Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

My, Naród Polski, Obywatele Rzeczypospolitej OBWIESZCZENIE


Bialo-czerwona mapa Polski. 04 11.03

 

 

My, Naród Polski, Obywatele Rzeczypospolitej
O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie wyborów powszechnych
do Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego
zgodnie z: Konstytucją RP

art. 4 o sprawowaniu przez naród władzy bezpośredniej
art. 82 o wierności dla Rzeczypospolitej i trosce obywatela o dobro wspólne
art. 85 o obowiązku obrony Ojczyzny
Kodeksem Karnym art. 25 o obronie koniecznej

ogłasza się Wybory Powszechne Bezpośrednie do Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego (OZN)
Prawo i obowiązek wyborów do OZN przysługuje wszystkim obywatelom RP powyżej 18-go roku życia. Obywatele
w wyborach do OZN uczestniczą bezpośrednio.
Obywatel może udzielić pełnomocnictwa/mandatu swojemu pełnomocnikowi do reprezentacji interesów swoich,
rodziny lub grupy Obywateli, z którą się identyfikuje (np. społeczności lokalne, pracodawcy, pracownicy, związki
społeczne, organizacje pozarządowe, związki branżowe itp.).
Celem powołania OZN jest zatrzymanie procesów destrukcji państwa polskiego, ustanowienie państwa obywatelskiego
przez Obywateli dla Obywateli, stworzenie trwałych podstaw rozwoju Polski suwerennej, bezpiecznej, bogatej.
Wybory do OZN odbywają się poprzez ogłoszenie listy wyborczej w Internecie lub sporządzenie listy w formie
papierowej.
Realizacja 2013 r.

————————————————–

Robotniku, Rolniku, Przedsiębiorco, Nauczycielu, Studencie, Inteligencie, Twórco,
Emerycie, Inwalido, Bezrobotny, Bezdomny, Wykluczony, Urzędniku,
Żołnierzu, Policjancie – Polko i Polaku!

MUSISZ ZMIENIĆ POLSKĘ DLA SWOJEGO DOBRA, DLA DOBRA TWOICH DZIECI I WNUKÓW

Przestań narzekać, pisać prośby i petycje, przestań maszerować
i protestować, przestań uczestniczyć w fałszowanych wyborach
i referendach. W ten sposób manifestujesz jedynie swoją słabość,
a samo-wybierające się władze utwierdzasz w przekonaniu,
że są nie do ruszenia. Utwierdzasz je w arogancji, bezkarności
i nieodpowiedzialności. Nie daj się nabrać kolejnym mutacjom
partii z magdalenkowego i okrągłostołowego układu. Te tzw. „elity
polityczne”, to nic innego jak antypolskie mafie, przebrane w
piórka patriotyczne, obywatelskie, ludowe, demokratyczne. To
przestępcze grupy łupiące nasz kraj i trudniące się paserstwem
grabionego majątku narodowego. Nadeszła pora postawić tamę
sobiepaństwu, zdegenerowanej republice zwykłych szubrawców,
którzy w swej bezkarności wyzbyli się jakiejkolwiek etyki
i zatracili instynkt samozachowawczy, prowadząc nasz kraj do
upadku, a naród do rozproszenia i społecznej degradacji.

Normalnym mają być niedożywione dzieci, bezrobotna młodzież
przymusowo wypychana za granicę, dojrzałe pokolenie poddane
szantażowi ekonomicznemu i codziennej niepewności oraz
ludzie starzy i emeryci upokarzani kosztami utrzymania i leczenia.
Naród wegetuje, a okrągłostołowe partyjne mafie realizują
ekonomiczną i demograficzną eutanazję Polaków.
Pamiętaj, że paserstwo jest karalnym przestępstwem, a majątek
sprzedawany przez paserów podlega konfiskacie i dodatkowo
odszkodowaniu. Paserstwo dokonywane pod płaszczykiem
władzy publicznej musi podlegać szczególnym rygorom i sankcjom.
Przestępstwa przeciwko narodowi nie ulegają przedawnieniu.
Władza walcząca z Narodem jest władzą okupacyjną
Pamiętaj i przekaż innym, że rządzące partie – zawłaszczające
władzę od 1989 r. – to margines społeczny, nie przekraczający
1% polskiego społeczeństwa.
Mafie w białych kołnierzykach, czyli służby specjalne, politycy,
sędziowie, prokuratorzy, komornicy, pracownicy głównego
ścieku medialnego, ustalają listy wyborcze, na które TY głosujesz,
wybierając między dżumą a cholerą, a mafie traktują Ciebie jako
przestępcę i masę podatkową do dojenia.
Nas jest 99%, nasza jest Polska. Wobec faktycznego zrzeczenia
się władz polskich odpowiedzialności za kraj, który ma być
zarządzany według dyrektyw niewybieralnych anonimowych
komisarzy unijnych oraz lichwiarskich procedur globalnych banków.
My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej sięgamy do
swych praw suwerena i najwyższej władzy w Polsce.
Wobec łamania Konstytucji przez najwyższe czynniki władzy
państwowej: prezydenta, sejm i senat, premiera i rząd oraz
sądy, wobec łamania składanych ślubowań na wierność Rzeczypospolitej
i pomyślność Narodu Polskiego, My, Naród Polski
– zgodnie z art. 4 Konstytucji, w powiązaniu z art. 1, art. 12, art.
82 oraz art. 85 pkt.1 – jesteśmy zmuszeni i zobowiązani przejść
do sprawowania władzy bezpośrednio, dlatego inicjujemy
OBYWATELSKIE ZGROMADZENIE NARODOWE, którego
celem jest wyłonienie rzeczywistych przedstawicieli Narodu i
Państwa Polskiego w drodze powszechnych, obywatelskich, bezpośrednich
wyborów, bez udziału niszczących nasz kraj partii,
bez preferencji finansowych lub materialnych dla kogokolwiek
ubiegającego się o poparcie obywateli.
OBYWATELSKIE ZGROMADZENIE NARODOWE wyłoni ze
swego grona TYMCZASOWĄ RADĘ STANU oraz KONSTYTUANTĘ
dla opracowania projektu nowej Konstytucji RP. Na tej
podstawie TYMCZASOWA RADA STANU ogłosi nowe wybory.
1/2
Mój udział w wyborach do OZN jest świadomy.
Mam świadomość stałej po 1989 roku degradacji państwa
i społeczeństwa polskiego, kreowanej przez antypolskie elity
polityczne.
Mam świadomość, że degradację państwa i społeczeństwa
mogą zatrzymać jedynie obywatele świadomi swoich praw, obowiązków
i siły sprawczej.
Mam świadomość konieczności dokonania zmian w Polsce;
ustanowienia – w chwili realnego zagrożenia Narodu – podstaw
państwa stanowionego przez obywateli i dla obywateli.
Jako świadomy obywatel RP nie pozwalam na:
• na celową realizację przez władze po 1989 r. programów
rozszerzania biedy, bezrobocia, bezdomności, skutkujących realną
eksterminacją społeczeństwa polskiego, kreowany brak
perspektyw dla studentów i młodzieży zmuszanych do emigracji
zarobkowej;
• na kreowanie coraz wyższych kosztów pracy i obciążeń fiskalnych
dla polskiej przedsiębiorczości w celu jej likwidacji,
przy jednoczesnych „neoliberalnych” preferencjach dla kapitału
zagranicznego, transferującego za granice dochody uzyskane w
Polsce;
• na eutanazję społeczeństwa poprzez zamianę służby zdrowia
w biznes na chorych, przedłużanie wieku emerytalnego bez
możliwości pracy i uzyskania świadczeń do ochrony zdrowia;
• na celowe zadłużanie państwa i Obywateli poza możliwość
spłaty zadłużeń (ok. 80 tys. zł/osobę) w stosunku do lichwiarskich
prywatnych organizacji, jak MWF, EBC, banki komercyjne
• na oddawanie obcym podmiotom wytworzonego przez polskich
obywateli majątku narodowego w ramach tzw. „prywatyzacji
po polsku”, tzn. za ok. 10% wartości
• na oddanie obcym podmiotom zasobów naturalnych, w tym
energetycznych, poprzez koncesje na gaz łupkowy i tzw. złoża
towarzyszące za cenę do 3 % wartości handlowej, z możliwością
wywłaszczenia obecnych polskich właścicieli nieruchomości objętych
koncesjami na obszarze ok. ½ Polski;
• na antypolską działalność mediów tzw. publicznych i tzw.
niezależnych, udających polskie, narodowe lub kościelne, kreujące
nienawiść miedzy Słowianami (Polską, Rosją, Białorusią),
ukrywające jednocześnie: plany „powrotu” Żydów do Polski
(patrz Kongres Żydów w Berlinie – marzec 2012), przejmowanie
lotnisk polskich przez NATO dla ataku z Polski na Rosję, tajne
posiedzenia i porozumienia rządu RP w izraelskim Knesecie,
propagowanie i finansowanie antypolskich filmów (Yael Bartana
i Krytyka Polityczna, „Pokłosie”) przez Ministerstwo Kultury i
Sztuki, propagowanie antypolskich treści zakłamujących historię
tragedii Narodu polskiego przez wydawnictwa i inne działania
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (….);
• na utratę suwerenności otwarcie deklarowaną przez „polskie”
władze (Sikorski, Tusk, Komorowski, Rostowski) na rzecz
struktur UE zależnych od lichwiarskich instytucji finansowych
(zgoda na dominację Niemiec, pakt fiskalny, wsparcie strefy euro,
Nord Stream itp.);
• na antydemokratyczne wybory wszelkich władz, w których
listy ustala 0,01% społeczeństwa, tj. mafia służb specjalnych i
uzależnionych od służb polityków, stanowiąca realny elektorat
czynny, co oznacza, że pozostała część społeczeństwa stanowiąca
99,99% obywateli wybiera w sposób bierny „kandydatów” już
wybranych (ustawionych) przez mafijne struktury;
• na wdrażanie przez „polskie władze” programów inwigilacji,
ograniczania praw, depopulacji i zniewalania społeczeństwa
przez programy ACTA, INDECT, żywności GMO, przymusowych
szczepień, pracy aż do śmierci, odbieranie dzieci rodzicom, itp.
Mój udział w wyborach do OZN jest bezpieczny, bo:
• jestem we wspólnocie 99 % społeczeństwa polskiego, stanowiącego
ogromną siłę sprawczą, zdolną do eliminacji z życia
publicznego 1% marginesu, tj. osób należących do wszystkich
pól-okrągłostołowych partii, prezesów banków, aparatu nacisku
prawnego, fiskalnego, komorniczego, itp.;
• bo działam zgodnie z prawem, które mnie chroni, m. in.
– Konstytucją RP:
Art. 4 o sprawowaniu przez naród władzy bezpośredniej,
Art. 82 o wierności dla Rzeczpospolitej i trosce obywatela o
dobro wspólne,
Art. 85 o obowiązku obrony Ojczyzny,
– Kodeksem Karnym:
Art. 25 – o obronie koniecznej.
Mój udział w wyborach do OZN jest niezbędny, ponieważ:
• przez jawne sprzeniewierzenie się bezpieczeństwu państwa
polskiego i interesom obywateli RP, władze ustawodawcze,
wykonawcze, sądownicze i mediów publicznych, uległy samo-delegalizacji;
• uznaję potrzebę udziału w obowiązku kontynuacji funkcjonowania
państwa polskiego zgodnie z art. 4 ust.2 konstytucji RP;
• jestem dobrym przykładem dla innych polskich obywateli;
• jestem świadomy konieczności dokonania szerokich zmian
społeczno-gospodarczych w Polsce;
• mam bezpośredni wkład w budowę państwa obywatelskiego,
demokracji bezpośredniej, dla zabezpieczenia interesów moich,
mojej rodziny i wszystkich świadomych obywateli RP.
Mój udział w wyborach do OZN nie jest skomplikowany,
jest bardzo prosty
Tworzę własna listę lub wpisuję się na listę mandatariusza, którego
znam i cenię, któremu udzielam mandatu do uczestnictwa
w OZN z prawem głosu w moim interesie, w moim imieniu.
Przekazuję informacje o wyborach do OZN w swoim środowisku
(np. studenci, pracownicy, pracodawcy, rolnicy, organizacje
pozarządowe, wyznaniowe, mniejszości narodowe, grupy
zawodowe, mieszkańcy, bezrobotni, bezdomni, itd.) i prowadzę
dyskusję nad:
• ustaleniem własnego projektu zmian, mapy ważnych problemów
wymagających rozwiązania, postulatów, które zostaną
zgłoszone do obrad OZN i tam rozpatrywane;
• nad wyborem w swoim środowisku (najlepszego) przedstawiciela/
mandatariusza, do reprezentacji interesów grupy obywateli;
mogę też reprezentować je sam;
W swoim środowisku zbieram na liście podpisy upoważniające
do reprezentacji w obradach OZN.
Oddaję listę do terenowego Komitetu Wyborczego
Tworzę własny, terenowy lub środowiskowy Komitet Wyborczy,
Mój udział w wyborach do OZN daje mi satysfakcję, ponieważ
mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego,
dbam skutecznie o żywotne interesy swoje, mojej rodziny,
mojego środowiska (praca, uczelnia, sąsiedzi).
Jestem silny, niezależny, wolny, skuteczny i bezkompromisowy
w działaniu dla własnej satysfakcji i dbam o własne interesy,
będąc członkiem zwartej społeczności obywatelskiej.

———————————————-

WSPIERAJ SWÓJ DOM!

——————————————-

Źródło; http://w-sercu-polska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6530:pl&catid=1:narod&Itemid=13

Bialo-czerwona mapa Polski. 04 11.03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 23, 2014 by in Poland, Polish current issues.

Archives

Blog Stats

  • 1,969,495 hits
June 2014
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: