Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.


 ScreenHunter_1412 Mar. 23 17.25

========================================

NARÓD POLSKI, aby móc skutecznie pozbawić masonów/żydów władzy na terytorium POLSKI, musi wykazać, że masony/żydy sprawują tą władzę nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą).

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

zał. 1 i zał. 9

Bez nazwy

zał. 2 

od kiedy obowiazuje rozporzadzeni

Rozporządzeniem sprecyzowanym  w zał. 1, miała być uchylona ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. (zał. 3)

zał. 3

ustawa godło 1919 str 1

W art. 1 (zał. 4) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. wskazany jest jej tymczasowy charakter.

zał. 4

ustawa godło 1919 str 11

W art. 1 ust. 1 (zał. 5) sprecyzowany został herb Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wzorem No. 1

zał. 5

ustawa godło 1919 str 111

ustawa godło 1919 zał1razy4

W art. 1 ust. 2 (zał. 6) sprecyzowana została pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej

zał. 6

ustawa godło 1919 str 112

ustawa godło 1919 zał234

ustawa godło 1919 zał2razy4

ustawa godło 1919 zał3razy6

W art. 1 ust. 3 (zał. 7) sprecyzowane zostały barwy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

zał. 7

ustawa godło 1919 str 113

ustawa godło 1919 zał5

Ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godle podpisały następujące osoby (zał. 8).

zał. 8

ustawa godło 1919 podpisy

Zapisy dotyczące pieczęci w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach … uznaję na chwilę obecną za prawidłowe.

Ustawa z dnia 1 sierpnia o godłach …, z innych powodów jest bezskuteczna niż rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. Dlatego w tym poście nie rozwijam bezskuteczności ustawy o godle z dnia 1 sierpnia 1919 r.

W załączniku 9 powołana jest podstawa prawna  rzekomo uprawniająca Prezydenta Rzeczypospolitej do zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. – rozporządzeniem z mocą ustawy. Na tą chwilę, do tego punktu tez nie odnoszę się. Zmierzam prosto do celu, aby wykazać, że od 1927 r.na terytorium POLSKI każda masońsko/żydowska władza, posługuje się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), co stanowi o tym, że masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI od 1927 r. do nadal, nie wydała ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego – wykonaniu!!

zał. 9 i zał. 1

Bez nazwy

Ponieważ rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) nie jest jednoznaczne w treści z heraldycznymi wzorami (co wykażę poniżej), to nie mogło wejść skutecznie w życie, jak by  art. 26  na to wskazywał (zał. 10)

zał. 10

od kiedy obowiazuje rozporzadzeni

O bezskuteczności rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. stanowi treść: Tytuł IV  Pieczęcie (zał. 11), który należy dokładnie przeanalizować, aby móc wykazać że używane pieczęcie na terytorium POLSKI przez masonów/żydów, którzy przejęli nielegalnie władze w POLSCE, pozbawiają ich  legitymacji do sprawowania władzy, gdyż nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, a tym samym oznacza, ze nie mogą sprawować władzy!

zał. 11

Tytuł pieczęcie

Na podstawie Art. 4 (zał. 12) rozporządzenia (zał. 9) zamierzano ustanowić oznaki dla wszystkich władz i urzędów samorządowych złożone z herbu państwowego, z herbu województwa do którego należą i z napisu odpowiadającego ich nazwie.

zał. 12

Tytuł pieczęcie art 4

Masoni/żydzi 13 grudnia 1927 r. zmieniając ustawę o godle (podstępnie, nielegalnie) zmienili wyobrażenie orła państwowego Art. 15 (zał. 13), podmieniając go bez upoważnienia na tą okoliczność w treści rozporządzenia (zał. 9), co jest – niedopuszczalne!! Heraldyczny wzór jest rysunkiem, nie ma mocy dowodowej, nie ma mocy władczej! Wzór heraldyczny może powstać tylko na podstawie przepisu ustawy, który ściśle go określi lub upoważni właściwy organ do ustalenia szczegółowego rysunku orła państwowego i określi na czyj wniosek to może nastąpić! Nie dopuszczalne jest rysunkiem heraldycznym, nie wiadomo przez kogo ustalonym i na czyj wniosek sporządzonym i faktycznie przez kogo, zmienić symboli POLSKI: korony orła, kształtu orła państwowego, kolorystyki. Nie dopuszczalne też jest arbitralne (bez podstawy prawnej) wprowadzenie masońskich symboli do heraldycznego wyobrażenia orła białego!!

Jeżeli wyobrażenie orła nie jest ustalone w rozporządzeniu o godle (zał. 9) tzn. że obowiązuje wyobrażenie orła z ustawy o godle z dnia 1 sierpnia 1919, gdyż rysunkiem heraldycznym, nie wiadomo przez kogo ustalonym, na czyj wniosek, nie dopuszczalna jest zmiana ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. art. 1 ust. 1 (zał. 5)!!

ustawa godło 1919 str 111

ustawa godło 1919 zał1razy4

Te same uwagi dotyczące nielegalności/niedopuszczalności wprowadzenia rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1927 r. zmian do wyobrażenia orła państwowego, w stosunku do ustawy z dnia 1 sierpnia 11919 r, dotyczą również wprowadzonych nielegalnych/niedopuszczalnych  zmian do otoku pieczęci państwowej, arbitralnie (bez podstawy prawnej na tą okoliczność) rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1027 r. masoni/żydzi, podstępnie wprowadzili niedopuszczalną zmianę do otoku pieczęci urzędowej (okrągłej). patrz  Art. 15 (zał. 13), nielegalny masoński znak w otoku pieczęci zawarłam w zielonym otoku.

zał. 13

Tytuł pieczęcie art 15

45d3fa6fe0d180dcf41b00490bef1cae,0,0

W Art. 16  (zał. 14) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13). Zgodnie z Art. 16 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci prezydenta przewidziany jest tylko napis: “Prezydent rzeczypospolitej”, a faktycznie na terytorium POLSKI masońscy/żydowscy  prezydenci w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczali nielegalny masoński znak. patrz zał. 15, zał. 16. (otoczony czerwonym kolorem).

zał. 14

Tytuł pieczęcie art 16

zał. 15

Podpis_Moscicki

zał. 16

dcba7fd230c868efcb7f66eeea721b41,0,0

W Art. 17  (zał. 17) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa Marszałków Sejmu i Senatu, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13). Zgodnie z Art. 17 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci Marszałków Sejmu i Senatu przewidziany jest tylko napis: “Marszałek Sejmu” względnie “Marszałek Senatu”.  A faktycznie na terytorium POLSKI: SEJM i SENAT  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszcza nielegalny/niedopuszczalny masoński znak.

zał. 17

Tytuł pieczęcie art 17

W Art. 18 (zał. 18) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13).

Zgodnie z Art. 18 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych przewidziany jest tylko napis odpowiadający nazwie danej władzy (urzędu, zakładu, instytucji, przedsiębiorstwa).  A faktycznie na terytorium POLSKI  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych,  arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczany jest nielegalny/niedopuszczalny masoński znaklub znaki nie przewidzianych w treści art. 18.

zał. 18

Tytuł pieczęcie art 18

W Art. 19 (zał. 19) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa władz i urzędów samorządowych, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13).

Zgodnie z Art. 19 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9), w otoku pieczęci władz i urzędów samorządowych przewidziany jest tylko napis odpowiadający nazwie danej władzy (urzędu, zakładu, instytucji).  A faktycznie na terytorium POLSKI  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) władz i urzędów samorządowych arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczany jest nielegalny/niedopuszczalny masońskich symboli nie przewidzianych w treści art. 19.

zał. 19

Tytuł pieczęcie art 19

Powstaje pytanie: jak mogło dojść na terytorium POLSKI do podstępnego wprowadzania do pieczęci urzędowych (okrągłych) w powołaniu na nielegalne rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. niedopuszczalnych masońskich symboli, skoro wyrób pieczęci z orłem państwowym zastrzeżony był wyłącznie mennicy państwowej? Zapis w Art. 20 stworzył możliwość, wyjątków od zasady, na rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, którymi zawsze byli masoni/żydzi

zał. 20

Tytuł pieczęcie art 20

Poniżej w zał. 21 widzimy wykaz osób którzy podpisali się niedopuszczalnym w treści rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1927 r , którzy sprzeniewierzyli się POLSKIEJ RACJI STANU.

zał. 21

podpisy rozp ogodle1927

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. – o godłach … (zał. 9),  jako że jest formalnie wadliwe (bezskuteczne), tym samym nie może zmienić ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r, co znaczy że ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. – o godłach … nie została uchylona, a to znaczy że jest ważna do nadal!A to znaczy że godłem państwowym na terytorium POLSKI jest godło wg. wzoru heraldycznego określonego ustawą o godle z 1919 r.  Pieczecie urzędowe (okrągłe) są ważne tylko te, określone ustawa o godłach … z 1 sierpnia 1919 r.

A to znaczy, ze POLSKA nie przystąpiła do Unii Europejskiej, że POLSKA nie podpisała Traktatu Lizbońskiego itd. Z pretensjami do masonów/żydów, którzy nie byli legitymizowani przez NARÓD POLSKI do składania podpisów, nie mając upoważnienia na tą okoliczność w ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej).

Autor: Krystyna Trzcinska

==============================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on March 23, 2015 by in Polska and tagged .

Archives

Blog Stats

  • 1,950,960 hits
March 2015
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: