Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Kto blokuje pomnik ofiar KL WARSCHAU ?


 Sedzia Trzcinska
Pakt gemeinzusemenarbeit Ribentropp-Molotow.

Dowody ludobójstwa w Kozentrationslager Warschau – najważniejsze dokumenty

1. Plan Pabsta

Odnaleziony został w Krakowie w gabinecie gubernatora Hansa Franka.

Plan Pabsta zwany również planem Grossa (obydwie nazwy od związanych z nim architektów) powstał w oparciu o wytyczne Generalnego Planu Wschodniego zakładającego w przypadku Polski całkowitą likwidację Żydów i 85 % Polaków. Przewidywał w 95 % „rozbiórkę” stolicy Polski i wybudowanie na jej miejscu Nowego Niemieckego Miasta Warszawa dla 130 tys. mieszkańców (według jednej z wersji), w którym 30 tys. Polaków jako podludzi miało zostać skupionych w getcie o obszarze jednego kilometra kwadratowego i stanowić siłę roboczą dla Niemców.

Z zabudowy miała pozostać jedynie starówka jako „dowód” ciągłości niemieckiego osadnictwa. Z tym, że na miejscu Zamku Królewskiego miała stanąć Hala Kongresowa NSDAP. Kolumnę Zygmunta miał zastąpić pomnik Germanii. Plac Adolfa Hitlera planowano przy Pałacu Saskim, a Belweder miał stanowić jego rezydencję.

KL Warschau powstał właśnie dla realizacji planu Pabsta w zakresie “zmniejszenia” liczby ludności Warszawy.

2. Fragment mapy obozów według Rudolfa Hoessa

Mapa dostępna jest w „Zeszytach oświecimskich” (nr. 3 1958 r.) Wydawnictwa Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.

Klikając myszką na mapie można się przekonać, że Rudolf Hoess wykazał KL Warschau tak samo jak Majdanek czy Treblinkę jako obóz zagłady – Vernichtungslager – oznaczony krzyżem. Potrójne oznakowanie trójkatami odpowiada trzem skupiskom obozu: na Kole, w Warszawie Zachodniej i na terenach zlikwidowanego getta żydowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Niemiecka mapa obozów koncentracyjnych

Fragment mapy wydanej w Niemczech w 1986 r. w atlasie Wernera Hilgemanna: „Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918-1968”. Kartografie Jurgen Taufmann. Wyd. Piper, Munchen Zurich.

Na mapie tej KL Warschau oznakowany jest tak samo jak KL Dachau – jakoObóz Koncentracyjny Główny – Hauptlager.

 

 

 

 

 

4. Niemiecki znaczek pocztowy z KL Warschau

Znaczek pocztowy z wykazem 23 Obozów Koncentracyjnych Głównych „Hauptlager”, wśród których wykazany jest KL Warschau, opublikowany w Światowym Katalogu Znaczków Michel, blok 1995

 

 

5. Niektóre dokumenty obozowe

Porzucone dokumenty zostały znalezione we Wrocłwiu wśród rzeczy ponadpalanych przez uciekajacych w pośpiechu Niemców.

5.1 Druk firmowy KL Warschau z podpisem komendanta.

5.2 Tekst przysięgi Fritza Schustera człoka kompanii KL Warschau.

5.3 Instrukcją służby wartowniczej w KL Warschau.

5.4 Tekst przyrzeczenia SS-mana przyjmowanego do służby wartowniczej w KL Warschau.

 

6. Niektóre raporty i meldunki polskich organizacji konspiracyjnych


A oto inne raporty związane z KL Warschau:

Meldunek z dn. 03. 12. 1943 r. Archiwum Akt Nowych, sygn 202/II – 44 „(…)Na terenach przyłączonych ostatnio do Obozu przebywa 10 000 Żydów z Grecji. Są oni zatrudnieni przy budowie nowych baraków dla powstającego Obozu dla Polaków mającego pomieścić około 40 000 osób.”

Raport NSZ z dn. 11 listopada i 13 grudnia 1943 r. sygn. IPN 380\12, t. 1.: „W Warszawie ma ulec zagładzie do 300 tys. Polaków. Stan faktyczny potwierdza tę informację. Ilość Polaków zamordowanych, których nazwiska są ogłaszane oficjalnie, jest małą tylko częścią. Komory gazowe są uruchomione, na Pawiaku na Dzielnej w getcie odbywają się stałe egzekucje. Ilość 600 ofiar (na dobę) nie jest liczbą przesadzoną. Dla umożliwienia egzekucji przeprowadzono specjalną mobilizację volksdeutchów do policji. Zwiększono również liczbę policji przez odkomendorowanie policji z innych miast (…) pragną tak wyniszczyć żywioł polski, aby nie był zdolny do samodzielnego życia państwowego.”

Raport NSZ z 6 grudnia 1943. „Dnia 15.X. [data wątpliwa – prawdopodobnie powinno być: 15.XI.] jeden z policjantów granatowych udał się do ghetta, szukając tam swego syna, który zaginął. Natknął się tam na dużą ilość zwłok kobiecych (około 250), które wyglądały na zagazowane. Przejęty widokiem tego, co zobaczył, zebrał informacje, iż zwłoki te zostały tu tego dnia przyniesione [powinno być: przywiezione – LŻ] przez Niemców i wyrzucone na ulicę.”

Raport Wydz. Bezpieczeństwa AK, Nr 227, 22.11.1943 r. Archiwum akt nowych, Sygn. 202\11-21) w Warszawie ma ulec zagładzie ok. 200 tys. Polaków (…) w Warszawie ginie codzień ok. 300 Polaków, którzy oprócz publicznych egzekucji traceni są w komorze gazowej, w więzieniu na Dzielnej oraz pod Raszynem. (…) Niemcy zamierzają zadać Narodowi Polskiemu tak glębokie rany, aby już nigdy nie mógł się odrodzić (…)

Raport Wydz. Bezpieczeństwa Oddział Informacyjno-Polityczny Nr 237, z dnia 20 grudnia 1943 r. (AAN, Delegatura RP, sygn. 202/11-21) „W myśl ostatnich poleceń centralnych niemieckich władz bezpieczeństwa za wszystkie akty dywersji i terroru wobec Niemców konsekwencje ponosić będzie Warszawa, jako ośrodek dyspozycyjny wszystkich ruchów niepodległościowych”

Z dnia 24 listopada 1943 r. (AAA, sygn.2002/III/7, t. 2, „Informacja bieżąca” nr 46/119) „Na terenie byłego Getta w Warszawie odbywają się codziennie masowe egzekucje Polaków. Np. 12 XI stracono około 300 osób nie przeprowadzonych przez żadną ewidencję więzienną. Nazajutrz szereg detonacji świadczyło o usuwaniu śladów egzekucji. Wysadza się w powietrze ruiny domów, do których zwozi się stale zwłoki rozstrzelanych ostatnio oraz straconych dawniej”

7. Niektóre rozkazy niemieckie

7.1 Prezentowany rozkaz Himlera z dn. 09. 10. 1942 r. jest o tyle ważny dzisiaj, że wskazuje, że już wówczas w 1942 r. istniał w Warszawie obóz koncentracyjny. Rozkaz zawiera nakaz zgrupowania żydowskich pracowników zbrojeniowych cyt. „(…) w najbliżej znajdujących się obozach koncentracyjnych, tzn. w Warszawie, Lublinie (…)”. Datowany na 1942 r. wskazuje istnienie “starego” kompleksu jeszcze przed powstaniem “nowego” kompleksu KL Warschau na terenach byłego getta żydowskiego.

O starym i nowym kompleksie można się również dowiedzieć z pism Centrali w Ludwigsburgu do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce z 1973 r., a więc jeszcze przed rozpoczęciem polskiego śledztwa. Mówi o tym pani sędzia Trzcińska w książce „Obóz zagłady w centrum Warszawy KL Warschau”, wskazując przy tym, że w nowopowstałej „Gęsiówce” mieściło się zaledwie 12-13 tys. więźniów – co stanowiło 1/3 więźnów udokumentowanych zeznaiami księgowego obozowego Fleischera, że żywił 40 tys. więźniów. Taka bowiem była rotacyjna pojemność obozu zgodna zresztą z meldunkami Armii Podziemnej.

7.2 Rozkaz Himlera z 16. 02. 1943 r. o likwidacji miejsca zamieszkania 500 tysięcy podludzi.

7.3 Tłumaczenie rozkazu Himlera z dn. 16. 02. 1943 r. Cytat: „Ze względów bezpieczeństwa zarządzam, aby Getto Warszawskie, po przeniesieniu tu Obozu Koncentracyjnego, zostało zbużone. (…) W każdym bądź razie należy osiągnąć to, aby dotychczasowe miejsce zamieszkania 500 tysiecy podludzi, które nigdy nie będzie się nadawało dla Niemców, zniknęło z horyzontu a milionowe miasto Warszawa, zawsze stanowiące ognisko destrukcji, oporu i buntu, zostało pomniejszone.”

Proszę zwrócić uwagę, że w rozkazie tym mowa jest o przeniesieniu Obozu Koncentracyjnego a więc KL Warschau już wcześniej istniał.

7.4 Rozkaz Himlera z 11. 06. 1943 r. dotyczący założenia obozu na terenie byłego getta.

7.5 Tłumaczenie rozkazu Himlera z dn. 11. 06. 1943 r. Cytat: „Zarządzam aby Dzielna – więzienie w dawnym Getto Warszawskim – przekształcona została w obóz koncentracyjny.”

 

 

 

 

7.6 Meldunek Pohla o wykonaniu rozkazu założenia KL Warschau w byłym getcie. Fragment z tłumaczenia cyt.: (…)Melduję, że na terenie Getta warszawskiego został wzniesiony Obóz Koncentracyjny i pierwsi więźniowie zostali wprowadzeni dnia 19. 7. 43. (…)
A więc wykonanie tego rozkazu zajęło Niemcom miesiąc czasu.

7.7 Zawiadomienia RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy) do podległych placówek SS i policji i fragment tłumaczenia, że utworzony KL Warschau nie będzie obozem przesyłowym. Pojęcie to w znaczeniu potocznym oznaczało, że Konzentrationslager Warschau był docelowym obozem zagłady.

 

Źródło: http://kl-warschau.blogspot.com.au/search?updated-max=2009-02-18T19:56:00-08:00&max-results=1

 

KL Warschau – komory gazowe.

 

ZBUDŹ CHRYSTE DUCHA POLSKIEGO NARODU

zbudź Chryste Ducha Polskiego Narodu
bez Twojej woli nasz Naród nie wstanie
Twój Duch jak wicher niech przez serca leci
bo tylko z Tobą Polski zmartwychwstanie !

bo gdy nam serce wyszarpali z piersi
i Duch Narodu w trumnach zatrzaśnięty
Ty tylko Panie możesz podnieść kamień
co nas wyzwoli z tych więzów przeklętych

gdy znieważone Ciała Naszych Braci
leżą złożone w dole poniżenia
trzeba nam męstwa oraz siły Ducha
by Smoleńsk szumiał chorągwią sumienia

dusza anielska już w narodzie kona
rubaszny czerep toczy się przez dzieje
na naszych grobach połamane krzyże
bawią się Polską zdrajcy i złodzieje

więc ja do Ciebie dzisiaj Chryste wołam
w imię tych krzyży zbudź Polskiego Ducha
bo nas jedynie w tej strasznej chorobie
w godzinie trwogi Twe serce wysłucha

i Tobą silni męstwem i honorem
naszą Ojczyznę dźwigniemy pod niebo
bo dla nas wiara męstwo oraz honor
jest najważniejszą dla Polski potrzebą !

Źródło:
http://kaz47.nowyekran.pl/post/57234,zbudz-chryste-ducha-polskiego-narodu

Wieczna Chwała Pani Sędzi  Trzcińskiej za dokumentację i prace na rzecz upamiętnienia200.000  Ofiar NARODU POLSKIEGO w niemieckim obozie zagłady KL Warschau.
Być może wybuch Powstania 1.8.44 r. przeciwko niemieckiemu okupantowi był także spowodowany masową zagłada 400 Polaków dziennie w największych komorach gazowych na świecie.
Pierscien z orlem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on July 21, 2014 by in Uncategorized.

Archives

Blog Stats

  • 1,840,692 hits
July 2014
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: