Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Proklamacja Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r.,


Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje do powszechnej wiadomości proklamację Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r.,

2014-11-06 00:54

Proklamacja T.Cichockiego, areszt dla sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Łowicz, 05.11.2014r.

Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje do powszechnej wiadomości proklamację Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r., o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez Suwerena – Naród Polski i aresztowaniu sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Cytat:

“1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)).

2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych.

3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji.

4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich korzystały.

5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu

kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.

6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:

a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.

b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i CO NASTĘPUJE: wrogów Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.

c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i

wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.

d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców:Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.

e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…”wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek dyplomatycznych, … do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie do czasu ich reorganizacji.

8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio karane.

9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego. Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym referendum ogólnonarodowym.”

W obecnej sytuacji Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa adresatów proklamacji: Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sztab Generalny Wojska Polskiego,

Biuro Ochrony Rządu do niezwłocznego aresztowania osób oskarżonych przez zwierzchnika  władzy tj.Suwerena, Naród Polski, m.in. o współudział w zbrodniach zamachu i/lub zdrady stanu oraz nielegalne sprawowanie władzy w imieniu narodu:

prezydentów, premierów, ministrów, posłów i senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, sędziów, prokuratorów, wojewodów, wicewojewodów, marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, ambasadorów i konsulów.

Odmowa wykonania polecenia Suwerena traktowana będzie jak zdrada stanu.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Teresa Wojda

ALARM NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ! PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI !

2014-11-05 10:57

Piaseczno dn. 02 listopada 2014 r.
Tadeusz CICHOCKI Ul. Radosna 1 05-500 Piaseczno Tel./fax.: (22) 756-16-41 Tel.: 728-203-767 E-mail: tcichocki@tcichocki.pl www.tcichocki.pl
Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa
Sztab Generalny Wojska Polskiego ul. Rakowiecka 4a 00-904 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu ul Podchorążych 38 00-463 Warszawa
I List otwarty
W nawiązaniu do moich ostatnich listów otwartych: zatytułowanego „Suweren żąda dowodów” http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf) z dn. 13.08.2014 r. i /www.tcichocki.pl20140908_TC-SN%20PPV-050-12414.pdf) z dn. 08.09.2014 r. adresowanego do Sądu Najwyższego oraz w związku z otrzymanymi odpowiedziami od adresatów: Prokuratury Generalnej, Państwowej Komisji Wyborczej –Krajowego Biura Wyborczego i Sądu Najwyższego (dostępnymi w Internecie pod adresami: http://www.tcichocki.pl/20140821_PismoProkuraturyGeneralnej.pdf, http://www.tcichocki.pl/20140825_PismoKrajowegoBiuraWyborczego.pdf, http://www.tcichocki.pl/20140901_PismoSaduNajwyzszego.pdf, http://www.tcichocki.pl/20140926_Pismo_Sadu_Najwyzszego.PDF) informuję:
W swoim piśmie z dn. 21.08.2014 r. Prokuratura Generalna:
1. Odpowiedziała jedynie na punkt wezwania (który kierowałem do innego z trzech adresatów – Sądu Najwyższego) dotyczący unieważnienia wyborów w przypadku braku dowodów/dokumentów potwierdzających zgodność ich wyników z wolą wyborców. Stwierdziła, że „nie posiada żadnych środków prawnych do kwestionowania podjętej uchwały” (uznającej ważność wyborów przez Sąd Najwyższy). Przyznała jednocześnie, że „Prokurator Generalny biorąc udział w posiedzeniu (pełnej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego) wnioskował o stwierdzenie ważności wyborów”.
2. Nie przedstawiła żadnych argumentów upoważniających Prokuratora Generalnego do wnioskowania o stwierdzenie ważności wyborów.
3. W żaden sposób nie odniosła się do innych punktów wezwania, jego uzasadnienia czy rozwinięcia.
4. Nie przedstawiła suwerenowi żadnych dowodów potwierdzających zgodność wyników wyborów z wolą wyborców (!!!). Nie podjęła nawet takiej próby.
5. Nie wykazała, że rozpatrzyła wszystkie złożone (co nie musi być równoznaczne z ujawnionymi przez Sąd Najwyższy) protesty przeciwko ważności wyborów.
6. Nie umożliwiła suwerenowi zweryfikowania jej stanowiska w sprawie poszczególnych, rozpatrzonych protestów (nie przedstawiła ich treści…

 KONKLUZJA W SPRAWIE STANU PAŃSTWA
Rzeczpospolita Polska rządzona jest przez oszustów i uzurpatorów z „układu zamkniętego” – międzynarodowej mafii – zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym!!! Gnębienie i upokarzanie Narodu Polskiego nazywają wymiarem sprawiedliwości, restrykcje – prawem, fałsz – prawdą, haracz – podatkami, okupację suwerennych państw – szerzeniem demokracji, dewiację – realizowaniem prawa do wolności, …
Wszystkie organa państwa przejęte zostały w sposób zakamuflowany, podstępny i nielegalny przez wrogów Polski, co widać również i przede wszystkim po efektach ich działań. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Prokuratura Generalna i Sąd Najwyższy obsadzane były w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem przez uzurpatorów i oszustów zamiast przez przedstawicieli narodu. Organa te fałszując wyniki wyborów ciągle „przemycają” kolejnych dywersantów i sabotażystów do wszystkich organów władzy w Polsce!!!

Lista dokonywanych przez nich zbrodni i przestępstw oraz wyrządzanych szkód i krzywd jest ogromna i mam nadzieję, że szczegółowo zostanie zdefiniowana już niebawem i rozpatrzona przez właściwe organa wymiaru sprawiedliwości. Podstawowe to: oszustwa m.in. wyborcze, sprawowanie władzy przez osoby nieuprawnione, ignorowanie woli suwerena, tworzenie prawa będącego barierą w rozwoju Polski, ograniczanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, bezzasadne zadłużanie państwa, wyprzedaż/rozkradzenie majątku narodowego, niegospodarne zarządzanie środkami publicznymi, ….
Dziś Polska istnieje już tylko teoretycznie. Niebawem może przestać istnieć!!! Polacy już dzisiaj są niewolnikami we własnym kraju, bo nie mają żadnego wpływu na stan państwa. Konstytucyjne prawa suwerena są łamane a demokratyczne wybory i referenda to jedno wielkie oszustwo. Prawa obywateli polskich to fikcja a obowiązki – rzeczywistość!
Polacy nigdy nie zgodzą się na istnienie w Polsce neokolonializmu pazernych, międzynarodowych bankierów i korporacji!!! Nie godzą się na: podstępne i nielegalne przejmowanie władzy przez mniejszość żydowską i ich sługusów – sprzedawczyków – zdrajców Polski, ich oszustwa polegające na podszywaniu się pod rdzennych Polaków, okradanie np. poprzez wyłudzanie nienależnych zwrotów mienia i odszkodowań czy budowę i utrzymywanie żydowskiego muzeum, kultywowanie ich obrządków w organach polskiego państwa i centralnych miejscach miast, narzucanie swoich tradycji i polityki, zakłamywanie historii i rzeczywistości,…

W związku z powyższym oraz ze względu na agonalny stan Rzeczypospolitej Polskiej suweren – Naród Polski na podstawie prawa naturalnego oraz Art. 4, pkt 1 i 2 obecnie obowiązującej Konstytucji RP przejmuje władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej i będzie sprawował ją bezpośrednio do czasu legalnego (zgodnego z wolą suwerena i Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP) wyłonienia i przekazania jej swoim prawdziwym przedstawicielom!
II
Zmuszony stanem najwyższej konieczności: agonią naszej Ojczyzny będącą następstwem permanentnej debellacji/zamachów stanu – nielegalnego i podstępnego, opartego na oszustwach przejmowania kontroli/władzy na terytorium Polski przez osoby, które nigdy nie posiadały legitymacji społecznej do jej sprawowania oraz zdrady stanu – bardzo licznych i na wielką skalę, różnych działań uzurpatorów oraz ich marionetek na szkodę państwa polskiego i Polaków, tragiczną i ciągle pogarszającą się sytuacją większości moich rodaków działając w najlepiej rozumianym interesie mojej Ojczyzny i Narodu Polskiego w zgodzie z prawem naturalnym oraz na podstawie Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) niniejszym proklamuję przejęcie bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez suwerena – Naród Polski.

W związku z powyższym
SUWEREN BEZPOŚREDNIO SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, CO NASTĘPUJE:
1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)).
2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych.
3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji.
4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich korzystały.
5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:
a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.
b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i wrogów Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.
c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.
d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.
e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…” wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek dyplomatycznych, … do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie do czasu ich reorganizacji.
8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio karane.
9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego.
Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym referendum ogólnonarodowym.
III
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym (a nie uzurpatorskim – TC) organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać
Strona 15 z 19
dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
W związku z treścią rozdziału I i II oraz nadzwyczajną sytuacją w państwie opisaną w niniejszym i poprzednich listach otwartych (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm) polegającą na nielegalnym przejęciu kontroli nad funkcjonowaniem Państwowej Komisji Wyborczej, Sądów, Prokuratury i wszystkich innych organów państwa przez osoby działające na szkodę Polski
SUWEREN BEZPOŚREDNIO SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZOBOWIĄZUJE:
1.) Komendanta Głównego Policji Gen. Insp. Dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego zastępców: nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO, nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA oraz nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa)
Do: niezwłocznego (lecz nie później niż do 31.12.2014 r.) aresztowania wymienionych poniżej osób oskarżonych przez zwierzchnika władzy m.in. o współudział w zbrodniach zamachu i/lub zdrady stanu oraz nielegalne sprawowanie władzy w imieniu narodu:
a. „Prezydentów” Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Bronisława Komorowskiego,
2. Lecha Wałęsę,
3. Aleksandra Kwaśniewskiego,
b. „Prezesa” Rady Ministrów (2007 – 2014):
4. Donalda Tuska (!),
c. „Rząd” Rzeczypospolitej Polskiej (www.premier.gov.pl):
5. Ewę Kopacz – „Prezesa” Rady Ministrów,
6. Janusza Piechocińskiego – „Wicepremiera”, „Ministra” Gospodarki,
7. Tomasza Siemoniaka – „Wicepremiera”, „Ministra” Obrony Narodowej,
8. Teresę Piotrowską – „Ministra” Spraw Wewnętrznych,
9. Jacka Cichockiego – „Ministra” – „Członka” Rady Ministrów,
10. Cezarego Grabarczyka – „Ministra” Sprawiedliwości,
11. Włodzimierza Karpińskiego – „Ministra” Skarbu Państwa,
12. Grzegorza Schetynę – „Ministra” Spraw Zagranicznych,
13. Andrzeja Halickiego – „Ministra” Administracji i Cyfryzacji,
14. Bartosza Arłukowicza – „Ministra” Zdrowia,
Strona 16 z 19
15. Mateusza Szczurka – „Ministra” Finansów,
16. Marię Wasiak – „Ministra” Infrastruktury i Rozwoju,
17. Macieja H. Grabowskiego – „Ministra” Środowiska,
18. Marka Sawickiego – „Ministra” Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
19. Andrzeja Biernata – „Ministra” Sportu i Turystyki,
20. Lenę Kolarską Bobińską – „Ministra” Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
21. Joannę Kluzik – Rostkowską – „Ministra” Edukacji Narodowej,
22. Małgorzatę Omilanowską – „Ministra” Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
23. Władysława Kosiniaka – Kamysza – „Ministra” Pracy i Polityki Społecznej,
d. Pierwszego „Prezesa” oraz pełny skład całej Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Komunikaty_o_sprawach/EditForm/III-SW-0068_14.pdf):
24. Małgorzatę Gersdorf – Pierwszego „Prezesa” SN,
25. Teresę Flemming-Kuleszę – „Prezesa” SN,
26. Bogusława Cudowskiego – „S”SN,
27. Katarzynę Gonera – „S”SN,
28. Zbigniewa Hajn – „S”SN,
29. Józefa Iwulskiego – „S”SN,
30. Halinę Kiryło – „S”SN,
31. Zbigniewa Korzeniowskiego – „S”SN,
32. Romana Kuczyńskiego – „S”SN,
33. Jerzego Kuźniara – „S”SN,
34. Macieja Pacudę – „S”SN,
35. Romualdę Spyt – „S”SN,
36. Krzysztofa Staryka – „S”SN,
37. Jolantę Strusińską-Żukowską – „S”SN,
38. Małgorzatę Wrębiakowską-Marzec – „S”SN,
e. „Prokuratorów” Prokuratury Generalnej (http://www.pg.gov.pl/kierownictwo-prokuratury-generalnej-686/kierownictwo-prokuratury-generalnej-661.html):
39. Andrzeja Seremeta – „Prokuratora” Generalnego,
40. Roberta Hernanda – Zastępcę „Prokuratora” Generalnego,
f. „Sędziów” Państwowej Komisji Wyborczej (http://pkw.gov.pl/panstwowa-komisja-wyborcza-2/sklad-panstwowej-komisji-wyborczej.html):
41. Stefana Jana Jaworskiego – Przewodniczącego – „S”TKss,
42. Andrzeja Kisielewicza – Z-cę Przewodniczącego – „S”NSA,
43. Stanisława Kosmalę – Z-cę Przewodniczącego – „S”SNss,
44. Bogusława Dautera – Członka – „S”NSA,
Strona 17 z 19
45. Marię Aleksandrę Grzelka – Członka – „S”SNss,
46. Andrzeja Mączyńskiego – Członka – „S”TKss,
47. Janusza Niemcewicza – Członka – „S”TKss,
48. Antoniego Włodzimierza Rymsa – Członka – „S”NSA,
49. Stanisława Zabłockiego – Członka – „S”SN,
g. „Sekretarza” Państwowej Komisji Wyborczej – Szefa Krajowego Biura Wyborczego
50. Kazimierza Wojciecha Czaplickiego,
h. Wszystkich „Posłów” obecnej kadencji. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/poslowie.xsp?type=A#S
i. Wszystkich „Senatorów” obecnej kadencji. http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/
j. Wszystkich „Posłów” Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji. http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/966be725a42d277a1cd313ba2af21e6f.pdf
k. Wszystkich urzędujących „Marszałków” województw, „Prezydentów” miast, „Burmistrzów”, „Wójtów” oraz Wojewodów i V-ce Wojewodów,
l. Wszystkich Ambasadorów i Konsulów.
Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!
2.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO (Centrala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa)
Do: wykonania lub dokończenia w terminie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. zadań wymienionych w rozdz. III pkt 1.) niniejszego pisma, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wykona ich wcześniej w całości lub części Policja.
Jeżeli niewykonanie przez Policję polecenia suwerena wynikałoby z odmowy jego wykonania wtedy listę osób wskazanych do aresztowania wymienionych w rozdz. III pkt 1.) należy powiększyć o nazwiska komendantów Policji wymienionych w tym punkcie.
„Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby”.
Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!

3.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA (Sztab Generalny Wojska Polskiego, ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa)
Do: wykonania lub dokończenia w terminie od 01.03.2015 r. do 30.04.2015 r. zadań wymienionych w rozdz. III pkt 1.) niniejszego pisma, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wykonają ich wcześniej w całości lub części Policja i/lub Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jeżeli niewykonanie przez Policję i/lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego polecenia suwerena wynikałoby z odmowy jego wykonania wtedy listę osób wskazanych do aresztowania wymienionych w rozdz. III pkt 1.) należy powiększyć odpowiednio o nazwiska komendantów Policji i/lub szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wymienionych w punktach 1.) i/lub 2.) Rozdz. III.
„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”.
Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!
4.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL (Biuro Ochrony Rządu, ul Podchorążych 38, 00-463 Warszawa)
Do: formalnego zaniechania ochrony osób nieuprawnionych (rozdz. III pkt 1.)) z powodów wymienionych w treści niniejszego pisma oraz
do: ścisłej współpracy z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojskiem Polskim w sprawie realizacji zadań wymienionych w rozdz. III pkt 1.) niniejszego pisma.
Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!

IV Zakończenie
Jeśli Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsko Polskie nie wywiążą się w w/w terminach z obowiązków powierzonych im przez suwerena, bo np. okażą się częścią zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym to każdy Polak będzie zobowiązany do bezpośredniego ratowania swojej Ojczyzny. Będzie to wyraźny i ostateczny sygnał do rozpoczęcia działań, o jakich pisałem we wcześniejszych swoich listach (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). „Necessitas caret lege” – w sytuacji przymusowej nie ma prawa.
„Nie oglądajcie się na nikogo, nie liczcie na pomoc, nie szukajcie niczyjej łaski ani dobrodziejstwa, odrzućcie wszelką jałmużnę. Nikt Wam nic za darmo nie da, nic dla Was nie zrobi.”
„Nie czekajcie na cuda ani na przypadek. To tylko mieć będziecie, co zdobędziecie w sprawiedliwej walce albo wypracujecie własnymi rękami. Ponad wszystko zachowajcie honor i godność Wam przystojną!”
Nie cofajcie się przed żadną przeszkodą, nie zrażajcie się żadnym niepowodzeniem. Kto wytrwa do końca, ten swój cel osiągnie! Bez walki i ofiar nic nie osiągniecie!”
W pełni świadomy odpowiedzialności przed suwerenem za swoje słowa i czyny pozostaję do jego dyspozycji.
Tadeusz CICHOCKI
P.S. Wszystkie osoby, które zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz aktywność.
Do wiadomości: Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Ambasady, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sąd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratura Generalna, Media, inne.

Teresa Wojda

Źródło:  http://www.petycjeonline.com/a/18709

Long Live Poland

Poland State Flag_thumb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on November 7, 2014 by in Uncategorized and tagged .

Archives

Blog Stats

  • 1,882,002 hits
November 2014
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: