświadczył: “Jeśli miałbym rozwieszać za każdym razem plakaty o rozstrzelaniu siedmiu Polaków, to wkrótce zabrakłoby w Polsce drzew na produkcje papieru do tych plakatów”.
Z rozkazu Hansa Franka wymordowano na terenie podwładnej mu Generalnej Guberni całe rzesze inteligencji polskiej z profesorami akademickimi na czele. Stawia to H.Franka w rzędzie prostaków, którzy bali się światłej myśli.
Należał do niewielu bliskich towarzyszy Hitlera analizujących własne myśli i czyny: zostało po nim kilkadziesiąt tomów dzienników. Kiedy wpadał w refleksyjny nastrój, bywał zadziwiająco uczciwy i szczery. Podczas procesu w Norymberdze to właśnie Frank miał oświadczyć: ‘Nawet tysiąc lat nie oczyści Niemiec z tej winy’. Kiedy z czasem jego polityka jednak wywoływała opór, należał do niewielu hitlerowców skłonnych zaproponować ustępstwa. Himmler uważał taka słabość za coś, czego nie można tolerować.

http://fabryka-historii.pl/artykuly/mord-na-polakach-w-sitnicy/

http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=zbrodnie-niemieckie

http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=zbrodnie-w-polsce-1939

ScreenHunter_381 Aug. 27 10.38

Badanie dokumentacji sowieckich archiwów pozwoliło ustalić, że zamiary obu okupantów były zakrojone na wielką miarę. Wierząc w niezłomność nazistowsko-bolszewickiej przyjaźni, planowano wywiezienie do roku 1975 (!) – 30 milionów Polaków do Obłasti Wierchojańskiej – tj. 95% populacji. Związek Sowiecki, mimo wojny z „brunatnymi braćmi”, realizował te cele. W cyklu 114 wielkich deportacji w latach 1945-48 ogołocono dawne Kresy z Polaków, wywożąc z nich ponad 7,5 mln mieszkańców, nie tylko dawnych obywateli Polski, ale dawnych „polskich Ukraińców”, ” polskich Białorusinów” i „polskich Litwinów”. Nie była to bynajmniej wyłącznie „polska psychoza”. Zamierzenia „ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej” przerwała śmierć „Ojca Ludów” w 1953 r., ale już w styczniu-lutym 1953 r. zdążono deportować 700 tys. „niepokornych”. Był to zalążek bezprecedensowej akcji przemieszczenia na Syberię 40 mln ludzi!

http://niezlomni.com/?p=9350

ScreenHunter_109 Jul. 28 12.47Żydzi

http://koreywo.com/Biblioteka/Przemilczane%20zbrodnie.htm

=======================

Spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem w Sandomierzu 8 sierpnia 2015 roku. Red. PCO

Wrogowie Polski w Kongresie Stanów Zjednoczonych

ScreenHunter_386 Aug. 27 11.11

Grupa 46 kongresmanów wystąpiła do sekretarza Stanu Johna Kerry’ego, by wzmocnił naciski na Polskę w sprawie „restytucji żydowskiego mienia”. Jak wiadomo, chodzi tu o tzw. „mienie bez-spadkowe”, to znaczy – o majątek, do którego nie pretendują żadni spadkobiercy, którzy potrafiliby udowodnić swoje uprawnienia do niego w ramach obowiązującego w Polsce prawa. Ci bowiem, którzy potrafią, odzyskują własność spadku w drodze zwyczajnego postępowania sądowego, bez żadnych nadzwyczajnych regulacji. Bardzo dobrym przykładem jest przypadek pana Rona Bałamutha, który był spadkobiercą domu w Wadowicach, w którym urodził się Karol Wojtyła. Ponieważ potrafił udowodnić swoje prawa spadkowe, w drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku odzyskał tytuł własności domu, który następnie sprzedał Ryszardowi Krauzemu, a ten podarował go Archidiecezji krakowskiej na Muzeum Jana Pawła II. Kongresmeni amerykańscy żądają od polskich władz, by dla żydowskich, samozwańczych pretendentów do majątku bezspadkowego taką podstawę prawną, a właściwie nie tyle podstawę prawną, co raczej pozór podstawy prawnej dla dokonania rabunku Polski przez żydowskie organizacje przemysłu holokaustu i władze Izraela, sprokurowały. Ciekawe, że chociaż są członkami organu władzy ustawodawczej USA, nie chcą dokonać zmiany prawa amerykańskiego w tym samym kierunku. Prawo amerykańskie, podobnie jak polskie, stanowi bowiem, że w razie śmierci obywatela amerykańskiego, który nie pozostawi ani spadkobierców ustawowych, ani testamentu, pozostały po nim majątek dziedziczy państwo, którego zmarły był obywatelem. W tej sytuacji żądanie od Polski, by odstąpiła od tej zasady na korzyść Żydów, jest wyjątkowo obłudne i obrzydliwe i uprzejmie można je tylko wytłumaczyć skorumpowaniem sygnatariuszy tego apelu przez żydowskie organizacje przemysłu holokaustu, a mniej uprzejmie – również ich wrogością wobec Polski.

Musimy bowiem przypomnieć, że żydowskie roszczenia dotyczące mienia bez-spadkowego szacowane są na 65 miliardów dolarów. Zadośćuczynienie przez Polskę tym roszczeniom doprowadziłoby do tego, że Żydzi dysponowaliby na terenie Polski majątkiem tego rzędu. Środowisko dysponujące takim majątkiem miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie – również dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mówiąc wprost – byłaby to szlachta dla mniej wartościowego, tubylczego narodu polskiego. W ten sposób naród polski we własnym kraju zostałby zepchnięty do roli narodu drugorzędnego i poddany eksploatacji przypominającej eksploatację Palestyńczyków pod władzą Izraela. Amerykańcy kongresmani nie mogą nie zdawać sobie z tego sprawy. Przypuszczenie, że przekracza to ich możliwości przewidywania, byłoby po prostu niegrzeczne. Jeśli zatem wywierają na Polskę nacisk zmierzający do wystąpienia takich skutków, to obiektywnie są wrogami Polski i wrogami narodu polskiego.

A oto ich lista (za tygodnikiem „Najwyższy Czas!”): Joseph Crowley (Nowy Jork), Christopher Smith (New Jersey), Theodore Deutsch (Floryda) Leonard Lance (New Jersey), Grace Meng (Nowy Jork). Alan Lowenthal ( Kalifornia), Jeffrey Fortenberry (Nebraska), Carolyn Monoley (Nowy Jork), Robert Dold (Illinois), Mark De Saulnier (Kalifornia) Sean Patrick Maloney (Nowy Jork), Bill Johnson (Ohio), Steve Cohen (Tennessee), Brad Herman (Kalifornia), Sander Levin (Michigan), Judy Chu (Kalifornia), Charles Rangel (Nowy Jork), Tom Price (Georgia), Susan Davies (Kalifornia), Lee Zeldin (Nowy Jork), Nita Lovey (Nowy Jork), Trent Franks (Arizona), Brut Gutherie (Kentucky), Kathleen Rice (Nowy Jork), Randy Weber (Teksas), Albio Sires (Nowy Jork), Curt Clawson (Floryda), Ted Lieu (Kalifornia), Dan Newhouse (Waszyngton), Patrick Murphy (Floryda), James P. Mc Govern (Massachusetts), Derek Kiler (Waszyngton), Louis Frankel (Floryda), Jose E. Serrano (Nowy Jork), Eric Swalwell (Kalifornia), Alcee Hastings (Floryda), David Cicilline (Rhode Island), Jerrold Nadler (Nowy Jork), Steve Israel (Nowy Jork), Debbie Wassermann Schulz (Floryda), Frederica Wilson (Floryda), Robert Latta (Ohio), Juan Vargas (Kalifornia), Bill Pascrell jr. (New jersey), Ron De Santos (Floryda) i Marc Veasey (Teksas).

Apeluję do wszystkich redakcji pism polonijnych w Stanach Zjednoczonych do wszystkich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, do wszystkich polskojęzycznych portali internetowych w USA, o podanie do wiadomości listy tych kongresmanów, apeluję do działaczy Kongresu Polonii Amerykańskiej o wykorzystanie wszystkich możliwości, by przekonać mieszkających w USA Polaków, by pod żadnym pozorem nie udzielili swego poparcia politykom z przedstawionej wyżej listy oraz do wszystkich Polaków – obywateli amerykańskich, by nie wspierali swoimi głosami wrogów Polski i wrogów narodu polskiego w wyborach. Jak mówiłem na spotkaniach w różnych miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady – jeśli Polacy chcą odgrywać polityczną rolę w krajach swego zamieszkania, powinni zacząć od przekonania tutejszych polityków, że odtąd polskich głosów nie będą dostawali za darmo. Niech świadomość zagrożenia, jakie stwarzają dla Polski i polskiego narodu żydowskie roszczenia, przyczyni się do politycznej integracji Polonii w USA przynajmniej w tej jednej sprawie.

Stanisław Michalkiewicz

http://michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3431

===================

Rządzą nami wrogowie Polski – wywiad Jana Pietrzaka.

Ukraińców wskazano jako naszych największych wrogów podczas II WŚ.

Według respondentów Polska miała trzech wrogów; Niemców, Sowietów ( szczególnie zydowskich) i Ukraińców.

Największa liczba badanych wskazała, iż tym największym wrogiem był Ukrainiec.
Na krańcach południowo-wschodnich Polski do tej pory jest pamięć lęku przed Ukraińcami czy wręcz zbrodni ze strony Ukraińców, których doświadczyły poszczególne rodziny.

ScreenHunter_83 Jul. 24 20.54

http://www.wolyn.org/

Uwaga !!

Drastyczne zdjęcia i opisy.

http://wolyn1943.eu.interiowo.pl/artykuly.html

ScreenHunter_2544 Jun. 29 14.53

Ukraińska rebelia w Kresach we wrześniu 1939 r.

http://www.fronda.pl/blogi/czytanki-dawne-i-nie-tylko/ukrainska-rebelia-w-kresach-we-wrzesniu-1939-r,40379.html

ScreenHunter_399 Aug. 29 22.42http://dziennik.artystyczny-margines.pl/antypolskie-akcje-nacjonalistow-ukrainskich-wladyslaw-filar/

http://www.genocide.pl/php/1_dzial.php?ID3=209&username=&s=1&li=&sort=

======================

Rzecznik ukraińskiego MSZ publikuje mapy z ukraińskim Chełmem

http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz%2Frzecznik-ukrainskiego-msz-publikuje-mapy-z-ukrainskim-chelmem#

=============================

Polscy dyplomaci pobici przez ukraińskich kibiców

„Jeśli idziesz po Kijowie i rozmawiasz po polsku – zostaniesz pobity”

http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/polscy-dyplomaci-pobici-przez-ukrainskich-kibicow-video

ScreenHunter_388 Aug. 27 19.14

======================

===============================================

============================

Trwa podstępny podbój ziem polskich przez Niemcy

Faktem socjologicznym jest to, że Rosja i Niemcy mają podobną, barbarzyńską mentalność. Faktem historycznym jest to, że te dwa agresywne, niszczycielskie państwa od wielu setek lat współpracują w celu niszczenia Słowian i innych narodów Europy środkowej i wschodniej.

Wszystko wskazuje na to, że naszych odwiecznych i śmiertelnych wrogów (Rosja i Niemcy) toczy gangrena. Rosja upada gospodarczo, natomiast Niemcy nie radzą sobie z napływem imigrantów. XXI wiek może być złotym polskim stuleciem, jeśli tylko uda nam się zbudować silny blok państw Europy środkowo-wschodniej.

Czytaj dalej poniżej:

https://kefir2010.wordpress.com/2015/08/25/trwa-podstepny-podboj-ziem-polskich-przez-niemcy/

ScreenHunter_376 Aug. 27 10.18

UNIA Europejska – to współczesny mechanizm prawno-finansowy agresji Niemiec na Polskę i na Europę.

Ukraina to ciąg dalszy agresji Drang nach Osten – recydywa zbrodni UPA i Gestapo.

Niemcy od Lizbony do Władywostoku– to dalekosiężne wielopokoleniowe plany podboju.

Ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski poprzez fundacje niemieckie – finansowanie wyborów Tuska – to też nic nowego. Niemcy/Prusy finansowały wybór Augusta II Sasa na tron Polski, który zaczął proces rozbiorów już od 1701 r. Przewrót majowy 1926 agenta pruskiego Józefa Piłsudskiego  to następny przykład.

Rewolucja bolszewicka to dzieło międzynarodówki finansowej i Prus – 50/50 – co jest najmniej rozumiane, gdyż wszystko, cała wina, zrzucana jest na Żyda. W czasie rewolucji zginęło 60 mln Rosjan.

Współczesne stosunki polsko- rosyjskie trzeba uznać za wielkie zwycięstwo i majstersztyk polityki pruskiej – konfliktowania narodów słowiańskich.

Wielka Polska i Wielka Rosja mogłyby być potęgami, a jest inaczej – potęgą są Niemcy i Międzynarodowy Żyd , który zręcznie manipuluje i konfliktuje i napuszcza: każe się Słowianom nawzajem mordować, a powinno być odwrotnie.

Nadejdzie czas przebudzenia.

https://marucha.wordpress.com/2015/06/26/niemiecko-zydowski-projekt-ukraina/

ScreenHunter_404 Aug. 30 16.15

ScreenHunter_383 Aug. 27 10.40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on August 27, 2015 by in Wrogowie Polski and tagged , , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,902,491 hits
August 2015
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: