Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Makabryczne odkrycia w Białymstoku


Nowe groby ofiar

Prace archeologiczne na terenie obecnego Aresztu Śledczego w Białymstoku.  

Foto: Artur Reszko / PAP

Wydobyto szczątki już ponad 190 osób.

W ra­mach śledz­twa pro­wa­dzo­ne­go na te­re­nie Aresz­tu Śled­cze­go w Bia­łym­sto­ku w dniach 5-31 maja od­na­le­zio­no i wy­do­by­to szcząt­ki ponad 190 osób. To naj­now­sze usta­le­nia In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej. – Miej­sce to na­zy­wam bia­ło­stoc­kim polem śmier­ci – mówi Pro­ku­ra­tor Zbi­gniew Ku­li­kow­ski. Z kolei jeden z ar­che­olo­gów, An­drzej Falis przy­zna­je, że „jest to pole gro­bo­we wy­jąt­ko­we w skali Pol­ski”.

Spra­wa do­ty­czy śledz­twa pro­wa­dzo­ne­go przez prok. Ra­do­sław Igna­tie­wa do­ty­czą­ce­go zbrod­ni po­peł­nia­nych przez funk­cjo­na­riu­szy Po­wia­to­we­go i Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Bez­pie­czeń­stwa w Bia­łym­sto­ku w la­tach 1944–1954.

Pod­czas prac re­ali­zo­wa­nych przez Bia­ło­stoc­ki od­dział In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej ro­ze­bra­no bu­dy­nek daw­nej chlew­ni i psiar­ni na te­re­nie daw­ne­go ogro­du Wię­zie­nia Kar­no-Śled­cze­go w Bia­łym­sto­ku. To kon­ty­nu­acja badań z paź­dzier­ni­ka 2013 roku, kiedy to od­na­le­zio­no dużę jamę gro­bo­wą z kom­plet­ny­mi szkie­le­ta­mi ludz­ki­mi i czę­ścio­wo trzy ko­lej­ne jamy – czy­ta­my na stro­nie In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej.

W wy­ni­ku ma­jo­wych prac ar­che­olo­gicz­nych od­na­le­zio­no i wy­do­by­to szcząt­ki około 180 osób. Łącz­nie na te­re­nie tego za­kła­du zna­le­zio­no już ponad 190 osób. W po­ło­wie maja IPN in­for­mo­wał już o pierw­szych 60 od­na­le­zio­nych szcząt­kach. „Do­kład­na licz­ba szcząt­ków jest na tym eta­pie trud­na do spre­cy­zo­wa­nia” – po­da­je IPN.

„W więk­szo­ści jam gro­bo­wych od­naj­dy­wa­no rze­czy oso­bi­ste: me­da­li­ki, krzy­ży­ki (rów­nież pra­wo­sław­ne). Szcząt­ki od­naj­dy­wa­ne w ja­mach po­eks­hu­ma­cyj­nych były po­zba­wio­ne rze­czy oso­bi­stych.” – czy­ta­my w naj­now­szym ko­mu­ni­ka­cie In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej.

Pro­ku­ra­tor Zbi­gniew Ku­li­kow­ski z bia­ło­stoc­kiej Od­dzia­ło­wej Ko­mi­sji Ści­ga­nia Zbrod­ni prze­ciw­ko Na­ro­do­wi Pol­skie­mu, który pro­wa­dzi śledz­two, przy­zna­je, że czyny, w wy­ni­ku któ­rych zgi­nę­ły osoby znaj­do­wa­ne na te­re­nie ogro­du wię­zien­ne­go, kwa­li­fi­ku­je, jako „zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści”. – Miej­sce to na­zy­wam bia­ło­stoc­kim polem śmier­ci, po­nie­waż po pierw­sze, nie jest to cmen­tarz, po dru­gie, wszyst­ko wska­zu­je na to, że zbrod­ni i po­chów­ków do­ko­ny­wa­li tu za­rów­no oku­pant nie­miec­ki, so­wiec­ki, jak i funk­cjo­na­riu­sze sys­te­mu ko­mu­ni­stycz­ne­go – przy­zna­je.

Po­dob­ną opi­nię wy­ra­ża jeden z ar­che­olo­gów, An­drzej Falis, który mówi, że „jest to pole gro­bo­we wy­jąt­ko­we w skali Pol­ski”.

Jak do­da­je Ku­li­kow­ski, „to mogą być przed­sta­wi­cie­le przed­wo­jen­nej pol­skiej in­te­li­gen­cji, roz­strze­la­ni przez Niem­ców jako za­kład­ni­cy, Ro­mo­wie zmar­li na tyfus, nie można wy­klu­czyć Żydów. Z całą pew­no­ścią są tu ofia­ry zbrod­ni ko­mu­ni­stycz­nych, o czym świad­czą czasz­ki ze śla­da­mi po­strza­łów me­to­dą ka­tyń­ską i po­ci­ski, naj­praw­do­po­dob­niej z pi­sto­le­tu TT.”

Na­ukow­cy pra­cu­ją­cy nad spra­wą liczą teraz na przy­wró­ce­nie toż­sa­mo­ści szcząt­kom. Dr An­drzej Ossow­ski z Pol­skiej Bazy Ge­ne­tycz­nej Ofiar To­ta­li­ta­ry­zmów ape­lu­je o do ro­dzin ofiar o od­da­wa­nie ma­te­ria­łu ge­ne­tycz­ne­go do badań po­rów­naw­czych.

Wszel­kie in­for­ma­cje w tej spra­wie można zna­leźć na stro­nie http://www.​pbgot.​pl.

Prze­ra­ża­ją­ce fakty od­kry­wa z kolei Ka­ta­rzy­na Kuź­niar­ska. – Duża licz­ba szkie­le­tów dzie­cię­cych od wieku no­wo­rod­ko­we­go do 7 lat no­si­ła cha­rak­te­ry­stycz­ne ślady nie­do­ży­wie­nia. Część dzie­ci była za­bi­ja­na razem z mat­ka­mi. Kilka ko­biet było w ciąży – przy­zna­je an­tro­po­log z Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go we Wro­cła­wiu.

Cztery tygodnie prac na terenie obecnego Aresztu Śledczego

Prace ar­che­olo­gicz­ne na te­re­nie Aresz­tu Śled­cze­go w Bia­łym­sto­ku roz­po­czę­ły się 5 maja i trwa­ły czte­ry ty­go­dnie. To ciąg dal­szy badań ar­che­olo­gicz­nych prze­pro­wa­dzo­nych tam w paź­dzier­ni­ku 2013 roku.

Pro­ku­ra­to­rzy bia­ło­stoc­kie­go od­dzia­łu In­sty­tu­tu pro­wa­dzą śledz­two do­ty­czą­ce m.​in. za­bójstw człon­ków pol­skich or­ga­ni­za­cji nie­pod­le­gło­ścio­wych, do­ko­ny­wa­nych przez funk­cjo­na­riu­szy UB w la­tach 1944-56 na te­re­nie bia­ło­stoc­kie­go wię­zie­nia (obec­nie aresz­tu śled­cze­go).

W ra­mach prze­pro­wa­dzo­nych wcze­śniej po­szu­ki­wań (przed pra­ca­mi w paź­dzier­ni­ku, w lipcu 2013 roku na te­re­nie aresz­tu pro­wa­dzo­no też ba­da­nia son­da­żo­we ), do badań DNA w pla­ców­kach w Bia­łym­sto­ku i Szcze­ci­nie prze­ka­za­no od­kry­te wów­czas szcząt­ki.

Rów­no­le­gle IPN pro­wa­dzi akcję po­bie­ra­nia ma­te­ria­łu DNA od ro­dzin ofiar zbrod­ni ko­mu­ni­stycz­nych w re­gio­nie, w tym także od osób, któ­rych bli­scy mogli zgi­nąć lub zo­stać po­cho­wa­ni na te­re­nie aresz­tu.

Na razie w bazie jest ma­te­riał bio­lo­gicz­ny kil­ku­na­stu osób, któ­rych bli­scy mogą być po­cho­wa­ni w aresz­cie. W sumie jest tam ok. 250 pró­bek od osób zwią­za­nych z Bia­ło­stoc­czy­zną, w więk­szo­ści dla po­trzeb in­ne­go śledz­twa, do­ty­czą­ce­go ob­ła­wy au­gu­stow­skiej.

We­dług hi­sto­ry­ków IPN, teren obec­ne­go Aresz­tu Śled­cze­go w Bia­łym­sto­ku, czyli daw­ne­go wię­zie­nia kar­no-śled­cze­go przy ul. Ko­per­ni­ka, jest jed­nym z le­piej udo­ku­men­to­wa­nych ar­chi­wal­nie miejsc eg­ze­ku­cji ofiar bia­ło­stoc­kie­go Urzę­du Bez­pie­czeń­stwa.

(bp;mb)

Opracowanie Onet.pl na podstawie: IPN, PAP

Źródło: http://wirtualnapolonia.com/2014/06/02/kolejne-makabryczne-odkrycia-w-bialymstoku-wydobyto-szczatki-juz-ponad-190-osob/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 2, 2014 by in Uncategorized.

Archives

Blog Stats

  • 1,902,952 hits
June 2014
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: